منابع پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، نظریه مبنایی، کدگذاری انتخابی، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

منشور ملل متحد که مرتبط با برنامه ریزی برای جهان تشخیص داده شد) و سپس تلاش شد تا از این کدها، طی کدگذاریهای باز، مفاهیمی با سطح انتزاعی بالاتر بدست آید و از ترکیب مفاهیم در سطح انتزاع بیشتر، مقوله ها بدست آیند.
نظریه و نتایج حاصل از تحقیق را در روش مبنایی نظام مند، میتوان با استفاده از فرآیند تلفیق مقوله ها (در کدگذاری انتخابی)، به سه روش گزارش کرد: پارادايم كدگذاري تجسمي( که در آن، نظريه به سهولت تشخيص داده ميشود، ناشي از پارادايم كدگذاري توصیه شده توسط استراوس و كوربين است، در رويكرد نظام مند، در كدگذاري محوري به شرايط مداخله ای، زمینه ای، کنشها و واکنشها و نیز پيامدها اشاره ميشود و مدل تجسمي در حقیقت شکل میگیرد)، مجموعه ای از گزاره ها(در این صورت، نظريه به سهولت تشخيص داده ميشود. گزاره هاي نظري، جملاتي هستند كه روابط ميان مقوله ها را بيان ميكنند)، روایتی یا داستان گونه(ممكن است نظريه براي خواننده كمتر مشهود باشد. محقق، ادراكي ازآنچه تحقيق بدنبال آن است را بدست مي آورد و اين امر را با توصيف داستان گونه اي درباره فرآيند آغاز ميكند)(محمدی، 1390).
یکی دیگر از ابزارهای تحلیل در روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، روند است. روند به معنای در نظر گرفتن توالی در کنشها و واکنشها، و آگاهانه نگاه کردن به نشانه هایی در داده ها است که حاکی از تغییر شرایط باشد و نیز به معنای ردیابی تغییرات در کنش و واکنشها میباشد. روند، بخش مهمی از نظریه مبنایی نظام مند است. بکارگیری روند، ابزاری تحلیلی است که نظریه را پویا میسازد. راههای مختلفی برای برخورد تحلیلگرانه با روند وجود دارد که دو روش اصلی آن عبارتند از: نگاه کردن به روند بعنوان حرکت پیشرونده که در مراحل و دوره هایی انعکاس می یابد(روش معمول که در این تحقیق که مطالعه در زمینه توسعه در آن مطرح میشود، بکار رفته است و در فصل بعد مبنای ارائه گزارش خواهد بود)، نگاه کردن به روند بعنوان حرکت غیرپیشرونده یعنی مشاجره و مباحثه عمدی یا تغییراتی در کنش/واکنش به تغییرات در شرایط، حرکتی که الزاماً بصورت مرحله ای یا دوره ای رخ نمیدهد(محمدی، 1390).
ماتریس شرایط، نیز ابزار تحلیلی قوی برای بدست آوردن و تسخیر شرایط و پیامدهایی است که روی پدیده خاصی اثر میگذارد. با تعقیب شرایط و مسیرهای ضمنی مهم از طریق سطوح مختلف ماتریس، میتوان مشخص نمود که کدام سطوح مناسب اند و پدیده را بوسیله تاثیرشان به کنش/واکنش به آنها مربوط ساخت.
بکارگیری ماتریس شرایط در این روش تحقیق اختیاری است. ماتریس شرایط از سطح کنش و واکنشهای مربوط به پدیده فراتر میرود و به گروه افراد، سطوح سازمانی، جامعه، سطح ملی و بین المللی، میپردازد. بکارگیری ماتریس شرایط در این تحقیق، برای محقق به یک معما تبدیل شده بود و در نهایت به نظر میرسد که بکارگیری این ماتریس برای پدیده هایی چون برنامه ریزی برای جهان، نیاز به بازنگری توسط نظریه پردازان روش تحقیق مبنایی نظام مند دارد(محمدی، 1390). با تمام این توصیفات، مهمترین ابزارهای تحلیلی این روش تحقیق، متد مقایسه ثابت و پرسیدن میباشند که در سراسر تحقیق کاربرد داشتند.

شکل1- فرآیند کدگذاری ها در روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند(اِوِس، وای.د.، 2001).

Abstract:
Common fate of humans has put the planning for the world in a special place so that its Intrinsic differences with corporations, non-profit organizations, and international and global organizations planning has made further exploring about it as a necessity. Understanding the current trends in planning for the world is the first step and this research is along this goal (due to the lack of theory in this area). With reviewing the research methods that was enabled to explain the processes and theory generation, the systematic grounded theory was considered as appropriate method. Then according to this method, the U.N. is selected for the study as a organization that is involved with planning for the world because by limiting the study to the U.N., possibility of research is provided and on the other hand the breadth of the U.N. and numerous databases and documents available about its planning processes have provided the flexibility and theory bulding ability. With applying this method, current paradigm of planning for the world, its core category, and its role in the integration of the four ideas that the U.N. is established for them (that is Security and Peace, Human Rights, Independece and Sovereignty, and Economic and Social Development) have identified then comparison it with next documents, has saturated the theory. With applying the trend as a tool, milestones of planning for the world is recognized. These milestones are the Keynesian school, the Economic growth, the Human sourses, the Basic needs, and the livelihood approaches in the U.N. and the Intimidation sience, the Chicago school, and the Aid centered approach’s effects and the influence of the Chicago school in Bretton Woods’s institutions and the outcomes of these effects on the Human Development Ideology and its planning.
Keywords: planning for the world, human development ideology, United Nations, systematic grounded theory.

MehrAlborz Virtual Univercity

Reviewing , analyzing and exploring the planning frameworks for the world within the U.N.

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master Bussiness Administrator
By:
Hojjattollah Andalib.
Supervisor:
Dr. Mohammad Ali Shahhosseinei.
Advisor:
Dr. Mohammad Hassan MirzaMohhamadei.
January
2013

1 Harvard University
2 Porter
3 UNICEF
4 FAO
5 UNESCO
6 Ban Ki-Moon
7 BRICS
8 Robbins.
9 Earth Institute
10 Global Public Policy Working Group
11 Strauss
12 Corbin
13 Amartya Sen
14 Mahbub-ul-Haq
15 Brinckmann
16 Grichnik
17 Kapsa
18 contextual
19 Habermas
20 programming
21 planning
22 Cyril Hudson
23 Peter Drucker
24 Stoner
25 Management By Objective
26 Program evaluation and review technique یا روش پرت.
27 C.P.M
28 Mintzberg
29 Bryson
30 Olsen

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد علوم انسانی، خط مشی گذاری عمومی، کارشناسی ارشد، روش های پژوهش Next Entries دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی، دانش آموزان دختر