منابع پایان نامه ارشد درمورد رطوبت نسبی، رشد جمعیت، دشت ورامین

دانلود پایان نامه ارشد

دامنه های جنوبی البرز پوشیده شده از خاکستر آتشفشانی سبز از دوره ائوسن است که از این سنگ ها برای کاروانسرای سنگی برای مصارف ساختمانی به کار می رود . ( سازمان آب منطقه ای تهران ، 1376)

نقشه زمین شناسی شهرستان ورامین

منبع : سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران شهریور 1385

3-3 آب و هوا
3-3-1 دما
منطقه ورامین دارای تابستان های گرم بوده و ماه های تیر و مرداد و شهریور ، گرم ترین ماه های سال محسوب می شوند و حداکثر درجه حرارت 40 تا 44 درجه سانتی گراد و زمستان آن سرد و خشک بوده و دما به صفر درجه سانتی گراد و گاها به 5- تا 10- درجه می رسد . در جدول 3-1 و 3-2-حداقل و حداکثر دما و متوسط دمای روزانه برای یک دوره یازده ساله نشان داده شده است .

جدول 3 – 1 – حداکثر و حداقل و متوسط دمای ماهانه (1391-1381)
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
حداکثر
22.2
27.6
35.2
39
38.9
35.4
حداقل
8.4
14.8
18.9
22.1
22.2
19
میانگین
30.6
21.2
27.05
30.55
30.55
27.2
منبع: اداره هواشناسی شهرستان ورامین ،1392

نمودار 3-1- میانگین حداکثر و حداقل دمای ماهانه (1391-1381)

منبع : نگارنده ، 1392
جدول 3- 2 – حداکثر و حداقل و متوسط دمای ماهانه (1391-1381)
ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
حداکثر
30.2
20.5
14.1
10
11.5
17.2
حداقل
13.3
9
3.6
1.6-
4.2
5.7
میانگین
21.7
14.7
8.8
4.2
7.8
11.4
منبع: اداره هواشناسی شهرستان ورامین ،1392

نمودار 3 -2- میانگین حداکثر و حداقل دمای ماهانه (1391-1381)

منبع : نگارنده ، 1392
3-3-2- بارش
غالب ریزش های جوی در فصل زمستان و اوایل بهار اتفاق می افتد که میزان آن نه تنها از یک ماه به ماه دیگر متغیر است ، بلکه از یک سال به سال بعد هم تفاوت فوق العاده ای دارد . متوسط بارندگی بر اساس دوره آماری 11 ساله ایستگاه هواشناسی شهرستان، سالانه 155.7میلی متر می باشد . با توجه به مطالعات آماری صورت گرفته بیشترین بارش ها در فصل زمستان و کمترین آن در فصل تابستان می باشد .
میانگین بارش در فصل بهار ( سه ماهه اول سال ) 15.6 میلی متر ، فصل تابستان ( سه ماهه دوم سال) 1.9 میلی متر ، فصل پاییز ( سه ماهه سوم ) 12.9 میلی متر، فصل زمستان ( سه ماهه چهارم سال ) 22 میلی متر بوده است . بنابراین بارش زمستانه به علت کشاورزی در این فصل و پایین بودن نرخ تبخیر بیشترین آب قابل نفوذ را تامین می کند . ( فراهانی ،1379 و میرباقری ، 1370)

جدول 3 -3- میزان و درصد بارش فصلی ( 1391-1381)
فصل
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
کل
میزان بارندگی
15.6
1.9
12.9
22
52.4
درصد بارندگی
29.77
3.62
24.61
41.98
100
منبع : اداره هواشناسی شهرستان ورامین ، 1392
نمودار 3-3- میزان و درصد بارش فصلی (1391-1281)

منبع : نگارنده ، 1392
3-3-3- رطوبت نسبی
بیشترین رطوبت نسبی مربوط به دی ماه با 64.09 درصد و کمترین آن مربوط مربوط به تیر ماه و و مرداد ماه با 33.09 درصد می باشد . جدول 3-4- متوسط ماهانه رطوبت نسبی را در طی یکدوره 11 ساله نشان می دهد .

جدول 3-4- متوسط ماهانه رطوبت نسبی در یک دوره 11 ساله ( 1381-1391)
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
رطوبت نسبی
48.9
42.5
33.7
33.09
33.09
36.7
ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
رطوبت نسبی
38.7
54.1
63.3
64.09
61.3
50.5
منبع : اداره هواشناسی شهرستان ورامین ،1392

نمودار 3 -4- رطوبت نسبی

منبع : نگارنده ،1392
3-3-4- تبخیر و تعرق
به منظور انجام مطالعات مربوط به تبخیر و تعرق تنها آمار موجود مربوط به سالهای 1391-1387 در ارتفاع 927 متری از سطح دریا می باشد . بیشترین میزان تبخیر مربوط به تیرماه و کمترین آن مربوط به ماههای دی ، بهمن ، اسفند می باشد . جدول 3- 5 میزان تبخیر و تعرق در ماههای مختلف را نشان می دهد .

جدول 3- 5 – میانگین ماهانه تبخیر (1391-1387)
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
تبخیر
158.38
213.72
335.36
371.5
341.64
257.94
ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
تبخیر
165.42
67.68
23.62
0
0
0
منبع :اداره هواشناسی شهرستان ورامین ، 1392

نمودار 3-5- تبخیر ماهانه

منبع : نگارنده ، 1392

3-3-5- یخبندان
بیشترین روزهای یخبندان در دوره آماری یازده ساله مربوط به دی ماه با 136روز و بهمن ماه با 108 روز می باشد . یخبندان در منطقه ورامین از آبان ماه شروع شده و در دی ماه به حداکثر خود می رسد و در فروردین خاتمه می یابد .

3-3-6- بادها
در مورد بادهای شهرستان باید گفت که بیشترین فراوانی آن در دیده بانی صبح و ظهر بیشتر است و در ساعت 30/12 مقدار آن به حداقل می رسد . در بررسی سرعت و جهت بادها باید گفت :
1- بادهای وزیده شده از نظر جهت دارای دو ماکزیمم اصلی می باشند . اولی باد غربی که با 15.6 درصد به کلیه باد ها حاکمیت دارد و بیشتر در فصل بهار ، پاییز ، زمستان می وزد و دیگری باد شرقی با 6.7 درصد که بیشتر در فصل تابستان می وزد .
2- از نظر جهت فراوانی باد ها در درجه اول غربی ، در درجه دوم شرقی، درجه سوم جنوب شرقی، و شمالغربی در درجه چهارم شمال شرقی می باشند .
3- حالت آرام هوا در ماههای مهر و آبان و آذر و دی نسبت به سایر ماههای سال از درصد بیشتری برخوردار است .
4- از نظر سرعت در درجه اول سرعت بین 1تا3 نات ( هر نات معادل 18.5 کیلومتردر ساعت ) با 19.5 درصد و در درجه دوم سرعت بین 4تا 6 نات با 2.3 درصد و در درجه سوم سرعت بین 7 تا 10 نات با 9.5 درصد دارای بیشترین فراوانی اند . (خراسانی ، 1386، 64)
بادهای شهریاری که از سوی شهریار به سوی دشت ورامین می وزد ، بادکوه که از شمال دشت ورامین می وزد و بادهای قبله ، جوزا ، خاله پیرزن ، سام و بهمن از دیگر بادهای محلی هستند . ( فراهانی ، 1379و امینی ، 1382)

3-4- پوشش گیاهی
دشت ورامین را از نظر پوشش گیاهی می توان به چهار بخش تقسیم بندی نمود :
1- تیپ اراضی کوهها : قسمت عمده این اراضی به علت پستی بلندی ها و شیب های خیلی زیاد و وجود فرسایش آبی و کمبود عمق خاک ، قابل زراعت نبوده و فقط در داخل دره ها که خاک نسبتا عمیقی داشته و دسترسی به آب دارند ، زراعت های گندم و نباتات علوفه ای و باغات میوه ، معمول می باشد . نباتات بومی این تیپ اراضی دراغلب قسمت ها در اثر چرای بی رویه دام ها از بین رفته یا تراکم خیلی کمی دارد و نباتاتی که بیشتر از سایر انواع وجود دارند ، عبارتند از : انواع گون ، انواع درمنه ، نوعی سرو کوهی
2- تیپ اراضی تپه ها : این قسمت از اراضی نیز به علت پستی و بلندی و شیب زیاد و نداشتن خاک مناسب یا داشتن شوری زیاد قابل استفاده زراعی نیست مگر در برخی از قسمت ها که زارعت گندم دیم در آن معمول است . نباتات بومی نیز به علت چرای زیاد از حد معمولا کم بوده و برای استفاده مرتعی باید محدودیت های زیاد قائل شد . نباتات بومی که بیشتر وجود دارد ، عبارتند از : تنوتع درمنه ، انواع گون
3- تیپ اراضی دشت های دامنه ای : در واقع عمده ترین فعالیت های کشاورزی در این مناطق متمرکز شده است و گیاهان بومی اغلب از نوع گرامینه است و نباتات شیرین بیان در داخل مزارع دیده می شود.
4- تیپ اراضی شور و پست : در بعضی از قسمت ها ، درقطعات کوچک ، زراعت جالیز دیده می شود و گیاهان طبیعی ، بیشتر از جامعه درختچه ای گز می باشد . ( رفیعی امام ، 1382)

3-5- ویژگی های جمعیتی
3-5-1- تعداد جمعیت در سالهای 1375 ، 1385 ، 1390
بنابر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، جمعیت شهرستان ورامین 413130 نفر، در سال 1385 ، 540442نفر و در سال 1390، 574206 نفر بوده است . ( لازم به توضیح است که در سالهای آماری مختلف شهرستان از لحاظ تقسیمات سیاسی تغییرات بسیاری داشته است .) جدول 3-6- میزان جمعیت در 4 بخش مرکزی ، قرچک ، پیشوا و جواد آباد در این سه دوره به تفکیک بیان شده است .
جدول 3- 6- میزان جمعیت در سه دوره آماری
بخش
پیشوا
جواد آباد/
روستاهای همجوار
قرچک
مرکزی
1375
29884
40000
163120
107233
1385
69995
26105
211949
232393
1390
90050
24280
230262
271738
منبع : مرکز آمار

نمودار 3 – 6- جمعیت شهرستان ورامین در سه دوره آماری

منبع : نگارنده : 1392

3-5-2- میزان جمعیت در سال آماری 1385 به تفکیک بخش
بر اساس مطالعات آماری در سال 1385از جمعیت 540442 نفر، 278449 نفر مردان با درصد جمعیتی 51.52 و 261993 نفر را زنان با درصد جمعیتی 48.48 تشکیل می دهند که بیشترین جمعیت در بخش مرکزی و کمترین جمعیت در بخش جواد آباد وجود دارند. جدول 3-7 این میزان را نشان می دهد .

جدول 3-7 تعداد و درصد زنان و مردان به تفکیک بخش در سال 1385
بخش
کل
مرد
درصد مرد
زن
درصد زن
پیشوا
69995
36038
51.52
33957
48.48
جواد آباد
26105
13738
52.62
12367
47.38
قرچک
211949
109716
51.76
102233
48.24
مرکزی
232393
118957
51.18
113436
48.82
کل
540442
278449
51.52
261993
48.48
منبع : مرکز آمار،1385
نمودار 3-7 – تفکیک جنسیتی جمعیت سال 1385

منبع : نگارنده ، 1392

3-5-3- میزان جمعیت در سال آماری 1390 به تفکیک بخش
بر اساس مطالعات آماری در سال 1390از جمعیت 526280نفر، 279849 نفر مردان با درصد جمعیتی 53.17 و 246431 نفر را زنان با درصد جمعیتی 46.83تشکیل می دهند که بیشترین جمعیت در بخش مرکزی و کمترین جمعیت در بخش جواد آباد وجود دارند.(لازم به توضیح است که بخش پیشوا به لحاظ تقسیمات سیاسی از شهرستان ورامین منفک شده است ) جدول 3-8 این میزان را نشان می دهد .

جدول 3- 8 – تعداد و درصد زنان و مردان به تفکیک بخش در سال 1390
بخش
کل
مرد
درصد مرد
زن
درصد زن
جواد آباد
24280
12412
51.12
11868
48.88
قرچک
230262
117547
51.04
112715
48.96
مرکزی
271738
149890
55.15
121848
44.85
جمع کل
526280
279849
100
246431
100
منبع : مرکز آمار، 1390

نمودار 3- 8 – تفکیک جنسیتی جمعیت 1390

منبع : نگارنده ، 1392
3-5-4- نرخ رشد در سه دوره آماری
با توجه به رشد جمعیت در طی سالهای اخیر باید گفت که رشد جمعیت درشهرستان با افت و خیز چشمگیری همراه بوده است . نرخ رشد جمعیت در سال 1375 ، 1.7 درصد بوده است در سال 1385 این رشد به 4 درصد رسیده است و در سال 1390 به 2.6 درصد تقلیل یافته است و برای سال آماری 1395 پیش بینی رشد به 583184 نفری و نرخ رشد 0.21 درصدی را می توان نمود .
P0 ⁄p1)-1]×100 √ t [( R=►فرمول نرخ رشد
P = [(r⁄100)+1]t ×p0 ►فرمول پیش بینی نرخ رشد

نمودار 3- 9 – نرخ رشد در سه دوره آماری متوالی

منبع : نگارنده ، 1392
3-5-5-تعداد خانوار
در مجموع 4 بخش ، 134538 خانوار را ساکن هستند که بیشترین تعداد خانوار در بخش مرکزی و کمترین آن در بخش جواد آباد ساکن می باشند . جدول 3- 9– تعداد خانوار به تفکیک بخش را نمایش می دهد .
جدول 3 – 9 – تعداد ودرصد خانوار در سال 1385
بخش
پیشوا
جواد آباد
قرچک
مرکزی
کل
تعداد خانوار
17288
6460
51400
59390
134538
درصد خانوار
12.84
4.8
38.2
44.14
100
منبع : مرکز آمار،1385

نمودار 3- 10 – تعداد و درصد خانوار به تفکیک بخش

منبع : نگارنده ، 1392

3-5-6 میزان جمعیت بر اساس سن های و جنسیت سال 1385
جمعیت شهرستان ورامین براساس سن و حنسیت به سه گروه اصلی تقسیم می شوند که از بین گروه سنی 19-0 ، 64-20 ، و 64 به بالاتر ، جمعیت گروه سنی دوم ( 64-20) از سایر گروهها بیشتر است و این موضوع حاکی از جوانی جمعیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه روستا، توسعه روستایی، دشت ورامین Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، محصولات کشاورزی، وضعیت اقتصادی