منابع پایان نامه ارشد درمورد تيمار، ميانگين، آبياري

دانلود پایان نامه ارشد

گلدهي و گرده افشاني بود. در مطالعهي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيکي ارقام گلرنگ بهاره تحت شرايط تنش آبي، گزارش شد که بيشترين شاخص برداشت دانه با ميانگين 7/25 درصد توسط رقم RH 8018 در شرايط بدون تنش آبي و کمترين مقدار آن با ميانگين 21/19 درصد در شرايط بدون تنش آبي، توسط رقم Arak توليد شد (Ashkani et al., 2007). در بررسي اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گلرنگ، بيشترين مقدار شاخص برداشت دانه با ميانگين 4/28 درصد مربوط به تيمار آبياري کامل (شاهد) و کمترين شاخص برداشت دانه با ميانگين 4/23 درصد مربوط به تيمار قطع آبياري در مرحلهي گلدهي گزارش شده است (Nabipour et al., 2007).
اميدي (1388) طي بررسي اثر تنش آبي بر ويژگي هاي زراعي و فيزيولوژيکي سه رقم گلرنگ بهاره در کرج اظهار داشت که در بين سطوح مختلف تنش آبي، بيشترين و کمترين شاخص برداشت دانه به ترتيب با ميانگين 23 و 15 درصد مربوط به تيمار شاهد و تيمار قطع آبياري در دو مرحلهي تکمه دهي و گلدهي بود. همچنين در بين ارقام مورد بررسي، بيشترين و کمترين شاخص برداشت دانه با ميانگين 21 و 18 درصد به ترتيب مربوط به ارقام محلي اصفهان و رقم اراک-2811 بود. موحدي دهنوي و مدرس ثانوي (1385) در بررسي اثر محلول پاشي ارقام گلرنگ تحت تنش خشکي در منطقه اصفهان اظهار داشتند که بيشترين و کمترين مقدار شاخص برداشت دانه با ميانگين 5/23 و 6/14 درصد به ترتيب مربوط به تيمار هاي قطع آبياري در مرحله رويشي و قطع آبياري در مراحل گلدهي و گرده افشاني بود.

2-1-22: اثر تنش کمبود آب بر تعداد غوزه در بوته:
صفت تعدا غوزه در بوته در صفات تعداد دانه در گياه و عملکرد دانه مؤثر است و از اين رو با اهميت مي باشد.
اعمال تنش خشکي پس از تشکيل غوزه هاي اوليه باعث کاهش غوزه ها در مراحل بعدي رشد مي شود (Dajue and Mundel, 1996). معمولاً در گلرنگ به ازاي توليد هر شاخهي فرعي، يک غوزه نيز توليد خواهد شد، و کمتر ديده شده که انتهاي هر شاخهي فرعي به يک غوزه ختم نگردد. برخي از محققان (Ashkani et al., 2007). طي تحقيقي که بر روي هشت رقم گلرنگ بهاره انجام داده اند، بيان کردند که رقم نبراسکا با ميانگين (8/20 عدد) و رقم RH410118 با ميانگين (2/14 عدد) غوزه در بوته به ترتيب بيشترين و کمترين تعداد غوزه در بوته را به خود اختصاص دادند. اعمال تنش خشکي پس از مرحلهي تشکيل غوزه هاي اوليه باعث کاهش تعداد غوزه هاي ثانويه و ثالثيه مي شود، که قطر اين غوزه ها از غوزه هاي اوليه کمتر است (Dajue and Mundel, 1996). کافي و رستمي (1386) طي تحقيقي در مشهد، اظهار داشتند که، در هر دو سال آزمايش اثر تيمار تنش آبي بر تعداد غوزه در بوته معني دار بود. به طوري که بيشترين تعداد غوزه در هر بوته با ميانگين 8/10 عدد مربوط به تيمار آبياري کامل (شاهد) و کمترين تعداد غوزه در هر بوته با ميانگين 1/6 عدد مربوط به تيمار تنش خشکي شديد بود.
ميرزاخاني و همکاران (1381) گزارش نمودند که رقم محلي اصفهان با ميانگين 78/14 غوزه در گياه در بين ارقام ژيلا، Uc-1 ،نبراسکا-10، اراک -2811 داراي بيشترين تعداد غوزه بود. اميدي (1388) طي بررسي اثر تنش آبي بر ويژگي هاي زراعي و فيزيولوژيکي سه رقم گلرنگ بهاره در کرج اظهار داشت که در بين سطوح مختلف تنش آبي، بيشترين و کمترين تعداد غوزه در بوته به ترتيب با ميانگين 9/7 و 9/5 عدد مربوط به تيمار شاهد و تيمار قطع آبياري در دو مرحلهي تکمه دهي و گلدهي بود. همچنين در بين ارقام مورد بررسي، بيشترين و کمترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 7/6 و 9/5 عدد به ترتيب مربوط به ارقام محلي اصفهان و Fo2 بود. موحدي دهنوي و مدرس ثانوي (1385) در بررسي اثر محلول پاشي ارقام گلرنگ تحت تنش خشکي در منطقه اصفهان اظهار داشتند که، بيشترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 5/24 عدد به ترتيب مربوط به تيمار محلول پاشي عنصر روي به همراه قطع آبياري در مرحلهي رسيدگي گياه وکمترين مقدار آن با ميانگين 6/11 عدد، مربوط به تيمار محلول پاشي با آب خالص به همراه قطع آبياري در مراحله رشد رويشي گياه بود. در مطالعهي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيکي ارقام گلرنگ بهاره تحت شرايط تنش آبي، گزارش شد که بيشترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 8/20 عدد توسط رقم Nebraska-10 در شرايط بدون تنش آبي و کمترين تعداد آن با ميانگين 5/6 عدد در شرايط تنش آبي، توسط رقم Nebraska-10 توليد شد (Ashkani et al., 2007). در بررسي اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گلرنگ، بيشترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 7/25 عدد توسط رقم Esfahan در تيمار قطع آبياري در مرحله گلدهي وکمترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 6/17 عدد توسط رقم Arak در تيمار قطع آبياري در مرحلهي گلدهي گزارش شده است (Nabipour et al., 2007).

2-1-23: اثر تنش کمبود آب بر تعداد دانه در غوزه:
با افزايش شدت تنش کمبود آب، در ميزان رشد رويشي و مقدار مواد فتوسنتزي گياه کاهشي مشاهده خواهد شد و در نتيجه آن تأثيرات منفي چشمگيري در فاز زايشي گياه بوجود خواهد آمد. از آن جمله مي توان به کاهش تعداد غوزه در بوته و کاهش تعداد گل در هر غوزه اشاره نمود. ضمن اينکه تنش آبي گرده افشاني گل هاي موجود در هر غوزه را نيز تحت الشعاع خود قرار داده و اين امکان وجود دارد که تمام گل ها به دانه تبديل نشوند. همچنين اگر همه گل ها نيز موفق به تلقيح شوند، ولي چون در اثر تنش شديد آبي، مقدار اسيميلات توليد شده در گياه کاهش شديدي يافته است، بنابراين برخي از گل هاي تلقيح شده موفق به دريافت کربوهيدرات کافي، براي توسعه و پر نمودن دانه دريافت نخواهند کرد و ناچاراً تعداد دانه در هر غوزه کمتر خواهد شد. اميدي (1388) طي بررسي اثر تنش آبي بر ويژگي هاي زراعي و فيزيولوژيکي سه رقم گلرنگ بهاره در کرج اظهار داشت که در بين سطوح مختلف تنش آبي، بيشترين و کمترين تعداد دانه در غوزه به ترتيب با ميانگين 55/36 و 75/26 عدد مربوط به تيمار شاهد و تيمار قطع آبياري در دو مرحله تکمه دهي و گلدهي بود. همچنين در بين ارقام مورد بررسي، بيشترين و کمترين تعداد دانه در غوزه با ميانگين 41/30 و 77/29 عدد به ترتيب مربوط به ارقام محلي اصفهان و Fo2 بود. کافي و رستمي (1386) طي تحقيقي در مشهد، اظهار داشتند که، در هر دو سال آزمايش اثر تيمار تنش آبي بر تعداد دانه در غوزه در سطح احتمال پنج درصد معني دار بود. به طوري که در سال اول بيشترين تعداد دانه در غوزه با ميانگين 1/34 عدد مربوط به تيمار آبياري کامل (شاهد) و کمترين تعداد دانه در غوزه با ميانگين 25 عدد مربوط به تيمار تنش خشکي شديد در همان سال بود. موحدي دهنوي و مدرس ثانوي (1385) در بررسي اثر محلول پاشي ارقام گلرنگ تحت تنش خشکي در منطقهي اصفهان اظهار داشتند که، بيشترين تعداد دانه در غوزه با ميانگين 41 عدد به ترتيب مربوط به محلول پاشي منگنز و تيمار قطع آبياري در مرحله رشد رويشي و کمترين مقدار آن با ميانگين 6/30 عدد، مربوط به تيمار عدم محلول پاشي به همراه قطع آبياري در مراحل گلدهي و گرده افشاني بود. درمطالعهي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيکي ارقام گلرنگ بهاره تحت شرايط تنش آبي، گزارش شد که بيشترين تعداد دانه در هر غوزه با ميانگين 9/56 عدد توسط رقم Poshtkooh در شرايط بدون تنش آبي و کمترين تعداد آن با ميانگين 7/23 عدد در شرايط تنش آبي، توسط رقم RH 410118 توليد شد (Ashkani et al., 2007). در بررسي اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گلرنگ، بيشترين تعداد دانه در غوزه با ميانگين 3/37 عدد توسط رقم Esfahan در تيمار آبياري کامل (شاهد) و کمترين تعداد دانه در غوزه با ميانگين 4/17 عدد توسط رقم Fo2 در تيمار قطع آبياري در مرحله گلدهي گزارش شده است (Nabipour et al., 2007). يکي از فاکتورهاي مهم در عملکرد دانه صفت تعداد دانه در غوزه مي باشد. در اين صفت با افزايش تعداد دانه در غوزه، تعداد دانه در تک بوته و در نهايت عملکرد دانه در هکتار بالا مي رود. نتايج محققان نشان داده است که تنش خشکي در مرحله ي گل دهي باعث اختلال در تلقيح و کاهش گلچه ها و در نتيجه کاهش تعداد دانه در غوزه مي گردد، که هرچه زمان تنش به مرحله ي گل دهي نزديک تر باشد، کاهش تعداد دانه در غوزه بيشتر است (يزدي صمدي، 1375 ؛ توکلي، 1381). ابوالحسني (1381) در بررسي 15 لاين بومي گلرنگ در شرايط تنش و بدون تنش اظهار داشت، صفت تعداد دانه در غوزه در شرايط تنش 71% و در شرايط بدون تنش 70% از تغييرات عملکرد دانه در بوته را توجيه مي نمايد.

2-1-24: اثر تنش کمبود آب بر تعداد غوزه ي نابارور:
اين صفت در حقيقت يک عامل منفي در عملکرد دانه محسوب مي شود و با افزايش آن از تعداد غوزه هاي بارور نسبت به کل تعداد غوزه هاي يک گياه کاسته مي شود. از اين رو اين صفت مهم تلقي مي شود.احتمالاً خشکي از گيرايي مادگي و همچنين دوام گرده مي کاهد که از تلقيح گلچه ها و باروري آن ها جلوگيري مي کند و در نتيجه غوزه هاي نابارور را افزايش مي دهد (فراست، 1389).

2-1-25: اثر تنش کمبود آب بر شاخص سطح برگ:
صفت شاخص سطح برگ به منظور بررسي نسبت سطح سبز براي توليد مواد فتوسنتزي در مزرعه اندازه گيري مي شود. نادري وهمکاران (1384) بيان داشتند که اثر تنش خشکي بر شاخص سطح برگ در زمان گل دهي از نظر آماري معني دار بود. طبق نتايج حاصله اعمال تنش خشکي باعث افت شديدي در اين صفت در تمام سطوح تنش خشکي گرديد. هاشمي دزفولي نيز نتايج مشابهي گزارش نمود (Hashemi Dezfouli, 1994).

2-1-26: اثر تنش خشکي بر عملکرد روغن:
عملکرد روغن عمده ترين محصول اقتصادي در کشت و کار گلرنگ است، بنابر اين اغلب پژوهش ها و تحقيق ها روي گياه گلرنگ در اين زمينه است. نادري و همکاران (1384) بيان کردند که عملکرد روغن در شرايط تنش به شدت کاهش مي يابد به طوري که در تيمار شاهد عملکرد روغن 1179 کيلوگرم در هکتار برآورد شد که در سه سطح تنش کاهش معني داري گزارش گرديد. در تحقيقي در ترکيه مشخص شد که تنش بر ميزان روغن دانه تأثير معني داري مي گذارد (Ozturk et al., 2008). نادري و همکاران (1384) اظهار داشتند که عملکرد روغن به طور معني داري در سطح احتمال يک درصد تحت تأثير تيمارهاي قطع آبياري قرار گرفت. عملکرد روغن در تيمارهاي کمبود آبياري با يک دامنه ي حداقل 8/522 کيلوگرم در هکتار در تيمار آبياري پس از 70 ميلي متر (شاهد) همگي در يک گروه آماري قرار داشتند، ولي در مقابل عملکرد روغن در تيمار آبياري تارسيدگي فيزيولوژيکي با ميزان 8/677 کيلوگرم در هکتار به طور معني داري بيشتر از تيمارهاي قطع آبياري در مراحل گل دهي بود. همچنين تيمار قطع آبياري در مرحله ي خاتمه ي گل دهي با ميزان عملکرد روغن 9/560 کيلوگرم در هکتار به طور معني داري نسبت به تيمار قطع آبياري در مرحله ي شروع گل دهي برتري داشت.
نتايج نشان مي دهد که با اعمال تنش خشکي ميزان درصد روغن کاهش يافته است. تنش كم آبي همانند درجه حرارت بالا، درصد روغن دانه را كاهش مي دهد. بر اثر تنش كم آبي، مقدار فتوسنتز خالص به دليل كاهش ورود دي اکسيد کربن به واسطه بسته شدن روزنه ها و تأثير مستقيم خشكي بر سيستم فتوسنتزي، كاهش يافته كه در اين شرايط ، از ميزان هيدرات هاي كربن (قندها) كاسته مي شود ازطرفي، به دليل اين كه در شرايط تنش كم آبي، رسيدگي گياه تسريع مي گردد، فرصت كافي جهت سنتز پروتئين ها و قندهاي ذخيره شدهي دانه وجود نخواهد داشت و به همين دليل، در اين شرايط، درصد روغن دانه كاهش خواهد يافت (آلياري و همکاران، 2000). در پژوهشي بيشترين عملکرد روغن به مقدار 2/407 کيلوگرم بر هکتار در تيمار آبياري معادل 100 درصد نياز آبي گياه و کمترين عملکرد روغن به مقدار 7/297 کيلوگرم بر هکتار در تيمار آبياري معادل 50 درصد نياز آبي گياه بدست آمد (فراست، 1389). کافي و رستمي (1386) بيان داشتند که عملکرد روغن تحت تأثير تنش خشکي قرار گرفت به طوري که بيشترين عملکرد روغن در تيمار آبياري کامل و کمترين عملکرد روغن در تيمار تنش شديد خشکي حاصل گرديد. نادري و همکاران (1384) اظهار داشتند که با اعمال تنش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ميانگين، تيمار، آبياري Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد آبياري، اسيد، خشکي