منابع پایان نامه ارشد درمورد حافظه کاری، بیمارستان، سنجش عملکرد، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

تمرکز و کنشهای اجرایی شایع هستند. با توجه به لزوم تحقیق در مورد درمانهای مکمل و بازتوانی شناختی در این بیماران، این پژوهش با هدف بررسی تحریک الکتریکی با جریان مستقیم از روی جمجمه به صورت کانونی (HD-tDCS) بر کاهش تشنجها و بهبود عملکردهای شناختی نظیر حافظه کاری، مجموعه توجه و انعطافپذیری شناختی طرح ریزی شد. با توجه به ادبیات پژوهشی موجود در زمان حاضر گرچه پژوهشهای پیشین تاثیر tDCS بر کنترل تشنجهای صرعی از یک طرف و تاثیر بر عملکردهای شناختی را از سویی دیگر مورد بررسی قرار داده بودهاند اما تا کنون به صورت ویژه تحریک کانونی متمرکز بر مهار کانون صرعزا در صرعهای کانونی قشری و بررسی همزمان عملکردهای شناختی ناشی از این نوع تحریک صورت نگرفته است. این پژوهش میتواند در ادامه روند رو به گسترش مطالعات تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و در راستای جستجو و بررسی راهکاری برای کاهش تشنجهای کنترل نشده و بازتوانی شناختی به صورت همزمان در بیماران با صرع کانونی قشری گیجگاهی مقاوم به دارو باشد. در فصلهای آتی روش پژوهش، نتایج حاصله و بحث و نتیجه گیری ارائه میگردد.

فصل سوم
روش پژوهش

طرح پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردیست و بر حسب گردآوری داده ها (طرح پژوهش) و شرایط ورود به پژوهش در دسته پژوهشهای نیمه آزمایشی قرار میگیرد که بصورت اندازهگیریهای مکرر از یک گروه به صورت پیش آزمون-پس آزمون با پیگیری پس از یک ماه صورت می گیرد.
واژه آزمایش با توجه به استفاده گسترده‌ای که از آن می‌شود، مفهوم آشنایی است. اما بدون تردید، پیچیده‌ترین و علمی‌ترین شکل پژوهش است. یکی از متداول‌ترین معانی واژه آزمایش را می‌توان “تجربه کردن” یعنی آزمایش روش‌های جدید و ارزشیابی اثرهای آن دانست. مقصود از این اصطلاح در علوم رفتاری هماهنگ با تعریف آن در علوم مختلف، آن است که دست‌کم یک متغیر]مثلا اثر تحریک [ HD-tDCSباید در کنترل پژوهش‌گر باشد که بتواند آن را دستکاری کند. به بیان دیگر، آزمایش روشی است که بر پایه آن می‌توان عناصر دستکاری شده و آثار مشاهده شده را کنترل کرد. در مطالعات علمی، آزمایش روشی است برای بررسی انواع خاصی از سؤالات پژوهشی یا حل کردن انواع خاصی از مسایل. آزمایش، یکی از بنیادی‌ترین روش‌های تجربی برای کسب شناخت عمیق‌تر درباره جهان است و هم در علوم طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم در علوم اجتماعی. آزمایش به صورت علمی، به عنوان روشی برای بررسی حوزه‌های کمتر شناخته شده، حل کردن مسایل عملی و تایید فرضیه‌های نظری نیز تعریف شده است (دلاور، 1382).
 اگر نمونه گیری و انتخاب تصادفی دو معیار برای تمایز طرحهای آزمایشی، شبه آزمایشی و نیمه آزمایشی باشد، در طرح آزمایشی هر دو معیار موجود است،  در طرح نیمه آزمایشی هر دو معیار هم زمان موجود نیست ولی شرایط برقرای یک معیار وجود دارد،  در طرح شبه آزمایشی شرایط برقرای هر دو معیار وجود ندارد ولی به این دلیل پسوند آزمایشی می گیرد که اعمال متغییر پژوهش توسط پژوهشگر است. در طرح نیمه آزمایشی گرچه ممکن است آزمودنیها به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی جایگزین نشوند اما او میتواند یک یا دو عامل زیر را کنترل کند:
مشاهده یا اندازهگیری ها چه هنگام صورت پذیرد.
در چه زمانی متغیر مستقل اجرا شود و کدام گروه بعنوان گروه آزمایش مورد استفاده قرار بگیرد.
به طور کلی در طرحهای آزمایشی کامل حداکثر کنترل بر متغیرهای اعتبار درونی اعمال میشود. در حالیکه در طرحهای نیمه آزمایشی حداکثر کنترل بر متغییرهای اعتبار بیرونی اعمال میشود (دلاور، 1386). در این پژوهش متغیر مستقل تحریک مغز با جریان مستقیم الکتریکی از روی جمجمه به صورت کانونی (HD-tDCS) بوده و متغیرهای وابسته تعداد تشنجها در ماه، تعداد اسپایکهای اپیلپتوفرم456 در EEG، عملکرد آزمودنی در آزمون حافظه کاری، مجموعه توجه457 و کنشهای اجرایی است.
شرکت کنندکان
جامعه آماری این پژوهش از بیماران مبتلا به صرع کانونی قشری گیجگاهی458 مقاوم به دارو 34-18 ساله از بیماران مراجعه کننده به بخش پایش نوار مغزی تصویری459 بیمارستان سینا و بیمارستان لاله از سال 1388-1393 میباشد. نمونه مورد مطالعه این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به ماهیت مطالعه و شرایط ورود به طرح، داوطلبانه صورت گرفت و از تعداد 10 نفر داوطلب که تمامی شرایط ورود به طرح را داشتند، برای انجام پژوهش دعوت به عمل آمد. این تعداد پس از مشاوره اولیه و کسب رضایت نامه کتبی در گروه آزمایش قرار گرفتند و ارزیابی ها به صورت پیش آزمون- پس آزمون با پیگیری یک ماه و ارزیابیهای مجدد انجام شد. لازم به ذکر است اجازنامه کمیته اخلاق دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی تهران قبل از پژوهش دریافت گردید.
شرایط ورود به طرح شامل موارد زیر میشود:
تشخیص صرع کانونی قشری مقاوم به دارو گیجگاهی توسط متخصص اپیلپتولوژی در بیماری که سابقه جراحی مغز نداشته باشد یا در زمان انجام طرح کاندید جراحی مغز نباشد.
بیمار باید بین 18-34 سال باشد.
در صورت خانم بودن باردار نباشد.
قادر باشد آزمون عملکرد پیوسته ( CPT ) را درک کرده و انجام دهد.
تشخیص در بخش پایش تصویری نوار مغزی بیمارستان سینا زیر نظر متخصصین این بخش صورت گرفته باشد.

ابزارهای پژوهش
در این پژوهش از ابزرارهای اندازهگیری متعددی استفاده شد که بطور خلاصه در جدول 1-3 ملاحظه میگردد. شرح روش اجرا و نمره گذاری هریک از ابزارها به همراه نکاتی در مورد اعتبار و روایی در ادامه خواهد آمد.
جدول 1-3 مولفهها و ابزارهای سنجش
مولفه مورد سنجش
ابزار سنجش
تعداد تشنجها در ماه، مدت زمان، بسامد تکرار، شدت
پرسش بالینی و فرم گزارش تشنجها460
تعداد اسپایکها اینترایکتال461
EEG
حافظه کاری کلامی
n- Back
توجه
آزمون عملکرد پیوسته (CPT)
توجه پایدار462 دیداری و شنیداری
آزمون عملکرد پیوسته ادغام شده دیداری و شنیداری463 (IVA+)
توجه تقسیم شده464 دیداری و شنیداری
IVA+
توجه انتخابی465 دیداری و شنیداری
IVA+
جابجایی توجه466 دیداری و شنیداری
IVA+
توجه متمرکز467 دیداری و شنیداری
IVA+
کنترل پاسخ468 دیداری و شنیداری
IVA+
انعطاف پذيري شناختي
آزمون کارتهای ویسکانسین
اضطراب
پرسشنامه سنجش اضطراب بک

فرم گزارش تشنجها
ابزاری متداول و بسیار ساده برای اطلاع از وضعیت رخداد تشنجها است که گزارش مواردی مانند تاریخ، ساعت، تعداد، شدت (میتواند در پنج سطح بسیار شدید، شدید، متوسط، ضعیف، بسیار ضعیف باشد)، سطح هوشیاری، گزارش وضعیت روحی، تغذیه، وضعیت هورمونی، و دیگر علائم را می تواند شامل شود. از یک یاد داشت ساده در دفترچه تا جدولی از پیش تنظیم شده توسط پزشک یا تیم پژوهشی گوناگونی این فرمها متنوع است. در این پژوهش از فرم گزارش هفتگی که توسط پژوهشگر تهیه شده است استفاده شد که در پیوست ضمائم موجود میباشد.
اسپایکهای اینترایکتال469 EEG : درحیطه عصب شناسی، اسپایکهای اینترایکتال ثبت شده در EEG برای تشخیص صرع و شناسایی نشانگان صرعی بیمار مورد استفاده قرار میگیرد، اوایل اسپایکها مهمترین شواهد منطقهیابی کاربردی در ارزیابی های پیش از جراحی در بیماران با صرع مقاوم دارو بودند. امروزه اسپایکهای یکجانبه کانونی هنوز نشانههای مفیدی در مقایسه با دیگر نشانهها برای یافتن کانون صرع برای جراحی بحساب میآیند. اسپایکها نشانه حیاتی اساسی برای آسیب شناسی فیزیولوژیک در وضعیت صرعی هستند (میلر و گوتمن470، 2008). اسپایکهای اینترایکتال کوچک و دیگر ناهنجاریهای قابل شناسایی که بعنوان تشنجهای تحت بالینی از روی نوار EEG ثبت شده به روش دوموز471 به مدت یک ساعت، تشخیص داده شوند.
آزمون n-back
این آزمون یک تکلیف سنجش عملکرد شناختی مرتبط با کنش‌های اجرایی است و نخستین بار در سال ١٩۵۸ توسط کرچنر472معرفی شد. از آن جا که این تکلیف هم نگهداری اطلاعات شناختی و هم دست‌کاری آن‌ها را شامل می‌شود، برای سنجش عملکرد حافظه کاری بسیار مناسب شناخته شده است. ضرایب اعتبار در دامنه‌ای بین ۵٤/٠ تا ۸٤/٠، اعتبار بالای این آزمون را نشان داد. روایی این آزمون نیز به‌عنوان شاخص سنجش عملکرد حافظه‌ی کاری بسیار قابل قبول است (کین و همکاران،٢٠٠۷. به نقل از کسائیان، کیامنش و بهرامی، 1393) در این پژوهش از آزمون 1-back استفاده شد که نیازمند توانایی نگهداری اطلاعات در سطح یک محرک قبلی ارائه شده است.

آزمون عملکرد پیوسته(CPT)
این آزمون برای ارزیابی توجه و تکانشگری مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیازمند حفظ توجه، حین یک تکلیف مداوم و بازداری پاسخ‌های تکانشی است. این آزمون در سال ١٩۵۶ توسط رازولد473 تهیه شد (ریچیو و همکاران، ٢٠٠٢). آزمودنی در این آزمون باید توجه خود را به مجموعه محرک نسبتاً ساده دیداری جلب کند و با دیدن محرک هدف، پاسخ دهد. این آزمون شامل سه متغیر خطای ارائه پاسخ، پاسخ حذف و زمان واکنش است. ضرایب اعتبار بخش‌های مختلف آزمون که با فاصله ٢٠ روز روی ٤٣ دانش آموز پسر دبستانی انجام شد، در دامنه‌ای بین ۵٩/٠ تا ٩٣/٠ قرار داشت. ضرایب محاسبه شده در سطح ٠٠١/٠ همبستگی معناداری دارند. روایی آزمون با شیوه‌ی روایی‌سازی ملاکی ازطریق مقایسه گروه به‌هنجار وگروه فزون کنش-نارسایی توجه انجام گرفت که تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه نشان داد (هادیانفرد و همکاران، 1392: نقل از کسائیان،کیامنش و بهرامی، 1393). در این پژوهش از این آزمون برای سنجش حداقل عملکرد شناختی برای ورود به طرح نیز استفاده شده است.

آزمون عملکرد پیوسته ادغام شده دیداری و شنیداری(IVA+)
IVA، یک آزمون پیوسته دیداری شنیداری 13 دقیقه ای است که دو عامل اصلی یعنی کنترل واکنش و توجه را مورد ارزیابی قرار می دهد. آزمونIVA+PLUS بر مبناي راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني DSM-IV تدوین شده و به تشخيص و تفكيك انواع ADHD شامل نوع کمبود توجه، نوع بيش فعال (تکانشگر)، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته (NOS)، می پردازد.
بعلاوه از اين آزمون براي بررسي مشكلات و اختلالات ديگری نظير مشكلاتِ خود كنترليِ مرتبط با جراحت سر، اختلالات خواب، افسردگي، اضطراب، اختلالات يادگيري، زوال عقل، صرع و مشكلات پزشكي ديگر، استفاده مي شود. اين آزمون براي افراد 6 سال به بالا و بزرگسالان قابل اجرا مي باشد. مدت زمان اجراي اين آزمون (همراه با بخش آموزش) حدوداً 20 دقيقه می باشد. تكليف آزمون شامل پاسخ يا عدم پاسخ (بازداري پاسخ) به 500 محرک آزمون مي باشد. هر محرک فقط يك و نيم ثانيه ارائه می گردد. بنابراين، آزمون به حفظ توجه نياز دارد. آزمون IVA+PLUSاز 6 مقياس كلي و 22 خرده مقياس تشكيل شده، كه به 5 گروه زیر تقسيم مي گردد:
1) کنترل پاسخ
2) توجه
3) اسناد474
4) نشانگانی475
5) تنظیم حرکات ظریف476
اصطلاح CPT نخستین بار، توسط رزولد و همكاران (1965)، براي توصيف آزموني كه مشكلات توجه را در افراد مبتلا به صرعِ خفيف ارزيابي مي كرد، به كار گرفته شد. اين گروه پژوهشی، نسخه هاي مختلفX) ) و (A-X) از آزمون CPT را معرفي كردند. در نسخه (x) آزمون CPT ، فقط محرک های ديداري ارائه می گردید. در نسخه بعدی این آزمون، یعنی (A-X) دو محرك AوX به آزمودني ارائه مي گرديد؛ كه محرک هدف (X) بود. مشکلی که وجود داشت این بود که هيچ يك از اين آزمون ها به صورت استاندارد و در عین حال ساده موجود نبودند.
آزمون IVA+PLUS براي ارزيابيِ توانايي بازداريِ پاسخ، پس از يك دوره پاسخ های متوالی، طراحي گرديد. بدین معنی که در هنگام آزمون، آزمودنی کلید موس را در مواجه با محرک هدف ( یعنی عدد 1)، چهار تا شش بار فشار می دهد و سپس ناگهان با دیدن محرک خطا ( یعنی عدد 2) باید پاسخش را بازداری کند. در بلوکِ با فراوانی زیاد، آزمودنی به پنجاه محرک، به سرعت پاسخ می دهد، که هشت محرک از این تعداد، شامل محرک های خطا می باشد. این محرک ها به صورت تصادفی ارائه می گردند تا آزمودنی قدرت پیش بینی محرک های بعدی را نداشته باشد.
در آزمون IVA+PLUS،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حافظه کاری، بهبود عملکرد، کنشهای اجرایی، گروه کنترل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، راهبردهای شناختی، انحراف معیار، سرعت پردازش