منابع پایان نامه ارشد درمورد جهانی شدن، حقوق بشر، اقتصاد جهانی، اجتماعی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

ه اهدافی که برای آن در نظر گرفته درآورد.
جهانی شدن کوششی است فکری و فرهنگی برای از بین بردن هویت فرهنگی یا استفاده از نظام‌های دموکراتیک که مفاهیم جدیدی چون دموکراسی، آزادی زنان حمایت از محیط زیست، بهداشت باروری، رفاه اجتماعی، شناخت، خلاقیت و حقوق بشر است با را با خود آورده است.
در علوم اجتماعی نیز از جهانی شدن تعاریف متعددی شده است که آن را باید از چند وجهی شدن جهانی شدن دانست نیز به علت گستردگی و وسعت و نظریه پردازی‌های صورت گرفته از سوی مخالفان و موافقان تعاریف متعددی از جهانی شدن شده است.
«رابرتسون» در تعریف جهانی شدن عنوان می‌کند: جهانی شدن درهم فشرده شدن جهان و تراکم آگاهی نسبت به جهان دلالت دارد. 2
«واترز» جهانی شدن را فرایندی اجتماعی مي‌داند که قید و بندهای اجتماعی جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است از بین برده و مردم به طور فزاینده از قید و بند آگاه مي‌شوند.3
منظور واترز از بین رفتن قید و بندهای جغرافیایی به معنی ناپدید شدن مرزهای جغرافیایی و فتح کشورها به لحاظ قلمروهای فیزیکی و مرزهای سیاسی نیست، بلکه تشدید همگرایی و وابستگی متقابل جوامع نسبت به یکدیگر و از حیث اقتصادی فتح بازارهای جوامع بر روی یکدیگر می‌باشد.
«گیدنز» عنوان مي‌کند: جهانی شدن در واقع به معنای در هم گره خوردن رویدادهای اجتماعی و روابط اجتماعی سرزمین‌های دوردست با تار و پود موضعی یا محلی جوامع دیگر است، پدیده ای که مي‌توان آن را نوعی تلاقی حاضر و غایب دانست.4
جهانی شدن فرایندی است که به واسطه آن تعامل میان جوامع و دولت‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده تر و متراکم تر گردیده است. به طوری که تغییر در بخش‌هایی از جهان موجب تغییر و اثرگذاری در بخش‌های دیگرجهان در مقیاس‌های جهانی، منطقه ای، ملی و محلی مي‌گردد.
جهانی شدن یک فرایند تاریخی در ابعاد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است که منجر به ورود عوامل غیربومی در حوزه‌ها و قلمروهای بومی مي‌گردد و از نظر برنامه ای بودن نیز مورد توجه قرار گرفته است. و نیز مي‌توان گفت جهانی شدن هر چند که به بسط عمومیت‌های جهانی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مي‌انجامد. لیکن فرایندی است که آگاهی را در مقیاس‌های محلی، ملی، منطقه ای در جهانی ارتقاء مي‌دهد.
پیامدهای جهانی شدن
از ویژگی‌های اصلی جهانی شدن از فناوری‌های جدید بویژه در عرصه اطلاعات و ارتباطات که انگشت شاخص خود را بر روند جهانی شدن بر جای گذارده‌اندمی‌باشد.
فناوری‌های جدید منجر به ایجاد تغییر در مزیت نسبی بین‌الملل و دانش و شناخت را یکی از عوامل مهم تولید و از منابع بسیار مهم قدرت و ثروت ساخت بخش‌های مرتبط و متکی بر شناخت‌های فشرده و فناوری‌های بسیار دقیق بیشترین نرخ رشد را در اقتصاد جهانی پیدا کردند.
سرچشمه تمامی فناوری‌های نوین برای کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری می‌باشد بخش اعظم پژوهش‌ها و پیشرفت‌ها در آن انجام مي‌شود که یکی از منابع مهم سلطه کار ملتهای چند ملیتی بر بازارهای جهانی و نیروی چانه زنی آنها در برابر دولت‌های کشورهای رو به رشد را تشکیل می‌دهد.5
جهانی شدن موجب به وجود آمدن محصولات نامتعادلی در میان کشورها مي‌شود که در میان ثروتهایی که تولید مي‌گردد کشورهای بسیاری هستند که سودی در این ثروتها ندارند و توزیع منافع میان کشورها بسیار نابرابر می‌باشد، کشورهای صنتعی با توجه به قدرت اقتصادی زیادی که دارند و نیز سرمایه‌های فراوانی در آن یافت مي‌شود. به گونه ای بهتر و برتر آماده دریافت این مزایا مي‌شوند و در مقابل کشورهای کمتر رشد یافته اسیر فقر و بی سوادی و محرومیت از مزایای جغرافیایی مي‌باشند. 6
جهانی شدن باعث به وجود آوردن نرخ بیکاری و نرخ سقوط تفاوت درآمدها مي‌شود. گزارش سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد که بخش بزرگی از جمعیت جهان زیر خط فقر زندگی مي‌کنند و همچنان از تحقق هدف کاستن فقر و گرسنگی و فراهم آوردن کار شرافتمندانه فاصله بسیاری دارد و همچنان بیکاری در بخش اعظم بسیاری کشورها وجود دارد.7
جهانی شدن پدیده‌ای می‌باشد که بیش از هر چیز ماهیتی اقتصادی و مانعی دارد اما از آنجا که پیشرفت تمدنی به شمار مي‌رود به مانند تمام پیشرفت‌های مهم تمدنی دیگر از اهمیت فرهنگی و غیرمادی والایی نیز برخوردار است و همانطور که مي‌دانیم که هیچ امری از امور بشری صرفاً مادی و اقتصادی نیست.
همانطور که مي‌دانیم در گذشته اقتصاد ملی کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان بود اما امروزه بازارها از قالب اولیه خود خارج شده و به شکل ملی درآمده‌اند و این تحولات کنونی در عرصه اقتصاد جملگی مرهون پیشرفت‌های شگرفی است که در شالوده‌های مادی حیات بشر رخ داده است.
اکنون ارتباطات نیز جهانی شده است و جهانی شدن ارتباطات پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی برای انسانها به ارمغان آورده است. از نظر اجتماعی، مقتضیات اقتصاد جهانی، شیوه زندگی و عادات کاری مردم کشورهای مختلف را دستخوش تغییر کرده است. و اقتصاد‌های ملی ناگزیرند خود را در برابر چالش اقتصاد جهانی بر ابزارهای جدید مجهز سازند.8که این مستلزم تحولات و جابجایی‌ها گسترده ای در میان کشورها می‌باشد و همانطور که مي‌دانیم این تحولات رویه‌های اجتماعی کشورها را تخریب مي‌کند و طبیعتاً شهروندان و دولت‌ها نیز آنها را منفی قلمداد مي‌کنند.
جایگاه زنان در روند جهانی شدن
جهانی شدن کاربردهای فراوانی دارد که گاه سبب چالش‌های فراوان و گاه منبع الهام در سطح جوامع انسانی مي‌شود و در مفهوم مثبت خود فرایندی است که موجب افزایش یکپارچگی اقتصاد جهان مي‌شود و در مفهوم تجویزی خود، به معنای راهبرد توسعه بر پایه یکپارچگی سریع با اقتصاد جهانی است. لذا گروهی آن را عامل شکوفایی و گروهی دیگر آن را فاجعه مي‌دانند.9
آثار جهانی شدن بر زنان پیچیده و متناقض می‌باشد، جهانی شدن موجب افزایش درآمد زنان شده است و نیز موجب افزایش نرخ اشتغال آنان نیز فراهم آمده است.
جهانی شدن با تسریع روند صنعتی شدن، موجب جذب بیشتر نیروی کار زنان به صنعت در کشورهای در حال توسعه شده است. 10
همچنین موجب بروز پاره ای تغییرات در بازار کار و افزایش تقاضا برای نیروی کار زنان و افزایش آموزش و بهره وری و نیز کاهش موالید شده است.
جهانی شدن در پاره ای موارد سبب رشد روز افزون توسعه بوده است و گاهی سبب فقر و مصیبت گردیده است. لذا صدور حکمی قطعی در مورد توسعه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان امری مشکل به نظر مي‌رسد.
جهانی شدن آثار مثبت و منفی بر زنان دارد که مي‌تواند فرصت‌های شغلی به ویژه در بخش خدمات و افزایش سطح دانش و آگاهی سیاسی و فرهنگی، دسترسی به آزادی‌های مشروع سیاسی به ویژه در قالب تشکل‌های غیردولتی و حق انتخاب و نیز فرصت به فضیلت رساندن استعدادهای درونی نمونه مثبتی از جهانی شدن حقوق زنان می‌باشد. البته جهانی نباید موجب تحمیل هزینه به بخش‌های ضعیف تر جامعه از جمله زنان شود و لازم است که راهکارهایی برای کاهش آثار منفی بر زنان ارائه شود.11
زنان در روند جهانی شدن همچنان زندگی کیفیت مطلوب ندارند و از آنان بهره برداری تبلیغاتی بسیاری مي‌شود که در سردی عاطفی و احساسی میان اعضای خانواده نیز تأثیر بسزایی دارد.
جهانی شدن در سه بعد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تأثیرات منفی نیز به دنبال دارد که در بعد اقتصادی از طریق ایجاد تبعیض به نفع کارگران مرد است و در حاشیه قرار دادن زن از طریق دستمزدهای‌اندک و به کار گماردن در بخش غیررسمی در بعد سیاسی از طریق محدوده کردن زنان به مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و در بعد فرهنگی از طریق از دست دادن هویت و استقلال فرهنگی با استیلای فرهنگی جهانی 12

بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی

فصل اول : حق کرامت
انسان موجودی است که دارای کرامت ذاتی می‌باشد و این هدیه ای است که پرودگار متعال به او عطا فرموده است. این کرامت از روزهای نخستین رشدوکمال وی همراهش می‌باشد و تا هنگامی که این شایستگی محروم نگردیده است همراه او خواهد ماند.13
پس انسان در تکوین و ذات خویش و برخوداری از روح الهی و عقل که تنها خاص انسان می‌باشد موجودی صاحب کرامت می‌باشد که این کرامت عطیه الهی است که برای همه انسان‌ها وجود دارد آنچه انسان به واسطه عقل و تحصیل بدست مي‌آورد فضایل ایمانی و اخلاقی اوست که مي‌تواند موجب برتری جوامع و گروه‌ها بر یکدیگر شود.
در این جا یک ادعای بدیهی وجود دارد و این که «زن انسان است» که در بدو امر این امر بدیهی به نظر مي‌رسد ولی تاریخ گواهی مي‌دهد که این امر بارها از سوی‌اندیشمندان و متفکران مورد تردید قرار گرفته است.
و در حالیکه در سال 586 میلادی در مجمع ماکون اصولاً درباره این مسأله بحث مي‌کردند که آیا زن انسان است.14
حق کرامت درحقوق بین‌الملل
کرامت انسان درون مایه اصلی «اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد و مطابق آن در تنظیم حقوق و قوانین انسانی مورد توجه قرار گرفت است. در این مسأله تفاوتی بین زن و مرد نیست.
همانطور که می‌دانیم «عقلانیت» و دانایی از اصلی ترین زیرساخت‌های کرامت ذاتی انسان به شمار مي‌رود که مطابق آن جامعه ای دارای عزت و کرامت می‌باشد که دارای فکر و‌اندیشه باشد. جامعه‌ای که از نظر عقلی و نظری تولید فکر مي‌کند که در ارتباط اختلافی میان زن و مرد نیست.
تأکید اعلامیه حقوق بشر بر لزوم مراعات کرامت ذاتی انسانها:
1) پارگراف اول از مقدمه «از آنجا که شناسایی و حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری» حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح در جهان تشکیل مي‌دهد.
2) ماده یکم «تمام افراد بشر آزاد به دنیا مي‌آیند از لحاظ حقوق و حیثیت با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برداری رفتار کنند.
3) ماده پنجم «احدی را نمي‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت بشری یا موهن باشد»
4) ماده دوازدهم «احدی در زندگی خصوصی، امورخانوادگی، اقامت یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود. و شرافت و اسم نباید مورد حمله قرار گیرد.
5) ماده بیست و ششم بند دوم : «آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشر را تقویت کند.
حق کرامت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی
ماده ششم : «الف- کرامت حقی است که برای همه انسان‌ها تضمین شده است. همه افراد بشر اعضای یک خانواده‌اند و بزرگی خداوند فرزند بودن همه برای آدم علیه السلام آنان را با یکدیگر متحد ساخته است. و همه مردم در کرامت ذاتی که خداوند سبحان به همه آنان عطا فرموده است و نیز در اصل تکلیف و مسئولت فکری با یکدیگر مساوی‌اند بدون تفکیک از جهت نژاد و زنان اقلیم و تابعیت یا اعتقاد دینی که از بدعتهای بی اساس ناشی نشده باشد. مگر کسی که این کرامت را از روی اختیار و به سبب ارتکاب خیانت یا جنایت یا اشاعه فساد از خویشتن سلب نماید و نیز کسی که به خدا شرکت بورزد و یا او را انکار کند.

فصل دوم :حق حیات
حق حیات که از بنیادی ترین حقوق انسان به شمار مي‌رود در حقوق بین‌المللی دامنه وسیعی دارد و همان طور که مي‌دانیم حقوق بشر منوط به زنده ماندن است و سایر حقوق بدون حق حیات، بدون ارزش و کاربرد است.
از اصلی ترین حقوقی که مورد توجه بیشتر می‌باشد و از مهم ترین اصول حقوق فطری است، حق حیات می‌باشد و انسان پیش از آنکه سایر حقوق را بشناسد در ابتدا باید بداند که دارای حق حیات است از حق حیات خود ما به خوبی آگاهی پیداکنند، البته قانون تا زمانی از حق حیات انسان دفاعمي‌کند که فرد مزاحم حیات اجتماعی افراد نباشد و حیات آنان را به خطر نیدازند15. زیرا حق حیات هستند تمایل ناپذیر حقوق بیشتر است که سایر حقوق انسانی از آن ناشی مي‌شود.
البته جایگاه انسان در مراتب حیات از آن روی که انسان و دارای اختیار و اراده می‌باشد جایگاهی متغیر و غیر ثابت است انسان مي‌تواند حیاتی در فروترین مرتبه در اسفل سافلین تا والاترین داشته باشد.
حق حیات از حقوق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جهانی شدن، حقوق زنان، حقوق بشر، اجتماعی و فرهنگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مشارکت سیاسی، حقوق بشر، مجمع عمومی، سازمان ملل