منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، مدل پیشنهادی، مدل رگرسیون، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه ارشد

سرپرستان شرکتهای پخش دارویی استان کرمانشاه به آن پرداخته شده است. مقیاس اندازهگیری پرسشنامه را مقیاس یک تا بیست تشکیل میدهد.

جدول3-1) تشریح پرسشنامه
بازاریابی داخلی
چشم انداز
1-2

بهبود وتوسعه
3-7

پاداش
8-13
رضایت مندی مشتریان
لذت و خوشی
14-18

نیاز
19-21
تعهد سازمانی
وفاداری
22-25

تعیین هویت
26- 28
رضایت شغلی

29-31

3-4 روايي و پايايي پرسشنامه
3-4-1 روایی
روایی این پژوهش توسط اساتید و سرپرستان بازاریابی تائید گردید.

3-4-2 پايايي
در تحقيق حاضر از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 887/0 است. جدول (3-6) آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرها به صورت جداگانه نشان داده شده است.

جدول3-2) آلفای کرونباخ پرسشنامه
متغیر
آلفای کرونباخ
بازاریابی درونی
82/0
مشتریگرایی
79/0
تعهد سازمانی
91/0
رضایت شغلی
93/0
کل پرسشنامه
86/0

3-5 جامعه آماري
در اين پژوهش جامعه آماري مورد نظر، بازاریابان و سرپرستان شرکتهای پخش دارویی استان کرمانشاه را در بر ميگيرد.

3-6 روش نمونهگيري
نمونه گیری تصادفی ساده
در این روش ابتدا با استفاده از یک نمونه مقدماتی میانگین و واریانس را محاسبه میکنیم.
سپس با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه میپردازیم.

در این فرمول
اشتباه مجاز = d
میانگین نمونه =
وارایانس نمونه =
مقدار توزیع نرمال با سطح اطمینان =
حجم جامعه = N
حجم نمونه = n
ابتدا با استفاده از روش کوکران حجم نمونه را براورد میکنیم. برای این منظور نمونه ای مقدماتی به حجم 30 انتخاب میکنیم:
میانگین نمونه 30 تایی برابر با 045/15 و وارایانس این نمونه برابر با 340/2 است.
همچنین 280N= و 1/0d= و است. بنابراین حجم نمونهای که باید انتخاب شود برابر است با:

3-7 روش تجزيه و تحليل دادهها
استفاده از روشهاي آماري در مديريت مستلزم رعايت به تحقيق علمي است. مطالعه مراحل تحقيق، نه تنها نحوه جمعآوري اطلاعات مورد نظر را در پژهشهاي علمي ممکن ميسازد، بلکه موجب ميشود رويه منظم براساس يک برنامه صحيح و با توجه به اصول و موازين علمي و حدود و قلمرو تحقيق بکار برده شود. روش تحقيق علمي شامل اندازهگيري، ارزيابي و مقايسه عوامل، براساس اصول و موازين قبول شده از طرف دانشمندان براي حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت انديشه و ظرفيت تعمق و تشخيص و قضاوت است. محقق بايستي تحقيقات آماري را از پايه شروع کند يعني با استفاده از تحقيق علمي به طرح پروژه بپردازد. سپس در اجراي پروژه مدرک تحقيق اقدام به تشريح هدفها و جمعآوري نموده و با استفاده از رويههاي منظم، اطلاعات وحقايق گردآوري شده را جهت تعيين مشخصات مورد تجزيه و تحليل قرار دهد(ستادي ، کيبادي، 1364).
بنابراین با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگی جامعه آماری و سپس به آزمون فرضیات و ترسیم دیاگرام تحلیل مسیر پرداختهایم. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیههای تحقیق، با استفاده از نرم افزار spss از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شدهاست. همچنین به منظور روابط علت و معلولی بین متغیرها و مولفههای مورد بررسی با استفاده از نرمافزار آموس معادلات ساختاری روابط بین متغیرها مدلسازی گرديد.

3-7-1 مدل معادلات ساختاری107
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از روشهای نویدبخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری یا تحلیل چند متغیری یا متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بیشمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره میکند که شامل تحلیل عاملی تائیدی108، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک109، تجزیه و تحلیل مسیر110، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس111 و سایر روشهای آماری است(هیل112، 1995، 1). جرقه ورود به بحث معادلات ساختاری با موضوع شاخصهای چندگانه شروع شد.

تعریف معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده113و متغیرهای مکنون114میباشد(هیل، 1995، 1). از طریق این رویکرد میتوانیم قابل بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده دادههای همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.
حال به معرفی مدلهای و معیارهای مورد نیاز میپردازیم.

3-7-1-1 رگرسیون خطی
رگرسيون روش آماری است كه به بررسي ارتباط دو يا چند متغير ميپردازد که با استفاده از آن ميتوان يك متغير را براساس يك يا چند متغير ديـگر پيشبـيني نمود. حال در صورتیکه یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتیکه بیش از یک متغیر متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون چندگانه مواجه میشویم.
الف) رگرسیون ساده
فرض کنید X یک متغير مستقل، Y یک متغير وابسته و e متغير خطا باشد. معادله خط رگرسيون به صورت:

است که در آن پارامترنشان دهنده عرض از مبدا خط رگرسیونی و پارامتر نشان دهنده شیب خط است. در مدل رگرسیونی خطی ساده متغیر مستقل تحت کنترل است و تصادفی نیست در صورتی که متغیر وابسته تصادفی است. با استفاده از تحليل رگرسيون ميتوانيم فرض وجود ارتباط بين دو متغير مستقل و وابسته را آزمون كنيم. به منظور آزمون کردن فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنیدار نیست ”
در برابر فرض “: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنیدار است”
از جدول تجزیه واریانس استفاده میکنیم که به صورت جدول (3-3) میباشد.

جدول3-4) تجزیه واریانس رگرسيون ساده
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
1
MSR=SSR/1
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-2
MSE=SSE/n-2

مجموع
SST
n-1

که در آن
، و است.
تصمیمگیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را میپذیریم.
ب) رگرسیون چندگانه
مدلهای رگرسیونی که شامل دو یا چند متغیر مستقل باشند به مدلهای رگرسیون چندگانه معروفند. فرض کنید ، k متغیر تصادفی مستقل باشند و یک متغیرتصادفی وابسته باشد. رگرسیون خطی چندگانه میان این متغیرها به صورت زیر تعریف میشود:

که در آن عرض از مبدا و ضرایب رگرسیونی میباشند.
حال به منظور آزمون فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنیدار نیست ”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنیدار است “
از جدول تجزیه واریانس استفاده میکنیم که به صورت جدول (3-4) میباشد.
جدول3-5) تجزيه واريانس رگرسيون چندگانه
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
k
MSR=SSR/k
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-k-1
MSE=SSE/n-k-1

مجموع
SST
n-1

تصمیمگیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را میپذیریم.

3-7-1-2 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI
NFI: این شاخص به مقایسه مدل مستقل(مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطهای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته میشود) با مدلی که توسط ما پیشنهاد داده میشود، میپردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه میشود:

بطوریکه، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI: شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را میسنجد و به صورت زیر محاسبه میشود:

که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFI به یک نزدیکتر باشد، مدل بهتر است.
IFI: این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه میشود:

بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسه ای است و به صورت زیر محاسبه می شود:

در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف میشوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.

فصل چهارم:
تحلیل دادههای
پژوهش

4-1 مقدمه
انواع روشهای تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش، با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیهها، نوع نظریهسازی، ابزار به کار رفته برای جمعآوری اطلاعات و… متفاوت هستند، ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی دادههای پژوهش، فرآیندی چند مرحلهای است، که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری اطلاعات فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند (کامپن هود و کیوی، 1387).
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه وتحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است، در قالب مشخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این اسنباطها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند.

4-2 بخش اول: آمار توصیفی
در اين بخش ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه آماري تشريح مي‌گردد.ويژگيهاي موردتوجه قرار گرفته شده عبارتند از: وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت، تحصیلات، وضعیت کاری، سابقه کاری، نوع شرکت، متوسط تعداد ارتباط در هر ساعت.

توزيع فراواني جنسيت
جدول 4-1) توزيع فراواني جنسيت
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت
6/23
39
زن
4/76
126
مرد
100
165
کل

شكل 4-1) توزيع فراواني جنسيت

توزيع فراواني تحصیلات:

جدول4-2) توزيع فراواني تحصیلات
درصد فراوانی
فراوانی
تحصیلات
6/3
6
زیر دیپلم
23
38
دیپلم
4/39
65
فوق دیپلم
9/33
56
لیسانس
100
165
کل

جدول 4-2) توزيع فراواني تحصیلات
توزيع فراواني وضعیت کاری:
جدول 4-3) توزيع فراواني وضعیت کاری
درصد فراوانی
فراوانی
وضعیت کاری
6/77
128
تمام وقت
4/22
37
نیمه وقت
100
165
کل

شكل 4-3) توزيع فراواني وضعیت کاری

توزيع فراواني سابقه کاری:
جدول4-4) توزيع فراواني سابقه کاری
درصد فراوانی
فراوانی
سابقه کاری
9/7
13
1 سال
7/29
49
1 تا 3 سال
1/6
10
3 تا 5 سال
5/11
19
5 تا 7 سال
8/44
74
بیشتر از 7 سال
100
165
کل

شكل4-4) توزيع فراواني سابقه کاری

توزيع فراواني متوسط تعداد ارتباط در هر ساعت:
جدول 4-6) توزيع فراواني متوسط تعداد ارتباط در هر ساعت
درصد فراوانی
فراوانی
سابقه کاری
3/7
12
1مشتری
2/58
96
1 تا 5 مشتری
6/23
39
5 تا 10 مشتری
9/10
18
بیشتر از 10

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی درونی، رضایت شغل، رضایت شغلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی درونی، بازاریابی، تعهد سازمانی، رگرسیون