منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، توسعه هزاره، توسعه انسانی، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

احسان؛ 1389).
3-4- ابزار گردآوري داده ها :
تنها متدی که برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق، بکاررفته است استفاده از اسناد سازمان ملل و گزارشات آن میباشد که بدلیل تعدد گزارشات سالیانه و گستردگی بانکهای اطلاعاتی سازمان ملل، ضعف عدم استفاده از روشهای دیگر گردآوری اطلاعات(ازجمله مشاهده حضوری درمحل یا مصاحبه) را برطرف میسازد و باتوجه به گستردگی اطلاعات و تنوع افراد گزارش دهنده، امکان افزایش غنای داده ها و کثرت گرایی(شواهد چندجانبه) فراهم میشود. البته گرچه در روش مبنایی نظام مند، اکتفاء به تنها یک متد گردآوری داده ها توصیه نمیشود، ولی اين امر، پذیرفتني و رایج است. همچنین براي ساماندهي به داده هاي حاصل از تحليل اسناد(یعنی مفاهيم، مقوله ها، روابط بين آنها و نيز داده هايي در راستاي افزايش حساسيت نظري براي تحليل بهتر و نمونه گيري مناسبتر و…)، انواع تقریظها و نمودارها بعنوان ابزار گردآوری داده ها در این روش تحقیق، بکارمیروند. تقریظها شامل تقریظهای عملیاتی(شامل جهتها و مسیرهای مربوط به طرح تحقیق درحال ظهور و تکامل)، تقریظهای کد(مرتبط با کدگذاری باز و برای تمرکز بر برچسب گذاری مفهومی) و تقریظهای نظری (مرتبط با کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تمرکز بر ویژگیهای پارادایم و شاخصها و نشانه های فرآیند) میشوند. نمودارها نیز شامل: نمودارهای منطقی(تصویرگرهای بصری تفکرات تحلیلی که نشانگر تکامل روابط منطقی بین مقولات و خرده مقولات آنها برحسب ویژگیهای پارادایم است) و نمودارهای ترکیبی یا ادغامی(تصویرگرهای بصری تفکرات تحلیلی که برای آزمون و نمایش روابط مفهومی بکارمیروند، نظم و ترتیب آنها بستگی به پارادایم دارد و میتواند زمینه ای برای نمایش تخیلات و تصورات ذهنی باشد) میشوند. نمونه هايي از اين تقريضها در پيوست دو ارائه شده اند. البته بايد اشاره شود كه پس از ابداع روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، نرم افزارهای خاصی تولیدشدند تا درزمینه دسته بندی اطلاعات، تحلیل و پردازش اطلاعات و طراحی شبکه مفهومی به محقق کمک کنند. اطلس تی آی197، هایپر رسرچ198، مکسد199، اثنوگراف200، کیو اس آر اِن شش201، کیو اس آر اِن ویو202 ازجمله این نرم افزارها میباشند. محقق علیرغم دسترسی به نرم افزار اطلس، به سه دلیل از آن استفاده نکرد: فراهم شدن امکان یادگیری و درک بهتر در اولین تحقیق با استفاده از روشهای سنتی، نبود زمان کافی برای یادگیری و تسلط بر نرم افزار بدون آشنایی با این روش تحقیق، ناسازگاری استفاده از نسخه غیر مجاز نرم افزار با رعایت اخلاق تحقیق.
3-5- پايايي و روايي :
ارزيابي روشهاي تحقيق كيفي، تابع معيارهايي است كه با معيارهاي حاكم بر روشهاي تحقيق كمي تفاوت دارند و لذا معنای روایی و پایایی تحقیق در روشهاي كيفي اغلب با معنای مورد نظر در روشهای کمی، تنها اشتراك لفظي دارند و با توجه به اینکه اغلب، معیارهای اثبات گرایانه در زمینه پایایی و روایی تحقیق در ذهن ارزيابان وجود دارند، ارزیابی تحقيق با دشواری همراه خواهد شد.
با توجه به موضع هستي شناسي رئاليستي حاكم بر روش نظريه مبنايي، معیارهای مناسب برای ارزیابی کیفیت اين تحقیق، بطوركلي عبارتنداز(بازرگان، 1387؛ دانائی فرد و دیگران، 1388):1-روایی درونی(همسانی یافته ها باواقعیت که البته نیازبه پیش فرض دارد. در اين تحقيق در حين اشباع نظري در اين مسير حركت ميشود)، 2-روایی بیرونی(يا تعمیم پذیری كه البته تعمیم پذیری دقیق به جامعه مادر، غیرممکن است ولي با توجه به پوشش دادن انواع برنامه هاي جهاني تدوين شده در سازمان ملل در اين تحقيق، قابليت تعميم درون سازماني وجوددارد و همچنين بدليل تشابه خطمشي گذاري عمومي براي جهان در سازمان ملل با تدوين خط مشي عمومي براي جهان در سازمانهاي ديگر بين مللي، امكان تعميم نظريه حاصل بطوربالقوه وجودخواهد داشت)، 3-پایایی(درون یک پدیده قابل ارزیابی نیست، چون پدیده فی نفسه تغییرمیکند ولي تكرار نظريه حاصل از تحقيق، در انواع برنامه هاي جهاني سازمان ملل از دهه 1990 به بعد تاحدي دلالت بر پايايي نظريه دارد)، 4- عینیت(مشاهده گر بیطرف بودن محقق كه میسر نیست چون معیاری برای تشخیص بيطرفي وجودندارد. ارزشها بطورخاص از فرآیند تحقیق بايد حذف شوند چون بدلیل موضع شناخت شناسی اين روش تحقيق، ادعا ميشود كه پارادایم حاصل، عاری از ارزشگذاری است. ارزشها، متغیرهای محدودکننده محسوب میشوند که عینیت تحقیق را مخدوش میکنند. اصول اخلاقی و جایگاه اخلاق نيز در این روش تحقیق، اهمیت ويژه اي دارند و از سوی محقق، رعایت میشوند ولی در فرآیند تحقیق، دخالت داده نمیشوند. لذا رفتار اخلاقی بطوررسمي بوسیله سازوکارهای بیرونی73 قابل نظارت ميباشند. قابل ذكر است كه محقق در آغاز تحقيق بر اساس تعلیمات دانشگاهي متداول در زمينه اقتصاد و مباحث سياسي مطرح در جامعه ايراني و جهان، عقايد فريدمن در اقتصاد را علمي تصور مينمود و به انتقادات وارد بر آن و يا همساني آن با نئوليبراليسم توجه نداشت كه در حين تحقيق و برمبناي داده ها اين تصور تغيير نمود كه خود ميتواند نمونه و اذعاني به رعايت بيطرفي باشد).
معيارهاي فوق، براي كليه روشهاي كيفي از جمله سه روش نظريه مبنايي(يعني نظام مند، سازاگرا و نوخاسته) ارائه شده اند ولي براي روش تحقيق نظريه مبنايي نظام مند، معيارهاي خاصتري نيز ارائه ميشوند. از جمله، در بررسی روایی تحقیق به روایی فرآیندهای عملیاتی، روایی نظری، روایی توصیفی و روایی تفسیری توجه میشود. همچنین روایی بیرونی(تعمیم پذیری، قابلیت بکارگیری، میزان وابستگی به متن و قابلیت تکرار و بازتولید) و روایی درونی(تكثرگرایی(چه در تحقیق، چه در نظریه و چه در روش جمع آوری داده ها)، بازبینی دقیق، زمان طولانیتر، انعطاف پذیری، نمونه گیری از مورد نقض، مداخله اندک توصیف کنندگان، بررسی و تایید مشارکت کنندگان) تحقیق نیز مدنظر میباشد(محمدی، 1390). حتي استراس و كوربن، بعنوان مبدعان روش نظريه مبنايي نظام مند معیارهای ارزیابی ذيل را بطورخاص تر، توصیه مي نمايند74 كه ضمن طرح آنها، خودارزيابي محقق در زمينه اين سئوالات نيز ارائه ميشوند(البته تحقیق کیفی را درصورتی میتوان ارزیابی کرد که روشها به روشنی بیان شده باشند(محمدی، 1390) كه تفصیل ارائه شده در بخشهای قبلی و بعدي در همین راستا ميباشد تا ارزیابی ملموس تر گردد):
الف) معیارهای مرتبط با روند تحقیق(محمدی، 1390):
معیار 1- نمونه اصلی چگونه گرفته شده است و بر چه مبنایی است؟
همانطورکه گفته شد پس از مطالعه و کدگذاری منشور سازمان ملل و بررسی چارت سازمان ملل و سازمان ملل در دنیای امروز و نیز سندی درباره برنامه استراتژیک پیشنهادی برای تحقق اهداف توسعه هزاره سوم، مشخص شد که یکی از برنامه های محوری در سازمان ملل که برنامه های جهانی مختلف را پوشش میدهد و تاحدی یکپارچه میسازد، اهداف توسعه هزاره سوم میباشد(که البته با محو فقر نیز ارتباط دارد). سپس به مطالعه بیشتر در این زمینه از جمله به بررسی اظهارات مارک مالوخ براون203، برنامه استراتژیک تهیه شده توسط ساکس برای اهداف توسعه هزاره و مواردی از این قبیل پرداخته شد. سپس تلاش شد تا برای کوچک کردن دایره جستجو برخی از برنامه های سبکتر سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد تا مدل موردنظر، از آنها استخراج گردد. در این راستا اعلامیه وینا و دیپلماسی پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفت ولی به نظر رسید که به اندازه ای وسیع نمیباشد که نظریه ای مناسب را تولید نماید. سپس دوباره به اهداف توسعه هزاره رجوع شد و در حین جستجو برای درک چگونگی تعیین اهداف هزاره سندی با عنوان تمرکز بر داستان اهداف توسعه هزاره سوم(وندرمولتِ، ج.؛ 2011)، موردتوجه قرار گرفت که درحقیقت به نمونه اصلی این تحقیق تبدیل شد. انتخاب این سند بود که درنهایت در سند بعدی، مقوله محوری توسعه انسانی را برجسته نمود ولی با وجود اینکه توسعه انسانی در این سند نیز مطرح شده است ولی تا پس از کدگذاری و تحلیل سندهای آتی، به هیچ وجه برجسته نبود اما پس از شناسایی مقوله محوری، مراجعه دوباره به این سند به اشباع مقولات و افزایش پایایی تحقیق (تکرار نتایج)، کمک نمود.
معیار 2- مقولات اصلی که بوجود آمده اند؛ کدامند؟
مقولات اصلی شامل مقوله ایدئولوژی توسعه انسانی، مقوله ضرورت اجماع جهانی، مقوله مشارکت جهانی، عوامل محیطی موثر بر برنامه ریزی جهانی، شاخص گذاری برای برنامه های جهانی، مالکیت برنامه جهانی و دامنه شمول اهداف جهانی و مخاطبان آن میباشند که از طریق داده ها و با ادغام تعداد زیادی از مقولات حاصل از کدگذاری های باز اسناد بوجود آمده اند.
معیار 3- چه حوادثی، رخدادهایی، اعمالی(بعنوان شاخص هستند) که به مقولات اصلی دلالت میکنند؟
شرح آن در فصل آتي خواهد آمد ولی به برخی از آنها بطورخلاصه در اینجا اشاره میشود. توسعه انسانی پس از انتقاد یونیسف و فشار سازمانهای جامعه مدنی به اجماع واشنگتن و نیز پس از پایان جنگ سرد، زمینه ای یافت تا سرلوحه برنامه ریزیهای سازمان ملل قرار گیرد و کار محبوب الحق204 و آمارتیا کومار سن205 به این مساله کمک نمود. تدوین اهداف توسعه هزاره سوم و نیز سایر برنامه های جهانی نیاز به اجماع را برجسته ساخت ولی مسائلی که برای تحقق اجماع در سازمان ملل با آنها مواجه میشویم بسیار پیچیده و البته تاثیر گذارند. برای مثال به اصرار کشورهای در حال توسعه، خط فقر شدید برابر با درآمد یک دلار در روز تعیین شد و سال مبنا برای محاسبه نصف شدن فقر شدید نیز سال1990 درنظر گرفته شد(وندرمولتِ، ج.؛ 2011). یا مشارکت جهانی یکی از اهداف توسعه هزاره سوم میباشد که در موفقیت سایر اهداف تاثیر بسزایی دارد و در همین جا است که رویکرد اعانه محوری به برنامه های جهانی مشاهده میشود. عوامل محیطی موثر بر برنامه های جهانی سازمان ملل بسیار زیادند ولی مهمترین آنها را میتوان تاثیر مکتب اقتصادی شیکاگو دانست. در زمینه شاخص گذاری برای برنامه ها نیز مقولات فراوانی پدیدار میشوند که بویژه میتوان بر خطاها در حین تدوین شاخصها تاکید نمود. مالکیت برنامه جهانی نیز با بحث اعانه محوری و مشارکت جهانی درارتباط میباشد و دامنه شمول برنامه های جهانی و مخاطبان آن نیز با توجه به تقسیم بندی کشورها به فقیر و غنی، شمال و جنوب و توسعه یافته و در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، مطرح میشود که بطورخاص در زمینه مسئولیت کشورهای جنوب و شمال دربرابر گازهای گلخانه ای اشاراتی در اسناد شده است.
معیار 4- نمونه گیری نظری بر اساس چه مقولاتی صورت گرفتند؟ بعبارت دیگر، شکل بندی نظری چگونه مواردی از گردآوری اطلاعات را رهبری نمود؟ بعد از انجام نمونه گیری نظری، مقولات تا چه حد نمایانگر داده ها بودند؟
همانطورکه در شرح معیاراول رفت، نمونه گیری های نظری در پی تعیین مقولات بود و پس از اینکه ایدئولوژی توسعه انسانی بعنوان مقوله محوری مطرح شد اسناد مختلفی در ارتباط با آن جمع آوری گردید که مهمترین آنها سيري در توسعه انسانی (پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب 2010) میباشد که به دستیابی به روند و اشباع مقولات کمک شایانی نمود همچنین کتاب دکترین شوک: ظهور سرمایه داری فاجعه(شهابی و نبوی، 1390)، به روشن کردن تاثیرات فریدمن و ساکس بر پیامدهای برنامه های سازمان ملل یا خود این برنامه ها، کمک نمودند. به هر حال مطالعه اسناد بر مبنای حساسیت نظری حاصل از کدگذاری اسناد، صورت می گرفت.
معیار5- فرضیه هایی که به روابط مفهومی(در میان مقولات) مربوط میشوند، کدامند و بر چه اساسی آنها شکل گرفته اند و امتحان شده اند؟
گزاره هایی که در این تحقیق به دست آمده اند متعددند و لذا تلاش شده است تا پارادایم حاکم بر برنامه ریزی جهانی در سازمان ملل بطور بصری نشان داده شود که باز به خاطر تعدد جزئیات درج همه آنها در پارادایم دشوار است و مهمترین موارد در نمودار بصری مطرح میشوند و شرح کامل در متن ارائه شده آمده است. با اینحال مهمترین گزاره ای که میتوان بیان کرد این است که پس از تاسیس سازمان ملل مقوله های محوری برای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، نظریه مبنایی، برنامه ریزی استراتژیک، سازمان ملل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، نظریه مبنایی، روش تحقیق، توسعه انسانی