منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مدیریت اسلام، مدیریت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

میباشند و دستورات و منافع ملی خود را دنبال میکنند. اما از آنجاییکه منبع اکثر چالشهای امروزی و ابعاد تاثیرگذاری آنها، جهانی است، بنابراین راه حل اثربخش آنها نیز جهانی خواهد بود و سیاستگذاریها نباید در سطح ملی باقی بمانند(ویس، 2009) درحالیکه اغلب باقی میمانند.این درحالی است که امروزه با بحرانهای مختلف بلندمدتی در سطح جهان مواجهیم که در سایه روزمرگی ها و بحرانهای موقتی چون بحرانهای مالی، مورد غفلت واقع میشوند. مهمترین این بحرانها عبارتند از: امنیت غذایی، امنیت انرژی و نیز تغییرات آب و هوایی. تغییرات و افزایش قیمت مواد غذایی طی سالهای اخیر پدیده ای است که با افزایش قیمت سایر کالاها مثل موادخام، مطابقت ندارد. برای مثال طی ماههای ژانویه تا مه2008 قیمت جهانی برنج نسبت به دوره مشابه سال قبل،150درصد افزایش یافت درحالیکه قیمت مواد خام به قیمتهای طبیعی پایان سال بازگشتند. یا قیمت موادغذایی با روندی متفاوت درطی سالهای2007 تا2008صعودی بوده است. ضرورت بکارگیری انرژیهای غیرفسیلی و پایدار موضوع دیگری است که در سالهای اخیر مطرح شده است. تغییرات آب و هوایی نیز باعث برخی بلایای طبیعی میشوند که این بلایا بیشترین تأثیر را بر فقرا خواهندگذاشت و یا در جوامعی که تبعیض جنسیتی وجود دارد، زنان احتمالاً 14برابر مردان از بلایای طبیعی، آسیب میبینند(هیزر، 2009).
همچنانکه مشاهده میشود برای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم که کاهش فقر شدید، افزایش سطح بهداشت و رفع تبعیض جنسیتی را هدف گرفته اند(ساکس، 2005)، عوامل مداخله کننده جدیدی مطرح شده اند که در دهه های پيشين برجسته نبوده اند و لذا بر پارادایم حاکم بر برنامه ریزی سازمان ملل و پیامدهای مورد انتظار، تأثیرات نامطلوبی خواهند گذاشت. مأموریتهای سازمان ملل در چنین محیطهایی انجام میشوند که اغلب خطیر، ناپایدار و چالش زا هستند. منابع دردسترس سازمان ملل نیز کمیاب و بدون انعطافند. مقررات داخلی، روشهای دست و پاگیر و زمان طولانی مورد نیازشان، بجای تسهیل موفقیت، همانند یک مانع عمل میکنند. در رأس اینها، اندازه گیری یا حتی تشخیص موفقیت دشوار است. برخلاف شرکتهای خصوصی، موفقیت با سود سنجیده نمیشود بلکه با جلوگیری از درگیری، تقسیم صلح، تمدید میزبانی برای پناهندگان و…سنجیده میشود. متأسفانه کارکنان سازمان ملل تنها میتوانند به این اهداف کمک کنند و عوامل زیادی از کنترل آنها خارجند. درچنین محیط بیرحمی، مدیریت بايد به مسائل جنبی نیز توجه کند. بخاطر همین محدودیت منابع و موانع بوروکراتیک و سیاسی، مدیریت، میتواند باعث شکست یا موفقیت گردد. البته پیچیدگی و منحصربفردبودن سازمان ملل نباید بهانه ای برای مدیریت بد یا ضعیف آن شود. درحقیقت بايد با مدیریت خوب، از پیچیدگی محیطی برای افزایش انعطاف پذیری سازمان و توانمندسازي آن در انطباق، یادگیری و پیشرفت در متنهای متغیر، استفاده شود(موسسه بین مللی صلح، 2010). از اینرو دبیرکل، انتظار دارد تا تدوین کنندگان مأموریت در سازمان ملل به تجربه بارزی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمانهای بزرگ و پیچیده دست یابند و سازمان ملل به سازمانی چابک، مدرن و اثربخش، تبدیل شود و با اولویت دادن به اصلاحات مدیریتی، سازمانی عملکردمحور و نتیجه گرا خلق شود تا بتواند انتظارات بالای مردم جهان را برآورده سازد(موسسه بین مللی صلح، 2010). اما آیا سازمان ملل، واقعاً رویایی است که توسط بوروکراتها مدیریت میشود یا بورکراسی ای شده است که توسط رویاپردازان اداره میشود(ویس، امریج و جولی،2010).
1-2-3- ایجاد مکتب مهر البرز12:
محقق به یاد می آورد که همزمان با فراهم شدن فرصت ادامه تحصیل در موسسه مهر البرز، امکان انتخاب موسسه ای دیگر را نیز داشت که بر موضوعاتی چون مدیریت اسلامی و دوگانه هایی اینچنین تأکید داشتند. محقق، علیرغم اعتقادات قلبی و علاقه از روی تحقیق به معارف اسلامی، با اين نظر موافق است كه استفاده از عباراتی چون مدیریت اسلامی، ناشی از درک نادرست بکاربرندگان چنین واژه هایی از اسلام و نیز مدیریت است و آنچه بعنوان مدیریت اسلامی مطرح میشود حداکثر برداشت برخی، از دیدگاههای اسلام پیرامون مدیریت است که الزاماً ممکن است با نظر اسلام، یکسان نباشد و يا به نظر برخي، اصولاً اسلام در اين زمينه ها بي نظر باشد. برداشت علمی تر و رویکرد صحیح تر موسسه مهر البرز در برابر چنین مقولاتی، درکنار رویت تیم تشکیل دهنده مهر البرز، بر توان بالقوه اين موسسه در گام برداشتن در راه ايجاد يك مكتب، دلالت دارد. موسسه مهر البرز همچنان که در وبگاه خویش و در بخش حوزه های استراتژی ذکر نموده است بدنبال نهادينه سازي فرهنگ پژوهش محوري و خلق دانش در موسسه است. تحقیق حاضر گامی است در این جهت و با پرداختن به چنین موضوعاتی، مهر البرز میتواند پیشگام ایجاد مکتبی خاص در بین دانشگاههای ایران گردد و برند مناسبی را برای خود فراهم سازد.
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:
1-3-1- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل :
از بدو تاسیس سازمان ملل، درکنار صلح جهانی، حل و فصل دعاوي و جلوگیری از جنگها در دیوان بین مللی دادگستری، از همکاریهای اقتصادی و اجتماعی بین مللی نیز غفلت نشده است و فصل نهم منشور ملل متحد به همین عنوان اختصاص یافته است. ماده56 این منشور بر اقدامات جمعی اعضاء تصریح نموده است و در بند4ماده1منشور ملل متحد، هماهنگ کردن اقداماتیکه ملل متحد درجهت اهداف مشترک معمول میدارند، از وظایف این سازمان لحاظ شده است و در ماده58 این منشور نیز مجدداً به توصیه های سازمان ملل برای هماهنگي برنامه ها و فعالیتهای موسسات تخصصی(در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر رشته های مرتبط دارای مسئولیتهای بین مللی)، اشاره شده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1389؛ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1382). درهمین راستا، سازمان ملل همه ساله مناسبتهای ویژه ای را تعیین مینماید. مناسبتهایی چون دهه مالاریا، دهه بین مللی ریشه کنی استعمار، دهه بین مللی ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان، دهه سواد آموزی، دهه آموزش و پرورش برای توسعه پایدار و سالهای بین مللی با عناوینی چون کره زمین، سیب زمینی، دفع بهداشتی فاضلاب، فیبرهای طبیعی، جنگلها و…(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، 1389) نموه نه هایی در این زمینه اند. از سوی دیگر، نگاهی به بودجه های عادی سازمان ملل نیز ما را به این نکته رهنمون میشود که برنامه ریزی برای جهان و سیاستگذاری و مدیریت از وظایف برجسته سازمان ملل در بین 14گروه اصلی هزینه های عمومی، میباشند. برای مثال در جدول1-1مشاهده میشود که همکاریهای بین مللی برای توسعه(که میتواند نوعی برنامه ریزی برای جهان را تداعی نماید) اهمیتی نزدیک به همکاریهای منطقه ای برای توسعه(که آن هم میتواند برنامه ریزی برای جهان ولی در سطحی پایینتر باشد)، در بودجه های سازمان ملل دارند(دپارتمان مدیریت سازمان ملل، 2012؛ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1389 ).
دوره دو ساله
سیاستگذاری، مدیریت و هماهنگی کلی
همکاری بین مللی برای توسعه
همکاری منطقه ای برای توسعه
کل بودجه عادی
2006-2007 میلادی
661 میلیون دلار
372 میلیون دلار
425 میلیون دلار
3829 میلیون دلار
2012-2013 میلادی
721 میلیون دلار
437 میلیون دلار
530 میلیون دلار
5152 میلیون دلار
جدول 1-1- بودجه عادی سازمان ملل و سه آیتم از آیتم های 14 گانه آن.
در پیشگفتار کتاب سازمان ملل متحد در دنیای امروز، به قلم دبیرکل بان کی مون6 نیز چنین آمده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، 1389): “حال كه مردم و دولتهاي بيشتري به اين نکته پي ميبرند كه چندجانبه گرائي، تنها مسير در دنياي وابسته به هم و درحال جهاني شدن ما است، شرايط درحال دگرگوني به سود سازمان ملل است. سازمان ملل از ارزشهايي دفاع ميكند كه پايه و اساس اين عصر درحال ظهورند: آزادي، عدالت و حل مسالمت آميز اختلافات؛ شرايط زندگي بهتر؛ برابري و مدارا و حقوق بشر. جهاني شدن تنها درصورتي موفق خواهد شد كه اين ارزشها فراگير شوند و درصدر اولويتها قرارداده شوند. درواقع، دنيايي پيچيده و چالشهاي جهاني دقيقاً محيطي است كه در آن سازمان ملل بايد شكوفا شود زيرا اينها چالشهايي هستند كه هيچ كشوري نميتواند به تنهايي آنها را حل كند. تروريسم و جرائم سازمان يافته از مرزها فراتر ميروند. بيماريهايي مثل ايدز، درحال گسترش در سطح جهانند كه زندگي انسانها را نابود و فعاليتهاي اقتصادي را مختل ميسازند. تغيير آب و هوا و ويراني محيط زيست چالشهايي عمده بشمار ميروند و نسلهاي آينده را تهديد ميكنند. نابرابري و فقر ميتواند به بي ثباتي و مناقشه تبديل شود و به سرعت تمام مناطق را فراگيرد. سازمان ملل تنها سازماني است كه درسراسر جهان عضو دارد، به همه جاي دنيا دسترسي دارد و از مشروعيت همگاني لازم براي برخورد موفقيت آميز با اين دشواريها برخوردار است. عرصه سازمان ملل، رهبران سياسي را قادر ميسازد به شيوه هايي به يكديگر دسترسي پيدا كنند كه در شرايطي ديگر ممكن است اشتياق يا توانايي انجام آنرا نداشته باشند. بيطرفي سازمان ملل به آن امكان ميدهد در بعضي از دشوارترين مناطق جهان مذاكره و فعاليت كند. وقتي فاجعه اي، مثل سونامي جنوب شرقي آسيا رخ ميدهد کارکنان آماده واكنش در محل حضور دارند و بيش از 100هزار صلح بان، در چهار قاره وظايف خود را موثرتر و با هزينه بسيار كمتر از آن انجام ميدهند كه هر دولتي به تنهایی ميتواند انجام دهد. سازمان ملل امروز براي تحقق آرمانهاي خود، بصورت تغييرات قابل اندازه گيري]منظور مشهود بودن این تغییرات است[، بيش از هر زمان ديگر درگذشته فعاليت ميكند. به اين دليل و درشرايطي كه دنيا براي يافتن راه حل مشكلات به سازمان ملل چشم دوخته بايد به سهم خود راههاي تازه و بهتري براي كاركردن و تحقق كاملتر وعده هاي خود پيدا كنيم. بايد پذيراي نگرشها و ايده هاي جديد باشیم و شهامت ترديد درباره شيوه هاي سنتي حل مسائل را داشته باشيم و فراتر از همه، بايد اعتماد مردم عادي را درهمه جاي جهان به سازمان خود جلب كنيم و آنان را بيشتر در كار آن مشارکت دهيم”. همه این موارد ذهن را بسوی برنامه ریزی برای جهان و ضرورت یکپارچه شدن این برنامه های جهانی، هدایت میکنند که نیازمند مدلی برای تحقق آن میباشد. وجود چنین مدلی امکان درک فرآیند برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان را دراختیار اعضای سازمان ملل و نیز سازمانهای غیردولتی قرار میدهد و بدین ترتیب بستری برای چند جانبه گرایی و هم افزایی آنان، فراهم میسازد.
1-3-2- خلاء نظری در زمینه برنامه ریزی برای جهان :
1-3-2-1- خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی مدیریتی :
علم برنامه ریزی(به تبع علم مدیریت) در مقایسه با عمل برنامه ریزی، از قدمت چندانی(کمتر از یک سده)برخوردار نیست(زاهدی، 1387). اصولاً درپاسخ به این سئوالات که آیا برنامه ریزی مفید است؟ آیا ممکن است؟ آیا مدلی برایش وجود دارد و اگر وجود دارد کدام مدل مناسب است؟ و اینکه برنامه ریزی چه چيزي

شکل 1-3- جایگاه برنامه ریزی برای جهان در مقایسه با برنامه ریزی برای شرکتها
نیست؟ جنگلی از نظریه ها وجوددارند13ولی این برنامه ها اغلب برای شرکتها طراحی شده اند و البته در روند تکاملی خود به سوی شرکتهای غیرانتفاعی و نیز شرکتهای بین مللی و جهانی نیز سوق یافته اند. با اینحال خلاء نظری در زمینه برنامه ریزی برای جهان، همچنان احساس میگردد(شکل 1-3). البته بررسی تلاشهای انجام شده در امر برنامه ریزی14، میتواند چشم انداز مناسبی برای درک تفاوتها و شباهتها و بستری برای شناخت مدل برنامه ریزی مناسب برای جهان را فراهم سازد و لذا با وجود اینکه برخی پیشنهاد میکنند که در روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند از مرور ادبیات صرفنظر شود تا موجب سوگیری ذهن در تحلیل داده ها نگردد، فصل دوم به مرور ادبیات برنامه ریزی می پردازد که خود تصریحی بر شکاف دانش و خلاء نظری در امر برنامه ریزی برا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، توسعه انسانی، توسعه هزاره، جهانی شدن Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، شرایط علی، نظریه مبنایی، روش تحقیق