منابع پایان نامه ارشد درمورد روایی محتوا، توزیع فراوانی، فراوانی تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه از فرمول کوکران73 استفاد شده ،حجم جامعه نمونه برابر 270نفر میباشد که از این رقم، تعداد 203 نفر دانشجوی کارشناسی وتعداد 67 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد میباشند.

که در آن :
=n حجم نمونه
=N حجم جامعه آماری
=Z مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد
=Pمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را 5/0 درنظر گرفت. در این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
=q درصد افرادی كه فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
=d مقدار اشتباه مجاز،مقدار خطای مجاز را 05/0 درنظر می گیریم.
5-3-اعتماد و روايي پرسشنامه
1-5-3-قابلیت اعتماد74
قابلیت اعتماد عبارتست ازاينكه هرگاه روش خاصی چندين باردرمورد موضوع واحدی بكار برده شود هربارنتايج يكسانی بدست می دهد؟(ببی. 1384 ، 275) بنابراين می خواهيم بررسی كنيم كه آيا ابزار سنجش دارای ويژگی تكرار پذيری هست؟ يعنی در صورت تكرار عمليلات تحقيق مي توان به نتايج مشابهي رسيد ابزار تحقيق زماني از رواني برخوردار است كه از ضريب پاياني بالا برخوردار باشد يعني در صورت تكرار نتايج مشابه بدست دهد پس بايد معيارها بصورتي همساز به كار ايند يعني در جريان تحقيق هر اقدام در زمانهاي مختلف به صورت يكسان صورت پذيرد همچنين تا آنجا كه ممكن است در جريان تحقيق از محققان كمتري استفاده شود تا همگني بعد انساني تحقيق حاصل آيد و در صورت تعدد محققان چنان آموزش ببينند كه دقيقا هر شاخص را در سراسر كار بطور يكسان اعمال كنند يعني انحراف ناشي از پرسشگر به حداقل كاهش يابد (ساروخاني.1373 ،288)
موارد ذيل مي توانند قابليت اعتماد يك تحقيق علمي را با چالش مواجه كنند :
· جمله بندی بد سؤالهای پرسشنامه: چه بسا پاسخگودرمواقع مختلف برداشت نامناسبی از پرسش بكند
· جنسيت، زمينه قومي وظاهر مصاحبه گر مي توانند برنحوه پاسخ دادن پاسخگو به سؤالات تأثير بسزايي داشته باشند
· كدگذاري مي تواند موجب عدم قابليت اعتماد شود بدين صورت كه كد گذاران مختلف پاسخ يكساني را به طرق مختلف كد گذاري كنند.
قابلیت اعتماد بسته به نوع پژوهش و داده ها با روشهای متعددی محاسبه می گردد. قابلیت اعتماد سوالات پرسشنامه اين پژوهش بر اساس آزمون آلفاي كرونباخ تعيين شده است كه دامنه آن بين 0 تا 1 مي‌باشد بر اين مبنا به پايداري دروني گويه‌ها پي برده مي‌شود. اگر ضريب بدست آمده به صفر نزديك باشد نشانه عدم پايايي گويه‌ها و هرچقدر اين مقدار به 1 نزديك شود، نشانه پايايي بالاي گويه‌ها مي‌باشد.در برخي رشته‌ها آلفاي بالاتر از0.45 مورد پذيرش و گويه را داراي پايايي مي‌دانند. در علوم اجتماعي معمولاً آلفاي 0.7 و بالاتردر سطح خوب ارزيابي شده و پايايي گويه پذيرفته مي‌شود. فرمول آلفاي كرونباخ عبارت است از :

كه در آن :
n= تعداد سوال‌هاي آزمون
= واريانس سوال i ام (واربانس داده هاي موجود در يك ستون ماتريس داده ها)
= واريانس كل آزمون يا به عبارت ديگر واريانس ستون مجموع در ماتريس داده هاست.
آلفاي كرونباخ سوالات پرسشنامه در جداول شماره 1-3 آمده است.
جدول شماره 1-3 اعتبار شاخص‌هاي تحقيق
رديف
شاخص
تعداد گويه‌ها
مقدار آلفا
1
استفاده از اینترنت
27
71. 0
2
ویژگیهای اقتصادی
4
0.78
3
ویژگیهای اجتماعی
3
0.83
4
گذراندن واحد درسی آشنایی با کامپیوتر
4
0.79
5
عملکرد پژوهشی
5
0.82
6
اطلاعات علمی
4
0.81
با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ در جدول فوق، این مقادیر برای تمامی فرضیه ها و سوالات پژوهش بزرگتر از 0.70 می باشد و این بیانگر قابلیت اعتماد بالای گویه ها در تشکیل سازه ها و متغیرها می باشد.
2-5-3- روایی75
در این پژوهش جهت بررسی روایی اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده گردیده است. روایی محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ی یک ابزار به کار برده می شود و به ما اطمینان می دهد که ابزار مورد نظربه تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد. هر قدر عناصر مقیاس گسترده تر و قلمرو مفهوم مورد سنجش را بیشتر در برگیرند، محتوا بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال برای یک آزمون پیشرفت تحصیلی باید اعتبار محتوای آن را مورد نظر قرار داد.اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف ویژگی ها ومهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد،آزمون دارای روایی محتوا است.برای اطمینان از روایی محتوا،باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ی ابزار معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین روایی محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. روایی محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.ازاین رو روایی محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. در روایی محتوایی، تاکید زیاد بر قضاوت شخصی سازندگان آزمون امری اساسی به شمار می آید. روایی ظاهری یک شاخص ابتدائی و حداقل برای روایی محتوا به شمار می آید. این نوع روایی نشان می دهد که عناصر مورد سنجش به طور ظاهری توانایی اندازه گیری مفهوم مارا دارند.
زمانی یک تحقیق دارای روایی محتواست که سوالات تحقیق، محتوای کامل صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است در بر گیرد. از اینرو دراین پژوهش ابتدا پرسشنامه اولیه بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شده و پس از آن با استفاده از نظرات اساتید متخصص در این حوزه نسبت به اصلاح و ویرایش سوالات مبادرت نموده ایم و در نهایت پرسشنامه نهایی طراحی و آماده بهره برداری گردید.
6-3-ابزارهاي جمع آوري اطلاعات
در تحقیق حاضر، از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده های مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق و سنجش نظرات دانشجویان استفاده شده است ضمن آنکه محقق تلاش کرده با بررسی اسناد ،مدارک وسایر پایگاه های اطلاعاتی جهت دستیابی به اطلاعات مرتبط با تحقیق موجبات افزایش اشراف خود بر موضوع را فراهم آورد.
پرسشنامه این پزوهش از 32 سوال تشکیل شده که 2 سوال آن به صورت باز ، 30 سوال آن به صورت بسته و 9سوال آن در قالب طیف لیکرت میباشد برای جمع آوری اطلاعات بعد از آماده شدن و تکثیر، پرسشنامه ها در اختیار دانشجویان قرار گرفته و نظر آنان در قالب سوالات جمع آوری شده،

7-3-روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های گرداوری شده از طریق نرم افزار SPSS تحزیه تحلیل میشوند.ابتدا برای توصیف جامعه شناختی گروه نمونه ازآزمون های توصیفی(جداول توزیع فراوانی،درصد فراوانی و ترسیم نمودار) استفاده شده است در بخش دوم برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون های استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تی وآنالیز واریانس) استفاده شده است.

فصل چهارم يافته‏هاي پژوهش

1-4-مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به منزله پل ارتباطی برای رسیدن به نتایج پژوهش است که معمولا در فصل چهارم پژوهش می آید. در این فصل پژوهشگر به توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس اطلاعات بدست امده پرداخته و با اجرای آزمونهای آماری مناسب در مورد رابطه ها و تفاوت ها و تعمیم نتایج بدست آمده به جامعه مورد نظر اقدام می کند.
در اين فصل از پژوهش حاضر نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی از شاخص های فراوانی( فراوانی مطلق، درصد فراوانی و فراوانی تجمعی) و همچنین نمودار های دایره ایchart) (Pie و ستونیchart) (column برای هریک از گویه ها استفاده شده است.در در سطح استنباطی نیز با استفاده از آزمونt یک نمونه ای ) (one sample t test ، آنالیز واریانس ) (ANOVA و ضریب همبستگی پیرسونPearson) (Correlation Coefficient به تجزیه و تحلیل و استنباط آزمون فرضیه های تحقیق حاضر پرداخته ایم..

2-4-توصیف دادها
1-2-4-سیمای پاسخگویان
جدول شماره1-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت
جنس
فراوانی
درصد
درصد معتبر
فراوانی تجمعی
مرد
147
54.4
54.4
54.4
زن
123
45.6
45.6
100.0
کل
270
100.0
100.0

نمودار شماره1-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک جنسیت

از مجموع پاسخگویان54.4 درصد مرد و45.6 درصد نیز زن بودند.

جدول شماره2-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن
سن
فراوانی
درصد
درصد معتبر
فراوانی تجمعی
20 سال و کمتر
38
14.1
14.1
14.1
25-21 سال
103
38.1
38.3
52.4
30-26 سال
68
25.2
25.3
77.7
35-31 سال
26
9.6
9.7
87.4
40-36 سال
14
5.2
5.2
92.6
بیشتر از 40 سال
20
7.4
7.4
100.0
کل
269
99.6
100.0

بی پاسخ
1
.4

کل
270
100.0

نمودار شماره2-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک سن
از کل پاسخگویان 38.3 درصد 21-25 سال، 25.3 درصد26-30 سال، 14.1 درصد 20 سال و کمتر، 9.7 درصد 35-31 سال، 7.4 درصد بیشتر از 40 سال و 5.2 درصد 40-36 سال داشته اند.

جدول شماره3-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد
میزان درآمد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
فراوانی تجمعی
1 و کمتر از 1 میلیون تومان
18
6.7
7.2
7.2
1-1/5 میلیون تومان
87
32.2
34.9
42.2
2-1/6 میلیون تومان
67
24.8
26.9
69.1
2/1-2/5 میلیون تومان
14
5.2
5.6
74.7
2/6-3 میلیون تومان
27
10.0
10.8
85.5
بیشتر از 3 میلیون تومان
36
13.3
14.5
100.0
کل
249
92.2
100.0

بی پاسخی
21
7.8

کل
270
100.0

نمودار شماره3-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد
از مجموع پاسخگویان 34.9 درصد درآمدی بین 1.5- 1.1میلیون تومان، 26.9 درصد 2- 1.6میلیون تومان، 14.5 درصد بیش از 3 میلیون تومان، 10.8 درصد 2.6-3 میلیون تومان، 7.2 درصد 1 و کمتر از 1 میلیون تومان و 5.6 درصد 2/1-2/5 میلیون تومان درآمد داشته اند.
جدول شماره4-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل
شغل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
فراوانی تجمعی
خانه دار
30
11.1
11.4
11.4
کم درآمد
90
33.3
34.1
45.5
آزاد
51
18.9
19.3
64.8
بیکار
93
34.4
35.2
100.0
کل
264
97.8
100.0

بی پاسخی
6
2.2

کل
270
100.0

نمودار شماره4-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک شغل
از مجموع پاسخگویان 35.2 درصد بیکار، 34.1 درصد کارمند، 19.3 درصد دارای شغل آزاد و 11.4 درصد نیز خانه دار می باشند.

جدول شماره5-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد معتبر
فراوانی تجمعی
کارشناسی
199
73.7
74.0
74.0
کارشناسی ارشد
66
24.4
24.5
98.5
دکترا
4
1.5
1.5
100.0
کل
269
99.6
100.0

بی پاسخی
1
.4

کل
270
100.0

نمودار شماره5-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات
از مجموع پاسخگویان 74 درصد دارای تحصیلات کارشناسی، 34.5 درصد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و 1.5 درصد نیز دارای تحصیلات دکترا می باشند.

2-2-4-توصیف گویه ها
جدول شماره6-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره سطح کیفی امکانات دسترسی به اینترنت در دانشگاه
گزینه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
فراوانی تجمعی
بسیار ضعیف
101
37.4
38.0
38.0
ضعیف
113
41.9
42.5
80.5
متوسط
50
18.5
18.8
99.2
قوی
2
.7
.8
100.0
کل
266
98.5
100.0

بی پاسخ
4
1.5

کل
270
100.0

نمودارشماره6-4 :توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره سطح کیفی امکانات دسترسی به اینترنت در دانشگاه

از کل پاسخگویان 81.5 درصد سطح کیفی امکانات دسترسی به اینترنت رادر دانشگاه ضعیف و بسیار ضعیف و 18.8 درصد متوسط ارزیابی می کنند. تنها 0.8 درصد پاسخگویان سطح کیفی امکانات دسترسی به اینترنت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، رتبه علمی، اعضای هیئت علمی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فراوانی تجمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی