منابع پایان نامه ارشد درمورد ریشه واحد، تحلیل داده، آزمون فرضیه، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

〖LEV〗_(i,t)+β_4 INTCOV+ε_(i,t) (2)مدل
و برای آزمون فرضیه سوم پژوهش از مدل شماره (3) که به شرح زیر تصریح‌شده است استفاده گردیده است. اين فرض عبارت است از: “بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معنیداری وجود دارد.”
〖WACC〗_(i,t)=β_0+β_1 〖GOV_SCORE〗_(i,t)+β_2 〖SIZE〗_(i,t)+β_3 〖LEV〗_(i,t)+β_4 INTCOV+ε_(i,t) (3)مدل
شایان‌ذکر است كه دادههاي تابلويي رفتار واحدهاي اقتصادي متعدد را از لحاظ كمي و كيفي طي زمان مورد توجه قرار می‌دهند و ارزيابي بسيار دقيقي از كارايي بنگاه‌های مورد مطالعه ارائه می‌کنند، علاوه بر اين نتايج به دست آمده با استفاده از داده‌های تابلويي وزن كمتري به مشاهدات غيرعادي ميدهد. نتایج حاصل از تخمین این توابع نیز به‌طور مبسوط در فصل بعدی مورد بررسی قرارگرفته است.

3-8- خلاصه فصل
در اين فصل از رساله ابتدا به بيان متدلوژي اقتصادسنجی پژوهش پرداخته و پس از معرفي روش پانل ديتا در اقتصادسنجی، مباني نظري و روش کار آزمونهای مورد نیاز توضيح داده شده است. سپس براساس مباني نظري مطرح شده در فصل دوم از اين رساله پیرامون عوامل مؤثر بر شاخصهاي توضيحدهنده هزينه سرمايه، مدل پژوهش و متغيرهاي مورد استفاده در آن توضيح داده شد. در ادامه روند این پژوهش بر اساس روش‌های انتخاب شده براي تجزیه‌وتحلیل داده، در فصل بعد به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج حاصل از آن پرداخته خواهد شد.

فصل چهارم:
تجزیه‌وتحلیل دادهها

4-1- مقدمه
تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌عنوان مرحله‌ای علمي از پایه‌های اساسي هر پژوهش علمي به شمار می‌رود که به‌وسیله آن کليه فعالیت‌های پژوهش تا رسيدن به نتيجه، کنترل و هدايت می‌شوند. پژوهشگر پس از اين که روش پژوهش خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، داده‌های مورد نياز را براي آزمون فرضیه‌های خود جمع‌آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماري مناسبي که با روش پژوهش، نوع متغيرها,… سازگاري دارد، داده‌های جمع‌آوری‌شده را دسته‌بندی و تجزیه‌وتحلیل نمايد و درنهایت فرضیه‌هایي را که تا اين مرحله او را در پژوهش هدايت کرده‌اند در بوته آزمون قرار دهد و تکليف آن‌ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه‌حلی و پاسخي براي پرسش پژوهش بيابد. پيوند دادن موضوع پژوهش به رشته‌ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه‌ای خلاق است، معمولاً موضوعي به ذهن محقق خطور می‌کند که يافتن منابع داده‌های موجود براي بررسي آن مستلزم خلاقيت ذهني محقق است، آرايش و تنظيم داده‌ها نيز مستلزم خلاقيت است. فرآيند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها فرآيندي چندمرحله‌ای است که طي آن داده‌هایي که از طريق به‌کارگیری ابزارهاي جمع‌آوری در جامعه (نمونه) آماري فراهم آمده‌اند خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی… و درنهایت پردازش می‌شوند تا زمينه برقراري انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بين اين داده‌ها به‌منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آيد (خاکي، ۱۳۸۷).
در اين فصل داده‌های جمع‌آوری‌شده مربوط به متغيرهاي پژوهش با استفاده از تکنیک‌های آماري و اقتصادسنجی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و فرضيات نيز با استفاده از نرم‌افزار 6 Eveiws مورد آزمون قرار می‌گیرند.
4-2-آمار توصیفی
جدول (4-1) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای این مدل را نشان می‌دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به‌صورت مجزا میباشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص‌های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص‌های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر 550 مشاهده است.

جدول (4-1): آمار توصیفی

متغیر آماره
هزینه‌ی بدهی
هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام
میانگین موزون هزینه سرمایه
اندازه شركت
اهرم مالي
نرخ حاکمیت شرکتی
نسبت سود عملیاتی شرکت به هزینه‌ی بهره

CODEBT
IMPLIEDCOC
WACC
SIZE
LEV
GOVSCORE
INTCOV
میانگین
139240/0
753865/0
359538/0
969339/5
593145/0
89091/17
1102/120
میانه
117450/0
352000/0
189000/0
0900275/5
61000/0
00000/18
60700/25
بیشینه
449800/0
965900/0
876000/0
31172233/8
960000/0
00000/20
70/17392
کمینه
000100/0
00060/0
003000/0
388030/4
070000/0
00000/14
44400/1
انحراف معیار
343001/0
848138/8
160765/3
622210/0
168236/0
327483/1
9643/873
چولگی
89365/16
36336/23
25476/23
797536/0
564209/0-
449427/0-
63352/16
کشیدگی
7266/311
2317/547
8001/543
016142/4
960342/2
802513/2
9233/304
آماره جارک-برا
770315/0
796204/1
887524/1
110220/1
268136/1
200250/1
140738/1
احتمال جارک-برا
680344/0
407342/0
389161/0
574009/0
530430/0
548743/0
565317/0
مشاهدات
550
550
550
550
550
550
550
تعداد شرکت‌ها
110
110
110
110
110
110
110
منبع: بر اساس خروجي نرم‌افزار Eviews

مهم‌ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان‌دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده‌هاست. برای مثال میانگین متغیر WACCبرابر با 359538/0 میباشد که نشان میدهد بیشتر داده‌های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکزیافته‌اند.
میانه یکی از شاخص‌های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در جدول (4-1) میانه متغیر INTCOV برابر با 60700/25 می‌باشد که نشان می‌دهد نیمی از داده‌ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به‌طورکلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده‌ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن‌ها نسبت به میانگین است. ازجمله مهم‌ترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر INTCOV برابر 9643/873 و برای متغیر LEV برابر 168236/0 است که نشان میدهد در بین متغیرهای پژوهش، INTCOV و LEV به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می‌باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می‌نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال ضریب چولگی متغیر IMPLIEDCOC برابر با 36336/23می‌باشد، یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر IMPLIEDCOC بیشترین و متغیر SIZEکمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.
میزان کشیدگی منحنی فراوانی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می‌نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی ازلحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می‌باشد. کشیدگی تمامی متغیرهای این مدل مثبت است. متغیر IMPLIEDCOC بیشترین برجستگی و متغیر GOVSCORE کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.
قبل از آزمون فرضیات باید نرمال بودن متغیر وابسته مورد آزمون قرار گیرد، توزیع غیر نرمال این متغیر منجر به تخطی از مفروضات این روش براي تخمین پارامترها می‌شود. لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارک- برا مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به‌صورت زیر هست:
H0: Normal Distribution
H1: Not Normal Distribution
از آنجائی که احتمال آماره بیشتر از 5% است، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مربوطه قبول می‌شود.
4-3- تخمين مدل
در این قسمت سه مدل اصلی مربوط به سه فرض اصلي این پژوهش با استفاده از تکنیک پانل دیتا برآورد شده است. بر اساس ادبيات اقتصادسنجي دادههای تابلویی، قبل از تخمین مدل لازم است با استفاده از آماره آزمون F لیمر همگنی داده‌ها و در نتیجه استفاده از روش تخمین داده‌های تابلویی مورد آزمون قرار گیرد. همچنین همان‌طور که پیش‌ از این نیز ذکر شد، به‌منظور انتخاب روش تخمين مناسب از بین روش با اثرات ثابت و تصادفی باید از آماره آزمون هاسمن استفاده شود. قبل از تخمين مدلها ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه اختلاف اندازه در آمار مربوط به متغيرهاي مختلف در يك مدل، شكل لگاريتمي متغيرها وارد مدل شدهاند تا بزرگ بودن برخي از متغيرها سبب ايجاد نتايج اشتباه نشود.
قبل از تخمین مدلهاي نهایی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد، ایستایی (مانایی) متغيرهاي مورد استفاده در مدلها بررسی گردید. با توجه به نتایج به دست آمده تمام متغيرها در سطح ایستا شدند. جدول (4-2) نتایج آزمون ریشه واحد را نشان می‌دهد.
جدول (4-2): نتایج آزمون ریشه واحد پانل ديتا Pool unit root test106
آزمون‌های ریشه واحد دیکی فولر Augmented Dickey-Fuller Test
شوارتزـ بیزین Schwarz Baysian
متغیرها
مرتبه تفاضل گیری
Prob.*
t-Statistic

در سطح
0.0000
-31.7634
متغير هزینه‌ی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، حاکمیت شرکتی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مدیریت ریسک، تامین مالی، قراردادهای نفتی، حل و فصل اختلافات