منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، اثرات ثابت، مدل رگرسیون، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه ارشد

رضیه یعنی ناهمسانی عرض از مبداء ها قرار می گیرد. در صورتی که فرضیه پذیرفته شود به معنی یکسان بودن شیب ها برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن داده ها و استفاده از مدل رگرسیون ترکیب شده مورد تأیید آماری قرار می گیرد. اما در صورت رد فرضیه روش داده های پانل پذیرفته می شود و می توان از روش داده هاي پانل استفاده کرد.
3-8-3) آزمون هاسمن139:
به منظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می شود. در روش اثرات تصادفی بار متغیرهای حذف شده روی جمله اخلال قرار می گیرند، اما این مشروط بر آن است که بین متغیرهای مستقل و مؤلفه خطای مقطعی همبستگی وجود نداشته باشد.
آزمون هاسمن وجود این همبستگی را بررسی می کند. این آزمون مبتنی بر این فرض اولیه است که در صورت وجود همبستگی، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است. اگر تخمین کننده روش اثرات ثابت و تخمین کننده روش اثرات تصادفی باشد آماره این آزمون که دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است بصورت زیر قابل تعریف می باشد:

فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد بود:

فرضیه صفر به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن ها از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلال مورد نظر و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. از آنجایی که به هنگام وجود همبستگی بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه می شویم، بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن (رد) از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. هنگامی که بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد ( قبول)، هر دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی سازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارآ بوده و بایستی از روش اثرات تصادفی استفاده شود (بالتاجی، 1995).
3-8-4) آزمون معنی دار بودن مدل
براي بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F به صورت زیر خواهد بود:

كه بوسيله آماره زير صحت آن مورد بررسي قرار مي گيرد:

براي تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد فرضيه صفر،آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای () 5% محاسبه شده، مقایسه می شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد () مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد مي شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% کل مدل معنی دار خواهد بود.
در صورتي كه مقدار F محاسبه شده كمتر از F جدول باشد فرض پذيرفته شده و معني داري مدل در سطح اطمينان 95% مورد تأييد قرار نمي گيرد.
3-8-5) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t به صورت زیر خواهد بود:

كه بوسيله آماره زير صحت آن مورد بررسي قرار مي گيرد:

براي تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد فرضيه صفر، آماره T به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد ،مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد مي شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% ضریب مورد نظر () معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.
3-8-6) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی
مدل كلاسيك رگرسيون خطي داراي مجموعه اي از فروض تحت عنوان فروض كلاسيك مي‌باشد كه بيشتر آنها در مورد جمله اخلال مدل مطرح مي گردند؛ برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن های حداقل مربعات معمولی ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن های بدون تورش خطی (BLUE) باشند لازم است تا مفروضات این مدل بررسی و آزمون شوند. در ادامه نحوه آزمون این فرضیات بیان می گردد.
3-8-6-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها:
یکی از فروض مهم راجع به جمله خطا این است که توزیع نرمال دارد. در این پژوهش براي بررسي نرمال بودن توزیع خطاها از آزمون جارکیو- برا140 استفاده می شود. فرضیه صفر و آماره این آزمون بصورت زیر بوده و به توزیعبا درجه آزادی 2 گرایش دارد:

در این آماره،(ضریب چولگی) و (ضریب کشیدگی) از طریق باقیمانده های رگرسیون قابل محاسبه می باشند. فرضیه آزمون جارکیو- برا بیانگر نرمال بودن می باشد. بنابراین زمانی که مقدار آماره محاسبه شده از مقدار بحرانی آن با درجه آزادی 2 کوچکتر باشد، فرضیهپذیرفته شده وحاکی از نرمال بودن توزیع خطاها می‌باشد (سوری، 1389).

3-8-6-2) فرض عدم وجود همخطي141 بين متغيرهاي مستقل:
همخطي به معناي وجود رابطه بين متغيرهاي مستقل موجود در مدل مي باشد به نحوي كه: مخالف صفر باشد. براي تشخيص وجود همخطي روشهاي مختلفي وجود دارد، از جمله اينكه اگر در مدل همخطي وجود داشته باشد ضريب تعيين مدل بالا برآورد شده و در عين حال تعداد متغيرهاي معني دار موجود در مدل كم مي شود. البته اين نكته حائز اهميت است كه همخطي هيچيك از فروض كلاسيك را نقض نمي نمايد و برآورد كننده هاي بدست آمده با وجود مشكل همخطي سازگار خواهند بود اما در اين حالت ضرائب داراي خطاي معيار بالايي خواهد بود و در نتيجه اين مساله باعث مي شود كه تعداد متغيرهاي معني دار در معادله كاهش بيابد. در این مطالعه براي بررسي عدم وجود همخطي از ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد. در صورتی که همبستگی میان متغیرها قوی نباشد (کمتر از 7/0) می توان گفت همخطی شدیدی میان متغیرها وجود ندارد.
3-8-6-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها:
این فرصیه مدل كلاسيك رگرسيون خطي بيان مي دارد كه بين جملات اخلال رگرسيون همبستگي وجود ندارد. اگر اين فرض نقض گردد كواريانس بين دو جمله اخلال i و j برابر صفر نخواهد بود. براي بررسي استقلال باقيمانده ها از آماره دوربين-واتسن142 استفاده شده است. با توجه به استفاده از روش داده های پانل آماره این آزمون بصورت زیر تعریف می شود:

اگر مقدار آماره دوربين واتسن نزديك به عدد 2 باشد، مي توان استقلال باقيمانده ها را بپذيريم. برای رفع مسئله خود همبستگی می توان از روش هایی از جمله ، رفع خود همبستگی مرتبه اولAR(1) یا روش تصحیح خود استفاده کرد.
3-8-6-4) فرض همسانی واریانس143باقیمانده ها:
یکی از فروض رگرسیون خطی به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) این است که تمامی جملات پسماند دارای واریانس برابر باشند. در عمل ممکن است این فرض چندان صادق نبوده و به دلایل مختلفی از قبیل شکل نادرست تابع مدل، وجود نقاط پرت، شکست ساختاری در جامعه آماری، یادگیری در طی زمان و… شاهد پدیده واریانس ناهمسانی باشیم. برای بررسی این مشکل آزمون های مختلفی توسط اقتصاددانان معرفی شده است. در این مطالعه فرض همسانی واریانس باقیمانده ها از طریق آزمون بروش-پاگان144 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آزمون بروش-پاگان به منظور آزمودن واریانس ناهمسانی در مدل‌های رگرسیون خطی استفاده می شود و وابستگی واریانس جملات پسماند بدست آمده از رگرسیون خطی را به مقادیر متغیرهای توضیح دهنده مدل، بررسی می کند. این آزمون توسط بروش و پاگان در سال 1979 معرفی شده است. آزمون واریانس ناهمسانی به روش بروش-پاگان شامل چهار مرحله زیراست:
1- مدل رگرسیونی با فرض واریانس همسانی تخمین زده شده و جملات پسماند بدست آورده می شود:
y=β_°+β_1 X_1i+β_2 X_2i+…+βX+u_i

2- مجذور جملات پسماند روی متغیرهای توضیح دهنده X رگرسیون زده و ضریب تعیین این رگرسیون بدست می آید:
〖 u〗_i^2=γ_(° )+γ_1 X_1i+γ_2 x_2i+…+γ_k X_ki+η_i

3- با استفاده از ضریب تعیین بدست آمده، آماره F مربوط می شود. آمارهF دارای توزیع F با درجه آزادی k, n-k-1 است.

با توجه به سطح اطمینان مورد نظر (در این مطالعه 95%)، مقادیر بحرانی متناظر با این آماره از جدول توزیع‌ F بدست می آید، اگر مقادیر این آماره‌از مقادیر بحرانی بیشتر باشد، فرض صفرکه دلالت بر همسانی واریانس دارد، رد می شود و می توان گفت جملات پسماند ارتباط معناداری با متغیرهای توضیح دهنده X داشته و ناهمسانی واریانس وجود دارد.
3-8-7) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها
با توجه به موارد عنوان شده فوق در این تحقیق برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمونF مقید، درستی ادغام داده ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس آزمون هاسمن نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام شده است. جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره F استفاده شده است. بطوریکه با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای 5% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره t استفاده شده است. آماره t به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد. همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد يك فرضيه بر اساس مقدار احتمال يا سطح معني داري نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوي مقدار خطاي نوع اول () باشد فرض صفر پذیرفته می شود و اگر مقدار احتمال كوچكتر از مقدار خطاي نوع اول () باشد فرض صفر رد می شود.
3-9)خلاصه فصل:
فصل حاضر با بیان مقدمه ای بر روش تحقیق آغاز گردیده است . سپس روش تحقیق و آزمون های به کار رفته در تحقیق معرفی گردیده است . پس از آن جامعه مطالعاتی و نمونه آماری تحقیق که در فرآیند تحقیق به عنوان داده مورد استفاده قرار گرفته است و روش انتخاب نمونه ها به شیوه حذف سیستماتیک معرفی شده است. سپس نمودار مربوط به مدل مفهومی تحقیق در یک دید و شمای کلی ترسیم گردیده است . مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق ، تشکیل دهنده بخش بعدی این فصل هستند . در این بخش الگوی رگرسیونی برای آزمون فرضیه های تحقیق معرفی گردیده است و بر اساس آن متغیرهای مستقل ، متغیرهای وابسته و متغیرهای کنترل به تفکیک و با تشریح شیوه اندازه گیری آن ها ارائه شده است. برای آگاهی خوانندگان ، روش های جمع آوری اطلاعات نیز در قسمت بعدی آمده است و در پی آن روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های تحقیق در فرآیند اجرای آن تشریح شده است . سپس به منظور روشن نمودن الگوهای رگرسیونی و کاربرد آن ها در فرضیات سه گانه پژوهش ، روش آزمون هر فرضیه به طور مستقل به همراه مدل رگرسیونی مربوطه ارائه شده است و در پایان مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونها تحت نرم افزار ای ویوز و روش داده های پانل به منظور آگاهی دهندگی بیشتر ، تشریح گردیده است .

فصل چهارم
برآورد الگو و يافته هاي تحقیق

4-1) مقدمه
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مذکور، فرضیاتی مطرح شد که در فصل سوم روش تحقيق و نحوه آزمون این فرضيات ارائه گردید. دراين فصل، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری ارائه می شود. ابتدا متغيرهاي تحقيق به لحاظ آماري توصيف و بررسي مي شوند. در ادامه، فرضيات تحقيق باتوجه به الگوي آزمون علمي مطرح شده در فصل قبل و از طريق نرم افزار Eviews و در سطح اطمينان 95 درصد اجرا و نتايج حاصل ارائه مي شود. در هر یک از آزمون های رگرسیونی، نحوه انتخاب روش مناسب برای تخمین و برقراری فرض های اساسی رگرسیون، به جهت دستیابی به نتایج معتبر، مورد توجه قرار گرفته است.
4-2) آمار توصیف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، گزارشگری مالی، تقسیم سود، مدل رگرسیون Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، آداب و رسوم، توسعه کشت