منابع پایان نامه ارشد درمورد دوران باستان، ارتکاب جرم، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

هزينه‌اي اضافي بر پيكره جامعه مي‌باشد. اين رويه در ق.م.ا1370 و ق.م.ا 1392 پذيرفته شده است . در ماده “52” ق.م.ا و “150” ق.م.ج براي مرتکّب مجنون نگهداري در محل مناسب را پيش بيني کرده اند. هرگاه علائم رفع حالت خطرناک در شخص نگهداري شده مشاهده شد، دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را مي دهد . البتّه در ق.م.ا 1392 مديرمحل نگهداري شخص مجنون نيز مي تواند بنا به تشخيص متخصص بيماري هاي رواني پيشنهاد ختم اين اقدام را به دادستان دهد. 3 ) قابليّت تجديدنظر دايمي:با توجّه به تغيير و تحوّل در حالت خطرناك مجرم مي‌بايد قايل به تجديدنظر بودن و قابليّت اين امر در مورد اقدامات تأميني وتربيتي باشيم. اين اقدامات كه به منظور درمان و تقليل و رفع حالت خطرناك اعمال مي شوند، بايد با تحوّل حالت خطرناك، هماهنگ باشد و دادگاه بايد بر اجراي اقدامات نظارت و مراقبت داشته باشد. 36.در مواد قانوني مرتبط با اقدامات تأميني وتربيتي در ق.م.ا 1392 ، در بيشتر موارد به اين نظارت توجّه شده است .براي مثال در تبصره (3) ماده “88” دادگاه مي تواند،باتوجه به تحقيقات به عمل آمده وگزارش هاي مددکار اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان ورفتار او، هرچند بار که مصلحت طفل اقتضاء نمايد درتصميم خود تجديد نظر نمايد . همانطور که ملاحظه مي شود اين تجديد نظر بدون نظارت دادگاه امکانپذير نيست . دادگاه تصميمات معينّي را در قبال اطفال ونوجوانان بزهکار اتخاذ مي کند مانند معرفي طفل به مددکار اجتماعي يا روانشناس،فرستادن طفل به مؤسسه آموزشي وفرهنگي يا اقدامات درماني مثل درمان اعتياد ،نگهداري در کانون اصلاح و تربيت و…. براساس تبصره “3” ماده “88” دادگاه اجازه تجديد نظردايمي در اين تصميماتش را دارد. پس هرگاه قاضي مدّت ،نوع وتخفيف در اقدامات تأميني وتربيتي را لازم بداند مي تواند درتصميمش تجديد نظر کند. 4) ارعاب كننده و ترساننده نبودن :از ويژگي‌هاي مهّم و اساسي اقدامات تأميني و تربيتي آن است كه بدنبال ترساندن و مرعوب كردن مرتكب عمل مجرمانه و همچنين ساير افراد جامعه نمي‌باشد. چرا كه اگر اين اقدامات نيز قصدش تعقيب اين خصيصه ترسانندگي بود، فرقي با كيفر و مجازات نداشت و همان تأثيرات مجازات را بدنبال مي‌داشت.37 البتّه بايد به اين نکته توجّه کرد که اين تفکيک ويژگي ها، هيچگاه به طور مطلق نيست ؛به اين معني که ممکن است که دراجراي بخشي از اين اقدامات ، ويژگي ارعاب انگيزي وجود داشته باشد اما آنچيزي که در اين جا مهّم است هدف از اجراوشکل گيري اين اقدامات است که ترساننده بودن در آن وجود ندارد. 5) تحقير‌آميز نبودن :اعمال و اجراي اين اقدامات منجر و منتهي به تحقير و كوچك شمردن مجرم نخواهد شد. به عبارتي، اقدامات تأميني وصف ترذيلي ندارد. چرا كه با فرض بيمار شمردن مجرم، بدنبال اقدامات اصلاحي و درماني درقبال اوهستيم. بنابراين بايد طراحان و تدوين‌كنندگان مقررات، در اين زمينه از لحاظ انتخاب نوع اقدامات و نحوه و كيفيت اجرايي و تبعات خاتمه يافتن اجراي اقدامات، به طوري عمل كنند كه، به هيچ وجه نشاني از كوچك شمردن و تحقير مجرمان در آنها نباشد.38 البته همانگونه که در ابتداي بحث به آن اشاره کرديم دوري مطلق ويژگي هاي اقدامات تأميني و تربيتي و مجازات ها قابل پذيرش نيست وممکن است بعضي از اين اقدامات مانند تبعيد ،انتشار حکم محکوميت و.. ويژگي تحقير آميزي را داشته باشند البته نه به شدت مجازات ها . 6)رنج آور نبودن :از ديگر ويژگي‌هاي اقدامات تأميني و تربيتي، سخت و آزاردهنده نبودن آنها در در برخي يا عمده مصاديق اين اقدامات مي باشد. در واقع از اعمال و اجراي اين اقدامات بر مجرم، بدنبال آزار و اذيّت و عذاب دادن او نمي‌باشيم، چرا كه، چنين خصيصه‌اي متعلّق به ماهيّت مجازات مي‌باشد، كه توجّه‌اش به گذشته است و براي تنبيه و جبران خطاي مجرم، او را عذاب و رنج مي‌دهد، در حالي كه سمت و سوي اقدامات تأميني، به سمت آينده و سازندگي و بازسازي مجرم مي باشد.البتّه در مورد خصيصه رنج آوري توجّه به دو نکته ضروري است ،يکي جرايمي است که براي آنها اقدامات تأميني و تربيتي مقرر شده است، وديگري مجرميني که اين اقدامات براي آنها مورد حکم قرار مي گيرد. براي مثال در مورد جرايم ارتکابي از سوي اطفال و نوجوانان اين خصيصه بايد به حداقل برسد و توجه به نکات تربيتي در اولويّت قرار گيرد اما در مورد جرايم شديد و سنگين که از سوي مجرمين خطرناک صورت مي گيرد ، اين ويژگي بايد پررنگ تر باشد.ازطرفي اين اقدامات ممکن است براي بعضي مجرمين بسيار رنج آوروبراي دسته ديگر رنج آورنباشد.به طور کلّي اين اقدامات ماهيّت کنترل کننده ،تبعيد گونه وناتوان ساز از ارتکاب جرم در محيط اجتماعي توسط مجرم را دارند، ودراغلب موارد اين کنترل کنندگي موجب رنج محکوم است .معاشرت اجتماعي از مصاديق حقوق بشر و همسو با غرايز وخلق هر انسان است واين اقدامات موجب جداکردن مجرم از بستر جامعه مي شود . در مورد اقدامات تربيتي نيز وضع به همين منوال است و مجرم تا حدّ زيادي راضي به انجام آن نيست . بنابراين تکليف قضايي براي محکوم موجب رنجش حداقلي روحي او مي شود. پس قاضي بايد در اجراي اين اقدامات به تناسب شخصيت و جرم ارتکابي حکم دهد. 7):جبران ضرروزيان ناشي از جرم : اقدامات تأميني وتربيتي ، درزمينه جبران ضررو زيان داراي اين خاصيّت است که به شيوه خود ضررو زيان ناشي از جرم ورنجي که بر مجني عليه آن وارد آمده است جبران کند 39. مثلاً باآگاه کردن مجني عليه از دلايل ارتکاب جرم و جبران کردن ضررهاي مادّي ومعنوي که بواسطه انجام جرم بر مجني عليه وارد شده است . ر.اقسام اقدامات تأميني وتربيتي
حقوقدانان معيارهايي را براي تقسيم اقدامات تأميني و تربيتي شناخته اند. بر اساس آن اقدامات مذکور به طبقاتي تقسيم مي شوند .تقسيم اقدامات تأميني بر حسب طبع شيوه هاي به کاررفته ياتقسيم آن برحسب موضوع است . در اينجا ما به اين تقسيم بندي ها در حدّ کلي ونام بردن آن اکتفا مي کنيم . 1)اقدامات تأميني وتربيتي شخصي : که جامعه را در برابر رفتار دسته اي از بزهکاران که مجازات در باره آنها ناکافي است، مصون مي دارد .2)اقدامات تأميني وتربيتي عيني :اين اقدامات جامعه را در برابر بعضي اشياء، که ممکن است خطرهايي براي او پديد آورد تأمين مي کند . 3)اقدامات تأميني و تربيتي حمايتي، مانند تسليم اطفال بزهکار به سرپرستان قانوني آنها.4)اقدامات تأميني و تربيتي درماني ،مانند نگهداري ديوانگان در تيمارستان مجرمين .5)اقدامات تأميني و تربيتي بازدارنده :اين اقدامات عمومًا براي اجتناب از تقريب عناصر جرم زا اعم از بيروني و دروني اتخاذ مي گردد .ضبط اشياي خطرناک ويا معدوم نمودن بعضي مواد زيانبار در اين طبقه از اقدامات قرار مي گيرد .7)اقدامات تأميني وتربيتي بدني : که مستلزم تجويز دارو يا بعضي مداخله هاي پزشکي است . درمان بزهکاران ديوانه وترک دادن معتادان به مواد مخدر ،مسئله حدود مداخله پزشکان رادر رفع حالت خطرناک پيش مي کشد40.8) اقدامات تأميني وتربيتي سالب يا محدود کننده ي آزادي، مانند نگهداري مجرمين مختل المشاعر يا مجنون در تيمارستان ها يا نگهداري مجرمين به عادت در تبعيد گاه ها . اقدامات محدود کننده مانند اخراج بيگانگان از کشور وممنوعيت از اشتغال به کسب يا حرفه معين ومنع اقامت در محل معين يا اقامت اجباري در محل معين .9)اقدامات تأميني وتربيتي مالي : مانند ضبط اشيا وبستن مؤسسه که موجبات زيان مالي محکوم عليه را فرا هم مي کند .10) اقدامات تأميني وتربيتي سالب حق، مانند محروميّت از قيمومت يا نظارت يا حق ولايت بعلت سرپيچي يا تخلّف از وظايف .
مبحث دوّم
گفتاراوّل بررسي اقدامات تأميني قبل از پيروزي انقلاب اسلامي
در آغاز دوران باستان نمي توان اثري از اقدامات تأميني يافت . در آن هنگام اشخاص و اشياء و حيوانات را در صورت ارتکاب بزه به شديدترين وجه مجازات مي کردند، ومعتقد بودند روح شيطاني در فرد يا حيوان بزهکار رسوخ کرده است . بنابراين مجرمان را به شديد ترين شکل مجازات مي کردند تا از او انتقام بگيرند . در اثر دگرگوني هاي اجتماعي ورشد نسبي بشر، وتأثير مقررات ديني( در قران مجيد اصولا همه آيات آن جنبه اصلاحي وتربيتي دارد ) در فرهنگ بشري، ونظرات انديشمندان ومتفکّران در جامعه وانتشار عقايد آنان، سبب توسعه ايده هاي پيشگيرانه وسپس تدابير آن در جامعه شد . دانشمنداني نيز در دوران باستان ظهور کردند وگام هاي مؤثري در جهت پيشبرد اقدامات تأميني برداشتند. همگي آنان مجازات صرف را، براي مجرم واجتماع مناسب نمي دانستند ومعتقد بودند صرف کيفر نمي تواند به اصلاح مجرم منجر شود . تولد حضرت مسيح (ع) وسپس نبوّت او وبدنبا ل آن تعاليم آسماني در انجيل که همه با هدف رشد و تعالي انسان به وي وحي شده اند ،هدف اصلي اش بهبود وضعيت زندگي افراد آن زمان و گسترش تقوا وپاکدامني بود که، درنهايت به پيشگيري از جرم و تکرار جرم مي انجاميد . در قرون وسطي با پيامبري حضرت محمّد (ص) ،تمامي دستورات دين اسلام ونيز احاديث پيامبر ودر ادامه ائمه اطهار ونظريه هاي دانشمندان مسلمان تاثيري عميقي برروي تمدّن رکود يافته آن عصر گذاشت .ازجمله مهم ترين اين تأثيرها ،اثر بخشي آن بر اقدامات تأميني و تربيتي بود . رعايت تقواوحقوق ديگران ،اجتناب از تعدّي وتجاوز به جان و مال انسانها ،تلاش براي ساختن زندگي بهتر ،مبارزه بافساد و تباهي از طريق قوانين مناسب و…همگي باعث جلوگيري از اعمال مجرمانه ونيز پيشگيري از تکرار جرم مي شود .41 اقدامات تأميني وتربيتي در معناي عام آن درحقوق ايران و کشورهاي ديگروجودداشته است .مثلاًافلاطون يکي از کساني است که از مفهوم پيشگيري ياد کرده است که ازاهداف عمده اين اقدامات است .اوگفته است کيفر نبايد انتقام از اعمال گذشته باشد ،بلکه بايد آينده را مهيّا سازد.اوحتي نقش بازآموزي در ندامتگاه ها را نيز طرح کرده بود .42 مکتب تحققّي و بنيانگذاران آن يعني “سزار لومبروزو”،”انريکو فري”و “رافائل گاروفالو”بانفي مسئوليت اخلاقي از بزهکاران واعتقاد به دفاع اجتماعي در برابر آنان به جاي مجازات ،اقدامات تأميني و تربيتي را توصيه کردند.زيربناي فکري اين مکتب مبتني بر تفکّرات فلسفي” آگوست کنت” وهمچنين تحت تاثير آن دسته از يافته هاي جديد علوم طبيعي بود که در خصوص زواياي مختلف زندگي نباتي انسان توسط کساني مثل “لامارک “و”داروين” مطرح شده بود.طرفداران مکتب “دفاع اجتماعي” ودر رأس آنها “آدولف پرنس” با نوشتن کتاب دفاع اجتماعي سپري شدن دوران مجازات را بعنوان تنها وسيله مبارزه با بزهکاري اعلام مي کند . “گراماتيکا” نيز معتقد است که مي بايست اقدامات تربيتي و اصلاحي متناسب با شخصيّت واقعي مرتکب در نظر گرفته شود،نه متناسب با نتيجه حاصل از جرم وچون مسئله جرم و نتيجه حاصل ازآن ،مارا از وصول به چنين هدفي محروم مي سازد ،لذا شايسته است که موضوع جرم ومسئوليت کيفري به طور کلي کنار گذاشته شودوبه جاي اصطلاح” جرم” ،اصطلاح “نشانه هاي حالت ضد اجتماعي” وبه جاي” مسئوليت” ، “اصطلاح حالت ضدّ اجتماعي” که نشان دهنده شخصيت واقعي مرتکب است ،به کار برده شود . به اين ترتيب اقدامات دفاع اجتماعي عملا ً ومنطقاً بهتر خواهند توانست هدف نهايي حقوق که همان اجتماعي کردن وبهبود فرد است تحقق ببخشد.43 پيروان اين مکتب معتقد بودند که انسان در ارتکاب عمل مجرمانه داراي اراده ي آزاد نيست، وشدّت مجازات درکاهش يا افزايش جرايم نقشي ندارد، بلکه شرايط اجتماعي است که در اين زمينه تعيين کننده است . آنها معتقدند چون همه حالت هاي خطرناک قابل پيش بيني نيست لذا دست قاضي بايد دراين زمينه باز باشد تاهرتدبير وبه هراندازه اي که تشخيص دهد اتخاذ و اعمال نمايد . دغدغه اساسي اين مکتب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تکرار جرم، حقوق جزا، نوجوانان بزهکار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، رفتار انسان، حقوق جزا