منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، نظریه مبنایی، روش تحقیق، کدگذاری انتخابی

دانلود پایان نامه ارشد

تأکید میشود که نظریه مبنایی با پدیدار شناسی شباهت دارد و از این رو، همانطور که گفته شد، دیدگاه فلسفی حاکم بر تحقیق، تفسیری62(درک واقعیت) است و از منظر هستی شناسی نیز واقعیت، پدیده مادی نیست و وابسته به تجربیات و تفسیر انسان از واقعیت است. لذا واقعیت، مستقل از محقق نیست ولی یا مشخص است یا بطور اجتماعی(از طریق سازه های اجتماعی: زبان، خودآگاهی، معانی مشترک) ساخته میشود و میتواند معانی مختلفی داشته باشد و پدیده ها، واقعیات چندگانه داشته باشند. تفسیری بودن نیز موجب میشود، درک پدیده ها در روش تحقیق مبنایی، از طریق معانی ای که افراد به پدیده ها میدهند و تمرکز بر پیچیدگی کامل معنابخشی انسان در وضعیتهای مختلف، صورت گیرد. در این روش تحقیق از منظر معرفت شناسی، دانش، ذهنی است و از تعامل بین محقق و موضوعات تحقیق حاصل میشود و هدف فهم چگونگی ساخت معانی تفسیری از رفتار پدیده ها است و تحلیل بر پویایی(و نه سکون) تمرکز دارد(امکان تغییر واقعیت در اینجا مورد اشاره است). از منظر روش شناسی نیز دانش از طریق ارائه تفاسیر مختلف و متعدد از واقعیت و ایجاد یک پارادایم مورد توافق حاصل میشود(بازرگان، 1387؛ دانائی فرد و دیگران، 1388).
روش تحقیق نظریه مبنایی، خود به سه روش نظام مند63، نوخاسته و سازاگرا، منشعب میشود. اما از بین این سه روش، روش نظام مند، انتخاب گردید. در این تحقیق مواضع محقق نباید در فرآیند تحقیق، دخالت یابد، به اهمیت رویکردها توجه میشود و تحقیق با گزاره(فرضیه)های مشخص به پایان میرسد. طرح سازاگرا بر دیدگاهها، ارزشها، باورها و جهان بینیهای افراد مشارکت کننده در تحقیق، تاکید دارد و تحقیق به سئوالات موقت ختم میشود، پس تحقیق ما سازاگرا نخواهد بود(بازرگان، 1387). طرح نوخاسته نیز به دنبال تشریح یک فرآیند اجتماعی بنیادی است ولی احتمال دستیابی به تئوری و مدل، آنچنان که تحقیق حاضر بدنبال آن است کم میشود و لذا از آن صرفنظر میشود(بازرگان، 1387). طرح نظام مند که واجد شرایط مدنظر در این تحقیق است، بدلیل شیوه گام به گامی که مطرح می نماید و نزدیکی آن به روشهای کمی و اثبات گرایانه، برای محقق مبتدی در تحقیق کیفی، انتخاب مناسبی است(بازرگان، 1387). پیوست یک، تاریخچه ای از روش تحقیق مبنایی نظام مند را ارائه می نماید. در این تحقيق بر اساس روش مبنايي نظام مند، پس از گام مقدماتی تعیین مساله تحقیق64، هشت گام دیگر طي شد. در گام نخست باید اطمينان حاصل ميشد که نظریه مبنایی نظام مند به بهترین وجه مساله را بررسی مینماید65. سپس باید ولو بطور موقتی، فرآیند مورد مطالعه برمبنای مساله تحقیق، مشخص مي گرديد66. در گام بعدی باید امکان دسترسی به داده ها مورد بررسی قرار ميگرفت67. سپس اجرای نمونه گیری نظری68(برای تولید30الی40مقوله) آغاز شد. درحین نمونه گیریها، کدگذاریها69 نیز انجام شدند و همین کدگذاریها، مسیر نمونه گیریهای بعدی را تعیین نمودند. بهرحال هدف از کدگذاریها رسیدن به30الی40مقوله اصلی، کاهش آن به20مقوله و سپس کاهش آن به5تا7مقوله اصلی و سپس شناسایی مقوله محوری و شکل دهی پارادایم حول آن بود. سپس از کدگذاری انتخابی استفاده شد تا مقوله ها بهتر ارتباط یابند و امکان ارائه نظریه(یا بصورت دسته ای از گزاره های اصلی و فرعی یا بصورت روایتی)، فراهم شود. گام هفتم بدنبال اعتبار بخشی70 به نظریه بود و معنادار بودن نظریه برای تبیین فرآیند، با استفاده از نظرات مشارکت کنندگان در فرآیند(درینجا اسناد جدید از مشارکت کنندگان در امر برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و نیز موافقان و منتقدان برنامه ریزی های سازمان ملل برای جهان)، بررسی شد. در گام آخر نیز گزارش تحقیق تدوین گرديد71.
3-3- جامعه و نمونه آماري :
براساس رویکرد فرااثبات گرایانه حاکم بر نظریه مبنایی نظام مند و برخلاف رویکردهای اثبات گرایانه و کمی، روشهای آماری درین تحقیق بکار نمیروند و لذا تعیین جامعه آماری و نمونه آماری درینجا بیمورد است. درعوض، مکان وقوع فرآیند(سازمان ملل) تعیین میشود و نمونه گیری از بین اسناد سازمان ملل صورت میگیرد(محمدی ، 1390).
نمونه گیری در این روش بصورت نظری و از حوادث و وقایع(و نه از افراد) انجام میشود. در هربار نمونه گیری ممکن است یکی از سه هدف ذیل دنبال شوند: انتخاب موردی برای شکل گیری و یا اشباع مقوله های نظری و یا برای ایجاد و بسط نظریه در حال ظهور، انتخاب موردی برای تکرار موارد قبلی، انتخاب موردی بعنوان قطب مخالف. نمونه گیری نظری در هریک از مراحل کدگذاری(شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی که ابزار تحلیلی درین روش میباشند) ممکن است شکل خاصی به خود بگیرد(برای مثال نمونه گیری باز متناظر با کدگذاری باز، نمونه گیری نسبی(ارتباطی) و متنوع متناظر با کدگذاری محوری و نمونه گیری گزینشی(متمایز کننده) متناظر با کدگذاری انتخابی) و لذا نمونه گیری و تحلیل درپس هم و بطورهمزمان رخ میدهند(یعنی تحلیل، خود مبنایی برای نمونه گیری خواهدبود تا ابتنای بر داده ها لحاظ شود). بهرحال نمونه گیری نظری صرفنظر از نوع کدگذاری با حساسیت نظری درارتباط است و لذا نمونه گیری نظری را نمیتوان قبل از اقدام به مطالعه، برنامه ریزی نمود و تنها میتوان نمونه اولیه و مکان مطالعه را تاحدی تعیین نمود و سپس با حساسيت نظري حاصل درحال تكامل در حين تحقيق، نمونه گيري هاي بعدي صورت مي گيرند.
در اين تحقيق پس از آنكه موضوع تحقيق از بررسي چگونگي برنامه ريزي براي محو فقر شديد در سازمان ملل به چگونگي برنامه ريزي براي جهان در سازمان ملل تبديل شد، بر مبناي يك نمونه تحقيق انجام شده با روش تحقيق نظريه مبنايي نظام مند(کولمان، جری و اوکانر، روری، 2007) در آغاز براي مطالعه اوليه از چهار سند استفاده گرديد. اين اسناد شامل برنامه استراتژيك سازمان ملل براي تحقق اهداف هزاره سوم(سرمایه گذاری برای توسعه – نقشه ای عملی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم(ساکس، 2005))، منشور ملل متحد با ترجمه دفتر تهران سازمان ملل(کد گذاری شده در تیر ماه 91)، سازمان ملل در دنياي امروز ترجمه شده توسط دفتر سازمان ملل در تهران در سال 1388(کدگذاری شده در تیرماه 91) و نيز چارت سازماني سازمان ملل ارائه شده در وبگاه آن سازمان(تقریظ194 عملیاتی نوشته شده در تیرماه 91) بودند كه تحليل و كدگذاري باز شدند تا مفاهيم اوليه حاصل شوند. این اسناد بدین علت انتخاب شدند که از نظر محقق، ضمن اینکه برای عملیات سازمان ملل، پایه ای بودند، به نظر میرسید که بتوانند در تبیین فرآیند برنامه ریزی در سازمان ملل، راهگشا باشند. منشور ملل متحد، سندی پایه ای بود که هم اکنون نیز اعتبار دارد و بعنوان یک متن مرجع در سازمان ملل بکار میرود. سازمان ملل در دنیای امروز، میتوانست دیدگاه به روز تری از برداشت مدیران سازمان ملل، درباره نگاه آنان به فرآیند برنامه ریزی برای جهان و نحوه تعاملشان با این فرآیند، در اختیار محقق قرار دهد. اهداف هزاره سوم نیز یکی از مهمترین برنامه های سازمان ملل برای جهان تشخیص داده شد که به جنبه های متعددی بصورت یکپارچه می پرداخت و چارت سازمان ملل نیز گلوگاههای تصمیم گیری را شفاف تر مینمود. با توجه به اینکه در چارت سازمان ملل، نقشی محوری برای اداره مدیریت در برنامه ریزی برای جهان تشخیص داده شد، در سند بعدی بررسی کنشها و واکنشهای مدیر این اداره، اهمیت یافت که درهمین زمینه نظرات وی پیرامون برنامه ریزی برای امنیت انسانی72،مورد بررسی و کدگذاری قرارگرفت (تاکاسو، 2012).درحقيقت ازاين سند به بعد با حساسيت نظري ايجادشده تلاش شد تا با گردن چرخاني195در بين برنامه هاي جهاني در سازمان ملل مفاهيم و مقوله هاي بيشتري ايجاد و يا ادغام گردند و فرآيند برنامه ريزي براي جهان در سازمانهاي مختلف سازمان ملل، مقايسه و تطبيق داده شوند. سپس اعلاميه و برنامه عمل وینا در سال 1993(ويكي پديا) بدلیل ارتباطش با فرآیند برنامه ریزی در زمینه حقوق بشر، و سپس سندی پیرامون دیپلماسی پیشگیرانه(بدلیل ارتباطش با برنامه صلح و امنیت جهانی)، کدگذاری شدند. سپس با تمرکز بر خود برنامه ریزی، به تحلیل سند بعدی(یعنی برنامه ریزی، مدیریت و رصد نتیجه محور رویکردی که در یونسکو اعمال میشود و توسط دفتر استراتژیک یونسکو در 2011 منتشر شده است)، پرداخته شد. هدف از اين نمونه گيريها، ایجاد30 الی40 مقوله(با خوشه بندي و دسته بندي مفاهيم در قالب مقوله ها و با استفاده از كدگذاري باز) و سپس كاهش اين مقولات(با ادغام آنها) به 20مقوله و سپس(با ارتباط دادن مقوله هاي باقيمانده) کاهش مقولات به حداكثر 7مقوله اصلی (مضمون196) بود(که در عمل به 10 مقوله اصلی رسیدیم که از برخی صرفنظر شد و برخی در هم ادغام شدند) تا مقوله محوری تعیین و کاملاً تبیین شود و پارادایم مورد نظر حول مقوله محوري حاصل شود و سپس با کدگذاری انتخابی روایت خط داستان ميسر شود. البته در هریک از این گامها، فرآیند نظام مند تا رسیدن به اشباع نظری مدنظر قرار داشت(محمدی ، 1390). اشباع نظری به قاعده کلی در نظریه مبنایی نظام مند اشاره دارد. نمونه گیری در اين روش تا موقعیکه هر مقوله به اشباع نظری برسد، ادامه مي يابد. اشباع نظري وقتي رخ ميدهد كه كدگذاري اسناد جديد منجر به ايجاد داده های جدید در ارتباط با مقوله مورد مطالعه نشود(ارزش نهايي داده هاي جديد صفر باشد)، يا بسط مقوله تا آنجا که به عناصر پارادایم مربوط است(همراه روند و تنوع)، منظور شده باشد و به غلظت کافی برسد و يا اينكه روابط بین مقولات برقرار و تایید شوند(محمدی، 1390). در همين راستا در ادامه، مطالعه اسناد، دوباره متمركز بر اهداف هزاره سوم شد و چگونگی تعیین اهداف هزاره سوم و شاخص گذاری برای آنها در اسناد جستجو گردید(تحليل سندي با عنوان تمركز بر داستان اهداف هزاره: تصميمات انكار شده(وندرمولتِ، ج.؛ 2011) و سازمان ملل و توسعه انسانی: از ایدئولوژی تا خط مشیهای جهانی(تِرین، 2012)) كه در اين مرحله مقوله محوري(يعني توسعه انساني) شناسايي شد. اسناد بعدی در راستای کدگذاری انتخابی و شکل دهی پارادایم حول مقوله محوری شناسایی شده، انتخاب و نمونه گیری نظری شدند که از جمله میتوان به سیری در توسعه انسانی(پرابهو،ک.اس؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010)، اندیشه هایی پیرامون فلسفه، خط مشی و عمل توسعه(خدیجه، الحق؛ 2010)، مبارزه ای جهانی برای توسعه انسانی(محبوب، الحق؛ 1996)، سازمان ملل و موسسات برتون ودز(محبوب الحق و همکاران؛ 1994)، اشاره کرد. بکارگیری روند بعنوان یک ابزار تحلیلی، اسناد جدیدتری را دردسترس قرارداد و حتی از روند برای ارائه نتایج تحقیق نيز استفاده شد. برخي از اسناد که دراین مرحله بررسی شدند عبارتند از: موسسات برتون ودز كدامند؟(برتون ودز پروجكت؛ 2012)، دکترین شوک: ظهور سرمایه داری فاجعه(شهابی، نبوی، 1390)، تأسیس و ساختار سازمان ملل(زائری، اسداله؛ 1387)، نقش سازمان ملل در حكمراني جهاني(ويس، ت.، جي.؛ 2009). همچنین اسنادی كه براي رسيدن به اشباع حول پارادايم حاصل موردتحليل قرارگرفتند بطورخلاصه عبارتنداز: راهنمای مدیریت مبتنی بر نتایج برای برنامه ریزیهای بهداشت عمومی(اردلان، علی؛1387)،خاطرات برژکف(جعفري، هوشنگ؛ 1363)،اقتصاد ایران تحمل یک شوک دیگر را ندارد-توصیه فرشاد مومنی به رییس جمهور منتخب(جلالی پور، بهناز و آزاد، محمد؛1392)،خلاصي از دست کارشناسان دولتي:آنها نميدانند چه چيزي براي مردم بهتر است(دنياي اقتصاد، 1389)،الهيات در رودخانه سياست(حجاریان، سعید؛ 1390)،رو سينه را هفت آب شوي از کينه‌ها(حجاريان، سعيد؛ 1392)،دولت روحانی و نان شب مردم(رحمانی ، تقی؛ 1392)،فرهنگ و ایدئولوژی(شریعتی، علی؛ دهه 1350)،فراروایتهای جادویی در اندیشه آقای حجاریان(شهبازی، عبداله؛ 1384)،حكمراني خوب؛مفهومي نو در مديريت دولتي(صانعي، مهدي؛ 1385)،اصالت اقتصاد یا اصالت ریاضیات در گفتگو با مسعود نیلی و فرهاد نیلی(طاهری، محمد؛ نوروزیان، مهدی؛ 1390)،راهنمای برنامه ریزی مبتنی برشواهد(قمری، داریوش؛ 2012)،فاشیسم(نئوکلوس، مارک، 1391)، پایان یک رویا درنقد مارکسیسم(نراقی،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، نظریه مبنایی، برنامه ریزی استراتژیک، سازمان ملل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، نظریه مبنایی، روش تحقیق، توسعه انسانی