منابع پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، سازمان ملل، نظریه مبنایی، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

توانایی افکار عمومی و نیروهای اجتماعی همفکر برای فشار بر حکومتها، برای آینده سازمان ملل اهمیت دارد. همچنین ضرورت ترویج بیشتر خلاقیت برای برنامه ریزیهای جهانی و نحوه اجرای آنها ضرورت دارد و شاخص گذاریها نباید محدودکننده باشند. همچنین مطالعه سازمان ملل و نحوه برنامه ریزی برای جهان، امری است که برای محققین ایرانی اعم از مدیران، سیاستمداران، اقتصاددانان، ضرورت بسیار دارد.
7- یکی از دلایلی که محقق از مطالعه درون کشور عزیزمان ایران صرفنظر نموده است، حساسیتها و دوران فترتی است که در چند سال اخیر در علوم انسانی ایران بوجود آمده است(برای مثال مطالعه فقر در ایران از نظر یک برنامه ریز را در نظر بگیرید که با چه مصائبی ممکن است روبرو شود از نبود اطلاعات تا وجود فرهنگ نقدناپذیری تا اختلاف نظرهای ریشه ای و گاه سیاسی پیرامون علوم انسانی و حتی طرح مباحثی چون درست و غلط بودن علوم انساني). البته جنبه های دیگری نیز مطرحند. تحقیقات درباره خارج ایران، علاوه بر اینکه کمتر با چنین چالشهایی روبرو است، این فرصت را بوجود می آورد که به خرج خودِ شرکتهای خارجی، به مطالعه آنها پرداخته و سپس در مرحله بعدی از نتایج چنین تحقیقاتی به نحو علمی در کشورمان بهره گرفته شود. چنین رویکردی علاوه بر ممکن بودن میتواند به ایجاد مکتب مهر البرز و بسط و ترویج برند آن کمک شایانی نماید. از سوی دیگر مطالعه سازمان ملل و برنامه های آن برای جهان به درک بهتر اتفاقات درون ایران چون دوران تعدیل، سازندگی، فقر زدایی، خصوصی سازی و نحوه انجام آن، دوران اصلاحات و تاکیدش بر قانون گرایی، حکمرانی خوب و رفع تبعیض در اشکال مختلف از جمله جنسیتی و اکنون حذف یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی و نظایر آن، منجر میشود و این درک حتی برای شرکتهای بخش خصوصی نیز میتواند مفید باشد و به آینده بینی آنها کمک نماید.
5-4 محدودیتهای تحقیق159:
با توجه به اینکه در روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، تا زمان رسیدن به کدگذاری انتخابی و بیان روایتی یافته ها، امکان ارائه نسخه ای از فعالیتهای انجام شده، به اساتید راهنما وجود ندارد و حتی اگر مطلبی هم ارائه شود ممکن است موجب سردرگم شدن محقق و استاد راهنما در حین روند تحقیق گردد، ممکن است استفاده از مشاوره ها در مقاطعی از تحقیق به خوبی روشهای سرراست کمی نباشد(بویژه که این روش تحقیق وقتی بکار میرود که خلاء نظری وجود داشته باشد).
روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند با این محدودیت ذاتی مواجه است که نمونه تحقیق مشابه در موضوع مورد تحقیق وجود ندارد و لذا نمیتوان از ابزارها و روشهای تحقيقي دیگر ایده گرفت تا پایایی و روایی ابزارها و روشها را افزود. البته میتوان از دیگر تحقیقات با موضوعات دیگر ولی مشترک در روش تحقیق ایده گرفت که اینکار در این تحقیق انجام شده است.
روش تحقیق، مهمترین درسی است که ارائه هر چه بهتر آن میتواند در ایجاد مکتب مهر البرز موثر باشد. در این زمینه ارائه تصویر کلی و شفافتر درباره اینکه کدام روش تحقیق در کجاها کاربرد دارد یا ندارد و نیز ارائه نمونه هایی کامل از تحقیقات انجام شده با انواع روشهای تحقیق، میتواند موثر و تسهیل کننده باشد. اصلاح فرمهای ارائه پایان نامه و تطبیق آنها با هریک از روشهای تحقیق موجود و نیز دامن زدن به انجام تحقیقات با روشهای کیفی، برند مهر البرز را ارتقاء خواهد داد.
ایدآل گرایی و آرمانگرایی محقق میتواند به مانعی مهم در پیشرفت این روش تحقیق تبدیل شود. بر این اساس پیشنهاد میشود در مباحث روش تحقیق بر اشتباهات رایج در تحقیقات با ذکر نمونه های متعدد تاکید بیشتری صورت گیرد. همچنین فرآیند انتخاب پایان نامه میتواند همراه با آزمونهای روانشناختی بر روی محقق و ارائه توصیه های لازم به وی در راستای شناخت نقاط قوت و ضعفش، همراه شود.
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی :
پیشنهادت برای تحقیقات آتی می تواند حول موضوع تحقیق و نیز روش تحقیق مطرح باشند.
بنظر میرسد روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند در دو بخش قابل تکمیل باشد. اول در هنگام مواجهه با اسناد و سازمانهای فوق تخصصی که مقولات، خود در سطح بالایی از انتزاع میباشند و لذا مفهوم سازی و مقوله پردازی دشوار است و نياز به راهكارهاي قويتري در تعيين مفاهيم و مقوله پردازي دارند. دوم نیاز به بهبود ماتریس شرایط برای سازمانهایی است که در سطح جهانی فعالیت می نمایند یا برای جهان برنامه ریزی میکنند(چرا كه ماتريس شرايط فعلي مرسوم در روش تحقيق نظريه مبنايي نظام مند، متناسب با شركتها و سازمانهايي است كه در سطوح خردتري فعاليت مي نمايند).
در حین مراحل تحقیق مقوله کلان برنامه ریزی برای محو فقر(شدید) در جهان آشكار گرديد كه بر طبق توصيه روش تحقيق نظريه مبنايي، تنها به مقوله برنامه ريزي براي جهان پرداخته شد و بر مبناي توصيه هاي اين روش تحقیق، میتوان در تحقیق کیفی بعدی به مقوله برنامه ریزی برای محو فقر پرداخت.
همانگونه که اشاره شد، برنامه ریزی برای جهان، مبتنی بر این پیش فرض میباشد که برنامه ریزی امری مفید است. با اینحال و علیرغم وجود گزارشاتی پیرامون بهبود شاخصهای مرتبط با اهداف برنامه ها در سطح جهان، پاسخ دقیق بدین سئوال که آیا برنامه ریزی برای جهان، مفید است یا نه و ممکن است یا ممتنع، نیاز به بازنگری گزارشات سازمان ملل در سطح کشوری، منطقه ای وجهانی ، تحقیقات کمی برای بررسی همبستگی بهبود شاخصها با اجرای برنامه های جهانی و نیز فراتحلیل هایی در این زمینه دارد.
تحقیقات بعدی همچنین میتواند با استفاده از روشهای کمی به بررسی اعتبار نظریه بدست آمده بپردازد. برای مثال میتوان بررسی کرد که تا چه حد برنامه ریزان و مدیران سازمان ملل از توسعه انسانی در برنامه ریزیهای خود استفاده میکنند و یا تا چه حد به برخی از مکاتب اقتصادی وابستگی دارند و برای مثال وابستگی تدوین برنامه در جهان با ایدئولوژی توسعه انسانی را در سازمان ملل، اندازه گیری نمود.
5-6 خلاصه فصل پنجم :
در این فصل مهمترین دستاورد این تحقیق یعنی مقوله محوری ایدئولوژی توسعه انسانی بررسی شد و بر اهمیت تعریف انسان در این زمینه و حاکمیت رویه ها برای تقویت این ایدئولوژی تاکید گردید. همچنین به خطر استحاله سازمان ملل و خصوصی شدن خدمات آن با رویکرد مکتب اقتصادی شیکاگو، تخصصهای بین رشته ای برای تدوین برنامه های جهانی و به مفید بودن چنین تحقیقاتی برای محققان داخلی، محدودیتهای تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی نیز اشاره شد. محقق علاقمند بود دراین تحقیق پیرامون الزامات اخلاقی در برنامه ریزی برای جهان، انتقادات به روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند و اثراتش بر تحقیق، تفاوتهای مطالعه کتابخانه ای با مرور اسناد در روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند و نیز نقد کلی تحقیق حاضر کندوکاوی بیشتری داشته باشد که میسر نشد.

منابع و مآخذ :
– احمدی، علیرضا؛ فتح اله، مهدی؛ تاج الدین، ایرج (1389). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک. تهران: طیف نگار.
– احمدي خراساني، مهدي يار. (1387). برنامه ريزي و پيش بيني. دسترسی آن لاین http://www.modiryar.com/index-management/government/strategic/749-1387-10-12-08-40-42.html .
– اخلاصی، امیر (1388). جزوه درس بازرایابی. تهران: دانشگاه مهر البرز.
– اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد (1388). سازمان ملل متحد در دنیای امروز، (ترجمه: علی ایثاری کسمائی). تهران: آبارون.
– اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد (1388). منشور ملل متحد. تهران: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد. استخراج از: http://www.unic-ir.org/about_un/manshoor.doc.
– اردلان، علی (1387). راهنمای مدیریت مبتنی بر نتایج برای برنامه ریزیهای بهداشت عمومی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.
– استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1390). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی – رویه ها و شیوه ها، (ترجمه: بیوک محمدی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1990).
– اصنافی ، سید محمدرضا. (1388). حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی. دسترسی آن لاین http://asnafi.blogfa.com/8803.aspx .
– اطهاری، کمال (1377). برنامه ریزی دولتی یا برنامه ریزی اجتماعی. تهران : ایران فردا، شماره 50، ویژه نامه نیم قرن برنامه در ایران.
– الوانی، سيد مهدي و شريف زاده، فتاح (1391). فرایند خط مشی گذاری عمومی. (چاپ نهم). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
– اورول، جورج؛ (1388). 1984، (ترجمه: صالح حسینی). تهران: انتشارات نیلوفر.
– بازرگان، عباس (1387). مقدمه ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته– رویکردهای متداول در علوم رفتاری (چاپ اول). تهران: دیدار.
– بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه (1389). روش های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ بیستم). تهران: آگاه.
– برژکف، والنتین میخائیلوویچ (1363). خاطرات برژکف، (ترجمه: هوشنگ جعفری). تهران: نشرنو.
– بنی اسد ، رضا. (1391). چیستی راهبرد- درآمدی بر شکل گیری راهبرد. دسترسی آن لاین http://www.baniasad.ir
– پژوهشکده باقر العلوم (ع)، حلف الفضول. استخراج در بیستم مرداد 1391 از: http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=9974.
– توفیق، فیروز (1377). پیدایش فکر برنامه ریزی در ایران. تهران : ایران فردا، شماره 50، ویژه نامه نیم قرن برنامه در ایران.
– جلالیان، مهرداد (1391). راهنمای قدم به قدم روش رفرنس نویسی APA Style برای مقالات آکادمیک. نشریه پزشک الکترونیک. سال پنجم شماره یازدهم. دسترسی آن لاین http://www.pezeshkelectronic.ir.
– جلالی پور، بهناز و آزاد، محمد. (1392). اقتصاد ایران تحمل یک شوک دیگر را ندارد- توصیه فرشاد مومنی به رییس جمهور منتخب. روزنامه شرق. شماره 1777 تیر 1392.
– جیمز، اوتسن (1389). خلاصي از دست کارشناسان دولتي:آنها نمي دانند چه چيزي براي مردم بهتر است. تهران: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2294، اسفند 1389.
– حجاریان، سعید (1390). الهیات در رودخانه سیاست. ماهنامه مهرنامه. شماره 16 آبان 1390. دسترسی آن لاین http://www.mehrnameh.ir.
– حجاریان ، سعید. (1392). رو سينه را هفت آب شوي از کينه‌ها. روزنامه شرق. شماره 1772 تیر 1392.
– حسن زاده، محمد؛ زارع پور، زهرا (1382). سازمانهای بین مللی. تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
– حسن قلی پور، حکیمه؛ قلی پور، آرین؛ محمدی قاضی محله، مهدی؛ روشندل اربطانی، طاهر (1389). الزامات، ضرورتها و مکانیزمهای تجاری سازی دانش در دانشکده های مدیریت. نشریه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. دوره 2 شماره 6 (1389).
– خاکی، غلامرضا (1389). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی (چاپ ششم). تهران: بازتاب.
– دانايي فرد ، حسن (1389الف). چالشهای مدیریت دولتی در ایران. (چاپ سوم). تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
– دانائی فرد، حسن (1389ب). استراتژیهای نظریه پردازی (چاپ اول). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
– دانائی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1388). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع (چاپ سوم). تهران: صفار-اشراقی.
– دانائی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1389). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع (چاپ سوم). تهران: صفار-اشراقی.
– دانش فرد ، کرم اله (1391). جزوه درس خط مشی گذاری عمومی. تهران: دانشکده مدیریت و اقتصاد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد.
– دانش فرد، کرم اله و کیایی، مجتبی. (1389). مشارکت شهروندان درخطمشي گذاري عمومي. فصلنامه مدیریت دولتی. سال اول، پیش شماره سوم زمستان 1389. دسترسی آن لاین WWW.SID.IR.
– دشتی، محمد (1386). نهج البلاغه. تهران: سنبله.
– دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا (1385). اصول و مبانی برنامه ریزی. فصلنامه توسعه سازماني پليس، شماره 7، مهر و آبان 1385.
– رحمانی ، تقی. (1392). دولت روحانی و نان شب مردم. تیر 1392.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، ایدئولوژی، توسعه انسانی، روش تحقیق Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد نظریه مبنایی، سازمان ملل، روش تحقیق، جامعه شناسی