منابع پایان نامه ارشد درمورد رشد جمعیت، استان تهران، تغییرات جمعیت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

اشتهارد در ايام تابستان براي خبر رساندن و ديده باني آتش افروزي ميشد و در موقی جنگ بدينوسیله از هجوم دشمنان با خبر ميشدند، در آن روزگار ممکن است، نام کرج، کراج بوده است.

در فرهنگ ندیسي کرج به معني گوي، گريبان، چاک و شکاف آمده و آن رودخانه ايست که در کوههاي شمام غربي ري جاري ميشد و بلوک شهريار و

ساوجبال
را مشروب ميسازد و نام دهي است در کنار اين رودخانه که ادشاهان قاجار
در آنجا بناها و قصرهاي عالیه بر ا نموده اند.همچنین در کت
مختلف آمده، لدظ کرج از
کلمه کرژ به معني کوهیايه است.

در مورد
یشینه تاريخي شهرستان کرج منابی مکتوب بسیار محدود است.براي ي بردن به
تاري
و
گذشته آن و جبران اين محدوديت، الزم است ابتدا آ ار مادي و میراث هاي
فرهنگي منشره را جستجو کنیم و
س از دسترسي به مواد فرهنگي، آنها را شناسايي و
معرفي
نمايیم تا بتوانیم راهگشاي
شوهشگران و باستان
شناساني باشیم که عالقه به

تحریرات گسترده تر در اين محدوده از خاک ايران دارند و مايلند با شناساندن فرهنگ و تمدن اين سرزمین زواياي تاريک آن را روشن نمايند.

بررسیهاي باستان شناسي آ ار فرهنگي – تاريخي و شوهشها و مشالعات بعدي آن در هر مکاني کمک قابل توجهي به شناخت تاري ، فرهنگ، آداب و رسوم، سنتها، مردم شناسي، جامعه شناسي و…ميکند و بررسي حوزه فرمانداري کرج نیز به همین منظور انجام شده است.در حوزه فرمانداري کرج بیش از 100 ا ر با ارزش فرهنگي – تاريخي و هنري شناسايي شده است.دهستان هاي نسا، آسارا و آردران در منشره اي کوهستاني قرار داشته و آباديهاي آنها در دره هاي رشی و يا بر حاشیه مرتدی کوهها ايجاد شده است.ولي آبادي آدران نسبت به نسا و آسارا وسیی تر و بیشتر است و زمینهاي کشاورزي و باغات میوه فراوان ترند به همین دلیل از ديرباز در اين منشره کشاورزي رونق بیشتري داشته و در نتیجه سکونت در روستاها مداوم و دايمي است.

در اين محدوده از حوزه فرمانداري کرج آ ار ارزشمند و قابل توجهي وجود دارد که خوشبختانه تعدادي از آنها توسا کارشناسان میراث فرهنگي استان تهران و کرج معرفي شده و تعدادي نیز در حام مرمت و استحکام بخشي هستند.در اين میان دو حمام قديمي واقی در روستاهاي هلجرد و بیلران در عین سالمت و اهمیت، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

-3-2-3 ويژگیهای اجتماعی
-1-3-2-3 جمعیت كانونهاي شهري استان البرز

جمعیت شهرستان كرج در سرشماري 1385 برابر با 1732275ندر شمارش شده است كه از اين تعداد 1666674 ندر در نراط شهري و 65597 ندر در نراط روستايي اقامت دارند.در شهرستانهاي شهريار، قدس و مالرد نیز از 1044709 كل جمعیت، 873488 ندر در نراط شهري و 171221 ندر در نراط روستايي شمارش شدهاند.در مجموع چهار شهرستان 20/7 درصد از جمعیت استان را در خود جاي دادهاند و در فاصله دو سرشماري با تشكیل شهرهاي جديد بیش از ده درصد به نسبت شهرنشیني شهريار افزوده شده است.

به لحاظ نسبت شهرنشیني شهرستان كرج از میانگین استان البرز باالتر و شهرستانهاي شهريار، قدس و مالرد ايینتر از آن است .در میان شهرستانهاي استان هر چهار شهرستان در ردههاي باالي شهرنشیني قرار دارند و به جز شهرستان تهران كه تحت تا یر جمعیت كالنشهر تهران قرار دارد، شهرستانهاي واقی در حوزه كرج ـ شهريار در ردههاي باالتر شهرنشیني استان قرار دارند.

با توجه به اين مو وع که کلیه منابی آماري تحلیل و ارزيابي شده موجود در مراکز مشاوره و آماري مربوط به اسناد آماري سام 1385 ميباشد استناد اين اياننامه نیز مبتني بر اين اطالعات انجام گرفته است.

-2-3-2-3 روند تحوالت جمعیت كانونهاي شهري

تغییرات جمعیت در حوزه كرج- شهريار همواره آهنگي سريیتر از كل كشور و استان تهران داشته است.در فاصله چهل سام سرشماريهاي 1345 تا 1385 جمعیت كشور 2/7 برابر شده است كه عمدتا حاصل كاهش مرگ و میر و بهبود بهداشت عمومي جامعه و به ويشه كنترم نسبي مرگ و میر نوزادان و مادران بوده است كه با تداوم باروري باال طي چند دهه س از كاهش مرگ و میر، نرخهاي رشد بيسابرهاي را در كشور ما رقم زد.اما در تمام اين دوره استان تهران و منشره کرج ااستان البرزد به واسشه هجوم مهاجرتهاي بيبرنامه و سامان نیافته چهره ديگري به خود گرفته است و در حالي كه جمعیت كل كشور طي 40 سام اخیر 2/7 برابر شده است، در استان تهران اين نسبت 3/8 برابر است .در همین دوره زماني جمعیت استان البرز بیش از 25 برابر شده است. با توجه به تداوت نرخ رشد جمعیت در محدوده حوزه و محدوده چهار شهرستان، سهم جمعیت حوزه از كل چهار شهرستان طي اين 40 سام مدام افزايش يافته و از 81/8 به 98/3 درصد رسیده است.

جدول :2-3 تغییرات جمعیت كل كشور، استان تهران و منطقه مورد مطالعه طي سالهاي 1345 – 85
منطقه

1345
1355
1365
1375
1385
نسبت تغییر

1345-85

كل كشور

722، 788،
744، 708،
010، 445،
488، 055،
846، 472،
2/7

25
33
49
60
70

استان

500، 492،
516، 128، 5
124، 095، 8
965، 343،
366، 422،
3/8

3

10
13

شهرستان كرج

895، 88
385، 239
106، 737
161، 161، 1
275، 732،
19/5

1

شهرستانهاي شهريار، قدس و

857، 42
456، 69
704، 220
832، 533
364، 047،
24/4

مالرد

1

حوزه كرج- شهريار

770، 107
778، 283
714، 928
216، 663، 1
121، 733،
25/4

2

درصد سهم حوزه از استان

3/09
5/53
11/47
16/08
20/36
6/6

درصد سهم حوزه از جمی دو شهرستان

81/8
91/9
97/0
98/1
98/3

مأخذ: مرکز آمار ايران.

نرخ رشد جمعیت در حام حا
ر در حوزه برابر با 5/1 درصد است.اين نرخ باال در بلندمدت

نميتواند تداوم داشته باشد و از شدت آن كم خواهد شد.كنترم قويتر باروري و تغییر دررفتارهاي ازدواج، تشكیل خانواده و بچهدار شدن، از يك سو، و اشباع توانهاي جمعیت ذيري، از سوي ديگر، از شتاب اين افزايش جمعیت خواهد كاست، اما چنانكه اين روند بدون تغییر ادامه يابد، تنها در عرض كمتر از 15 سام جمعیت حوزه دو برابر ميشود و به بیش از 5 میلیون ندر خواهد رسید و در 15 سام بعد از آن حوزه 10 میلیوني را یش رو خواهیم داشت كه البته اين امر غیر محتمل است و آهنگ رشد قشعا كاهش خواهد يافت.

جدول :3-3 رشد جمعیت كل كشور، استان تهران و حوزه كرج ـ شهريار طي سالهاي 1345 – 85
محدوده جغرافیايي
55ـ1345
65ـ1355
75ـ1365
85ـ1375
كل كشور
2/71
3/91
1/96
1/61
استان
3/9
4/7
2/5
2/6
شهرستان كرج
10/4
11/9
4/6
1/4
شهرستانهاي شهريار، قدس و مالرد
4/9
12/3
9/2
7/0
حوزه كرج- شهريار
10/2
12/6
6/0
5/1
مأخذ: مرکز آمار ايران.

بررسي تغییرات رشد جمعیت شهرهاي مختلف حوزه نشان ميدهد كه به جز صدادشت از شتاب رشد ساير شهرها در فاصله 1375 تا 1385 كاسته شده است.اين كاهش در مالرد،كمامشهر، شاهدشهر و مشكین دشت چشمگیرتر است.كرج، ماهدشت، وحیديه، فردوسیه، صباشهر در فاصله دو سرشماري نسبت به 5 ساله 1370 تا 1375 افزايش رشد را شاهد بودهاند.دلیل اصلي

اين رشد، مهاجرت شديد طي اين دوره به حوزه است.تعداد مهاجران وارد شده به شهر كرج طي 10 سام قبل از سرشماري1385 برابر با 31 درصد جمعیت فعلي و معادم 46 درصد جمعیت شهر كرج در سام 1375 بوده است.55 درصد جمعیت مالرد، 48/8 درصد صدادشت، 45/6 درصد شهريار را مهاجران اخیر به اين شهرها تشكیل ميدهند و در مورد ساير شهرها نیز اين و ی كم و بیش برقرار است.

-3-3-2-3 زبان و گويش کرجي

زبان و گويش اصیل مردم کرج به علت قرابت و نزديکي با خا شمام کشور شبیه و نزديک به لهجه و گويش گیلکي است. از محلههاي قديمي کرج که داراي ساکنین اصیل و بومي ميباشند عبارتند ازمحله هاي مصباح، حاجيآباد، جوادآباد، آسیاب برجي، حصارک، میانجاده حصار و سرحدآباد. در کرج امروز متأسدانه به دلیل ساکن شدن مردم از اقصي نراط کشور فرهنگ و آداب و رسوم خاصي و يکیارچهاي را نميتوان تصور نمود و روابا اجتماعي و فرهنگي بجز در محلهاي قديمي ذکر شده دستخوش تحوالت عمیري شده لذا نگاه کلي به چهره و سیماي شهر کرج حاکي از اين است که شهر کرج فاقد هويت شهرهاي با جمعیت مشابه که به تدريج در طوم تاري رشد کردهاند است.

-4-3-2-3 سوابق جمعیتي کرج

شهر كرج طي 50 سام اخیر همواره با گسترش محدوده و افزايش جمعیت روبرو بوده است.در اولین سرشماري عمومي ندوس و مسكن، كه در سام 1335 انجام شد، در محدودهاي كه شهر كرج نام گرفته بود 14526 ندـر شمــارش شدند.نزديكي به شهر تهران و واقی شدن بر سر راه مهمترين شاهراههاي ارتباطي كشور و همچنین نزديكي به كانونهاي مختلف صنعتي و خدماتي و برخورداري از شرايا اقلیمي مناس موج گرديد تا شهر كرج همواره در زمره كانونهاي مهم جاذب جمعیت در سشح كشور قرار گیرد و به همین ترتی محدوده آن نیز به طور مداوم گسترش يافت.ادغام شهرهاي رجايي شهر و مهر شهر س از سرشماري 1365 و یوستن نراط جمعیتي محور مالرد ـ فرديس و میان جاده به شهر كرج جمعیت اين شهر را در سام 1375 به 940968 ندر رسانید و شهر كرج بزرگ را در رده ششم شهرهاي رجمعیت كشور قرار داد.در سام 1380 منشره یشاهنگي از كرج جدا شد و در محدوده كمام شهر قرار گرفت.به اين ترتی جمعیت كرج بزرگ در محدوده جديد و براساس اطالعات سرشماري 1375 به 933629 ندر كاهش یدا كرد و دهسام بعد در سام 1385 جمعیت كرج به 1386030 ندر افزايش يافت.

جدوم ا4-3د جمعیت شمارش شده شهر كرج در سرشماريهاي مختلف ارائه ميدهد.

جدول :4-3 مقايسه تغییرات جمعیت شهر كرج در محدودههاي شمارش شده در سرشماريهاي مختلف و جمعیت بازسازي شده در محدوده سال 1380

شرح
1335
1345
1355
1365
1375
1385
جمعیت شهر كرج
14526
44243
137926
275100
940968
1386030
مأخذ: مرکز آمار ايران.

-5-3-2-3 بررسي رشد جمعیت در قسمتهاي مختلف شهر كرج

همانگونه كه در بررسي سوابق جمعیت عنوان شد قسمتي از شهر كرج بزرگ در واقی همان محدوده قديميكرج است كه در طوم زمان شهرهاي مهرشهر و رجايي شهر در آن ادغام شدند و همچنین نراط روستايي متعددي در محدوده میان جاده و فرديس مالرد و ساير نراط به كرج یوستند تا محدوده فعلي اين شهر شكل بگیرد.بيترديد به دلیل ويشگيهاي متداوت اين قسمتها تغییرات جمعیت در آنها يكنواخت و هماهنگ نبوده است و براي درك دقیقتر از روندي كه در آينده تحوالت جمعیت در اين شهر خواهد داشت بررسي آهنگ رشد جمعیت در هر قسمت و به تركیك روري به نظر ميرسد.براي روشنتر شدن اين نكته يادآور ميشويم

كه مولدههاي حركات جمعیت مانند سشح باروري يا میزان مرگ ومیر و يا میزان خالص مهاجرت در اين قسمتها يكسان نبوده است.

مهمترين وجه اختالف اين قسمتها به لحاظ شهري يا روستايي بودن آنها امانند میان جاده و فرديس مالرد در قیاس با كرج و مهرشهر و رجايي شهرد و يا تداوت درسابره شهرنشیني آنها اتداوت كرج با مهرشر ورجايي شهرد است كه به شدت بر برخي از ويشگيهاي دموگرافیك مانند سشح باروري در اين قسمتها ا ر گذاشته و آنها را از يكديگر متداوت ساخته است.جدوم زير تداوت در بعد خانوار و میزان باسوادي در اين قسمتها را به تدكیك ارائه ميدهد.همانگونه كه در جدوم مالحظه ميشود میزان باسوادي در میان جاده كمتر و بعد خانوار آن بیشتر از قسمتهاي ديگر است.

-6-2-2-3 ساختار جمعیت
الف د تركی جنسي جمعیت:

نسبت جنسي جمعیت شهر كرج بزرگ در سام 1375 برابر با 105/2 بوده است، يعني، در مرابل هر 100 زن در اين شهر، 105/2 مرد وجود داشته است.اما توزيی نسبت جنسي در همه گروههاي سني يكسان نبوده است و میان 93/8 و 136/4 در گروههاي سني 24 ـ 20 و 64 ـ 60 ساله در نوسان است.نسبت جنسي در سام 1385 به 104 ندر كاهش يافته است. جدوم ا5-3د توزيی جمعیت شهر كرج بزرگ در سام 1385را به تدكیك سن و جنس و نسبت جنسي و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کاروانسرا، سلیمان میرزا، دوره قاجار، قرون میانه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، رشد جمعیت