منابع پایان نامه ارشد درمورد روایی سازه، اماکن ورزشی، تماشاگران، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

معني‌داري

مسیر
39
2.49
000/0
درب
39
2.39
000/0
پارکینگ
39
1.89
001/0
پله
39
0.90
380/0
کریدور
39
1.25
085/0
علایم
39
2.23
000/0
جایگاه
39
1.12
154/0
رختکن
39
0.81
517/0
کمد
39
2.29
000/0
سرویس
39
1.37
045/0
دوش
39
1.29
069/0
حریق
39
1.57
014/0
تلفن
39
2.77
000/0
4ـ 5: استفاده از تحلیل عاملی برای تعیین روایی سازه:
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون سوالات تحقیق، میبایستی از صحت الگوهای اندازهگیری متغیرهای تحقیق(یا همان روایی سازه) اطمینان حاصل شود؛ که این کار توسط تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول صورت میگیرد. خروجیهای تحلیل عاملی تاییدی مربوط به نرم افزار لیزرل در حالت تخمین استاندارد در اشکال زیر نشان داده شده است. در این حالت ضرایب مربوط به بار عاملی هر گویه و متغیر مربوطه نشان داده شده است. این ضرایب نشان دهنده این است، که هر گویه یا سوال به چه میزان بار آن متغیر میشود. یا به عبارت دیگر ضرایب مسیر هر گویه نشان میدهد که آن گویه تا چه میزان متغیر مربوط به خود را تبیین میکند.
4ـ5 ـ1: روایی سازه تابلوها و علائم راهنما:
ضرایب مسیر برای متغیر تابلوها و علائم راهنما و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود کلیه ضرایب مسیر بالاتر از 90 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر تابلوها و علائم راهنما بسیار بالا است. نمودار 4-5-1:

4ـ5 ـ2: روایی سازه درب ورودی و خروجی:
ضرایب مسیر برای متغیر درب ورودی و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود کلیه ضرایب مسیر بالاتر از مقدار مجاز 30 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر درب ورودی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نمودار 4-5-2:

4ـ5ـ3: روایی سازه دوشها:
ضرایب مسیر برای متغیر دوش و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود کلیه ضرایب مسیر بالاتر از مقدار مجاز 30 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر دوش در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نمودار4-5-3:

4ـ5ـ4: روایی سازه تجهیزات اطفای حریق:
ضرایب مسیر برای متغیر تجهیزات اطفای حریق و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود کلیه ضرایب مسیر بالاتر از مقدار مجاز 30 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر حریق در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نمودار4-5-4:

4ـ5 ـ5: روایی سازه جایگاه تماشاگران:
ضرایب مسیر برای متغیر جایگاه تماشاگران و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود کلیه ضرایب مسیر بالاتر از مقدار مجاز 30 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر جایگاه در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نمودار4-5-5:

4ـ5 ـ6: روایی سازه کمدها:
ضرایب مسیر برای متغیر کمد و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود کلیه ضرایب مسیر بالاتر از مقدار مجاز 30 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر کمد در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نمودار4-5-6:

4ـ5 ـ7: روایی سازه محل پذیرش و کریدور:
ضرایب مسیر برای متغیر کریدور و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، کلیه ضرایب مسیر بالاتر از مقدار مجاز 30 درصد است و این امر حاکی از آن است؛ که روایی سازه متغیر محل پذیرش کریدور در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نمودار4-5-7:

4ـ 5ـ8: روایی سازه مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی:
ضرایب مسیر برای متغیر مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، کلیه ضرایب مسیر بالاتر از مقدار مجاز 30 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نمودار4-5-8:

4ـ5 ـ9: روایی سازه پارکینگ:
ضرایب مسیر برای متغیر پارکینگ و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، کلیه ضرایب مسیر بالاتر از مقدار مجاز 30 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر پارکینگ در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نمودار4-5-9:

4ـ5 ـ10: روایی سازه پله:
ضرایب مسیر برای متغیر پله و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، کلیه ضرایب مسیر بالاتر از 90 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر پله بسیار بالا است.
نمودار 4-5-10:

4ـ5 ـ11: روایی سازه رختکن:
ضرایب مسیر برای متغیر رختکن و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، کلیه ضرایب مسیر بالاتر از مقدار مجاز 30 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر رختکن در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نمودار4-5-11:

4ـ 5 ـ12: روایی سازه سرویس بهداشتی:
ضرایب مسیر برای متغیر سرویس بهداشتی و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، کلیه ضرایب مسیر بالاتر از مقدار مجاز 30 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر سرویس بهداشتی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نمودار4-5-12:

4ـ 5 ـ13: روایی سازه امکانات ارتباطی:
ضرایب مسیر برای متغیر تلفن و گویههای آن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، کلیه ضرایب مسیر بالاتر از مقدار مجاز 30 درصد است و این امر حاکی از آن است که روایی سازه متغیر تلفن در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نمودار 4-5-13:

الگو در حالت معنیداری نیز نشان ميدهد كه روابط بين شاخصها و متغيرها معنیدار شده (چرا که کلیه اعداد معنیداری بزرگتر از 96/1)كه اين امر نشان از روابط معنیدار بين هر سوال و هر متغير دارد. بدین معنی که سوالات این تحقیق از نظر روایی در وضعیت مناسبی قرار دارند.
همچنین شاخصهای برازش الگو در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارند. نسبت کای دو بر درجه آزادی کمتر از 3 و میزان خطا (RMSEA) کمتر از 08/0 است.
4ـ5 ـ14: متغیر تابلوها و علائم راهنما:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر علائم در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر علائم است. میزان خطا (RMSE) صفر است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز 5/0 است(5/4 تقسیم بر 9) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-14:

4ـ5 ـ15: متغیر درب ورودی:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر درب ورودی در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر درب ورودی است. میزان خطا (RMSE) 05/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز 98/1 است؛(98/86 تقسیم بر 44) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-15:

4ـ5 ـ16: متغیر دوشها:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر دوشها در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر دوشها است. میزان خطا (RMSE) 03/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز 64/1 است،(89/32 تقسیم بر 20) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-16:

4ـ5 ـ17: متغیر کمدها:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر کمدها در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر کمدها است. میزان خطا (RMSE) 065/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز 68/2 است، (82/42 تقسیم بر 16) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-17:

4ـ5 ـ 18: متغیر محل پذیرش و کریدور:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر محل پذیرش و کریدور در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر محل پذیرش و کریدور است. میزان خطا (RMSE) 059/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز 26/2 است، (24/63 تقسیم بر28) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-18:

4ـ5 ـ19: متغیر مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی است. میزان خطا (RMSE) 063/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز 86/1 است، (07/54تقسیم بر29) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-19:

4ـ5 ـ20: متغیر پارکینگ:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر پارکینگ در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر پارکینگ است. میزان خطا (RMSE) 026/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز 6/1 است، (40/22تقسیم بر14) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-20:

4ـ5 ـ21: متغیر جایگاه تماشاگران:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر جایگاه تماشاگران در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر جایگاه تماشاگران است. میزان خطا (RMSE) 021/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز 7/1 است، (42/82تقسیم بر48) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-21:

4ـ5 ـ22: متغیر پله و رمپ:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر پله و رمپ در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر پله و رمپ است. میزان خطا (RMSE) 060/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز5/1 است، (50/78تقسیم بر51) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-22:

4ـ5 ـ23: متغیر رختکن:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر رختکن در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر رختکن است. میزان خطا (RMSE) 019/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز2/2 است، (63/97تقسیم بر44) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-23:

4ـ5 ـ24: متغیر سرویس بهداشتی:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر سرویس بهداشتی در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر سرویس بهداشتی است. میزان خطا (RMSE) 06/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز2/2 است، (13/82تقسیم بر38) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-24:

4ـ5 ـ25: متغیر امکانات ارتباطی:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر امکانات ارتباطی در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر امکانات ارتباطی است. میزان خطا (RMSE) 064/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز 02/0 است، (85/0تقسیم بر38) که کمتر از مقدار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، تماشاگران، آموزش و پرورش، تیراندازی Next Entries منابع پایان نامه درمورد کتابداران، دانشجویان، رضایتمندی، توزیع فراوانی