منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه یافتگی، محصولات کشاورزی، تاکسونومی

دانلود پایان نامه ارشد

7 تعداد و درصد زنان و مردان به تفکیک بخش در سال 1385 ……………….. 75
جدول 3- 8 – تعداد و درصد زنان و مردان به تفکیک بخش در سال 1390 ……………. 76
جدول 3 – 9 – تعداد ودرصد خانوار در سال 1385 ……………………………………… 78
جدول 3 – 10 – تعداد و در صد جمعیت بر اساس سن و جنسیت ………………………… 80
جدول 3- 11 – میزان جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک بخش ……………………….. 83
جدول 3-12- تعداد کل و جنسیت جمعیت به تفکیک دهستان ……………………………… 85
جدول3-13- تعداد جمعیت با سواد وبی سواد به تفکیک دهستان و جنسیت ………………. 87
جدول 3-14- وضع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس ………………….. 90
جدول 3-15- جمعیت 10 ساله و بیشتر براساس گروههای عمده شغلی ………………….. 91
جدول4-1- خلاصه نتایج اقلیمی ……………………………………………………………… 95
جدول 4-2- اراضی طبیعی در سال 1385 ………………………………………………. 110
جدول 4-3- اراضی طبیعی در سال 1390 ………………………………………………. 111
جدول4-4- تعداد بهره برداران کشاورزی در سالهای مختلف …………………………… 113
جدول 4-5- میزان انواع تولیدات کشاورزی به تن ……………………………………….. 115
جدول 4-6- تولید انواع محصولات کشاورزی به هکتار سال 1390-1385 ……………117
جدول 4 – 7- میزان محصولات کشاورزی سال 1385 به تفکیک دهستان……………. 119
جدول 4-8- شاخص های مورد استفاده در عملیات موریس ……………………………… 123
جدول 4-9 – سنجش توسعه یافتگی در عملیات موریس ………………………………….. 124
جدول 4-10 – سنجش توسعه یافتگی در عملیات تاپسییس ………………………………. 127
جدول 4-11– شاخص های مورد مطالعه در تاکسونومی ……………………………….. 132
جدول 4-12- وضعیت در حال مناطق همگن ……………………………………………. 133
جدول 4-13- هدف توسعه در مناطق همگن ……………………………………………… 134
جدول 4-14- نتایج حاصل از سه روش موریس ، تاپسیس و تاکسونومی ………………. 137
جدول 4-15- فاصله دهستان از مرکز شهرستان ………………………………………… 139

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 3-1- میانگین حداکثر و حداقل دمای ماهانه (1391-1381) …………………….. 64
نمودار 3 -2- میانگین حداکثر و حداقل دمای ماهانه (1391-1381) ……………………. 65
نمودار 3-3- میزان و درصد بارش فصلی (1391-1281) ………………………………. 66
نمودار 3 -4- رطوبت نسبی ………………………………………………………………… 68
نمودار 3-5- تبخیر ماهانه ……………………………………………………………………. 69
نمودار 3 – 6- جمعیت شهرستان ورامین در سه دوره آماری……………………………… 74
نمودار 3-7 – تفکیک جنسیتی جمعیت سال 1385 ………………………………………… 75
نمودار 3- 8 – تفکیک جنسیتی جمعیت 1390 …………………………………………….. 77
نمودار 3- 9 – نرخ رشد در سه دوره آماری متوالی ……………………………………… 78
نمودار 3- 10 – تعداد و درصد خانوار به تفکیک بخش………………………………….. 79
نمودار 3 – 11 – تعداد و در صد جمعیت بر اساس سن و جنسیت ………………………… 81
نمودار 3 – 12 – میزان و درصد بار تکفل 1385 ………………………………………… 82
نمودار 3 – 13 – میزان جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک بخش 1385 …………….. 83
نمودار 3- 14 – میزان جمعیت به تفکیک دهستان ………………………………………… 86
نمودار 3- 15 – میزان جمعیت دهستان به تفکیک جنسیت ……………………………….. 86
نمودار 3- 16 – تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک دهستان …………………….. 88
نمودار 3- 17 – تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک جنسیت …………………….. 88
نمودار 3- 18 – وضع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس ………………… 90
نمودار 3- 19 – میزان جمعیت شاغل در گروههای عمده شغلی ………………………….. 92
نمودار 3- 20 – درصد جمعیت شاغل در گروههای عمده شغلی ………………………… 92
نمودار4- 1- میزان بارندگی سالیانه در طی دوره آماری 1391-1381 ………………. 107
نمودار 4-2- درصد نرمال بارندگی در سالهای (1391-1381) ………………………. 108
نمودار 4 -3– وسعت اراضی طبیعی 1385……………………………………………… 110
نمودار 4- 4 – وسعت اراضی طبیعی 1390…………………………………………….. 111
نمودار 4 – 5 – تعداد بهره برداران کشاور……………………………………………….. 113
نمودار 4 – 6 – میزان انواع تولیدات کشاورزی به ………………………………………. 115
نمودار 4 -7 – سنجش توسعه یافتگی در عملیات موریس ……………………………….. 124
نمودار 4 – 8- سنجش توسعه یافتگی در عملیات تاپسییس ………………………………. 127
نمودار 4 – 9 – وضعیت حال توسعه مناطق همگن ……………………………………… 135
نمودار 4 – 10– هدف توسعه در مناطق همگن ………………………………………….. 135
نمودار 4 – 11 – نتایج حاصل از سه روش موریس ، تاپسیس و تاکسونومی………….. 138

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- اقلیم در کره زمین ……………………………………………………………….. 11
شکل 2-2- دما در مناطق مختلف کره زمین ……………………………………………….. 15
شکل 2-3- نحوه ایجاد باران ………………………………………………………………… 17
شکل 2-4- خشکسالی کشاورزی …………………………………………………………… 34

فهرست نقشه
عنوان صفحه
نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان ورامین …………………………………………………… 57
نقشه عوارض طبيعي پستي و بلندي شهرستان ورامين ……………………………………. 60
نقشه زمین شناسی شهرستان ورامین ……………………………………………………….. 62
نقشه تناسب اراضی برای کابری های عمده ………………………………………………. 105

فصل اول

مقدمه و کلیات

مقدمه
بررسی بستر های فعالیت ، بخصوص کشاورزی و عوامل موثر در کیفیت و کمیت تولیدات آن که خود نقش موثری در توسعه فعالان دارد و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . احضاء عوامل و تعیین اولویت عوامل اثر گذار و مشخص نمودن نقش هر یک از ضرورت های یک مطالعه است . در فعالیت کشاورزی ، آسیب شناسی عوامل موثر در این فعالیت و کاهش و افزایش شدت و ضعف هر یک از آنان خود می تواند راهگشای وضعیت موجود و سبب افزایش فعالیت و اقتصاد آن شود و از رکود و یکنواختی آن و در نهایت از این طریق از ضعف ها جلوگیری نماید . و لذا سبب توسعه کمی و کیفی این فعالیت و شاغلان حاضر در آن گردد.

بیان مسئله
با توجه به روند گرمایش زمین و محدودیت بارندگی های سالهای اخیر، خشکسالیهای پیاپی گسترده مزارع و باغات و به طور کل اقتصاد روستایی در مناطق مختلف جهان از جمله ایران را تحت شعاع قرارداده است . به گونه ای که بسیاری از محصولات کشاورزی به شدت به لحاظ کمی و کیفی از خشکسالی آسیب دیده اند، و همین آسیبها به مراتب ظرفیتهای توسعه در نواحی روستایی را دچار مخاطره نابودی کرده است . با توجه به نوسانات شدید در بارش های مختلف کشور ، خشکسالی ها از جمله بلایای طبیعی هستند که در شرایط نوسان منفی و یا به عبارتی کاهش بارش های جوی نسبت به میانگین دراز مدت رخ می دهند و اثر های زیانباری را بر بخش کشاورزی و بعضا اقتصاد نواحی تحمیل می نمایند به طور یقین وجود ابعاد مختلفی از این پدیده موجب تعریف های گوناگونی از آن می شود که با توجه عواملی همچون بارنگی ، دما ، پوشش گیاهی و…. عنوان می گردد . ( فرج زاده ، 1384، 3)
با توجه به عوامل موثرآب و هوایی در تعیین الگوی صحیح کشاورزی باید اهتمام زیادی گردد . شاید بسیاری از برنامه ریزی های صورت گرفته در مناطق روستایی کشور و خصوصا در زمینه کشاورزی نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه به فراگیر شدن و در نتیجه رویارویی با مسائل جدیدتر را رقم زده است در پی پایین آمدن کیفیت منابع آب و به تبع آن خاک پدیده های دیگری متعاقب آن به وقوع می پیوندد که دولتها را به شدت درگیر می سازد .
صاحب نظران توسعه روستايي معتقدند كه تحقق اين اهداف از طريق تصميم گيري و برنامه ريزي از درون جامعه روستايي و با حمايت و تسهيل گري مديران و برنامه ريزان بيروني حاصل مي شود (Escap,1996,2) ، كه متأسفانه در طول چندين دهه برنامه ريزي و به ويژه توسعه روستاي به خاطر تبعيت از الگوي توسعه برون زا در قالب نظريه نوسازي، مورد توجه قرار نگرفته است كه برايند آن شكل گيري دولت بزرگ، در حاشيه قرار گرفتن مردم، تربيت مردم روستايي مطيع و وابسته به كمك دولت،جريان نوآوري ها از شهر به روستا، مهاجرت نيروهاي خلاق با استعداد و كوشاي جوان به شهر به دليل عدم توجه به آنها، و عدم ارائه امكانات مناسب در محيط روستا، بيكاري، فقر، تخليه روستاها، تغييرات اجتماعي و نظاير اينها بوده است . (افتخاری و همکاران ، 1386، 12)
در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار با توجه به شرایط خاص آب و هوایی در کشور بسیاری از مسائل را باید مرتفع کرد .مدیریت در استفاده از آب در مصرف کشاورزی هم وضعیت را سخت تر کرده است به همین دلیل الگوی مصرف آب در کشور باید به گونه ای اصلاح شود که نسبت مصارف کشاورزی به تنهایی از 93% وضع فعلی به حدود 90 % در طی برنامه تغییر یابد . همچنین فعالیت بخش های مصرف کننده آب باید به گونه ای سازماندهی شود که ابتدا از آلودگی های منابع آب ناشی از فعالیت این بخشها کنترل شده ، سپس شاخص های کیفی آب به سطح شرایط مطلوب ارتقاء یابد . از طریق عدم بهره برداری بهینه از آبها و استفاده از آبهاب نامناسب توسط بهره برداران سالانه بخشی از اراصی زیر کشت در معرض شوری قرار می گیرد . همچنین به دلیل شرایط سخت محیطی در کشور ، خاکهای بی حاصل بیابانی و تپه ماسه ها و یا خاکهای شور در فلات و تپه ماسه ها برتری چشم گیری را نشان می دهد . ( خانی ، 1386 ، 188-187)
در هر نقطه ای از دنیا هیج مکانی مانند روستا ها به لحاظ وابستگی اقتصادی به زمین و کشت و کار حاصل از آن ، درگیر شرایط آب و هوایی و اقلیمی هستند ؛ در حقیقت روستاها محل کشاورزی هستند؛ لذا توسعه همه جانبه آن در گرو بالارفتن میزان سطح زیر کشت و اندازه تولیدات زراعی و دامی است . تحقق این موضوع در گرو برآورده شدن بعضی ازنهاده های کشاورزی از جمله آب مورد نیازمی باشد .
در این رابطه شهرستان ورامین نیز با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تاکسونومی، هیدرولوژی، رطوبت نسبی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تولیدات کشاورزی، محصولات کشاورزی، توسعه روستا