منابع پایان نامه ارشد درمورد تکرار جرم، حقوق جزا، نوجوانان بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

ب.بررسي تعاريف اقدامات تأميني و تربيتي
در مورد اقدامات تأميني و تربيتي تعاريف گوناگوني از طرف حقوقدانان و صاحب نظران حقوق جزا ارائه شده است که به بيان برخي از آنها مي پردازيم.
تمام تعاريف نقاط مشترک ومشابهي دارند وتفاوت بنيادين با هم ندارند. 1-“.اقدامات تأميني و تربيتي به عنوان تدابير ضروري براي جلوگيري از تکرار جرم گاه در کنار وگاه در قبل يا بعد از اعمال مجازات ها کوشش در اصلاح و باز اجتماعي شدن بزهکاران دارد .”26 2- “اقدامات تأميني عبارت است از يک رشته وسايل دفاع اجتماعي که به حکم قانون و توسط قاضي وبراثروقوع جرم، متناسب با وضع مزاجي واستعداد و منش وسوابق فرد خاطي وخطرناک به کاربرده مي شود تااوبهبود يابد و با اجتماع سازگار گردد ودست به تکرار جرم نزند.27″ 3- :” اقدامات تأميني عبارت است از فراهم نمودن امکان اصلاح براي هرکس وايجاد وسايل جهت تذهيب و بهبود وضع مجرم . به عبارت ديگر ،اقدامات تأميني را مي توان وسايلي که از طرف قانونگذاز براي حفظ جامعه مقرر شده است وبوسيله قضات به نفع محکومين اجرا مي شود ،تعريف نمود .28
4.”اقدامات تأميني واکنشي است مبني بر حمايت پيشگيرانه که يکي از دو شکل واکنش اجتماعي عليه جرم محسوب مي گردد. اين واکنش حمايتي پيشگيرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمي است (چه مسئول و چه غير مسئول) که در حالت خطرناک،يعني حالتي که احتمال ار تکاب جرايم را توسط او جدّي مي نمايد ،به سر مي برد .”29 در تعاريف مذکور – به جز تعريف اول- اولاًفقط به اقدامات تأميني اشاره شده وذکري از “اقدامات تربيتي” به ميان نيامده است30. درصورتيکه بايد به اين وجه تمايز در تعاريف دقّت شود، که اقدامات تأميني، ماهيت حفظ و نگهداري جامعه دربرابر مجرمين خطرناک براي بازسازگاري اجتماعي مجرمين را دارند. واقدامات تربيتي جنبه آموزشي وتربيتي دارند . ثانيًا از اقدامات تأميني درمورد اشخاص، سخن به ميان رفته،در صورتيکه، گرچه موضوع اصلي اقدامات تأميني، “اشخاص خطرناک”مي باشد، ليکن اين امر مانع ازآن نمي شود که دامنه اقدامات تأميني شامل “اشياي خطرناک” هم شود . در هر صورت اقدامات تأميني وتربيتي شامل دوجنبه اصلي و مهّم مي باشد:يکي جنبه تأميني آن که بعضي اقدامات صرفَا ًناظر به اين جنبه است وديگرجنبه تربيتي واصلاحي آن که برخي از آن ها هم شامل هر دو جنبه مي باشد. بنابراين بايد ابتدا نقش مؤثر اقدامات تربيتي را در تعريف پررنگ تر کرد ودرادامه براي هرکدام از اين تدابير تعريف جداگانه اي ارائه داد.اقدامات تأميني ،تدابيري پيشگيرانه هستند که در جهت امنيّت بخشيدن به جامعه درمورد مجرمين خطرناک براي بازسازگاري اجتماعي ودر مورد اشياء خطرناک اعمال مي شود. پس يکي از موضوعاتي که بايد در تعريف اين اقدامات مورد توجّه قرار گيرد، ويژگي پيشگيرانه آنهاست. زيرا هدف از پيش بيني اين اقدامات دروهله ي اوّل پيشگيري از انجام جرم دوباره توسط مجرم است، نه با اجبار ومجازاتهاي شديد بلکه با ايجاد زمينه هاي مناسب براي بازگشت دوباره به جامعه . اين تدابير به دنبال ايجاد امنيّت براي مردم در مقابل مجرمين خطرناک هستند. موضوعي که در “اقدامات تأميني” بيشتر مورد توجّه است ، جرايم ارتکابي از سوي مجرميني است که، مجازات در قبال آنها بي فايده است ونياز به اجراي راه ديگري در قبال آنها احساس مي شود. براي مثال، محکومي که به دليل انجام جرايم متعدّد،تبعيد مي شود، شايد بارها مجازات شده باشد امّا دوبار مرتکّب جرم مي شود. بنابراين اورا به مکاني مي فرستند، که زمينه هاي جرم در آنجا وجودنداشته باشد. از طرف ديگر افراد جامعه نيز از وجود آنها در امان باشند. نگهداري مجانين و معتادين در محل هاي مناسب اقدام تأميني محسوب مي شود. البتّه تکرار جرم شرط تحقّق خطرناک بودن مجرم نيست، بلکه ممکن است فردي باانجام اوّلين جرم خطرناک تشخيص داده شود. بنابراين اجراي اقدامات تأميني، فقط در مورد مجانين يا مجرميني که جرايم سخت و خشن وسنگين انجام مي دهند، امنيّت جامعه را تضمين نمي کند. بلکه اين اقدامات بايد در مورد مجرمين ديگر نيز اعمال شود ؛مثلاً در مورد کلاهبرداران ، مرتکبّين پول شويي وجرايم اقتصادي . در اين تدابير جامعه بدنبال به کيفر رساندن يا تلافّي رفتار مجرمانه مجرم نيست، بلکه آن چيزي که مهمّ است ،تأمين امنيّت وآرامش جامعه در قبال افراد ،وجلوگيري اززمينه هاي تسهيل کننده ي جرايم است . درمورد اشيائي که ،زمينه ساز و تسهيل کننده انجام جرم هستند نيز اجرا مي شود.بدين توضيح که اشيايي که مصرفي جز انجام کار مجرمانه و انحراف در جامعه ندارند، را ضبط يا معدوم مي کنند. اقدامات تربيتي ،تدابيري هستند که در جهت اصلاح وتربيت بزهکار به کارگرفته مي شوند، وجنبه ارشادي ،آموزشي وفرهنگي دارند، وتسهيل کننده راه برگشت بزهکار به جامعه مي باشند. توجّه به اقدامات تربيتي تاحدّ زيادي به تغيير مثبت بزهکاران کمک مي کند . اين اقدامات بيشتر براي اطفال ونوجوانان بزهکار اعمال مي شود امّا نمي توان از تأثير فراوان آن براي بزهکاران ديگر غافل شد . زمانيکه براي مجرمي طي اقدامي تربيتي، يادگيري شغل يا تحصيل، شرکت در دوره هاي مذهبي و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي پيش بيني مي شود ،ويا مي تواند به جاي گذراندن حبس ، کار عام المنفعه انجام دهد ، زمينه ي اصلاح او بسيار بيشتر از مجازاتها فراهم مي شود. زيرا او نيز مي پذيرد که جامعه فقط به دنبال زجر ومجازات اونيست بلکه، هدف والاتري مثل اصلاح و بازگشت به جامعه به عنوان يک شهروند مفيد را دنبال مي کند . بنابراين برنامه ريزي صحيح و افزايش اين اقدامات در گروه بيشتري ازمجرمين ،هدف اصلاح و درادامه پيشگيري از جرم را فراهم مي آورد.
ج. اهداف اقدامات تأميني و تربيتي
اقدامات تأميني، مانند مجازات ها يک هدف عيني را که پيشگيري از جرم واصلاح مجرم است تعقيب مي کنند(البتّه در مورد همه انواع مجازات ها هدف اصلاح مجرم متصوّر نيست) .وهدف ذهني آنها جانشين کردن مجازات با اين اقدامات، درجهت رعايت انصاف ،ودر صورت امکان اجراي يک عدالت نسبي است .31
1)پيشگيري از جرم : با اجراي اين اقدامات ، مي توان هم به طور خاص و هم عام از وقوع جرم جلوگيري کرد. چه در پيشگيري عام که اقدامات کيفري و غيرکيفري درجهت کاهش جرم و بزهکاري مدّ نظراست ،وچه در پيشگيري خاص که ازاقدامات غيرکيفري در جهت اصلاح و تکرار جرم توسط بزهکار خاص استفاده مي شود ،نقش اقدامات تأميني و تربيتي مانند آزادي مشروط، مجازات هاي جايگزين حبس، تعليق اجراي حکم ، تعويق صدورحکم ، نظام نيمه آزادي و.. بسيار حائز اهميّت است. . 2)جانشين کردن مجازات ها با اقدامات تأميني : هدف ذهني اقدامات تأميني، تحقق انصاف وعدالت با جانشين کردن مجازات ها با اين اقدامات است. طرفداران اين اقدامات آرمان خود را اجراي آنها وعدم اعمال مجازات دانسته ومعتقدند که، انصاف ايجاب مي کند که به جاي مجازات ها از اين اقدامات استفاده شود.ليکن بايد اذعان کرد که تحقّق اين آرمان با مجازات ها چندان امکان پذير نيست؛ وحتّي گاه مدعيان بي فايده بودن اين اقدامات به تندي و با شتاب آن را منشأتکرار جرم مي دانند وقانونگذاريها را زير فشار تجديد سيستم واحد مجازات ها قرار مي دهند . 32 بنابراين مي توان نتيجه گرفت، اصلاح مجرمين و بازسازگاري اجتماعي آنها و پيشگيري از وقوع بزه، از مهم ترين اهداف اقدامات تأميني وتربيتي است. براي نيل به اين مقصود از انواع اقدامات تأميني و تربيتي استفاده مي شود. .اصلاح مجرم که رويکردي انساني در مواجهه باجرم و بزهکاري است داراي الگوهاي مختلف علمي است ؛33 پس براي هرچه بهتر اجرا شدن اين اقدامات و دستيابي به اهداف مورد نظر بايد ازيافته هاي علوم ديگر نيز استفاده کرد تا بتوان به بهترين شکل اهداف اين تدابير را تأمين کرد. د)ويژگي ها و خصايص اقدامات تأميني و تربيتي : مهّم ترين ويژگي هاي اقدامات تأميني وتربيتي را مي توان به شرح زير خلاصه کرد. در حقيقت اين تفاوت ها بيشتر در تقابل با ويژگي هاي مجازات قرار مي گيرند . البته نبايد ناديده انگاشت که ادعاي دوري مطلق ويژگي هاي اقدامات تأميني از مجازات ها قابل پذيرش نيست ،زيرا در کليه اقدامات تأميني نيز رنگي از ويژگيهاي مجازات مي توان ديد .
1) نداشتن رنگ اخلاقي:اقدامات تأميني برعكس كيفرها كه حاصل تقصير و خطاي جزايي مي‌باشند، هيچ تناسبي با نيّت خطاكارانه فاعل جرم ندارند. در حقيقت اقدامات تأميني به گذشته توجّه ندارد و جهت آن منحصر به آينده به منظور پيشگيري از تكرار جرم است. بهرحال اين اقدامات داراي جنبه سرزنش اجتماعي يا مجازات نيست. بنابراين از صفت زجردهندگي و ترذيلي مبرّا است.البتّه بايد خاطر نشان کرد رنگ اخلاقي داشتن واکنش جزايي منحصر به مواردي که مجازات ويژگي ترذيلي ورسواکننده گي داشته باشد نيست، ونمي توان به طور مطلق گفت که اقدامات تأميني و تربيتي رنگ اخلاقي ندارند. هدف از به کارگيري اقدامات تأميني وتربيتي، بازسازي اجتماعي مجرم وايجاد زمينه‌هاي يك زندگي سالم و بدور از جرم و بزهكاري براي اوست. در واقع نحوه اجراي اقدامات تأميني وتربيتي بايد به شكلي مقرّر و تنظيم شود كه مجرم احساس نكند كه او را به خاطر تقصيرش كيفر مي‌دهند، چه اگر چنين باشد از هدف‌هاي عيني اين اقدامات دور مي‌مانيم.34
2)نامعيّن بودن مدّت: نامعين بودن زمان اقدامات تأميني و تربيتي يك اصل مهم و غيرقابل انكار است. البته نظرات افراطي نيز در اين زمينه وجود داشت و طرفداران مكتب تحققي (ايتاليايي) حقوق جزا كه بوجود آورندگان مفاهيم حالت خطرناك، دفاع اجتماعي و اقدامات تأميني بوده‌اند، براي نشان دادن واكنش به حالت خطرناك افراد، پيشنهاد صدور احكام با مدت نامعيّن راپيش بيني كرده بودند.مخالفان به اين مسأله ايراد مي گيرند که عدم ذکر مدّت در اقدامات تأميني خلاف اصل قانوني بودن اقدامات تأميني و تربيتي است . در واقع به منظور نيل به هدف‌هاي اقدامات تأميني وتربيتي، مدّت آن بايد نامعين باشد. نه قانونگذار و نه مقام قضايي نبايد از پيش مدّتي را براي اجراي اين اقدامات تعيين كنند،زيرا “حالت خطرناک ” مجرم است که باعث اعمال اين اقدامات در قبال اوشده است ،بنابراين با رفع اين حالت است که مي توان حکم به خاتمة اين اقدامات داد.البتّه پذيرش مطلق غير معيّن بودن مدّت اقدامات تأميني نيز منطقي و مطابق با اصول پذيرفته شده حقوق كيفري از جمله اصل قانوني بودن مجازات‌ها و اقدامات تأميني نمي‌باشد . به همين منظور دو راه حل پيشنهاد شده است؛اوّل: تعيين حداكثر مدت و تقليل و قطع آن در صورت رفع حالت خطرناک. دوّم: تعيين مدّت معين و مشخص و قابليّت تمديد آن . البته منطقي‌تر با وضع حقوق محكومان، راه حل دّوم مي‌باشد كه با اصول پذيرفته شده منطبق‌تر است.35 بنابراين پذيرش نسبيت(احکام نامعين نسبي) در تعيين و اجراي اين اقدامات صحيح تر به نظر مي رسد. به اين معني که قضات با توجه به حالت خطرناک مجرم، راجع به افزايش مدت ياخاتمه دادن به اقدامات تأميني وتربيتي تصميم گيري مي کنند. هرگاه به اين نتيجه رسيديم كه مجرم ديگر داراي خطري براي اجتماع نيست، نگهداري او در مركز اقدامات تأميني و تربيتي بي‌مورد و موجب تحميل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کمال مطلق، آرمان ها و ارزش ها، قانون مجازات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد دوران باستان، ارتکاب جرم، تکرار جرم