منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، نظریه مبنایی، روش تحقیق، توسعه انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه ریزی جهان شامل توسعه کینزی، تعدیل ساختاری و توسعه انسانی میباشند. در دوران گذار از کینز به تعدیل ساختاری چندین رویکرد از جمله رویکرد نیازهای اساسی به توسعه مطرح گردیدند. توسعه انسانی سایر برنامه های سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، امنیت و صلح و محیط زیست را نیز یکپارچه نمود ولی در عمل از زمان بکارگیری تعدیل ساختاری، نئولیبرالیزم بر برنامه های جهانی سازمان ملل حاکم است.
معیار6- آیا مواردی وجود داشت که فرضیه ها در تقابل با داده ها، پایدار نمانند؟ تعارضاتی از این قبیل چگونه توضیح داده شده اند؟ آن توضیحات چه تغییراتی در فرضیه ها بوجود آورده است؟
بله. برخی از اسناد، تفاوت چشم انداز توسعه انسانی با آنچه در عمل رخ داده بود را روشن نمی کردند و این نوع تعارضات منجر به درک این تفاوت و چرایی برخی انتقادات به توسعه انسانی به خاطر حاکم شدن نئولیبرالیسم گردید. همچنین در مقایسه اسناد با نظرات دکتر مسعود نیلی(طاهری، محمد؛ نوروزیان، مهدی، 1390)، تفاوت دیدگاههایی درباره فریدمن و نظرات اقتصادی به نظر آمد ولی تحلیل قبلی رد نشد چرا که نقد آراء فریدمن در تحقیق حاضر، به معنای رد کردن نظرات علمی وی نبوده است بلکه کارکرد غیر آکادمیک وی و نیز فراتحلیلهای به ظاهر آکادمیک وی مورد اشاره قرار گرفته اند. این نوع تعارضات در حین فرآیند تحلیل و کدگذاریهای چنین اسناد و برنامه هایی که موافقان و منتقدان زیادی دارند، بسیار رخ میدهد که کار تحلیل را دشوار می نماید.
معیار 7- مقولات چگونه و چرا انتخاب شده اند؟ و آیا تشکیل چنین مجموعه ای از مقولات تدریجی بود یا یکباره؛ مشکل یا آسان؟ تصمیمات تحلیلی نهایی بر چه اساسی صورت گرفته است؟
مقولات بعد از کدگذاری اسناد مختلف بدست آمدند. پس از سند اصلی(وندرمولتِ، ج.؛ 2011)، 240 مفهوم از کدگذاری اولیه بوجود آمدند که با کدگذاری باز، در 30 مقوله تقسیم بندی شدند. در کدگذاری اسناد بعدی این مقوله ها اصلاح و تلخیص شدند تا مقوله های اصلی شناسایی شوند. شناسایی این مقولات به تدریج و بر مبنای داده ها صورت میگرفت و هم دشوار بود و هم آسان چرا که بخاطر تحلیلی بودن اسناد، کدهای طبیعی شناسایی شده خود در سطح بالایی از انتزاع قرار داشتند و لذا انتزاع مجدد آنها دشوار میشد و لذا فرصت غنای بیشتر دادن به تحقیق از محقق سلب میگردید. از سوی دیگر تعدد مفاهیم و مقوله ها سردرگمی زیادی را میتوانست ایجادکند که نقش تقریظها برای گم نشدن سیر تحقیق و سرنخ ها، در این مرحله برجسته میشد. آسان نیز بود چون انواع و اقسام داده ها در اختیار محقق قرار میگرفت که در مراجعه مجدد به اسناد به اشباع مقولات و داشتن درک درست از مقولات کمک میکرد. تصمیات تحلیلی نیز بر اساس ایده هایی بودند که از داده ها به ذهن محقق القاء میشدند.
ب) معیارهای مرتبط با مبنایی کردن تحقیق(محمدی، 1390):
معیار 1- آیا مفاهیم بوجود آمده اند(تولید شده اند)؟
سیر کدگذاری های اولیه تا باز و محوری و انتخابی، چنین روندی را نشان می دهد. البته تلاش شده است که از مفاهیم استفاده تکنیکی شود.
معیار 2= آیا مفاهیم بطور نظام مند به یکدیگر مربوط اند؟
با بکارگیری ایده پارادایم، مقوله محوری و ارتباط آنها با شرایط علی و مداخله ای و میانجی و نیز کنشها/واکنشها و پیامدها و زمینه مدنظر بوده اند و حتی میشد فصل بعدي را با ارائه پارادیم شناسایی شده و بر اساس تبیین اجزاء پارادایم مثل شرایط علی و… پیش برد(تصمیمی که محقق در آغاز تدوین گزارش تحقيق داشت) ولی استفاده از روند، قدرت تحلیلی بیشتری را به تحقیق میدهد تا گذشته و حتی آینده برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و نیز چرایی برخی اتفاقات را بهتر درک نماید(درحالیکه اجزاء پارادایم و ارتباطات بین آنها، در حین تبیین هر دوره زمانی در فصل بعدی مستترند، خلاصه ای از آنها در برخی از شکلهای آن فصل، تصریح شده اند).
معیار3- آیا ارتباطهای مفهومی زیادی وجود دارند و آیا مقولات خوب بسط یافته اند؟ و آیا آنها غلظت مفهومی دارند؟
ارتباطات مفهومی بسیاری وجود دارند که در فصل بعدی تا جایی که امکان داشت خلاصه گردیده اند. مقولات از نظر محقق خوب بسط یافته اند و غلظت لازم را نیز دارند.
معیار4- آیا تنوع زیادی در درون تئوری؛ تعبیه شده است؟
نظریه حاصل که به شکل روایی در فصل بعدي بیان شده است با استفاده از روند، امکان تنوع را فراهم نموده است و سیر تحول پدیده برنامه ریزی برای جهان را روشن نموده است.
معیار5- آیا شرایط وسیعتری که روی پدیده تحت مطالعه اثر میگذارد، در توضیحات منظور شده است(اشاره به ماتریس شرایط)؟
واقعیت این است که بکارگیری ماتریس شرایط برای پدیده ای چون برنامه ریزی جهانی برای محقق با ابهامهای زیادی مواجه بود و آنچه در روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، پیرامون ماتریس شرایط ارائه شده است تکافوی چنین پدیده هایی را نمیدهد و البته چون بکارگیری ماتریس شرایط در این روش تحقیق، اختیاری نیز میباشد، از آن صرفنظر شد(گرچه مدتی صرف بررسی بکارگیری آن گردید).
معیار6- آیا روند منظور شده است؟
بلی و حتي فصل بعدي با همین ابزار تحلیلی، تحریر شده است.
معیار7- آیا یافته های نظری معنی دارند و تا چه حدی؟
یافته های نظری به نظر محقق و بر مبناي داده ها معنی دارند. محقق از اسناد بسیار متعددی استفاده نموده است که بخشی از آنها و برخی از یافته ها در اين تحقيق، ذكر شده اند. تلاش محقق برای داشتن حساسیت نظری و تقویت آن در طی تحقیق و بکارگیری خلاقیت، باعث شد تا روند یافتن اسناد مناسب، سیر صحيحي پیدا کند و به خلق نظریه منجر شود. در خاتمه باید یادآوری کرد که اگر امکان تکثر منابع و استفاده از منابعی غیر از اسناد فراهم می گردید، ممکن بود نتایج غنی تری بدست آيند که علیرغم تلاش محقق، میسر نگردید ولی بخاطر تعدد اسناد و اظهار نظرات افراد موردنظر در این اسناد، همانگونه که پیش بینی میشد، امکان دستیابی به نظریه فراهم شد. همچنین گرچه تکثرگرایی از جمله در ابزارهای پژوهشی، در روش نظریه مبنایی نظام مند مورد تاکید است ولی اکتفاء به اسناد بعنوان ابزار پژوهش در هیچیک از منابع روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، رد نشده اند و اگر در مواردی امکان استفاده از مشاهده و مصاحبه و ابزارهای دیگر وجود نداشته باشد، گریزی هم از آن نیست و عملگرایی نیز آن را توصیه میکند(گاهی مرور اسناد تنها ابزار تحقیقاتی می باشد برای مثال هنگامیکه هدف کسب داده ها از شرکت رقیب باشد یا همچون مورد اخیر نیاز به شناخت سازمانی چون سازمان ملل وجود داشته باشد درعین حالیکه نسبت به محققین ایرانی نظر مساعدی وجود نداشته باشد). مطالعه میلر بر روی اطلاعات منشر شده شرکتها و …در سالهای 1976 تا 1979 و بررسی رفتار ثبت شده سازمانها یا مطالعات چندلر(1962) درباره استراتژی وساختار، جزء نمونه تحقیقاتی هستند که تنها بر مرور اسناد متکی بوده اند(احمدپور داریانی، 1388).
ارزيابي تحقيق با روش نظريه مبنايي، از جنبه هاي ديگر نيز ممكن است صورت گيرد. يكي ازاين جنبه ها ارزيابي ابزارهاي گردآوري داده ها ميباشد. همانطوركه اشاره شد، در روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، كثرت گرایی در موارد مختلف از جمله در جمع آوری داده ها توصیه شده است و روایی تحقیق را افزایش میدهد. اشاره شد كه در اين تحقيق تنها متد گردآوری اطلاعات، اسناد سازمان ملل و گزارشات آن میباشد که تعدد گزارشات سالیانه و گستردگی بانکهای اطلاعاتی سازمان ملل، وجود انواع اسناد و گزارشات درباره سازمان ملل در طول زمان و دسترسي به سخنرانیها و مصاحبه های متعدد موجود که در آن افراد دخیل در برنامه ریزیهای سازمان ملل به بیان درک خود از فرآيند و رفتار برنامه ریزی پرداخته اند، ضعف عدم استفاده از روشهای دیگر گردآوری اطلاعات را برطرف میسازد و باتوجه به گستردگی اطلاعات و تنوع افراد گزارش دهنده، امکان افزایش غنای داده ها و کثرت گرایی(شواهد چند جانبه) فراهم میشود تا بدین ترتیب، روایی درونی افزایش یابد. همچنين به مجاز بودن اكتفاء به اسناد بعنوان تنها متد گردآوري داده ها اشاره گرديد. درنهایت، تحقق اشباع نظری مقوله ها و احیاناً اشباع نظريه حاصل، آزمونی عملی پيرامون روا بودن اكتفاء به اسناد خواهد بود(كه در اين تحقيق، بوقوع پيوست). همچنين در اين تحقيق، با ظهور اولیه تئوری بصورت نمودار یا با استفاده از روش روایتی، اظهارات مربوط به روابط مقولات با شرایط زمینه ای متفاوت، بسط یافتند و درنهایت درتقابل با داده ها، روا و معتبر شدند. تکرار نظری و لغوی مفاهیم، مقوله ها، روابط و…، علاوه بر افزایش روایی درونی، موجب تحقق پایایی نیز میشود. بررسی موارد نقض درحین تحقیق و مقایسه با متون درانتهای تحقیق نیز روایی بیرونی را افزایش داده است(گرچه هدف اصلي بررسی موارد نقض، درك و توضیح علل تفاوت ميباشد).
همچنین به سیاق روشهای کمی، میتوان اشاره نمود که نظریه حاصل برای تبیین چگونگی برنامه ریزی در سازمان ملل برای جهان که در فصل آتی بصورت روایتی و با استفاده از ابزار روند ارائه شده است، با توجه به نظر اساتید راهنما و مشاور و نیز اشباع نظریه در مقایسه با متون مرتبط که حاوی نظرات متخصصان برنامه ریزی و نیز متخصصان سازمان ملل میباشد، از روایی محتوایی و نیز صوری برخوردار است و ازآنجاییکه نظریه بدست آمده بر مبنای مطالعه اسناد برنامه ریزی سازمان ملل در حوزه های مختلف و نیز درطول زمان، بدست آمده است میتواند پایایی و قابلیت تکرار آن را تایید نماید.
3-6- روشهاي تجزيه و تحليل75 :
علیرغم اینکه در روش تحقيق نظريه مبنايي، ابزارهای تحلیلی متنوعی بکار میروند(که در پیوست سه مورد اشاره قرار گرفته اند) ولی روش نظریه مبنایی خود بعنوان یک روش تحلیلی با چارچوب نظری کلان محسوب میشود(شیخ زاده، محمد و دیگران؛ 1390) که از جایگاه نظری یا معرفت شناسی خاصی نشأت میگیرد. در این تحقیق و بر مبنای روش انتخابی پس از کدگذاری اولیه داده ها، تلاش شد تا مفاهیم از طریق کدگذاری باز، شناسایی و در قالب مقوله ها، دسته بندی شوند و سپس از بین آنها مضامین و سرنخ های اصلی با ادامه کدگذاریها، شناسایی شوند تا با کدگذاری محوری، امکان شناسایی پارادایم و مقوله محوری فراهم شود و با کدگذاری انتخابی بتوان ارتباط بیشتری بین اجزاء پارادایم ایجاد نمود و بیان روایتی نظریه میسر شود. در این روش کدگذاریها و روند بعنوان ابزارهای تحلیلی بکار میروند و ابزارهای تحلیلی دیگر نیزمطرحند که تفصیل این فرآیند در پیوست سه ذکر شده است.
3-7- خلاصه فصل سوم:
این فصل با مبحث چرایی انتخاب روش تحقیق بر اساس پارادایمهای مختلف تحقیقی و نیز روشهای تحقیق مناسب برای نظریه پردازی، آغاز شد. سپس توضیح داده شد که چرا روش نظریه مبنایی نظام مند استفاده گردیده است و پس از آن به شرح گامهای این روش، روشهای تحلیلی، انواع تقریظها و نمودارها بعنوان ابزار گردآوری داده ها و… پرداخته شد و معیارهای ارزیابی این روش تحقیق نیز ارائه شدند.

فصل چهارم
گردآوری و
تجزیه تحلیل داده ها

4-1- مقدمه:
در این فصل نظریه حاصل از فرآیند تحقیق ارائه میشود. همانطورکه در فصل قبل گفته شد یکی از روشهای ارائه گزارش تحقیق در نظریه مبنایی نظام مند، استفاده از بیان روایتی یا حکایتی برای تبیین روابط بین مقوله ها است. با این بیان تلاش میشود که پارادایم حاکم بر فرآیند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل، ارائه شود. بکارگیری ابزار روند در تحلیل پارادایم موجب شده است که بیان روایت از بدو تأسیس سازمان ملل آغاز شود تا تغییراتی که در پارادایم، طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم رخ داده اند و نقاط عطف مهم شناسایی شوند و درک درستی از نحوه عمل سازمان ملل در امر برنامه ریزی برای جهان بدست آید. در پایان این فصل امکان ارزیابی توانایی مدل حاصل در پاسخگویی به سئوالات تحقیق و ارزیابی تحقیق، فراهم میشود.
4-2- ایجاد سازمان ملل متحد :
“همگی با یک هدف در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، توسعه هزاره، توسعه انسانی، روش تحقیق Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، آمریکای لاتین، تأمین مالی، توسعه اقتصادی