منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه منطقه، چهارمحال و بختیاری، انقلاب اسلامی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصاد،مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي، چاپ دوم ، 1371
زنگي آبادي، علي؛ بررسي جايگاه شهرهاي مياني در ساماندهي فضايي و توسعه منطقهاي، فصلنامه انديشه،دانشگاه زنجان ، 1378
دشتي برنجه، سيروس؛ نقش شهرهاي كوچك در توسعه منطقهاي، مورد:شهر ستان تكاب . دانشگاه شهيد بهشتي،1377
سالنامه آماری استان چهار محال و بختیاری؛ معاونت برنامه ريزي استانداري چهارمحال و بختیاری، 1387
سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال و بختیاری؛ مشخصات عمومي، اجتماعي و اقتصادي آباديهاي داراي سكنه شهرستان شهرکرد، 1375
سازمان برنامه و بودجهاستان چهارمحال و بختیاری؛ گزارش اجمالي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شهرستان شهرکرد، 1382
سازمان برنامه و بودجهاستان چهارمحال و بختیاری؛ معاونت آمار و اطلاعات، مقایسه خانوار و جمعیت نقاط مسکونی استان چهارمحال و بختیاری در چهار سرشماری عمومی کشور 1385
سازمان برنامه و بودجه ؛ طرح پايه آمايش سرزمين جمهوري اسلامي ايران، جلد اول، جامعه شهري
سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران، شناسنامه آبادیهای کشور؛ سرشماری عمومی نفوس ومسکن، شهرستان شهرکرد، 1375
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری؛ بازسازی جمعیت نقاط مسکونی استان بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی استان (1385- 1375 – 1365)، 1385
سازمان شهر داریها و دهیاریها، دانشنامه مدیریت شهری ؛ 1387
سرور، هوشنگ و همكاران؛ نگرشي بر نقش كانوني شهرهاي كوچك و مياني در توسعه منطقه اي ( قسمت دوم ) مجله شهرداريها ؛ سال ششم ،شماره 74 ؛1388
سعيدي، عباس؛ مباني جغرافياي روستايي، انتشارات سمت ،چاپ اول ،1377
سعيدي، عباس؛ سطح بندی روستاهای کشور، انتشارات شهیدی، چاپ اول، 1388
سعيدي، عباس؛ الگوهای خدمات رسانی روستایی، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1388
شكويي، حسين؛ ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري؛ انتشارات سمت، جلد اول، چاپ اول ،1373
صرافي، مظفر؛ مباني برنامه ريزي منطقه اي، سازمان يرنامه و بودجه، 1377
ضياء توانا، محمدحسن و همكاران؛ روند تبديل روستا به شهر و پيامدهاي آن در شهرستان تالش ، جغرافيا و توسعه، شماره 10، 1386
طاهرخاني، مهدي و همكاران؛ تحليل نقش روابط متقابل شهر و روستا در تحول نواحي روستايي استان قزوين، فصلنامه دانشگاه تربيت مدرس، شمارة 4 ، 1383
طلا مينائي، اصغر ؛ تحليلي از ويژگيهاي منطقه اي در ايران، دانشگاه تهران،1353
طرح جامع (توسعه و عمران) شهر سامان، مهندسین مشاور آرمانشهر،تهران 1387
طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش سامان، مهندسین مشاور مآب، تهران 1380
عزیز پور، فرهاد، محسن زاده، آرمین؛ نظریه ها و رویکردهای سازمان یابی فضایی سکونتگاههای روستایی، انتشارات بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی، چاپ اول،1389
عظیمی، ناصر؛ روش شناسی شبکه سکونتگاهها در طرحهای کالبدی منطقه ای، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران، چاپ اول، 1382
فريد، يدالله؛ جغرافيا و شهرشناسي، انتشارات دانشگاه تبريز، چاپ دوم، 1371
فريدمن، جان و داگلاس مايك؛ توسعه روستا – شهري، ترجمه؛ عزيز كياوند، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1363
فني، زهره؛ شهرهاي كوچك رويكردي ديگر در توسعه منطقهاي، سازمان شهرداريهاي كشور،1382
زهره ، فني؛ بررسي كاركرد شهرهاي كوچك در توسعه منطقهاي ، مورد : خوزستان، پژوهشهاي جغرافيايي، شماره ، 37،1382
زهره، فني؛ نقش شهرهاي كوچك در توسعه منطقهاي، رساله دکتری، مورد: استان خوزستان، دانشگاه تربيت مدرس، 1375
زهره ، فني؛ شهرهاي كوچك و توسعه منطقهاي، مورد : منطقه تهران، فصلنامه صفه، شماره 38، 1383
زهره، فني؛ شهرهاي كوچك و توسعهپايدار منطقهاي، فصلنامه مديريت شهري، شماره 4، 1379
ماتور، پرا كاش؛ نقش شهرهاي كوچك در توسعه ملي؛ ترجمه، شعله نوري، انتشارات مديريت امورعمراني شهري ومسكن، تير ماه 1365
محمد زاده تيتكانلو، حميده ؛ ظرفيت سازي شهرهاي متوسط و توسعه فضايي منطقه اي، مورد : بجنورد ، هنرهاي زيبا ، شماره 12 ؛ 1381
معصومي اشكوري، سيد حسن ؛ توانايي اجتماعي پايه اي براي توسعه شهري و منطقه اي، هنرهاي زيبا، شماره 16، 1382
نظريان، اصغر؛ جايگاه شهر هاي كوچك در سازماندهي فضايي و توسعه ملي، مورد : زنجان ، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي سال يازدهم، شمارة 42 ، 1375
نظريان، اصغر؛ جغرافيا شهري ايران ، انتشارات پيام نور، 1376
نوري، هدايت الله و همكاران؛ نقش شهرهاي كوچك در تعادل بخشي نظام سكونتگاهي روستايي استان يزد، جغرافيا و توسعه، شماره 13، 1388

فهرست منابع انگلیسی
1. David Satterthwaite and Cecilia Tacoli: The role of small and intermediate urban centres in regional and rural. Section3: March. 2003
2.Edvins Karnitis. Telework. An opportunity for regional development. 2001
3.Lain Mayer and Richard Huggest. Settlement. Harper and row ltd. Londen. 1979
4.Nagoya Japan:The Growth Profiles of Small Cities. United Nations Centerfor Regional Development. 1983.11.12
5.Marilyn Silberfein: The roal of a small town in rural development. 2001
6.Mexico Office: Strategic Planning and Regional development. 2006

پیوستها :
پیوست یک- تكنيك هاي مورد استفاده در پژوهش :
مدل ضريب ويژگي(Originality Index)
اين مدل به نقش سرويسهاي خدماتي در تعيين مركزيت سكونتگاهها ميپردازد . براي سنجش نقش و اهميت هر عنصر در يك سيستم منطقهاي ( منظور در اينجا سرويسهاي خدماتي است ) به درجه سرويس دهندگي آن عنصر در كل سيستم ، ميتوان توجه نمود . در واقع يك شاخص كمي است كه هماهنگي سرويسهاي خدماتي و رابطة آنها را با يكديگر و نيز با كل منطقه و ساير مراكز جمعيتي نشان ميدهد . بنابراين ضريب سرويسدهندگي هر سرويس خدماتي با درجه ويژگي آن رابطه مستقيم دارد . ضريب ويژگي در يك رابطه متقابل با كليه سرويسهاي موجود در سيستم است و مشخصات كلي سرويسهاي موجود و درجه سرويس دهندگي آنها را آشكار ميسازد . بالطبع كه درجه سرويس دهندگي به عوامل زير بستگي دارد .
نوع سرويس مورد نظر ( چون سرويسهاي مختلف قابل تبديل به يكديگرند) ؛
مقياس كمي و كيفي سرويسهاي مورد بحث ؛
موقعيت قرارگيري سرويس مورد نظر در رابطه با الگوي پراكندگي مصرفكنندگان آن سرويس خاص ؛
بازده يا راندمان هر سرويس خاص در نتيجه برخورداري از وجود و دسترسي به سرويسهاي مكمل ديگر در حوزه مورد بحث و يا موقعيت قرارگيري سرويس مورد نظر در رابطه با الگوي پراكندگي ساير سرويسهاي مكمل .
براي محاسبه ضريب ويژگي به طريق زير عمل ميكنيم :
ابتدا ماتريس ضريب ويژگي را تشكيل ميدهيم . در اين ماتريس m شماره سطرهاي تعداد مراكز جمعيتي را مشخص ميكند و nشماره ستونهاي تعداد سرويسهاي مربوط به هر مركز جمعيتي را تعيين مينمايد كه به دستههاي مختلف آموزشي ، بهداشتي – درماني ، ارتباطات و تسهيلات عمومي تقسيم شدهاند ، سپس هر يك از اعداد مربوط به ماتريس حاصله را در ضريبي بنام ضريب ويژگي ضرب ميكنيم تا ماتريس جديدي حاصل شود .
بنابراين ضريب ويژگي هر سرويس مانندi براي هر مركز جمعيتي مانندj عبارتست از حاصل جمع سرويسهاي مختلف آن مركز جمعيتي تقسيم بر جمع كل سرويسهاي مزبور براي تمام مراكز جمعيتي ضربدر مقدار سرويس iدر مركز جمعيتي j به بيان رياضي ويژگي هر مركز براي هر سرويس عبارتست از:

Osxij=((∑_(i=1)^m▒xij)/(∑_(j=1)^n▒xij))xij
= Osxij ضريب ويژگي هر سرويس در يك مركز جمعيتي ؛
=∑_(i=1)^m▒xij جمع سرويسهاي مختلف يك مركز جمعيتي ؛
=∑_(j=1)^n▒xij جمع كل سرويس نوع iبراي تمام مراكز جمعيتي ؛
=xij تعداد سرويس نوع i در يك مركز جمعيتي ؛
=i نوع سرويس
=j مركز جمعيتي
در مورد محاسبه از طريق استفاده از روش ضريب ويژگي، سرويسها را در چند دسته آموزشي، بهداشتي – درماني و …. طبقه بندي ميكنيم و با بكارگيري ماتريس ويژگي ، وضعيت هر مركز جمعيتي در مجموع سيستم منطقهاي مشخص ميشود. ( طلا مينائي ، اصغر ؛ 1353 : 83-82)
مدل ضريب مركزيت ( Centraliy Index)
اين مدل شاخص بسيار مناسبي در جهت شناخت مركزيت آباديها در ارائه خدمات ميباشد . اين ضريب همچنين شاخص مناسبي جهت اندازهگيري درجه سرويس دهندگي مراكز و نيز تعيين ضرايب به منظور سنجش مقدار كمي كاركردهاي موجود در نقاط جمعيتي است.(طلامينائي،اصغر؛1353 :86) در اين مدل با استفاده از ضرايب مختلف سعي ميشود تا معيار هماهنگي جهت سنجش درجه مركزيت خدماتي هر مركز به دست آورده شود . هدف عمده در اين مدل تعيين سلسله مراتب مركزيت در يك منطقه يا فضاي جغرافيايي بدون توجه به مرزهاي سياسي – اداري است.(mayer and Hugget.1979 : 10-30)
مراحل مختلف اجراي اين مدل كه در نهايت به رتبهبندي روستاها ميانجامد به شرح زيرميباشد :
اولين گام در جهت محاسبه اين مدل تهيه ماتريس خدماتي است كه در انواع و تعداد خدمات در سطح ناحيه مورد مطالعه مشخص شده باشد . گام دوم در اجراي مدل ، محاسبه هر يك از سرويسهاي مورد نظر ميباشد. كه ضريب مركزيت هر يك از سرويسها بر مبناي رابطه زير محاسبه ميگردد :
100/(تعداد مكانهاي برخوردار از آن خدمت) : ضريب مركزيت
رابطه مذكور اهميت متغييرهاي خدماتي نادر را بالا ميبرد و بر عكس خدماتي كه به طور فراوان در سطح ناحيه پخش شدهاند ، اهميت كمتري مييابند . به عبارت ديگر عمل تقسيم عدد ثابت 100 باعث بالابردن اهميت و درجه مركزيت خدمات سطوح بالا كه معمولاُ از فراواني كمي برخوردارند و پايين آوردن اهميت و درجه مركزيت خدمات سطوح پايين ميگردد .
گام سوم در بكارگيري مدل ، محاسبه شاخص مركزيت براي تك تك روستاها است كه بر اساس رابطه زير محاسبه ميگردد :
شاخص مركزيت روستاي A= ( تعداد سرويس نوع 1 در همان روستا× ضريب مركزيت همان سرويس )+ ( تعداد سرويس نوع 2 در همان روستا × ضريب همان سرويس )+ … در نهايت اعداد و ارقام حاصل از كليه سرويسها و ضرايب آن براي هر روستا را جمع ميكنيم كه زمينه براي انجام مرحله بعدي آماده گردد . گام چهارم پس از محاسبه ضريب مركزيت هر روستا رتبه بندي روستاها بر اساس شاخص بدست آمده است . روستاهايي كه داراي بالاترين شاخص مركزيت باشند ، به عنوان مركزيت درجه يك توسعه روستايي تعيين ميشوند . با توجه به اين ماتريس ، سلسله مراتب و درجه بندي سكونتگاهها مشخص ميشود .

مدل قانون رتبه- اندازه (The Rank-Size Rule)
بر اساس اين مدل اگر سكونتگاههاي شهري را به ترتيب اندازه جمعيتي مرتب كنيم جمعيت شهر دوم حدود 2/1 جمعيت شهر اول ، شهر درجه سه حدود 3/1 شهر نخست و بالاخره جمعيت شهر nحدود n/1 جمعيت شهر اول خواهد بود . رابطه رياضي چنين مفهومي را ميتوان به شرح زير عنوان نمود.
(1)p_r= p_1/R^(b )
p_1: جمعيت شهر نخست در منطقه مورد نظر ؛
p_r: جمعيت شهر در مرتبه مورد نظر يا جمعيت شهر Rام ؛
R : مرتبه شهر در منطقه ؛
b: ضريب ثابت فرمول .
توزيع لگاريتم طبيعي :
توزيع لگاريتم طبيعي ، تمامي دامنه اندازة شهري را نشان ميدهد .كه در آن شكل توزيع اندازه شهري حالت خاصي از توزيه پارتو است . در واقع در رابطه (1) b=1 است . در آن صورت جمعيت شهر nام بربرا n/1 شهر نخست خواهد بود. اگر b=0 باشد تمام شهرها به يك اندازه خواهد بود و اگر b مساوي بي نهايت باشد فقط يك شهر وجود خواهد داشت. (حكمت نيا و همكاران، 1385:193).
(2)Log〖 p〗_r=Log〖 p〗_1-Log R
(3) b= Logp_1-LogR/(Logp_1 )
مدل ضريب كشش پذيري ( جمعيت پذيري )
اين مدل شاخصي است كه به وسيله آن ميتوان درصد جمعيت شهرنشين را در مقابل جمعيت كل برآورد نمودو همچنين از طريق اين شاخص ميتوان گرايشهاي موجود در فضاي منطقه و ميزان كشش پذيري جمعيتي آن را محاسبه و مقياس منطقهاي با ساير كانونهاي جمعيتي مقايسه نمود . فرمول اين ضريب به شرح زير است. (فني ،1382 : 107)

مدل اقتصاد پايه يا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، حوزه نفوذ، توسعه روستا، محصولات کشاورزی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، قانون نمونه، قانون جدید