منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، دانشگاه تهران، قانون مجازات، فرهنگ فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

13 – 36.
60. عالمزاده، محمد، ((حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعهی ایران))، فصلنامهی تخصصی فقه و مبانی حقوق، سال چهارم، شمارهی 12، تابستان 87: 139 – 154.
61. علیدوست، ابوالقاسم؛ علیبای، حسین، ((معیار ضمان))، فقه اهل بیت، سال هجدهم، شمارهی 70 و 71، تابستان و پاییز 1391: 48 – 105.
62. عابدی، محمد، ((معمای تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مسئولیت مدنی اسباب و عوامل متعدد در خطاهای پزشکی))، چهارمین همایش سراسری طب و قضا، شیراز، آبان 1393.
63. افشاری، سعید، پایاننامهی کارشناسی ارشد، تسبیب در جنایت و بررسی آن در حقوق جزای اسلام، دانشگاه تهران، سال 1387.
64. مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، تقریرات دورهی کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1376.

د) سایتها
65. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیتالله مکارم شیرازی،
http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0&mid=19890

66. تقسیم مساوی مسئولیت بین رانندگان مقصر، سایت تبیان، بخش حقوق تبیان،
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=258489

67. دیه بین رانندگان مقصر نصف میشود، پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین،
http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=27583

68. عباس رمضانیان، وبلاگ تخصصی حقوق و فقه، 14 اسفند 1392،
http://abbasramazaniyan.blogfa.com

69. علی اصغر اعظمی، تعدد اسباب و تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی، نشریهی مأوی،
http://maavanews.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=65107

Abstract
This thesis by the title of “Review of innovations of Islamic Penal Code abut causation in murder” is about revisions occurred in the chapter of grounds of guaranty of law book. The Islamic Penal Code was revised in 1/2/1392 (2013), through which some of its materials changed. This paper is going to examine these changes. The sixth chapter of the fourth book of the Penal Code of 1392, under the title of the grounds of guaranty, is about the crimes occur through indirect complicity (in murder) “Tasbib” and causes to the guarantee “Ziman”. The two major questions for which this paper tries to answer are: What is the difference between the approaches of the Islamic Crime Code indirect complicity (in murder) of 1392 and its revised version in 1370? On which jurisprudential principle, this change, is based? The main consequences of the change are as follows: In the Islamic Penal Code in 1392, the penalty is equal to each side, if the effect of the crime of both of the direct and indirect partners of complicity is equal. And if they are different in the share, each of them would punish in accordance with their own share of crime. In some linear means, the direct partner is prior to the effect of guarantor, and in some latitudinal means, equality in guaranty. Changing the attitude of the Islamic Penal Code in 1392 is based on the theory of relative guarantee which is accepted by minority of jurisprudents. In general, it seems that the main revision in the law of Islamic Penal Code has been occurred in the articles related to the community of direct and indirect partners of complicity in crime. In this case, legislator codifies with reference to customary law and relative guarantee whereby the guilty of crime and the degree of penalty is be determined.
Key words: Caussatons, Reason, Condition, Assistance, grounds of guaranty.

The university of Qom
faculty of E-Learning

Thesis
for Degree of Master of Science (MSC)
In Criminal law and criminology

Title:
Review of innovations of Islamic Penal Code abut causation in murder

Supervisor:
Dr.Jalaluddin ghiyasi

Advisor:
Dr.Mohsen borhani

By:
Maryam zahed gharavi

Winter 2014

1- فرهنگ فارسی معین، مدخل سبب.
2- آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، چاپ اول، تهران، نشر نی، 1379، ص 274.
3- لغتنامه ی دهخدا، مدخل سبب.
4- خلیل جر، فرهنگ لاروس، ترجمهی سید حمید طبیبیان، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1380، ج 2، ص 1164.
5- حسن انوری، فرهنگ روز سخن، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، 1383، ص 666.
6- احمد سیّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمهی المنجد)، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات اسلام، 1375، ج 1، ص 665.
7- ابنمنظور، لسانالعرب، بیروت، لبنان، دارلسانالعرب، بیتا، ج 2، ص 78.
8- حج، آیهی 15 (تا میتواند خود را با سببی به آسمان برساند).
9- کهف، آیهی 84 (ما او را در زمین قدرت بخشیدیم و از هر چیز سببی به او دادیم).
10- غافر، آیهی 37 (وسايل [بالا رفتن به] آسمان‏ها).
11- کهف، آیهی 85 (پس [با توسل به وسيله] راهى را [براى سفر به غرب] دنبال كرد).
12- بقره، آیهی 166 (در آن هنگام پيشوايان [كفر] از پيروانشان بيزارى جويند، و همگى عذاب را ببينند، و تمام دست‏آويزهاى [نجات‏بخش] از آنان بريده شود).
13- ص، آیهی 10 (يا مگر مالكيّت و فرمانروايى آسمان‏ها و زمين و آنچه ميان آنهاست، در اختيار آنان است ؟ [اگر چنين است] پس [بيايند] از نردبان‏ها [ى رساننده به اين مالكيّت و فرمانروايى] بالا روند).
14- غافر، آیهی 36 (و فرعون گفت : اى هامان ! براى من بنايى بسيار بلند بساز شايد به وسايلى برسم).
15- عباسعلی عمید زنجانی، موجبات ضمان، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1389، ص 77ـ 78.
16- عباسعلی عمید زنجانی، همان، ص 78.
17- محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، الطبعة الاولی، نجف الاشرف، 1389هـ.ق، ج 4، ص 254.
18- العلامة الحلی، قواعدالحکام، الطبعة الاولی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413ق، ج 3، ص 651.
19- همان، ج 2، ص 221.
20- همان، تحریرالاحکام، تحقیق: الشیخ ابراهیم البهادری، الطبعة الاولی، مؤسسة الامام الصادق (ع)، 1421ق، ج 4، ص 519.
21- محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت، 1408، ج 6، ص 207.
22- محمدبن جمالالدین مکی عاملی (شهید اول)، الدروس الشریعه فی فقه الامامیه، الطبعة الاولی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413، ج 3، ص 107.
23- محمود حکمتنیا، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386، ص 200 .
24- محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، الطبعة السادسة، طهران، دارالکتبالاسلامیة، 1397هـ.ق، ج 37، ص 51.
25- همان، ص 48.
26- محمود حکمتنیا، همان، ص 207.
4- محقق حلی، همان، ج 4، ص 254.
28- محمدحسن نجفی، همان، ج 43، ص 106.
29- جلالالدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل، 1390، ص 191.
30- جلالالدین قیاسی، همان، ص 189.
31- محقق حلی، همان، ج 4، ص 256.
32- جلالالدین قیاسی، همان، ص 190.
33- همان، ص 193.
34- محمود حکمتنیا، همان، ص 206.
35- فهیمه ملکزاده، اصطلاحات تشریحی حقوق جزا، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1389، ص 376.
36- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1387، ص 352.
37- ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشور، 1385، ص 160.
38- ابوالقاسم گرجی، مبانی حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1387، ص 218.
39- ابوالقاسم گرجی، حدود تعزیزات و قصاص، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381، ص 126.
40- ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، مقالهی حقوق جزای عمومی اسلام، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378، ج 1، ص 337.
41- محمدصالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373، ج 2، ص 75.
42- ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، چاپ ششم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص 159.
43- محمدهادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان، 1384،ص 77.
44- گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، قواعد فقه جزایی، چاپ سوم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1390، ص 146-147.
45- لغتنامهی دهخدا، مدخل علّت.
46- فرهنگ فارسی معین، مدخل علّت.
47- خلیل جر، همان، ج 2، ص 1482.
48- احمد سیّاح، همان، ج 2، ص 1093.
49- آذرتاش آذرنوش، همان، ص 452.
50- حسن انوری، همان، ص 831
51- سید یزدالله طاهرینسب، رابطهی علّیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر، 1388، ص 154.
52- جلالالدین قیاسی؛ عادل ساریخانی و قدرتالله خسرو شاهی، مطالعهی تطبیقی حقوق جزای عمومی، چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388، ص 155.
53- زینالدینبنعلی العاملی (الشهيد الثاني)، مسالکالافهام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1419هـ.ق، ج 12، ص 163.
54- العلامة الحلی، ارشادالأذهان، الطبعة الاولی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ.ق، ج 2، ص 222.
55- العلامة الحلی، تحریرالاحکام، همان، ج 5، ص 422.
56- محقق حلی، همان، ج 4، ص 248.
57- محمدجواد الحسینی العاملی، مفتاحالکرامة، سلسلة ینابیع الفقهیة- القصاص و الدیات، لبنان- بیروت، دارالتراث، ج4، ص 4.
58- سلیم رستم باز، شرحالمجله، الطبعة الثالثة، داراحیاء التراث العربی، 1305هـ، ص 60.
59- محمدحسن نجفی، همان، ج 42، ص 18.
60- همان، ص 18.
61- همان، ص 43.
62- خلیل قبلهای خویی، قواعد فقه، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1380، ص 177.
63- عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی، الطبعة الحادیة عشر، لبنان، مؤسسة الرسالة البیروت، 1412هـ، ج 2 ص 36.
64- سید یزدالله طاهرینسب، همان، ص 154ـ 155.
65- جلالالدین قیاسی؛ عادل ساریخانی و قدرتالله خسرو شاهی، همان، ص 155.
66- سید یزدالله طاهرینسب همان، ص 155.
67- سید مهدی حجتی، مجتبی باری، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، تهران، انتشارات میثاق عدالت، 1384، ص 623.
68- عباس زراعت، شرح قانون مجازات، (بخش دیات)، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1378، ج 1، ص 264.
69- فهیمه ملکزاده، همان، ص 376.
70- محمدجعفر جعفری لنگرودی، همان، ص 466.
71- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1378، ج 4، ص 2613.
72- ابراهیم پاد، همان، ص 159.
73- محمدهادی صادقی، همان، ص 74.
74- حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1386، ص 45.
75- ابوالقاسم گرجی، دیات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1380، ص 83.
76- حسین آقایینیا، جرایم علیه اشخاص، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1385، ص 45ـ 46.
77- محمدهادی صادقی، همان، ص 76.
78- همان، ص 75.
79- همان، ص 75.
80- فرهنگ فارسی معین، مدخل شرط.
81- حسن انوری، همان، ص 746.
82- لغتنامهی دهخدا، مدخل شرط.
83- خلیل جر، همان، ج 2، ص 1260.
6- پرویز اتابکی، فرهنگ جامع کاربردی فروزان، چاپ اول، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 1380، ج 3، ص 1604.
85- احمد سیّاح، همان، ج 1، ص 788.
86- الشهید الاول، القواعد و الفوائد، الطبعة الاولی، قم، موسوعة الشهید الاول، مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیة، 1430هـ.ق، الجزء الخامس عشر، ص 157.
87- العلامة الحلی، تحریرالاحکام، همان، ج 5، ص 422.
88- العلامة الحلی، قواعدالحکام، همان، ج 3، ص 589.
89- میرزا ابیالقاسمبنالحسن الجیلانی القمی، جامعالشّتات، طهران، منشورات شرکة الرضوان، ، ج 2، ص 740.
90-

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، دانشگاه تهران، قانون جدید، قانون مجازات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، امام خمینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران