منابع پایان نامه ارشد درمورد جهانی شدن، حقوق زنان، حقوق بشر، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

شدن بخش اقتصادی آن بوده است که سازمان تجارت جهانی (WTO) مهمترین نماد آن بوده است که مهمترین ابعاد آن عبارتند از : تجارت، امور مالی، کمک‌ها، مهاجرت‌ها، ایده ها
جهانی شدن آثار متفاوتی بر زندگی مردم جهان، اعم از فقیر و غنی، زن و مرد، سیاه و سفید و شهری و روستایی بر جای نهاده است.
جهانی شدن در تشدید آگاهی زنان نسبت به جایگاه زنان مناطق دیگر جهان، ایجاد فرصت‌های مختلف برای برقراری تماس میان آنها، گسترش مباحث و گفتمان‌های حقوق بشر، حقوق زنان و مانند آن همچنین ایجاد زمینه‌های نو برای مشارکت آنان برای دگرگون سازی الگوی‌های نقش جنسیتی مؤثر بوده است.
یکی از فرصت‌های مهم جهانی شدن برای زنان افزایش مشارکت در بازار کار است و همچنین به دست آوردن سرمایه‌های اجتماعی همچون بهداشت و آموزش از شاخص‌های توسعه انسانی است. همچنین از طریق گسترش وسایل ارتباطات جمعی و توسعه ارتباطات موجب افزایش سطح آگاهی زنان شده است و فرصت مناسبی برای اثبات و حق انتخاب به دست آورده‌اند.
استفاده از اینترنت نیز فرصتی برای زنان برای تجارت الکترونیکی ایجاد کرده است.
به طور کلی آثار مثبت جهانی شدن برای زنان مي‌توان در چند محور خلاصه کرد. افزایش درآمد، افزایش اشتغال، توسعه سرمایه اجتماعی، افزایش بهره وری کاهش موالید افزایش سطح آگاهی، افزایش حق انتخاب و افزایش ظرفیت اختلافی است.
اما جهانی شدن آثار منفی بسیاری نیز برای زنان دارد که از جمله مي‌توان به شغل هایی با درآمد، پایین برای زنان اشاره کرد که نسبت به مردان حقوق پایین تری دریافت مي‌کنند.
آثار منفی جهانی شدن بر زنان در چند مورد خلاصه مي‌شود. رشد اشتغال غیر رسمی، دستمزدهای‌اندک، کاهش امنیت غذایی، افزایش مهاجرت، توسعه سوءاستفاده جنسی، کاهش حمایتهای اجتماعی، گسترش فرهنگ مصرف و محرومیت از مشارکتهای سیاسی جهانی شدن ارتباطات موجب تعامل بیشتر زنان با یکدیگر شده است که سبب گردیده زنان در هر جای دنیا با یکدیگر تعامل داشته باشند. به سبب جهانی شدن فرهنگ سبک زندگی واحدی که همان فرهنگ مصرفی می‌باشد به تمام جهان مخابره گردیده تا جهانی شدن هرچه بیشتر در خدمت منافع سرمایه‌داری باشد.
جهانی شدن حقوق بشر باعث شده است که بسیاری از زنان از حقوق انسانی خویش آگاه شوند.
در این تحقیق به سؤالاتی نظیر:
1- آیا جهانی شدن آثار مثبتی بر حقوق زنان دارد؟
2- جهانی شدن چه تاثیرات منفی بر حقوق زنان بر جای میگذارد؟
3- آیا جهانی شدن حقوق زنان میتواند باعث ارتقاء مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی گردد؟
4- آیا جهانی شدن حقوق زنان جایگاهی در اسناد بین المللی دارد؟
بعد از جنگ جهانی دوم تلاش هایی در جهت ارتقای حقوق زنان آغاز گردید و تلاشهایی از قبیل تأسیس کمیسیون مقام زن به منظور ارتقای حقوق زنان، درج این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، همچنین تأکید بر حقوق زنان در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شد. به رغم این گونه تلاشها تبعیض گسترده ای علیه زنان ادامه یافت. و به این ترتیب طرفداران تساوی کامل بین زن و مرد روی کارآمدند و پیشنهاد و رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مطرح ساختند که در سال 1967 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رسیده است.
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه تحقیق :
اهمیت موضوع این تحقیق از آن جهت است که از جمله مسائلی که در دهه پایانی قرن بیستم در محافل روشنفکری خود را نشان داده و تقارب پیرامون آن بسیار زیاد است و توانست در زمان کوتاهی‌اندیشمندان را به سوی خود جلب کند اصطلاح «جهانی شدن» است.
البته این مقوله زمانی شناخته مي‌شود که بتوان به خاستگاه و ماهیت نظام جهانی فکری و فلسفی و اجتماعی حاکم بر مدعیان شناخته شود و چنین شناختی مستلزم آشنایی با مفهوم این پدیده و همین طور آشنایی با نظامهای حاکم بر آن می‌باشد، که این شناخت میسر نمي‌شود مگر آنکه نظامهای فکری و فلسفی خاصی که زمینه ساز مقوله جهانی شدن هستند را مورد مطالعه قرار دهیم.
ارتباط مستقیم این پدیده با توسعه انسانی و تأثیرات متفاوتی که بر عدالت جنسیتی گذاشته است آثار مثبتی دارد که سرمایه‌داری جهانی فرصت هایی را برای اشتغال زنان فراهم مي‌آورد و حکومت جهانی برای ارتقاء جایگاه زنان ابتکارهای قانونی و سازمانی ارائه داده‌اند و جامعه مدنی جهانی امکانات بیشتری را برای عدالت بسیج کرده است.
از جنبه منفی قشربندی نادرست دسترسی زنان به بسیاری از فضاهای جهانی را محدود کرده و بیشتر زنان شرایط نامطلوب دارند و هزینه‌های بازسازی اقتصادی جهانی نولیبرالی بطور نامتناسبی بر زنان تحمیل مي‌شود.
جهانی شدن هم آثار مثبت و هم آثار منفی برای زنان داشته است. اثرات حقوقی و فرهنگی پدیده جهانی شدن بر جنبشهای زنان در جهان تحت الشعاع قرار گرفتن آنان در این طیف مستلزم بحث‌های طولانی است.
به علت تغییرات و تحولات گسترده در جهان و جایگاه موضوع جهانی شدن نمي‌توان از کنار این قضیه به راحتی گذشت و آن را نادیده گرفت بخصوص در عرصه زنان که نقش بسزایی دارندزیرانیمی ازهان راتشکیل میدهند ونیمی دیگرراپرورش می‌دهند.
پس مي‌توان با بررسی این پدیده و تعیین نقش والای زنان و موقعیت تا بعد از بین پدیده جهانی شدن و نگاهی اجمالی به ابعاد مختلف این امر به ارتباط آن به مسئله زنان و اثرات مثبت و منفی آن بپردازد و تأثیر آن را در ساختار فرهنگی، سیاسی کشورهای جهان را بررسی نماید و براساس روند تحولات گذشته با عنایت خداوند چشم‌اندازی از آینده را تبیین کند.
اهداف تحقیق:
1-تعیین میزان تأثیرگذاری فرایند جهانی شدن بر حقوق زنان
2-تجزیه و تحلیل تأثیر گذاری فرایند جهانی شدن بر حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان
3-تعیین راهکارهای مناسب برای دستیابی حقوق زنان
روش تحقیق :
روش تحقیق مورد استفاده در این تحیقق بر روش تحلیلی و توصیفی می‌باشد و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی درصدد بررسی ابعاد گوناگون جهانی شدن و نقش زنان در این جهانی شدن می‌باشد.
گردآوری اطلاعات و داده ها:
از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا بهره گرفته است.
سازماندهی تحققیق :
این تحقیق در چهار بخش کلیات ، حقوق مدنی و سیاسی ، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی و فرهنگی تنظیم شده است .
بخش حقوق مدنی و سیاسی در فصل های حق کرامت ، حق حیات ، حق تابعیت ، حقوق زن در خانواده و حقوق سیاسی تنظیم شده است.
بخش حقوق اقتصادی در فصل های حق مالکیت و حق اشتغال تنظیم شده است.
بخش حقوق فرهنگی و اجتماعی در فصل های حق آموزش وحق بهداشت و تامین اجتماعی تنظیم شده است.

مقدمه :
حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که ریشه در خلقت بشری دارد و به انحاء مختلف در تمامی ادیان الهی و آموزه‌های دینی بدان اشاره شده است.
این حقوق از جمله قواعد حقوق طبیعی است که در چارچوب اصول کلی حقوق ذاتی تلقی می‌گردد و در نتیجه فراتر از اراده حاکمان، عام و فراگیر است و مشمول مرور زمان نمي‌شود و لازمه حیات فردی و اجتماعی است.
از جمله مسائل مهمی که در نظام حقوق بشر مطرح می‌باشد حقوق مربوط به زنان است، زنان نیز همچون مردان از حقوق اساسی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاص برخودارند.
زمانی که حکومتها در حوزه صلاحیتشان هرگونه که مي‌خواستند رفتار مي‌کردند و ادعا مي‌کردند که حقوق بشر در صلاحیت داخلی آنهاست و هر دولت به تنهایی مسئول آن است در برابر انتقاداتی که از اقدامشان مي‌شد مقاومت مي‌کردند. اکنون حقوق بشر و حقوق مربوط به زنان بخش قوام یافته ای از حقوق بین‌المللی‌باشد و دامنه آنها جهانی می‌باشد.
همانگونه که حقوق بشر جهانی شده، حقوق زنان نیز جهانی شده است و فراتر از مرزها و سازوکارهای دولتی عمل مي‌کند.
جهانی شدن یکی از چالش‌های عصر حاضر است که در دهه گذشته شاهد افزایش قابل توجه استفاده از این واژه در محافل دانشگاهی و مطبوعاتی و حتی در محافل سیاسی و اقتصادی بوده ایم.
این موضوع در ابعاد مختلف دستمایه تألیف کتاب‌ها و مقالات و بهانه برگزاری کنفرانس‌ها واقع شده است. برداشت‌ها و تعاریف و مواضع و سیاست‌ها در این زمینه در مقیاس بین‌الملل و ملی از طیف وسیعی برخودار بوده‌اند، به طوری که اتفاق نظر در خصوص ماهیت، علل و آثار جهانی شدن آن را به امری دور از دسترس بدل ساخته است.
از میان سؤالاتی که در خصوص جهانی شدن مطرح شده است شاید مهمترین سؤال در زمینه حقوق زنان این باشد که آیا تغییر اجتماعی و فرایند جهانی شدن حیات اجتماعی و سیاسی زنان را دگرگون ساخته است و تأثیر آن بر زنان چگونه است؟
پاسخ به سؤالات باید تلقی ما را از مفهوم جهانی شدن زنان و نیز تأثیر جهانی شدن بر زنان راروشن خواهد کرد همچنین خواهیم دانست که آیا جهانی شدن حقوق زنان موجب همگون شدن حقوق زنان در تمام جوامع شده است.

بخش اول: کلیات مفاهیم

کلیات
پیگیری مطالعاتی که هدف از آن ارتقای شأن بین‌المللی زنان می‌باشد نشان از تحولات بزرگ بین‌الملل در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و شکل گیری پدیده جهانی شدن دارد که جهانیان پس از سقوط و فروپاشی اتحاد شوروی 1990 م شاهد آن بودند. «جهانی شدن» پدیده ای است که توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. «جهانی شدن» مي‌کوشد تا فرهنگ ویژه ای بسازد که در خدمت اهداف آن در شکل گیری منظومه رفتاری، ارزشی، گرایشی و روابطی باشد که جوامع سنتی را درنوردد و کارزار فرهنگی و تمدن بسازد.
جهانی شدن فرصتی در اختیار جهانیان قرار مي‌دهد تا از غرامت محدوده جغرافیایی خویش رها شوند.
از سوی دیگر جهانی شدن سرچشمه‌های بیماری معاصر بشمار مي‌رود و در زمینه خلاء اخلاقی و آنجا که موفقیت و ناکامی معیار آنها به شمار مي‌رود و خودخواهی‌ها حرف آخر را مي‌زند و یکه تازی آنها از همه چیز مهمتر است که این بیماری جوامع انسانی که در رأس آن خانواده یعنی مرد و زن و فرزندان می‌باشد را تضعیف مي‌کند.
در ابتدای دهه هشتاد قرن گذشته به مسئله زنان توجه بسیاری شد. و این موضوع در صحنه عمومی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جای مهمی به خود اختصاص داده است و در دو بعد محلی و بین‌المللی نیز توجه بسیاری از جلب کرده است.
وقایع سه دهه گذشته ثابت می‌کند که حمایت از زنان با هدف پایان بخشیدن به تمامی تبعیض علیه زنان، بخش پنهانی برنامه جهانی شدن را تشکیل مي‌دهد.
اکنون پرسشی که در اینجا مطرح مي‌شود این است که آیا بازگرداندن موجودیت انسانی زن در پرتو جهانی شدن توانسته ارتقای انسانی برای وی فراهم آورد.
این پرسش محور و رود به دنیای جهانی شدن و پیامدهای آن بر زنان می‌باشد به عبارت دیگر حقوق وجایگاه زنان در جهانی شدن را به تصویر مي‌کشد.
تعریف جهانی شدن
جهانی شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را در نوردیده و ارتباطات را گسترش داده است و تعامل فرهنگ‌ها را افزایش داده است.
جهانی شدن پدیده ای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی است.
البته با تأکید بر جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مي‌توان مهمترین بنیان‌های عمومی جهانی شدن را ادغام اقتصادی، تجارت الکترونیکی، سیاست بازار سرمایه، آگهی‌های همزمان، کاهش نفوذ دولت‌های مرکزی، تخصصی شدن فعالیت‌های تولیدی، مصرف گرایی و کمرنگ شدن ارزشهای سنتی عنوان نمود.
اصطلاح جهانی شدن یا واژه انگلیسی Globalization به معنای قراردادن چیزی در سطح جهانی گرفته شده و سپس به فرانسه به شکل Mondalisation برگردانده شده است و سپس با سه عنوان جهان گرایی و زمین گرایی و جهانی شدن و امروز زبان عربی و فارسی گردیده است.
البته جهانی شدن تعریف جامع و مانعی ندارد و به چندین صورت در مي‌آید به عبارت دیگر جهانی شدن واحدی وجود ندارد و ما با جهانی شدن متفاوتی روبرو هستیم. جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی. از جمله تعریف هایی که در جهانی شدن خواهید دید. تعریف «رونالدروبینسون» است که متعقد است “به معنای فشار جهانی و کوچک سازی آن از یک سو و انگشت گذاردن آگاهی به آن به عنوان یک کل از سوی دیگر است”.1
جهانی شدن مي‌کوشد تا فرهنگ خود را در خدمت ب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جهانی شدن، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اجتماعی، جهانی شدن فرهنگ Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جهانی شدن، حقوق بشر، اقتصاد جهانی، اجتماعی و سیاسی