منابع پایان نامه ارشد درمورد جامعه آماری، اماکن ورزشی، شهر تبریز، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

موضوعِ طراحی دسترسی برای همه (Barrier-free design) بود، که با این طرح در نظر داشت فضای شهری را ایجاد کند، که اشخاص با معلولیت (معلولیت ذهنی و فیزیکی) و افراد عادی در مجاورت یکدیگر زندگی کنند. نتایج نشان داد که در شهرهای ژاپن فضاهای قابل دسترس به اندازه مطلوب در اختیار افراد عادی وجود دارد، اما در ارتباط با معلولین فضاهایی ایجاد شدهاند؛ اما باید این فضاها را توسعه و گسترش داد.
میلر و همکاران8(2009)، پژوهشی با عنوان:” ارزیابی میزان رضایت اشخاص در ارتباط با افراد ناتوان” را مورد مطالعه قرار دادند. در ابتدا معلولان را بر حسب درجه معلولیت و شدت (هم ذهنی و هم فیزیکی) طبقهبندی کردند. نتایج نشان داد، معلولانی که درجه معلولیت آنها ملایم بوده است و ارتباط با آنان بیشتر بوده، افراد بطور معناداری از رفتار آنها رضایت داشتهاند؛ بطوریکه با آنان رابطه دوستانه و مناسبی برقرار کرده بودند. اما معلولانی که کمتر با آنان رابطه برقرار شده بود، دچار اختلالات فیزیکی، افسردگی و ناراحتیهای روحی شده بودند.
سایکِس9 (2009) در تحقیقی با عنوان «بررسی مجدد ورزش دانشجویان معلول در اسکاتلند» به نتایج ذیل دست یافتند: شرکت معلولان در اماکن دانشگاهی در سطح بسیار پایین است، در عین حال در بیشتر موارد به نظر میرسد که تسهیلات و امکانات مورد نیاز وجود داشته باشند.
ـ تهیه کنندگان اماکن فاقد استراتژیهای خاصی برای افزایش شرکت معلولان هستند.
ـ همچنین موانع اصلی شرکت در فعالیت ورزشی کمبود تجربه کارمندان، کمبود وقت، کمبود دسترسی به امکانات و نبود مطلوبیت تجهیزات و یا امکانات است.
در اینجا عدم وجود تدارکات برای افراد معلول در تمام بخشهای ورزشی وجود دارد و بسیاری از موانع دیگر که افراد معلول در ورزش با آن مواجه میشوند. مواردی که در هر مکان موجود و در دسترس بود، شامل: توالتهای مخصوص معلولان 100 درصد، امکانات حمام مخصوص معلولان 91 درصد، رختکنهای مخصوص معلولان 83 درصد، آسانسورها 83 درصد، سراشیبیها 6/66 درصد، تجهیزات مخصوص معلولان 3/33 درصد، پارکینگ معلولان 25 درصد، وب سایت معلولان 25 درصد، کمک هزینهها 6/16 درصد، وجود یک یار کمکی برای حفظ ایمنی در انجام ورزش 6/16 درصد میشد.
2-4 : جمع بندی
از آن جایی که در رابطه با موضوع تحقیق حاضر در اماکن ورزشی مطالعه و تحقیقات کمی صورت گرفته است، به همین جهت این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مناسبسازی سالنهای ورزشی سرپوشیده شهر تبریز تهیه شد و مورد تحقیق قرار گرفت. براساس پژوهشهای انجام شده توسط محققان مختلف در سایر کشورها و در عین حال، مطالعاتی بسیار اندکی که در داخل کشور در رابطه با مناسبسازی اماکن عمومی و ورزشی برای جانبازان و معلولین صورت گرفته؛ به این نتیجه میرسیم که به دلیل اهمیت و نیاز این قشر از جامعه و همچنین سیاستهای جوامع مختلف در خصوص ایجاد زیرساختهای مناسب برای تامین سلامتی و رضایت جانبازان و معلولین، پژوهشهای زیادی باید در این حوزه صورت بگیرد. ما در این تحقیق بر آن شدیم، تا میزان مناسبسازی اماکن ورزشی شهر تبریز را برای استفاده جانبازان و معلولین مورد بررسی قرار دهیم. امید است، با انجام این پژوهش، قدمی هر چند کوچک در حوزهی ورزش جانبازان و معلولین برداریم.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1 : مقدمه
در این فصل ابتدا به روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق اشاره میشود و سپس جامعه آماری، نمونه آماری، روش و ابزار گردآوری دادهها و روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده تبیین میگردند.

3-2 : روش و نحوه اجرای تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی بود؛ که به صورت مقطعی انجام گرفت و از نظر نوع جمعآوری دادهها میدانی است. هدف از تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیق کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود. محقق با به کارگیری این روش، ضمن ارائه تصویر روشنی از جامعه آماری، آن چه را که وجود داشت بدون هیچگونه تأثیر و دخالت در نتایج حاصله، توصیف و تفسیر و مقایسه نمود. به عبارت دیگر، محقق به توصیفی عینی، واقعی و منظم خصوصیتهای موضوع مورد بررسی پرداخت.
در این تحقیق ابتدا با توجه به طرح تحقیق، اقدام به مطالعه و جمعآوری ادبیات موضوع مناسبسازی اماکن ورزشی برای جانبازان و معلولین گردید و سپس چک لیست مناسبسازی برای جامعه آماری مورد نظر تهیه شد و با شرایط تحقیق حاضر تطبیق داده شده بود. در ادامه پس از تکمیل چک لیست توسط محقق و بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آنها، نتایج و پیشنهادات ارائه گردید.

3-3 : جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری این تحقیق را سالنهای ورزشی سرپوشیده شهر تبریز تشکیل میدادند که شامل 39 سالن ورزشی سرپوشیده میشدند.

3-4 : نمونه آماری پژوهش
با توجه به هدف پژوهش،که توصیف و بررسی وضعیت مناسبسازی تمامی سالنهای سرپوشیده جامعه مورد نظر بود و به دلیل محدودیت تعداد جامعه آماری، تمام جامعه آماری که شامل 39 سالن ورزشی میشد به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد.

3-5 : روش و ابزار گردآوری دادههای پژوهش
ابزار گردآوری دادهها وسیلهای است که محقق به کمک آن قادر است دادههای مورد نیاز را گردآوری، ثبت و کمی نماید. در این تحقیق گردآوری دادهها به شکل میدانی انجام شده است و از چکلیست محقق ساخته برای بررسی وضعیت مناسبسازی سالنهای ورزشی سرپوشیده استفاده شد. برای ساخت چکلیست و گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش از بانکهای اطلاعاتی علمی، سایتهای اینترنتی، منابع کتابخانهای و نوشتاری الکترونیکی و مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شد. برای دقت و همکاری بیشتر در تکمیل چک لیست، محقق شخصاً در تمام سالنهای مورد بررسی حضور یافت و با نهایت دقت و تلاش فراوان خود اقدام به تکمیل چک لیست نمود. در استخراج نتایج، متغیرهایی که چکلیستها اندازهگیری کردند، مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهداف تحقیق، تجزیه و تحلیلهای آماری در چارچوب اهداف مورد نظر انجام گرفت.
3-5-1 : چک لیست مناسبسازی اماکن ورزشی
این چک لیست از سه بخش تشکیل شده بود. بخش اول مربوط به ویژگیهای سالن ورزشی بود. بخش دوم شامل ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران سالنهای مربوطه شامل: جنسیت، سن، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و . . . میشد. بخش سوم چکلیست شامل سؤالهایی مربوط به متغیرهای تحقیق بود که با مطالعه مبانی نظری، پیشینه تحقیق، استفاده از منابع کتابخانهای و الکترونیکی و مشورت با اساتید صاحبنظر تدوین شد. این چک لیست شامل 109 سؤال بر اساس مقیاس اسمی بله و خیر برای 13 متغیر در 13 عامل به قرار زیر بود:
ـ مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی 6 سوال
ـ وضعیت مناسبسازی درب ورودی و خروجی 11 سوال
ـ مناسبسازی پارکینگها 7 سوال
ـ وضعیت پله و رمپ 12 سوال
ـ وضعیت محل پذیرش و کریدور 8 سوال
ـ وضعیت تابلوها و علائم راهنما 6 سوال
ـ وضعیت جایگاه تماشاگران 11 سوال
ـ وضعیت رختکنها 11 سوال
ـ وضعیت کمدها 6 سوال
ـ وضعیت سرویسهای بهداشتی 10 سوال
ـ وضعیت دوشها 8 سوال
ـ تجهیزات اطفای حریق 5 سوال
ـ وضعیت تلفن و امکانات ارتباطی 8 سوال
3-5-2 : تعيين روايي چک لیست
روایی عمدتاً مسئلهای کیفی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل است. روایی آزمون عبارت است از توانايي ابزار مورد نظر در اندازهگيري صفتي كه آزمون براي اندازهگيري آن ساخته شده است و شامل روایی صوري، روایی پيشبين و روایی محتوا ميباشد (مؤمنی، 1386). تعيين روایی چک لیست به روشهاي متعددي انجام میگیرد. برای تعیین روایی چک لیست حاضر از روایی محتوا استفاده شد. برای بررسی وضعیت مناسبسازی سالنهای ورزشی سرپوشیده شهر تبریز از چک لیست محقق ساخته استفاده شد.
برای تعیین روایی محتوا، چک لیست حاضر بین چهار نفر از اساتید و صاحبنظران دانشکدههای تربیتبدنی و علوم ورزشی شهر تبریز در گرایش مدیریت ورزشی توزیع گردید. اصلاحات محتوایی و عبارتی ایشان کمک شایانی در اصلاح چک لیست نمود. بدین ترتیب که پیشنهادات رسیده توسط محقق بررسی و در ویرایش نهایی چکلیست لحاظ گردید. با توجه به امکانات و شرایط اقتصادی و اجتماعی، سؤالهای چکلیست در خور شرایط سالنهای ورزشی سرپوشیده شهر تبریز مناسب سازی گردید.

3ـ 5 ـ 3: اعتبار سازه:
برای مشخص کردن اعتبار سازه چکلیستِ طراحی شده توسط محقق، از روش تحلیل عاملی استفاده شد، و با توجه به اینکه روابط بين شاخصها و متغيرها معنیدار شده است؛ چون کلیه اعداد معنیداری بزرگتر از 96/1 میباشد. و اين امر نشان از روابط معنیدار بين هر سوال و هر متغير دارد. بدین معنی که سوالات این تحقیق از نظر اعتبار سازه در وضعیت مناسبی قرار دارند.

3ـ 5 ـ4: پایایی
ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق در جدول زیر نشان داده شده است. همانطور که پیداست مقدار این ضریب برای کلیه متغیرها بالاتر از 7/0 است و در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
متغیر
ضریب آلفایکرونباخ
مسیرهای منتهی
89/0
درب ورودی
79/0
پارکینگ
90/0
سپله و رمپ
77/0
پذیرش و کریدور
83/0
علایم راهنما
98/0
جایگاه تماشاگران
87/0
رختکن
78/0
کمد
90/0
سرویس بهداشتی
86/0
دوشها
81/0
تجهیزات حریق
84/0
امکانات ارتباطی
93/0

3-6 : روشهای آماری جهت تجزیه و تحلیل دادهها
پس از جمعآوری دادهها از طریق چکلیست، تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی انجام شد. در این تحقیق برای ارائه دادن، سازمان دادن، خلاصه کردن، طبقهبندی و توصیف دادههای جمعآوری شده از آمار توصیفی به صورت فراوانی، درصدها و محاسبه شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی در قالب رسم جداول و نمودارها برای تک تک سالنهای مورد مطالعه استفاده شد و برای این منظور از نرمافزار SPSS 19 استفاده شد.

فصل چهارم

یافتههای تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهها

4-1) مقدمه
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
1
2
درهای ورودی و خروجی
9/0
3
مناسبسازی پارکینگ
29/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
1
5
محل پذیرش و کریدور
1
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
83/0
7
جایگاه تماشاگران
63/0
8
رختکنها
63/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
6/0
11
دوشها
5/0
12
تجهیزات اطفای حریق
8/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
5/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
01/9
در این فصل محقق با روشهای تجزیه و تحلیل مناسب دادهها به بررسی سوالهای تحقیق و پاسخ به این سؤالها میپردازد. در این راستا محقق ابتدا به بررسی آمار توصیفی مربوط به دادههای جمعیت شناختی آزمودنیها و سپس با استفاده از آمار استنباطی و روشهای مقتضی، سوالهای تحقیق را مورد بررسی قرار داده است.
4ـ2) آمار توصیفی متغیرهای مناسبسازی اماکن ورزشی:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تماشاگران، مشکلات بینایی، اماکن ورزشی، مواد غذایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، تماشاگران، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی