منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

متغیر موهومی صفر و یک (اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر) استفاده شده است. برای تقسیم بندی مؤسسات حسابرسی به بزرگ و کوچک به شکل زیر عمل می کنیم:
مؤسسه حسابرسی بزرگ: سازمان حسابرسی
مؤسسات حسابرسی کوچک: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
استقلال حسابرس:
دراین پژوهش برای اندازهگیری استقلال حسابرس، از مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری) به منزله شاخص معکوسی از کیفیت حسابرسی میشود. ازآنجا که اقلام تعهدی اختیاری، در اختیار و قابل اعمال نظر از سوی مدیریت است، از آن به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده میشود. برای اندازهگیری مدیریت سود ازمدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۵) استفاده میشود(بادآوارنهندی و خانقاه،1392).
در این مدل اولین قدم، ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است، به شرح زیر آورده میشود.
〖TA〗_(i,t)=〖OE〗_(i,t)-〖CFO〗_(i,t)
(3-6)
که درآن:
〖TA〗_(i,t): مجموع اقلام تعهدی شرکت i درپایان سال t
〖OE〗_(i,t): سود عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
〖CFO〗_(i,t): جریان های نقدی عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
حال از مدل تعدیل شده جونز برای سنجش مدیریت سود که از روی اقلام تعهدی اختیاری قابل تشخیص است به شرح زیر برای هرسال _ صنعت یک مدل رگرسیون به صورت زیر به صورت جداگانه برآورد می شود:

(TAi,t)/(ASSeti,t-1) = β1 (1/(Asseti,t-1)) + β2 ((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/(Asseti,t-1)) + β3(PPE_(j,t)/(Asseti,t-1) ) + ξj,t

(3-7)
که در آن:
:∆Revi,tتغییرات درآمد فروش شرکت i بین سال های t و t-1
∆ARi,t: تغییرات در حساب های دریافتنی شرکت i بین سال های t و t-1
PPEi,t:ارزش ناخالص املاک، ماشین آلات و تجهیزات شرکت i در سال های t
مقادیر متغیر های بالا برحسب جمع دارایی های سال t-1 شرکت i استاندارد میشوند.
حال بااستفاده از ضرایب به دست آمده ازمعادله (3-6) مقدار اقلام تعهدی غیر اختیاری (عادی) محاسبه میشود:
NAi,t = β1 (1/(Asseti,t-1)) + β2 ((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/(Asseti,t-1)) + β3(PPE_(j,t)/(Asseti,t-1) )
(3-8)
و در پایان مقدار اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی) برآورد می گردد:
AAi,t = (TAi,t)/(ASSeti,t-1) – NAi,t
(3-9)
قدرمطلق ارزش بدست آمده رابطه بالا، جایگزین مدیریت سود در این تحقیق خواهد شد یعنی│AAi,t│= DAi,tکه مقادیر بزرگتر آن نشان دهنده مدیریت سود بیشتر است (بادآوار نهندی و خانقاه،1392).
حق الزحمه حسابرس:
این متغیر مشابه با اغلب تحقیقات مرتبط با سنجش عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداخت شده توسط شرکت بابت خدمات حسابرسی مستقل در طی سال برای پژوهش استفاده خواهد شد. اطلاعات مرتبط با حق الزحمه حسابرسی از یادداشتهای همراه صورتهای مالی و از بخش هزینه های عمومی و اداری شرکت ها اقتباس شده است.
دوره تصدی حسابرس :
اگر طول مدت رابطه حسابرس با مشتری حداقل3 سال باشد عدد۱ استفاده خواهد شد در غیر این صورت عدد”0″
از آنجایی که دوره تصدی 3 سال در نظر گرفته شده است بنابراین باید برای سال 88 اطلاعات مربوط به تصدی حسابرس در سال های 86 و 87 نیز در نظر گرفته شود.
درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی:
برای تعیین درجه اهمیت (اعتبار) صاحبکاران برای حسابرسان به روش ذیل عمل می کنیم:
کل داراییهای یک صاحبکار تقسیم بر کل داراییهای صاحبکاران حسابرس در نمونه
تخصص حسابرس در صنعت:
در این پژوهش سهم بازار شاخصی است که برای اندازهگیری تخصص حسابرس در صنعت استفاده میشود. زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان میدهد برای تعیین تخصص حسابرس در صنعت به روش زیر عمل میکنیم :
کل داراییهای تمام صاحبکاران یک موسسه خاص در صنعت خاص تقسیم بر مجموع داراییهای صاحبکاران در این صنعت
3-4-3) متغیرهای کنترلی
جریان وجوه نقد حاصل از عملیات :((CFO
جریان وجوه نقد از حاصل عملیات با تقسیم بر جمع دارایی های پایان سال حاصل میشود.
فرصت رشد شرکت:( (GWTH
نرخ فرصتهای رشد به وسیله تقسیم ارزش بازارسهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود .

اندازه شرکت:( SIZE)
اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت بدست خواهد آمد.
اهرم: (Lev)
جمع بدهی تقسیم بر حقوق صاحبان سهام
سود غیر منتظره:((UE
محاسبه سود غیرمنتظره از طریق سود واقعی هرسهم در پایان سال منهای سود هرسهم سال قبل تقسیم بر سود هرسهم سال قبل انجام میگیرد.

(3-10) = (EPSt _ EPSt-1)/(EPSt-1) UEi,t
:UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPSt-1: سود هرسهم درسال گذشته
3-5) روش های جمع آوری اطلاعات
یکی از ضروریات هرمطالعه و پژوهش مربوط وقابل اتکا، سرعت وسهولت دسترسی به آن میباشد. مباحث تئوريک پژوهش از مسير مطالعه منابع، نشريات، منابع داخلی و خارجی موجود درکتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و دادههای مورد نیاز تحقیق کلا از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388-1392 بدست آمده اند. دراین باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سايت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است. و جهت تجزيه تحليل دادهها و استخراج آمار توصيفي و آمار استنباطي از نرم افزارEviews استفاده گرديد که دادههای مذکور از طریق مراجعه به گزارشهای مالی شرکتهای موجود در نمونه و از طریق بانکهای اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایتهای تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزارهای تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج می گردد.
3-6 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
در این تحقیق روشهای مورد نظر برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها به شرح زیر در نظر گرفته شده اند:
1.برای برآورد پارامترهای B1،B2،B3….. به منظور تعیین اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز از نرم افزارهای اکسل Excel و Eviews استفاده گردیده است.
2.به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره براساس دادههای ترکیبی و برای معنادار بودن همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون P-Value (sig.) استفاده شده است.
برای آزمون فرضیههای این پژوهش از مدل رگرسیون به شرح زیر استفاده گردد :

ERCi,t = β0 + β1AFSi,t + β2 AIi,t + β3ACIi,t+β4 SPECi,t+ β5AT i,t+ β6 CFOi,t+β7 Gwthit+ β8 Lev i,t + β9 Size i,t + β10UEi,t +β11 [UEit*UEit] + ξj,t
(3-11)
اما از آنجائیکه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس برای تمامیِ سال-شرکت ها در دسترس نبود به ناچار برای آزمون این فرضیة فرعی مدل مجزایی طرح ریزی شد و فرضیة مذکور با استفاده از رگرسیون مقطعی(بدون ساختار) بررسی شد.
ERCi,t = β0 + β1AFi + β2 Size i+β3 CFOi+ β4 Gwthi + β5 Levi+ β6 UEi +β7 [UEi*UEi] + ξj,t
(3-12)
جدول 3-2 :متغیرهای تحقیق
نوع متغیر
نام اختصاری
نام کامل
مستقل
AFSi,t
اندازه موسسه حسابرسی
مستقل
ATi,t
دوره تصدی حسابرس
مستقل
ACIi,t
درجه اهمیت صاحبکارحسابرسی
مستقل
SPECi,t
تخصص حسابرس در صنعت
مستقل
AFi
حق الزحمه حسابرس
مستقل
AIi,t
استقلال حسابرس
وابسته
ERCi,t
ضریب واکنش سود
کنترلی
CFOi,t
جریان وجوه نقدحاصل از عملیات
کنترلی
Gwthi,t
فرصت رشد شرکت
کنترلی
Levi,t
اهرم
کنترلی
UEi,t
سود غیر منتظره
کنترلی
Sizei,t
اندازه شرکت

:[UEi,t*UEi,t] بابت یک رابطه غیرخطیدر رگرسیون ضریب واکنش سود که دررابطه خطی فریدمن و تسه (۱۹۹۲) و لایپ103(۱۹۱۸) مطرح شده است.
به منظور بررسي ساختار دادههاي پانل، متغيرهاي مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسي قرار ميگيرد: از يك سو، اين متغيرها در ميان شركتهاي مختلف و از سوي ديگر در دوره زماني1388تا1392 آزمون ميشود. در بررسي الگوهاي مطرح شده در اين تحقيق، ابتدا جهت انتخاب الگو تجميعي از الگوي دادههاي پانل از آزمون لاگرانژ استفاده شد تا اگر آزمون لاگرانژ نتایج معني داري را نشان دهد، الگو تجميعي و گرنه الگو دادههاي پانل، مورد استفاده قرار گيرد. از آزمون هاسمن نيز به منظور تشخيص الگوي اثر تصادفي از الگو با اثر ثابت استفاده شد و در ادامه با توجه به نتايج آزمون هاسمن، الگوهاي مناسب تخمين زده شد؛ ضمناً خود همبستگي، مقدار ضريب تعيين و معني داري الگو و ضرايب آن نيز در معادله رگرسيوني مورد توجه و بررسي قرار گرفت.
3-7) رگرسیون چند متغیره
در برخي از مسائل پژوهشي، به ويژه آن‌هايي كه با هدف ارائه مدلی برای پيش‌بيني انجام می‌شوند، تعيين همبستگی بین متغير وابسته (كه قصد پيش‌بيني آن را داريم) و متغيرهاي پيش‌بيني كننده كه هر كدام از آنها تا حدودي با اين متغير همبستگي دارند، داراي اهميت زيادي است. روشي كه از طريق آن متغيرهاي پيش‌بيني كننده تركيب مي‌شوند، “رگرسيون چند متغيره” نام دارد. در اين روش، يك معادله رگرسيون چند متغيره محاسبه مي‌شود كه ارزش‌هاي اندازه‌گيري شده پيش‌بيني را در يك فرمول خلاصه مي‌كند. ضرايب معادله براي هر متغير، بر اساس اهميت آن در پيش‌بيني متغير ملاك محاسبه و معين مي‌شود. درجه همبستگي بين متغيرهاي پيش‌بيني كننده در معادله رگرسيون چند متغيره و متغير وابسته، به‌وسيله ضرايب نشان داده مي‌شود. (سرمد، 1384،ص 220) مدل رگرسيون چند متغيره به شرح زیر است:
(3-13) Yi = α + β1 X1,i + β2 X2,i + … + βn Xn,i + εn,i
که در آن :
Yi = i اُمین مشاهده متغیر وابسته
α = عرض از مبدأ (مقدار ثابت)
Xn,i = i اُمین مشاهده براي متغیرمستقل Xn (n=1,2,…,n)
β = ضريب متغیر مستقل
ε ‌= جزء اخلال
در چنين مدلي مفروضات اساسي زير در نظر گرفته مي‌شود:
1- بین متغيرهاي مستقل رابطه خطي وجود ندارد؛
2- اميد رياضي خطاها معادل صفر و واريانس آن‌ها ثابت است (توزیع خطاها بایستی نرمال باشد)؛
3- بین خطاهای مدل همبستگي وجود ندارد؛ و
4- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال است.
3-8) مفروضات رگرسیون خطی
تنها در صورتی میتوان از رگرسیون خطی استفاده نمود که شرایط زیر برقرار باشند:
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، عدم وجود خود ‌همبستگی104 یا همبستگی پیاپی بین خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) است.در الگوی رگرسیون فرض می‌شود که خطاها یک متغیر تصادفی هستند و نسبت به یکدیگر هیچ رابطه‌ای نداشته (مستقل از یکدیگرند)، یا به عبارت دیگر:
E (uiuj)i≠j=0
E (ui,ui+h)h≠0=0
به عبارت دیگر، کوواریانس بین جملات خطا برابر با صفر خواهد بود.
معادله رگرسیون برازش شده در کل معنادار باشد. برای آزمون معنا‌داری کلی مدل از آماره F در سطح 95% استفاده می‌ شود.
خطاهای معادله دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. برای بررسی نرمال بودن خطاهای معادله، مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شده، منحنی اجزای خطا در مدل رگرسیون رسم می‌گردد و سپس با نمودار نرمال مقایسه می‌شود.
بین متغیرهای مستقل موجود در الگوی رگرسیون همبستگی وجود نداشته باشد (دارای هم‌خطی105 نباشند). زیرا در صورتی که شدت رابطه بین متغیرهای مستقل بسیار زیاد باشد، اندازهگيري جداگانه اثرات هر یک از متغیرها بر روی متغیر وابسته دشوار است.
3-9) آزمون ها
3-9-1) آزمون نرمال بودن (جارک برا):
جهت آزمون نرمال بودن داده ها معمولا بهترین و کارآمدترین روش که سریعتر هم انجام میشود آزمون نرمال بودن به کمک شاخصه های توزیع نرمال خصوصا ضرایب چولگی و کشیدگی می باشد لذا سعی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، روش تحقیق، اندازه موسسه حسابرسی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، ریشه واحد، ضریب همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون