منابع پایان نامه ارشد درمورد حمایت اجتماعی، توزیع فراوانی، زنان شاغل، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

برای رسیدگی به امور منزل و تهیه غذا انرژی کافی ندارم.

83-اغلب در محل کارم نگران هستم که باید غذای خانه را تهیه کنم.

برای سنجش متغیر تعارض رفتاری از گویه های زیر استفاده شده است:
عبارات
کاملا موافقم
موافقم
تا حدی موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
84-با وجود مشغلهی زیاد کاری اعضای خانواده ام انتظار پخت غذاهای متنوع را از من دارند.

85- احساس میکنم شخص انعطاف پذیری در خصوص برآوردن انتظارات غذایی همسر و فرزندانم نیستم.

تبلیغات تلویزیونی
تعریف نظری: منظور میزان تاثیرپذیری زنان از تبلیغات تلویزیون در زمینه موادغذایی وخوراکیها و همچنین اثرپذیری فرد از برنامههای آشپزی در تلویزیون میباشد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش این متغیر از معرف های زیر استفاده شده است:
عبارات
کاملا موافقم
موافقم
تاحدی موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
90-من غالبا از موادغذایی که در آگهیهای تلویزیونی تبلیغ میشود استفاده میکنم.

91-من غذاهایی که در برنامههای آشپزی تلویزیون آموزش داده میشود میپزم.

92-سعی میکنم الگوهای غذایی ام را به الگوهای غذایی در فیلمها و سریالهای تلویزیون نزدیک کنم.

حمایت اجتماعی
تعریف نظری:مکانیسمی تز ارتباطات میان فردی است که افراد را از تاثیرات تنیدگی منفی محافظت می کند. به عبارت دیگر حمایت اجتماعی را به هر گونه محرکی که به پیشرفت اهداف فرد حمایت شده کمک کند دانست(کلدی و ساحشوری،13:1391). دارا ی سه بعد است 1- حمایت اجتماعی عاطفی: به معنی در دسترس داشتن فردی برای تکیه کردن و اعتماد داشتن به وی به هنگام نیاز می باشد(ریاحی و همکاران،بی تا:89). 2- حمایت اجتماعی ابزاری: به کمکهای مادی،عینی و واقعی دریافت شده توسط یک فرد از سوی دیگران اطلاق میشود. 3-حمایت اجتماعی اطلاعاتی: به دست آوردن اطلاعات ضروری از طریق تعامل های اجتماعی با دیگران را حمایت اطلاعاتی تعریف کرده اند. (ریاحی وهمکاران، بی تا:89)
تعریف عملیاتی: با توجه به ماهیت موضوع مورد نظر و تعریف حمایت عاطفی و اطلاعاتی در پژوهش حاضر تنها از حمایت اجتماعی ابزاری استفاده شد.که از طریق میزان کمکی که فرد در زمینه ی پختن غذا از همسر، اعضای خانواده(خواهر،مادر و فرزندان ) دریافت میکند سنجیده شد.

طبقهی اجتماعی:
تعریف نظری:بخشی از جامعه اطلاق میشود که به لحاظ داشتن ارزشهای مشترک،منزلت اجتماعی معین، فعایتهای دسته جمعی،میزان ثروت و دیگر دارایی های شخصی و نیز آداب معاشرت، با دیگر بخش های همان جامعه متفاوت باشد(کوئن،296:1387).
تعریف عملیاتی: از ترکیب میزان درآمد، میزان تحصیلات و شغل فرد سنجیده شده است.
3-10-2-متغیرهای زمینه ای:
بعد خانوار:تعداد اعضای یک خانواده که با هم زندگی می کنند شامل: پدر، مادر و فرزندان
می باشد.
سن:تعداد سالهای کاملی است که از زمان تولد فرد می گذرد.
میزان تحصیلات: به معنی توانایی خواندن و نوشتن به یکی از زبان ها و لهجه های موجود در دنیا، این فرآیند طی دوره ی زمانی در یک محیط آموزشی انجام می گیرد (بیرو،202:1375) .
میزان درآمد:عبارت است از پولی که شخصی از طریق کار، سرمایه و یا دولت (تامین اجتماعی) دریافت می کند. به سخن دیگر درآمد پرداختهایی هستند که معمولا ناشی از دستمزد، حقوق یا سرمایه گذاری است (گیدنز،801:1378). این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده می شود، که چند دسته گروه درآمدی وجود دارد و افراد متناسب با درآمد خود، آن را انتخاب می کنند.
3-11-3-متغیر وابسته
الگوی غذایی
تعریف نظری:الگوی غذایی یعنی چه غذایی،چگونه و چه وقت خورده شود(قنادی اصل و ایران پرور،257:1388).
تعریف عملیاتی: برای سنجش الگوهای غذایی از پرسشنامه ی استاندارد FFQ (پرسشنامه ی بسامد خوراک) استفاده شده است. این پرسشنامه نیمه کمی و در فرمت پرسش نامه ی willet که شامل 168 اقلام غذایی است. بسامد مصرف هر ماده ی غذایی در روز- هفته یا ماه در آن مشخص میشود. در پژوهش حاضر پس از مشاوره با کارشناسان مجرب تغذیه مهمترین اقلام غذایی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.

فصل چهارم

يافته هاي تحقيق

4-1-مقدمه:
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش آماری (توصیفی و استنباطی) استفاده شده است. در بحث آمار توصیفی، ویژگیهای پاسخگویان بر حسب سن، سطح تحصیلات، میزان درآمد زنان شاغل، میزان درآمد همسران زنان شاغل، میزان درآمد خانواده زنان خانهدار و متغیرهای وابسته و مستقل به صورت کلی و جزئی( ابعاد و زیرشاخصهای هر متغیر) مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل متغیرهای فوقالذکر در درجهی اول به صورت جداول یک بعدی و با استفاده از آمارههای توزیع فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی معتبر و در نهایت جداول دوبعدی و تقاطعی رسم گردید.
در بحث آمار استنباطی متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت و آزمون متناسب با هر یک از متغیرها (که به صورت اسمی، ترتیبی و فاصلهای بودند) جهت تبیین سطح معنیداری رابطهها انتخاب گردید.

4-2-جداول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویههای متغیرهای تحقیق
الف:جداول توزیع فراوانی زنان خانهدار بر حسب پاسخ به گویههای متغیرها

4-2-1-جدول توزیع فراوانی زنان خانهدار بر حسب پاسخ به گویه های الگوی غذایی
گویه
هر روز
هفتهای چند بار
به ندرت
هرگز

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
1-میزان مصرف برنج
0/28
0/70
0/2
0/0
2-میزان مصرف گوشت قرمز
0/64
0/6
0/28
0/2
3-میزان مصرف جگر،دل و قلوه
76/0
0/0
0/0
24/0
4-مصرف گوشت مرغ وماکیان
0/86
0/4
0/22
0/4
5-مصرف گوشت ماهی
32/0
0/0
0/58
0/10
6-مصرف تن ماهی
0/66
0/2
0/0
0/32
7-مصرف تخم مرغ
0/66
0/12
0/20
0/2
8-مصرف حبوبات
0/72
0/16
0/12
0/0
9-میزان مصرف حبوبات
0/48
0/48
0/4
0/0
10-میزان مصرف پیتزا
0/34
0/66
0/0
0/0
11-میزان مصرف انواع میوه
0/54
0/40
0/6
0/0
12-میزان مصرف سبزی تازه
0/12
0/62
0/24
0/2
13-میزان مصرف شیر،ماست و پنیر
0/54
0/38
0/8
0/0
14-میزان مصرف کره،خامه و سرشیر
0/48
0/18
0/28
0/6
15-میزان مصرف آجیل و خشکبار
0/20
0/0
0/66
0/14
16-میزان مصرف قند و شکر
0/12
0/4
0/14
0/70
17-میزان مصرف نوشابههای گازدار
0/14
0/54
0/30
0/2
18-میزان مصرف ماءالشعیر و دلستر
0/22
0/44
0/34
0/0
19-میزان مصرف آبمیوه های صنعتی
0/52
0/42
0/6
0/0
20-میزان مصرف دوغ گازدار
0/30
0/44
0/24
0/2
21-میزان مصرف میوه در میان وعده
0/62
0/32
0/4
0/2
22-میزان مصرف شیر در میان وعده
0/26
0/38
0/28
0/8
23-میزان مصرف کیک و بیسکویت در میان وعده
0/50
0/12
0/38
0/0
24-میزان مصرف تنقلات در میان وعده
0/22
0/0
0/58
0/20
25-میزان مصرف تنقلات در میان وعده
0/42
0/32
0/16
0/10
26-میزان مصرف نان و پنیر در میان وعده
0/48
0/38
0/12
0/2
27-میزان مصرف ساندویچ از بیرون در میان وعده
0/38
0/60
0/2
0/0
28-میزان مصرف شکلات و شیرینی در میان وعده
0/52
0/18
0/30
0/0
29-میزان مصرف روغن نباتی جامد در پخت و پز
0/32
0/16
0/20
0/32
30-میزان مصرف روغن نباتی مایع در پخت وپز
0/28
0/20
0/44
0/8
31-میزان مصرف روغن حیوانی در پخت وپز
0/46
0/50
0/4
0/0
32-میزان مصرف روغن دنبه در پخت و پز
0/4
0/0
0/14
0/82
33-میزان مصرف کره گیاهی در پخت و پز
0/14
0/82
0/4
0/0
34-میزان مصرف کره حیوانی در پخت و پز
0/22
0/74
0/2
0/2
35-میزان مصرف روغن کنجد و زیتون در پخت و پز
0/8
0/6
0/28
0/58
گویه
همیشه
اغلب اوقات
گاهی اوقات
هرگز

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
36-استفاده از سس مایونز و سسهای آماده برای طعم دادن به سالاد
0/10
0/34
0/18
0/38
37-استفاده از زیتون با آبلیمو یا نارنج برای طعم دادن سالاد
0/4
0/10
0/22
0/64
38-استفاده از آبلیمو و آبغوره یا آب نارنج به تنهایی برای طعم دادن به سالاد
0/22
0/32
0/26
0/20
39-طبخ گوشت قرمز به صورت کبابی
0/6
0/52
0/4
0/38
40-طبخ گوشت قرمز به صورت آبپز
0/18
0/34
0/22
0/20
41-طبخ گوشت قرمز به صورت سرخ کرده
0/16
0/50
0/26
0/8
42-طبخ گوشت سفید به صورت کبابی
0/18
0/44
0/4
0/34
43-طبخ گوشت سفید به صورت آبپز
0/18
0/38
0/20
0/24
44-طبخ گوشت سفید به صورت سرخ کرده
0/14
0/46
0/28
0/12
45-طبخ گوشت ماهی به صورت کبابی
0/14
0/22
0/2
0/62
46-طبخ گوشت ماهی به صورت آبپز
0/6
0/14
0/26
0/54
47-طبخ گوشت ماهی به صورت سرخ کرده

0/18
0/24
0/20
0/38
48-طبخ سیب زمینی به صورت آبپز
0/42
0/16
0/36
0/2
49-طبخ سیب زمینی به صورت سرخ کرده
0/4
0/34
0/40
0/22
50-طبخ سبزیجات به صورت آبپز
0/18
0/20
0/30
0/32
51-طبخ سبزیجات به صورت سرخ کرده
0/30
0/38
0/10
0/22
گویه
اصلا
1بار در هفته
2بار در هفته
3بار یا بیشتر در هفته
52-به طور متوسط تعداد وعدههایی که در طول از غذای بیرون استفاده میشود
0/14
0/6
0/26
0/54

4-2-2-جدول درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های سرمایه فرهنگی
گویه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
اصلا

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصدفراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
53-مطالعه مجلات و روزنامههای مربوط به تغذیه
0/2
0/6
0/30
0/8
0/26
0/28
54-مطالعه مطالب مرتبط با رژیم غذایی در اینترنت
0/2
0/2
0/10
0/8
0/6
0/72
55-گوشدادنبهسخنرانیهای کارشناسان تغذیه در رادیو و تلویزیون
0/4
0/22
0/34
0/20
0/6
0/14
56-خریدن کتابهای تغذیه و رژیم غذایی
0/6
0/2
0/8
0/10
0/18
0/56
57-تعداد کتابهایی در زمینه ی تغذیه در منزل
0/4
0/4
0/14
0/14
0/16
0/48
58 –کسب اطلاعات در زمینه ی خواص مواد غذایی
0/10
0/14
0/34
0/16
0/12
0/14
59-کسب اطلاعات از اطرافیان درمورد نحوه ی صحیح پخت غذاها
0/10
0/22
0/40
0/12
0/4
0/12

4-2-3-جدول درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویههای حمایت اجتماعی
گویه
کاملا موافقم
موافقم
تا حدی
موافقم
مخالفم
کاملا
مخالفم

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
71-کمک کردن همسر در زمینه پخت و پز
0/6
0/14
0/22
0/8
0/50
72-پخت غذا توسط اعضای خانواده در صورت عدم توانایی پخت غذا
0/10
0/14
0/36
0/4
0/36
73- کمک کردن خانواده همسر در پخت و پز
0/4
0/16
0/22
0/2
0/56
74-پختن غذا در خانه توسط خدمتکار
0/0
0/0
0/2
0/4
0/94

4-2-4-جدول درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویههای اثرپذیری از تبلیغات تلویزیونی
گویه
کاملا موافقم
موافقم
تاحدی موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
75-استفاده از مواد غذایی تبلیغ شده درآگهی های تلویزیونی
0/0
0/6
0/18
0/14
0/60
76-طبخ غذاهایی که در برنامه های آشپزی تلویزیون آموزش داده میشود
0/0
0/6
0/30
0/16
0/48
77-نزدیک کردن الگوهای غذایی خانواده به الگوهای غذایی در فیلم ها و سریالهای تلویزیونی

0/6
0/2
0/16
0/12
0/64

ب: جداول درصد فراوانی زنان شاغل بر حسب پاسخ به گویههای متغیرها
4-2-5-جدول درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویههای الگوی غذایی
گویه
هر روز
هفتهای چند بار
به ندرت
هرگز

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
1-میزان مصرف برنج
0/64
0/36
0/0
0/0
2-میزان مصرف گوشت قرمز
0/92
0/6
0/2
0/0
3-میزان مصرف جگر،دل و قلوه
0/94
2/0
0/0
4/0
4-مصرف گوشت مرغ وماکیان
0/86
0/4
0/10
0/0
5-مصرف گوشت ماهی
44/0
0/0
0/56
0/0
6-مصرف تن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تعارض کار، زنان شاغل، زنان خانه دار، علوم اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، طبقه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی