منابع پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، کشورهای منتخب، درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخته شده است.نتایج آزمون همجمعی جوهانسن-جوسلیوس نشان می دهد که یک رابطه همجمعی بلند مدت بین متغیرهای مذکور وجود دارد و ضریب متغیر درآمد حاصل از گردشگری  عددی مثبت است.همچنین آزمون های علیت نشان می دهند که یک رابطه ی علیت گرنجری بلند مدت از طرف درآمدهای حاصل از گردشگری به رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت وجود دارد. از این رو می توان استدلال کرد که توسعه صنعت گردشگری می تواند به عنوان محرک تولید ناخالص داخلی و نیز رشد اقتصادی کشور گردد.
علی تیموری(1392) در پایان نامهای تحت عنوان بررسی تأثیر درآمدهای ناشی از توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک(OPEC) برای دوره 2010-1995، به بررسی اثر درآمدهای گردشگری بر رشد اقتصادی پرداخت. با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه، گردشگری اثر مثبت و از نظر آماری معنیدار بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک دارد و با توجه به اینکه رابطهی درآمدهای گردشگری و درآمدهای نفتی برای این کشورها نیز یک رابطه مثبت است میتوان گفت که سرمایهگذاری درآمدهای نفتی در زمینه گردشگری میتواند راهکاری مناسب برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا برای این کشورها باشد.
3-3) جمع بندی
در این فصل با مطالعه پژوهشهای انجام شده به اهمیت توجه به توریسم به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی واقف میشویم. اکثر مطالعات انجام شده در خارج به این نتیجه دست یافتهاند که درآمدهای توریسم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین از مطالعات صورت گرفته در داخل کشور نیز میتوان به وجود رابطه مثبت بین درآمدهای توریسم ورشد اقتصادی پی برد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، زیست محیطی، محیط زیست، تولید ناخالص داخلی Next Entries دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی