منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، توسعه انسانی، توسعه هزاره، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

شود. توضیحات تک علتی، تک بعدی نگری به مسائلی با ابعاد چندگانه نیز مرسوم است و مکاتب تک بعدی اغلب ضداستدلال نیز میباشند و موجب تقلیل گرایی اهداف در عمل میشوند. یکی دیگر از اشتباهات مرسوم، جهانشمول دانستن برخی خط سیرها است. این امر موجب فرا ساده انگاری و فراساده سازی استدلالها میشود و بدین ترتیب توصیه های استاندارد و ثابت و نیز راه حلهای عمومی برای مسائل خاص ارائه میشوند و تکرار بهترین عملکردها در جاهای دیگر( بکارگیری درسهای آموخته شده)، امکان پذیر دانسته میشوند. از جمله این تفسیرهای قراردادی میتوان به این تفکرها اشاره کرد: درآمد بیشتر و رشد اقتصادی باعث بهتر شدن استاندارد زندگی و رفاه میشود(در نتیجه عدالت مورد غفلت قرار میگیرد)، تقلیل تمرکز بر رفاه انسانی پایدار و عادلانه، به حوزه باریک رشد اقتصادی در عمل، حاکم شدن دیدگاههای تک بعدی بر برنامه ریزیها مثل دیدگاه اعانه محور و … .این در حالیست که دیدگاه ترکیبی و الگویی عادلانه از پیشرفت(کاهش نابرابری)، ضرورت دارد چرا که بهترین راه حل هم برای خط مشیِ کاهش نابرابری و هم برای خط مشیِ بالا بردن استانداردهای ملی است. از خطاهای مرسوم دیگر تکیه بر پیشداوریها به جای تجزیه و تحلیلها و تکیه بر آمارهایی است که مبتنی بر واقعیات نیستند. برخی خطاها نیز عمدی هستند مثل استفاده عمدی نابجا از آمار، جعل شواهد، دستکاری آماری، تفسیر غلط پیامدها، بکارگیری ارقام دقیق به جای ارقام مرتبط(به دلایل سیاسی و نه آماری)، نتیجه گیری مبتنی بر مفروضات و نه مبتنی بر حقایق، ارتباط دادنهای غلط و سفسطه آمیز مثل ارتباط دادن تخمینهای اقتصاد کلان به سطح اقتصاد خرد، فراموشی برخی داده های قوی، تخمین جهانی زدن بدون اطلاعات و داده های کافی، ارضاء کار آماری و در نتیجه بکارگیری شاخصهای ضعیف، بی توجهی به ادعاهای متناقض تحلیلگران معتبر در مورد آمارها، استدلالات فراانتزاعی و فراساده ساز ی شده، به جای نتیجه گیری مبتنی بر مشاهدات عینی و واقعی، اعتماد به مدلسازیها بجای مشاهدات. از خطاهای مرسوم دیگر میتوان به این موارد اشاره کرد:بی توجهی به الزامات اهداف جهانی مثل زیرساختها، حکمرانی خوب، حقوق بشر، صلح، امنیت، دموکراسی، سازگاری با محیط زیست و…، بی توجهی به اینکه دست اندرکاران برنامه ریزی(از جمله برنامه ریزان توسعه) در کشورها، اغلب ابزار لازم خود را دارند،بی توجهی به اینکه قرار نیست، اهداف جهانی، فهرست جامعی باشند و در نتیجه مواجه شدن با خطر بیش از حد بزرگ شدن اهداف جهانی و شاخ و برگ دادن زیاد به یک هدف که باعث فرمولبندی و تدوین دشوار یک هدف و برنامه تحقق آن میشود(این امر ناشی از کمال گرایی در تهیه فهرست اهداف جهانی است)، مطرح شدن اهداف آرمانی غیر قابل دسترس(مثل اشتغال کامل) و اهداف مبهم(مثل کار شایسته)، و اهداف جهانی را به جای خادِم، سَرور تصور کردن، سایه انداختن ملی گرایی متدولوژیکال بر تحلیل فقر در جهان، اجماع صوری و مخفی کردن اختلافات که باعث استحاله اهداف در عمل میشود(وندرمولتِ، ج.؛ 2011). البته باید اشاره کرد که بدون آمار و ارقام، قدرت و جذابیت اهداف جهانی تا حدزیادی از بین میرود. همچنین قابل شمارش بودن، بر اینکه موضوعی بتواند مورد مداقه قرار گیرد، تاثیر دارد(محبوب الحق، 1996). برای شاخص گذاری و زمانبندی اغلب نیاز به تعیین سال مبنا وجود دارد. علل تعیین سال مبنا بیش از آنکه تابع استدلال باشد به وجود اطلاعات برای آن سال و نیز تعدیل بلندپروازیها در تعیین زمان تحقق اهداف بستگی دارد(وندرمولتِ، ج.؛ 2011). نکته دیگری که در تعیین شاخصها باید بدان توجه کرد مساله زا بودن برخی از شاخصها است که نیازمند دوز بالا از تحولات میباشند(مثل سوء تغذیه در مقایسه با کمبود وزن).اگر شاخص درگیر تحولات زیاد باشد، روایی و دقت آن، کاهش می یابد(وندرمولتِ، ج.؛ 2011).
4-16- 2- تاثیر اعانه ها :
یکی از رویکردهای مرسوم در تدوین برنامه های سازمان ملل،رویکرداعانه محوری است که میتوان ساکس را یکی از پرچمداران این رویکرددانست.درهنگام استفاده ازاین رویکرد درعمل برای اجرای برنامه ها، تداخل مرزهای مالکیت برنامه ها رخ میدهد.برنامه های درحال اجرا دریک کشور پذیرنده اعانه ازنظر مالکیت به سه بخش تحتِ مالکیت اعانه دهنده،تحتِ مالکیت اعانه پذیرنده و تحت مالکیتِ سازمانهای تخصصی سازمان ملل، تقسیم میشوند.درعمل بخشهایی از برنامه،بشدت متعلق به حکومت ملی،بخشهایی بشدت متعلق به اعانه دهندگان و بخشهایی نیز بشدت متعلق به سازمانهای تخصصی سازمان ملل وجوددارند و ممکن است منطقه الفراغ نیز بین این سه دسته وجودداشته باشد.بهرحال اغلب تمایل وجوددارد که اعانه ارائه شده دربخش خاصی بکاررود و این امرمیتواند کل برنامه یک کشور را تحت تاثیر قراردهد.وجودنابرابری عمده بین کشورهای اعانه دهنده و کشورهای پذیرنده اعانه(ازنظرمنابع،قابلیتها و توان)وتاثیرنامناسب آن برمشارکت توسعه ای،برای مثال موجب بدترشدن تحقق اهداف جهانی درکشورهای کمترتوسعه یافته ازطریق اعانه گردیده است. فرآینداعلامیه پاریس نیز درین زمینه ناکافی است،چون بیشتر درگیر جزئیات فنی و رصد و ارزیابی و ممیزی ثابت شاخصها بوده است که خود اثر ضدتولیدی برپیامدها دارد و نتوانسته باعث متوازنتر کردن مشارکتهای جهانی شود.بطورکلی روش اعانه دهی ممکن است بدلایل ذیل با ضعف مواجه باشد:1- نامتناظر بودن کمک با استراتژی ملی.2-ظرفیتهای فنی ضعیف درکنار مشوقهای قوی برای درونی کردن اولویتهای اعانه دهندگان در تدوین خطمشی ملی.3- اجرای خطمشی با اولویت دهی به دستورکار کشور اعانه دهنده(از طریق کارکرد خطمشی، راهنمای مدیریتی(رصد شاخصها، انتخاب گزینه های مالی اعانه دهنده)). همچنین مشکل رویکردبخشی نگر اعانه دهندگان به اهداف جهانی نیزوجوددارد(مثلاً تمرکز بر فقط بهداشت). رویکردبخشی به اهداف جهانی موجب تحقق انتخابی اهداف میشود و پیشرفت جامع را تضمین نمیکند. رویکردبخشی حتی میتواند باعث غیرکارکردی(ناکارآمد)شدن اعانه نیز شود برای مثال باافزایش تعداد مدارس، کودک بیشتری به مدرسه خواهدرفت درحالیکه برای کمبود معلم فکری نشده است و لذا افت تحصیلی کلی رخ میدهد.اعانه ها روندی را طی نموده اند که میتوان خلاصه آنرا درجدول4-5مشاهده کرد(چارلز گور، 2010).

دهه های 1950 و 1960
پارادایم فعلی (اهداف توسعه هزاره سوم)
پارادایم احتمالی آتی
هدف
تحقق اهداف کلان توسعه ملی (شامل توسعه اقتصادی ملی، بسط اشتغال، بالا آمدن استانداردهای زندگی، حق حاکمیت ملی)
تحقق اهداف توسعه جهانی (شامل اهداف توسعه هزاره سوم)
تحقق اهداف توسعه جهانی (شامل اهداف توسعه هزاره سوم به معنای حقوق اقتصادی و اجتماعی قابل تضمین در سطح جهانی)
ابزار
ابزارهای توسعه ملی (شامل بودجه های اعانه ملی کشورهای ثروتمند، انتقال منابع مالی از یک دولت و حکومت به دولت دیگر، طرحهای ملی)
ابزارهای توسعه ملی (شامل بودجه های اعانه ملی کشورهای ثروتمند، انتقال منابع مالی از یک دولت و حکومت به دولت دیگر، طرحهای ملی )
ابزارهای توسعه جهانی(شامل : منابع جانی نوآورانه مالی مثل مالیات بر معاملات جهانی،نیاز به انتقال منابع مالی از یک کشور به کشور دیگر (البته جهت دهی شده به سوی کشف و آزادسازی پتانسیل خلاقیت از طریق توسعه پایدار ظرفیتهای تولیدی (اهرم کردن مالی توسعه از طریق شتاب دادن به ابتکارات بخش خصوصی)
تجربی و توأم با ریسک بالاتر (نسبت به رویکردهای فعلی حسابرسی اثربخشی)
جدول 4-5 نگریستن بلند مدت به رژیم های اعانه جهانی و روند آن (بعنوان نمونه ای از مشارکت جهانی )
4-17- خلاصه فصل چهارم :
این فصل با بررسی تأسیس سازمان ملل و علت آن، تاثیرات کینز و توسعه گرایی دربخشی از کشورهای جهان آغازشد. سپس نگاهی به بیرون سازمان ملل انداخته شد تاعلاوه بردرک چرایی عدم موفقیت سازمان ملل دربرخی مناطق، چگونگی استحاله برنامه های سازمان ملل ازدرون دردهه های بعد درک شود. درین راستا علم ارعاب که منجربه تدوین دستورالعمل شکنجه گردید مطرح و سپس مکتب اقتصادی شیکاگو تبیین شد. سپس دوباره درون سازمان ملل موردبررسی قرارگرفت تا دوران افول مکتب کینز و ظهوروسقوط برخی ازرویکردها ازجمله رویکردنیازهای اساسی تشریح شود. سپس دوران تاچریسم و ریگانیسم دربیرون از سازمان ملل و تاثیرات مکتب اقتصادی شیکاگو برآنها موردتوجه قرارگرفت و دوران تعدیلات ساختاری و نفوذ مکتب شیکاگو به درون سازمان ملل و تاثیرات نظرات ساکس مطرح شد. سپس ظهور توسعه انسانی و علل ظهور، تعریف آن، اصول محوری و مشخصه های کلیدی آن، چرایی طرح شاخصهای توسعه انسانی و گزارشات توسعه انسانی و چگونگی اجرای عملی توسعه انسانی و ارتباط آن با برنامه توسعه سازمان ملل و نیز چگونگی یکپارچه شدن چهار ایده ایجادگر سازمان ملل،در توسعه انسانی و تاثیر آن بر برخی از خطمشیهای جهانی سازمان ملل تشریح شد. این فصل با کلیاتی درباره برنامه ریزی سازمان ملل و سنتهای حاکم بر آن به پایان رسید. در شکل4-7 تلخیصی از پارادیم برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و در شکل4-8 خلاصه روند برنامه ریزی برای جهان ارائه شده اند.

شکل 4-7- پاردایم برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

شکل 4-8- روند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه :
در این فصل ضمن مرور يافته هاي تحقيق كه به تفصيل در فصل چهارم ارائه گرديد و مقایسه تطبیقی آن با ادبیات و متون مورد اشاره در فصل دوم، پیشنهادات برخاسته از تحقیق، محدودیتهای پژوهش و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی نيز ارائه میشوند.
5-2 بحث و فحص :
برنامه ریزی برای جهان، از پدیده های مهمی است که در متن سازمان ملل رخ میدهد. انجام این فرآیند در سازمان ملل مبتنی بر این تصور میباشد که برنامه ریزی برای جهان، مفید است و شاخصهای مرتبط با برنامه را بهبود می بخشد. بنظر میرسد، این پدیده، شباهت زیادی با خط مشی گذاری عمومی داشته باشد و لذا همانند آن با مقولاتي چون محو فقر، تامين صلح و امنيت، توسعه اقتصادي، محيط زيست، حقوق بشر، بهداشت و… مواجه است. اما پرداختن به هريك از اين مقولات و تدوين برنامه و خطمشي مناسب برای آنها با مشکلات خاصی روبرو است. براي مثال در پرداختن به مقوله فقر، ديدگاههاي متفاوتي وجوددارند. داده هاي حاصل از اسناد سازمان ملل نشان ميدهند كه يكي از دلايل تشكيل سازمان ملل در دهه 1940، درك ارتباط بين فقر ناشي از ركود بزرگ(كه منجر به ظهور فاشيسم و غلبه رويكردهاي غيرعقلايي در بين برخي از ملتها گرديد) با صلح و امنيت بود. اشاره شد که یافتن پاسخ این سئوال که چگونه اقتصادهای کم درآمد در دنیای امروز میتوانند در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرند، تا به هدف فوری کاهش فقر و هدف بلندمدت رسیدن به ثروتی همانند اقتصادهای توسعه یافته دست یابند، درحقیقت هدف نهایی اقتصاد توسعه نیز میباشد. البته کاهش فقر و رسیدن به ثبات نه تنها برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد بلکه موفقیت این کشورها، برای کشورهای توسعه یافته نیز اهمیت دارد چرا که هم از نظر انسان دوستانه ارضاء میشوند و هم امنیتشان تامین میگردد و دستیابی به صلح و ثبات و نظم بین مللی، محقق میگردد. بنابراین امروزه بسیاری از دولتها، بر محو فقر اجماع دارند و لذا هدف محو فقر در بین اهداف توسعه هزاره سوم و اسناد سازمان ملل از سال 2001 به بعد به صراحت طرح میشود. اما خطمشیهاي مختلف در برخورد با علل فقر، ممکن است پاسخهای متفاوتی ارائه دهند. در زمانهای گذشته، فقرا همچون اشیاء تحقیرشده و پست بودند. فرض براین بود که ارائه کردن کمکهای عمومی به فقرا موجب اتلاف و تنبلی میشود. بعلاوه، تبیین فقر بتدریج تکامل یافت. اسپنسر و دیگر داروینیستهای اجتماعی استدلال میکردند که باید از دلسوزی برای فقرا جلوگیری کرد چون موجب مداخله در نظمی طبیعی(یعنی بقای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، توسعه هزاره، سازمان ملل، لیبرالیسم Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، توسعه انسانی، ایدئولوژی، رویکرد سیستمی