منابع پایان نامه ارشد درمورد دوران کودکی، آسیب شناسی، کشورهای توسعه یافته، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

داده. همچنین در بزرگسالان بالای 60 سال و کودکان زیر 10 سال شیوع زیادی دارد و 25% مبتلایان قبل از سن 5 سالگی مورد تشخیص قرار گرفتهاند و یک نفر از هر دو نفر قبل از سن 25 سالگی نشانگان صرع را بروز داده اند. حدود 125000 مورد جدید از ابتلا به صرع در هر سال گزارش می شود و تعداد قابل توجهی نیز هستند که به دلایل مختلف شناسایی نمی شوند.
شیوع صرع در ایران 7.87 در 1000 نفر گزارش شده که از پاکستان کمتر ولی از هند بیشتر است. گسترش جهانی صرع با توزیع متنوعی در کشورهای مختلف روبهروست اما در مجموع در حدود 10 در 1000 نفر می باشد. (شکیر ا.. 72و همکاران،2014).

انواع صرع:
در سال 2010 گردهمایی برای طبقه بندی انواع صرع در مجمع جهانی مقابله با صرع ILAE تشکیل شد، که صرعها را به سه گروه عمده تقسیم کردند (ژنتیکی، وابسطه به ساختار/متابولیسم و با علت ناشناخته) که در سال 2011 مورد بازبینی قرار گرفت و به چهار دسته و تعدادی زیر گروه با توجه به تکنولوژی و دانش کنونی تقسیم شد:
با علت ناشناخته73 ( اکثراً ژنتیک یا ژنتیک-مفروض)
صرعهای خالص74 با توجه به یک اختلال ژنی منفرد
صرعهای خالص با وراثت پیچیده
صرعهای ایدئوپاتیک75
در اینجا بعنوان صرعهای غالباً ژنتیک یا با فرض اساس ژنتیک هستند که در آن مشکل عصب-ساختاری76 یا آسیب عصبی77 فاحشی وجود ندارد. که شامل صرعهای با فرض چندژنی78 یا با وراثت پیچیده می شود. اما برای آنها در حال حاضر اساس ژنتیکی روشنی وجود ندارد(شارون، 2011).
نشانگانی79 ( در ارتباط با مشکلات فاحش ساختاری و آسیب شناختی)
اکثراً ژنتیک و با علت رشدی- تحولی
نشانگان صرع دوران کودکی
صرعهای پیشرونده میوکلونیک
نشانگان عصب-پوستی80
دیگر اختلالات ژن منفرد عصب شناختی
اختلال در عملکرد کروموزوم
نابهنجاری های تحولی رشدی81 ساختار مخچه
صرعهای نشانگانی
در اینجا بعنوان صرعهای اکتسابی82 و با علت ژنتیک تعریف می شود که با نابهنجاریهای ساختاری و آسیب شناختی در ارتباط است و/یا ریخت83 بالینی آن اشاره به بیماری یا وضعیت بخصوصی دارد. بنابراین این دسته بندی شامل اختلالات رشدی-تحولی و مادرزادی که در ارتباط با تغییرات آسیب شناختی مخچه می شوند و همچنین ژنتیکی یا اساساً اکتسابی( دارای ریشه معلوم84 ) هستند، می شود. همچنین اختلالات ژن منفرد و دیگر اختلالات ژنی در این صرع تنها یک ریخت گسترده پدیداری85 با تاثیرات مخچه یا تاثیرات سیستمیک دارند(شارون، 2011).
اکثراً دلایل اکتسابی دارند
تصلب نواحی هیپوکامپال86
دلایل پیش از تولد و نوزادی
آسیب یا ضربه مغز، تومور یا عفونت87
اختلالات شریانی مغز88
اختلالات وابسته به ایمنی شناسی 89مغز
تحلیل و انحطاط90 و دیگر وضعیتهای عصب شناختی
تحریکی ( عوامل خاص سیستمی یا محیطی که علت عمده تشنجها هستند)
عوامل تحریکی
صرعهای بازتابی91
صرعهای تحریکی
در اینجا صرعهایی تعریف می شوند که یک عامل سیستمی یا محیطی دلیل عمده تشنجها در آنهاست، و در آنها تغییرات فاحش عللی ساختاری-عصبی92 یا عصب- آسیب شناختی93 وجود ندارد. بعضی از صرعهای تحریکی اساس اکتسابی و بعضی اساس ژنتیک خواهند داشت، اما در بسیاری موارد بدون علت وراثتی می توانند تشخیص داده شوند.صرعهای بازتابی در این دسته بندی قرار می گیرند ( که معمولاً ژنتیک هستند) همان طور که صرعهایی با نشانه تشنجهای تعلیقی94 از این دسته اند. (شارون95، 2011)
نامعین96 ( با فرض ماهیت نشانگانی بشکلی که علت ناشناخته داشته باشند)
صرعهای نامعین
در اینجا صرعهایی تعریف می شوند که ماهیت نشانگانی مفروض را داشته باشند، اما علت نامشخص داشته باشند. تعداد این موارد رو به کاهش است، اما در حال حاضر هنوز دسته مهمی هستند، با توجه به اینکه 40% علت حمله-بزرگسالی97 و صرع را تشکیل می دهند (شارون، 2011).
باید تاکید شود که پیدا کردن موردی که دقیقاً در این دسته بندی قرار گیرد مشکل و تا حد زیادی قراردادی خواهد بود. چنین مشکلاتی معمولاً در رابطه با موارد زیر بوجود می آیند:
(1) تمایز “ژنتیک مفروض” ( ایدئوپاتیک) و ” نامعین” برای مثال در رابطه با صرع کانونی یا حتی صرعهای منتشر ایدئوپاتیک. این تمایز اختیاری است، اما دسته ایدئوپاتیک در اینجا جدا نگه داشته شده، برای اینکه ریختهای عمومی بالینی و/یا ویژگیهای وابسته به سن در این وضعیتها، که قویاً بر سبب شناسی ژنتیک-مفروض دست میگذارند.
(2) دسته بندی بعضی از نشانگان دوران کودکی. بعضی از آنها در گروهبندی ایدئوپاتیک قرار می گیرند، اما شواهدی از اساس ژنتیک نیز قابل فرض است، برای مثال صرع رولاندیک98 خوش خیم99 و دیگری مشمول صرع نشانگانی می شود که با توجه به این واقعیت که پیش فرض علت ژنتیک در درصد کمی از موارد وجود دارد، برای مثال در سندروم وست100 یا لینوکس-گاستات101.
(3) دسته بندی بعنوان “نشانگانی” که آن دسته اختلالات ژن منفرد، بدون ناهنجاری آشکار عصب-آسیب شناختی اما با وجود ریختهای متابولیک سیستمی، که دردامنه وسیعی از نشانگان اینگونه صرعها وجود دارد ( برای مثال سندروم رت102، سندروم انگلمن103، صرعهای میوکلونیک پیش رونده). مباحثی برای شمول این وضعیتها در دسته صرع ایدئوپاتیک وجود دارد (شارون، 2011).

صرع کانونی104 در مقابل صرع منتشر105
باید تاکید کرد که یک دسته بندی سبب شناسانه، اغلب صرعهارا به زیر گروههای کانونی یا منتشر تفکیک نمی کند، و این تمایز( مساله ساز، همان گونه که در بسیاری موارد هست) نقشه سرتاسری از ایدئوپاتیک در مقابل دسته بندی نشانگانی هم نیست. بعضی از صرعهای نشانگانی منتشر هستند و بعضی از صرعهای ایدئوپاتیک کانونی هستند. علاوه براین،هر دوی تشنجهای کانونی و منتشر ممکن است از نوع تحریکی باشند، و تشنجهای تحریکی می توانند هم ژنتیک باشند و هم اکتسابی. این دوگانگی وقتی وارد دسته بندی سبب شناسی می شود، واقعاً کمی سودمند است. تشنجها صرعی به صورت گسترده تری به دو گروه تقسیم می شوند، وابسته به قسمت تولید و الگوهای انتشار. تشنجهای کانونی (بخشی) از منطقه مشخصی از مغز ناشی می شوند، جلوه بالینی شان وابسته به عملکرد ناحیه ایست که تولید کننده تشنجهاست. یک تشنج کانونی “ساده” خوانده می شود زمانی که بیمار آگاهی داشته و پاسخدهی وجود دارد. و “پیچیده” زمانی که عملکرد هشیارانه فرد در زمان تشنج برهم می خورد. تخلیه الکتریکی کانونی می تواند به صورت منطقهای با مکانیسم سیناپسی یا غیر سیناپسی منتشر شود یا به سمت ساختارهای زیر قشری منتقل شود همان گونه که مسیر چین خوردگیها106 برای درگیر کردن کل مغز منتشر شود که در این صورت به آن منتشر ثانوی107 گویند. (شکل 2-1) برای مثال، یک تشنج که از قسمت چپ قشر حرکتی ناشی شده ممکن است موجب حرکات پرشی منظمی108 در حدنهایی اندام فوقانی راست گردد.
اگر تخلیه الکتریکی صرعزا متعاقباً به نواحی همجوار109 منتشر و سرانجام110 کل مغز را احاطه کند، حمله تونیک-کلونیک منتشر ممکن است در پیامد آن رخ دهد. در مقابل، در صرع منتشر تخیله الکتریکی غیر نرمال به صورت همزمان هر دو نیمکره مغز شروع شده و ارتباط دوجانبه111 تالامو-کورتیکال را بوجود می آورد( شکل 2-1). امواجEEG تشنج منتشر اولیه در دو نیمکره، همزمان تخلیه های موج- نیزه را در تمام الکترودهای روی سر نشان می دهد. جلوه چنین فعالیت صرعزای گسترده ای می تواند از اختلال در پاسخدهی(همانگونه که در صرع غایب دیده می شود) تا یک لرزش با حرکتهای پرشی منظم در تمام جهات همراه با از دست دادن آگاهی و وضعیت نرمال اندامی باشد (استافستروم112، 2014).

شکل 1-2: برش تاجی مغز نشان دهنده الگوی ایجاد و انتشار تشنجها
تشنجهای منشر اولیه از عمق مغز(تالاموس) شروع میشوند و با گسترش به مناطق بالایی به سمت قشر میروند
حملات تشنجی کانونی در یک ناحیه شروع میشوند و ممکن است به نواحی همجوار گسترش یابند
حملات تشنجی کانونی منتشر شونده ثانویه که اول به سمت تالاموس منتشر میشوند و بعد از تالاموس به مناطق دیگر بویژ قشر
صرع مقاوم به دارو
تعریف صرع مقاوم به دارو ضروریست، نه تنها بخاطر تشخیص بیش از 40% بیمار مقاوم به درمانهای دارویی، بلکه بخاطر سهولت در انتخاب و مقایسه چنین بیمارانی برای اهداف تحقیقاتی. یک تعریف ایدهآل همچنان دست نایافتنی است. عوامل چندگانه شامل تعداد داروهای ضدصرعی که جواب نداده، بسامد تشنجها و مدت زمانشان و وجود هشیاری در زمان تشنج، سبب شناسی، و سندرمهای صرعی در فرمولبندی کردن تعریف صرع مقاوم به دارور باید مورد توجه قرار بگیرند. بیشتر تعاریف موجود در پیشینه بر سر تعداد داروهای جواب نداده برای کنترل حمله های تشنجی توافق دارند که بنظر می رسد 2 یا 3 باشد. به هر حال، بسامد تشنج و زمان عوامل متغیر هستند(شینها113 و سیدیکوای114، 2011). پیشنهاد مجمع جهانی مقابله با صرع برای تعریف صرع مقاوم به دارو، جواب ندادن دو کوشش مناسب و صبورانه با انتخاب مناسب براساس استفاده از جدول داروهای ضد صرعی است(شینها و سیدیکوای، 2011 و کاوان115 و همکاران، 2010).
بنظر برگ116 (2006) یک تعریف منسجم از صرع مقاوم به دارو وجود ندارد، و تعاریف مختلف وابسته به نوع صرع و هدفی که چنین تعریفی برای کاربرد دارد، ممکن است مناسب باشند. تاریخ طبیعی یک فرم ویژه از صرع باید به درستی توصیفی برای سهولت یک تعریف مفید برای مقاومت در آن گونه خاص از صرع باشد، و به موجب پذیرش شناسایی آن بعنوان یک اختلال در کمترین زمان ممکن می باشد. پیگیری بلند مدت پس از پدیدار شدن صرع مقاوم به دارو، اطلاعات ضروری و مفیدی را برای باز تعریف مقاومت به دارو فراهم خواهد کرد (برگ، 2006).

میزان شیوع صرع مقاوم به دارو
داده های همه گیر شناسی اشاره دارند که 20-40% بیمارانی که به تازگی تشخیص صرع می گیرند، مقاوم به دارو خواهند بود (فرنچ117،2007). در کشورهای توسعه یافته وقوع صرع 50-100 مورد در هر 100000 نفر از جمعیت در سال و میزان شیوع تقریباً 5-8 مورد در 1000 نفر از جمعیت است. صرع بیماری عصب-شناختی نسبتاً شایعی است. نسبت مرگ و میر در صرع دو تا چهار برابر بیشتر از بقیه جمعیت است. پیش بینی118 صرع می تواند در چهار طبقه دسته بندی شود، با موارد مزمن و مقاوم به دارو119 که شامل حدود 40% از همه موارد می شود. یک نگرش کمی سازی شده برای مدیریت موارد صرعی مزمن اشاره می کند که حدوداً 20% از بیماران نمی توانند با داروهای موجود به کنترل صرع دست یابند، و بنظر می رسد داروها و درمانهای جدیدی برای این دسته از بیماران مقاوم به دارو ضروری است(شارون120، 1996).

آسیب شناسی فیزیولوژیک121 صرع
در سطح سلولی، دو مشخصه دخیل122 در فعالیت صرعزا، تحریک پذیری بیش از اندازه123 عصبی و همزمانی بیش از اندازه124 عصبی است. تحریک پذیری بیش از اندازه به شدت بخشی125 به پاسخهای یک سلول عصبی به تحریک اشاره دارد، چرا که یک سلول ممکن است پتانسیل عمل چندگانهای را بیش از یکی،در پاسخ به ورودی سیناپس آتش کند. همزمانی بیش از اندازه عصبی اشاره به افزایش آتش کردن عصب در بین یک ناحیه کوچک یا بزرگ از قشر مغز دارد، که با آتش کردن سلولی در یک محدوده زمانی و مکانی همراه است. در حالیکه تفاوت در سازوکار عملکرد تشنجهای کانونی و منتشر وجود دارد، در ساده ترین سطح هنوز مفید است که هر تشنجی را آشفتگی126 در توازن نرمال بین تحریک127 و بازداری128 در یک ناحیه مشخص، یا در نواحی جدا از هم، یا در تمامی مغز در نظر بگیریم.(شکل 2-2) این عدم تعادل شبیه ترکیبی از افزایش تحریک و کاهش بازداری است. به مفهوم سنتی عدم تعادل تحریک/بازداری سازوکارهای جدید آسیب شناسی فیزیولوزیک برای صرعها نیز درحال کشف شدن هستند. برای مثال، در تشنجهای تبی129، رهاسازی میانجیگرهای اشتعالی130 مانند سایتوکینها131 می تواند با بیش-تحریکپذیری رابطه داشته باشد که این نگرش می تواند شاهراه جدیدی برای درمان باشد (کارل132، 2014).

کاهش عملکرد کانالهای پتاسیمی افزایش عملکرد کانالهای سدیمی
کاهش عملکرد سیناپسهای بازداری افزایش عملکرد سیناپسهای نحریکی
شکل 2-2: موازنه تحریک و بازداری

نقش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کشورهای توسعه یافته، بیماری صرع، کشورهای در حال توسعه، ارزیابی عملکرد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد شناختی، کیفیت زندگی، میانجیگری، ویژگیهای شخصیت