منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه ايدار بوده است.که امید است با توجه به محدوديت منابی اطالعاتي و کمبودهاي اين نگاه به درستي انجام شده باشد.ماحصل اين تالش اين فصل است که اسخگويي به سؤامهاي رساله عنوان شده در فصل اوم را شامل ميشود. اين جمیبندي نتايج ارزيابي و عیت ايداري توسعه در محدوده مورد مشالعه است که در واقی اسخي

براي سوام دوم است.مو وع توسعه و ايداري زيستمحیشي عمدتاً از محتوايي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي برخوردار بوده و مسائل از قبیل تخري طبیعت و آلودگيهاي زيستمحیشي را ناشي از عدم سازگاري الگوي توسعه با محیا زيست مي داند، از ديدگاه مسائلي از اين دست نه علت، بلکه معلوم به حساب ميآيند.علت اصلي بروز مسائل زيستمحیشي، اخذ تصمیمات سیاسي است که توسا محرکهاي اقتصادي، تجاري ادالمبازيد ترويت ميشوند.

همچنین به دلیل غال بودن نگرش بخشي بر سیستمهاي تصمیمگیري و وجود برداشت بسیار محدود از مدهوم محیا زيست و نتايج حاصل از آن، به هر نوع ساخت وساز و فرايند رشد؛ عنوان توسعه اطالق شده است که با توجه به مدهوم توسعه مصداقي ندارد.

در اس به اين سوام که آيا در محدوده مورد مشالعه و حتي خود منشره شهري تهران به عنوان سشح فرادست چیزي تحت عنوان توسعه اتداق افتاده است ميتوان گدت که بیشتر آنچه که روي داده است رشدي لجام گسیخته بوده است و از ديدگاه محیا زيست تداوت میان رشد و توسعه مو وعي حیاتي است به عبارتي رشد تراکم محیاهاي انسانساخت دريک فضاي معین را نميتوان توسعه نامید و همچنین حتي به هر نوع طرح، روژه و يا ساختوسازي نميتوان عنوان توسعه اطالق نمود، يک طرح يا روژه ميتواند به عنوان جزيي از يک برنامه جامی توسعه به حساب آيد، ولي خود به تنهايي توسعه نامیده نميشود.

از طرفي بايد گدت که مدهوم توسعه به طور اعم و در بین کارشناسان ايراني به طور اخص داراي تعريف يکساني نیست.جدا از نظريه ردازيهاي متنوع، متأسدانه درحامحا ر تصمیمگیري و سیاستگذاري در حوزه برنامهريزي شهري و شهرسازي مدهوم توسعه يعني گسترش و رشد شهر حتي اگر داليل متعددي درجهت ندي گسترش شهر ارائه گردد.در ايران اساساً ايدهاي بلندمدت درخصوص چگونگي توسعه شهرنشیني و شهرسازي وجود ندارد و در شرايا فردان چنین ايدهاي، توسعه شهري در حالیکه با فاصله زياد از واقعیت روز حرکت ميکند؛ به گسترش شهري مبدم ميشود.

آنچه که در شرايا حا ر قابل درک است، اين است که صحبت از توسعه ايدار در حالیکه در مورد مدهوم عمومي توسعه هنوز اشتراکنظر وجود ندارد؛ خود باعث یچیدهتر شدن مسأله ميگردد و نميتوان در

مورد توسعه ايدار که در و ی موجود خود مدهومي مبهمتر و دستو اگیرتر است بدون توجه به تعاريف و خواستگاههاي آن در نظامهاي تجربه شده و ذيرفته شده به توافق رسید.

اما آنچه که به بررسي تحوالت صورت گرفته چند دهه گذشته آشکار کرده است مسائلي از قبیل افزايش چشمگیر جمعیتي در محدوده به دلیل مهاجرت، برداشت بيرويه منابی آب محدوده، حاشیهنشیني و اسکان غیررسمي، ايینبودن سشح رفاه و خدمات، فرر اجتماعي و اقتصادي که تخري هاي زيستمحیشي را دامن زده است؛ همگي برنا ايداري محدوده مورد مشالعه و ادامه روندهاي گذشته داللت دارد، کوشش موجود بايد براي توقف اين روند و حداقل قرار گرفتن سمت و سوي توسعههاي آتي در جهت ايداري باشد.دستیابي به توسعهاي که با معیارهاي ايداري انشباق داشته باشد نیازمند برنامهريزي بلندمدت و زمان و هزينه فراوان است.گامي که در و ی موجود بايد برداشته شود برنامهريزي کوتاهمدت براي توقف روندهاي نا ايدراي در محدوده و توقف تخري هاي غیرقابل جبران کنوني است.

-7-4 آزمون فرضيه اول

با در نظر گرفتن توسعه ايدار شهر ، به نظر ميرسد فعالیتها و تحوالت اجتماعی و اقتصاد و کالبد درون شهر در سه دهه گذشته در شهر کرج به طور اعم با آا ار مخرب زيست محیشی همراه بوده و تنها در بعضی از مناطق خاص با رعايت اصوم شهر ساز یش رفته است.

با توجه به ويشگيهاي طبیعي ـ جغرافیايي و جايگاه و نرش سیاسي شهرستان کرج در ترسیمات اداري استان و همچنین گستردگي وسعت آن كه تعداد زيادي از نراط جمعیت از يك طرف و مرغوبترين ارا ي كشاورزي و باغي غرب استان را از طرف ديگر شامل ميشود، طیف وسیعي از اطالعات مكاني و توصیدي مو وعات مختلف را دارا ميباشد.اين دادهها يا از ارگانهاي ذيربا گردآوري، ويرايش و نهايي شده است، يا محصوم مشالعات كالبدي و میداني است كه س از اصالح، ويرايش و اعمام نظرات كارشناسي، بر حس مو وعات مختلف دستهبندي و جهت استداده در نرمافزارهاي مختلف براساس فورمتهاي موردنیاز تهیه شده است كه ارهاي از آنها به شرح زير است:

 از ديدگاه مطالعات طبیعي: اطالعات تو وگرافي، منابی آب و خاك، اقلیم و جغرافیا و…

 از ديدگاه زيست محیطي: اطالعات وشش زمین، زلزلهخیزي، گسلها، سیلگیري، فرسايش آبي، خاكي و…

• از ديدگاه كالبدي: راكندگي نراط جمعیتي، وشش و كاربري زمین، هنهبندي ارا ي و…

 از ديدگاه جمعیتي و اجتماعي: میزان جمعیت و تحوالت آن، شاخصهاي اقتصادي خانوار و مسكن و…

 از ديدگاه حملونقل و ترافیك: اطالعات كلیه محورهاي مواصالتي اعم از جادهاي، ريلي، حجم ترافیك محورها و عملكرد آنها و…

 از ديدگاه تاسیسات زيربنايي: اطالعات زيرساختها و شبكههاي انترام و…

 از ديدگاه مديريتي و اداري: ترسیمات اداري شامل مرز استان، شهرستان، بخش، دهستان، حريم شهرهاي محدودههاي شهر و روستايي و…

با درنظر گرفتن فاکتورهاي اساسي اشاره شده فوق با توجه به خصوصیات خاص محدوده شهر کرج ميتوان اصالحات عمدهاي را در چگونگي برنامهريزي زيست محیشي اين شهر ارائه نمود.

-8-4 آزمون فرضيه دوم

به نظر می رسد به علت در نظر نگرفتن و رعايت نکردن موازين اصلی توسعه ايدار شهر در يک نگاه کلی نگر، شهر کرج با موزاين اصلي ايدار توسعه فاصله زياد گرفته است .
نتايج حاصل از ايداري توسعه :

هدف محوري توسعه پايدار كالنشهر كرج تأمین فضاها و امكانات خدماتي در سشح اين استان، از يك سو، و ارتراي كیدیت زندگي شهروندان، از سوي ديگر، است كه در زمینههاي زير یگیري ميشود:

– توسعه و یشرفت شبرايا اجتمباعي و زيرسباختهبا جهبت اسبخگويي ببه نیازهباي اساسبي كلیبه ساكنان حوزه صرفنظر از جايگاه اجتماعي ـ اقتصادي و موقعیت اسكان آنها؛

– حداظت مؤ ر از محیا زيست شهري و طبیعي و بهرهبرداري ايدار از منايی طبیعي؛

– فببراهم آوردن سببشح مناسبببي از رشببد اقتصببادي و فرصببتهبباي شببغلي در مجبباورت تهببران امببا مسترل از آن براي خودبسندگي نسبي و خارج شدن تدريجي از نرش خوابگاهي و تبديل شدن ببه كانون خدمات برتر در سشح شهر کرج.

هدفهايي عمومي فوق در قال دستیابي به نتايج مو وعي زير محرق ميشود:

-1-8-4 هدفهاي استفاده پايدار از زمین
– تراكم شهري فشردهتر به منظور استداده كاراتر از زمین، زيرساختها و خدمات شهري.

– ترويت شبكه كانوني و بهره گیري از كاربري هاي مختلا و تركیببي مناسب از امكانبات زنبدگي، كار، تدريح و خريد

– حداظت از فضاهاي سبز و باغات درون و بیبرون شبهر و تأكیبد ببر منظبر ارتداعبات، رودخانبه كرج و تیهمرادآب

-2-8-4 حركت و تردد پايدار

– توسعه امكانات حمل و نرل همگاني سازگار با محیا زيست اناآاليندهد و گسبترش شببكه خشبوط قشار سبك در همه محدوده شهري كرج ااولويت يكد و سیس در شهرهاي همجوار

– اولويببت دادن بببه مسببیرهاي حركببت وسببايل حمببل و نرببل همگبباني، حركببت یبباده و دوچرخببه در طراحي شبكه راههاي شهري

– تامین اركینگهاي عمومي، باراندازها و ايانهها در تناس با توسعه كالن شهر كرج
-3-8-4 محیط زيست پايدار

– حداظت از منابی وسرمايههاي طبیعي مانند آب، خاك با تاكید بر رودخانه كرج و با هاي به جبا مانده در شهر

– رفی آلودگيهاي هوا و صدا، آب و خاك، سالمسازي محیا و محل زندگي

– بهره گیري از گستره هاي سبز و باز با ايجباد ارتباطبات ببین آنهبا در شبكل دادن ببه سباختار آينبده كرج
-4-8-4 پايداري اجتماعي
– تأمین بهداشت، آموزش، مسكن مناس و خدمات براي كلیه اقشار ساكن كرج – ايجاد فرصتهاي شغلي كافي در شهر براي رهیز از آمد و شد زياد به یرامون

– مشاركت مردم و جامعه محلي در امور مربوط به محیا زندگي خود اترويت شوراياريد

– ايجاد امنیت اجتماعي و رفی زمینههاي بزهكاري با ترويت روحیه محلهمداري

-5-8-4 اقتصاد پايدار

– تشببويق سببرمايه گببذاري در خببدمات دانببش محببور، صببنايی یشببرفته و غیرآالينببده و فعالیببتهبباي گردشگري و آموزشي و فعامسازي فرودگاه یام

– ترويت نرش كرج به عنوان يك كانون دانشگاهي و شوهشي

– تشويق به استررار خدمات برتر كه به كل حوزه وشش دهد

-9-4 آزمون فرضيه سوم

به نظر ميرسد راهبردها و سیاستهاي توسعه محدوده شهر کرج چشم اندازهاي مناسبي را در آينده جهت تحرق موازين ايداري توسعه بوجود آورده است.

راهبرد تصمیمي مبتني بر برنامهاست كه مسیر عمومي تحرق چشمانداز توسعه كالنشهر كرج را تعیین مي كند و سیاست ها و اقدامات از آن مشتق ميشود.راهبردهاي مو وعي به تدكیك نظامهاي مختلبف در زير آمده است:

-1-9-4 راهبردهاي زيست محیطي

حداظت كامل از گستره هاي سبز امانند با سی د و با هبا، بناهباي تباريخي و دنبالبه رود كبرج و حريم آن، از طريق ايجاد محدوديت يا مشروط كردن توسعه در اين هنهها

افزايش كیدیت محیشبي از طريبق تكمیبل شببكه گازرسباني و شببكه فا بالب و جمبیآوري آبهباي سشحي

كنترم كیدیت هوا و رفی آلودگي صوتي سباماندهي محورهبباي سبببز و داراي چشبمانببداز مشلببوب در شببهر كبرج اتیببهمببرادآب و محببور رود

درههاد

-2-9-4 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي

تشويق گروه هاي مختلف اجتماعي به اسكان در شهركها و محلبههباي واحبد ببه منظبور جلبوگیري از جدانشیني طبراتي

تأمین خدمات متناس با جمعیت آتي حوزه ادر جايگاه مركز آن در راستاي عبدم وابسبتگي ببه تهبراند و شبهر كرج در كلیه محله و شهركها، به منظور افزايش كیدیت و كارآمدي زندگي در سشح محلي

توصیه به شهرداري كرج براي ارائه برنامه هاي توانمندسازي، اجتماعي، آموزشي و فرهنگي به منظور ارتراي هويت شهروندي و سشح زندگي و فرهنگي شهروندان

تسريی در فعام كردن فرودگاه یام به عنوان منشره ويشه اقتصادي تشويق به سرمايه گذاري در جهت افزايش فرصتهباي اشبتغام در بخبشهباي صبنعت، خبدمات، و

آموزش به منظور ايجاد تعادم میان ساكنان شاغل و فرصتهاي شغلي جل مشاركت در انواع دولتي ـ عموميـ خصوصي و…با تعريف روژههاي متكي بر مزيتهاي

اقتصادي كالن شهر كرج

-3-9-4 راهبردهاي كالبدي ـ فضايي

تعببادمبخشببي بببه سببازمان فضببايي كببرج از طريببق ايجبباد سبباختار سببه كببانوني اكببرج ـ مهرشهرببـ فرديسد

توسعه دروني شهر كرج با استداده از زمینهاي باير بزرگ و قابل بازيافت در چارچوب رويكرد روژه محور

نوسازي و بهسازي بافت هاي و فرسوده از طريق ارائه امتیازات تشويري اافزايش تبراكم، تخدیبف در عوارض و مانند آند

ترويت الگوي سكونت متراكم تر در محلههاي مركزي كالن شهر و كبم تبراكم در عرصبههباي ببا وياليي

ايجبباد محورهببا و هنببههبباي بببا كبباربري مخببتلا بببراي ترويببت شبببكه كببانوني شببهر و سلسببله مراتبب خدماتي به ويشه در یرامون ايستگاههاي مترو و قشار سبك شهري

جابه جايي فعالیت هاي مزاحم به مجتمیهاي خدماتي در دروازههاي شبهر يبا مجتمبیهباي كارگباهي در بیرون شهرها

-4-9-4 راهبردهاي حركتي و زيرساختي
ترويت شبكه حمل و نرل همگاني اسبز و سبازگار ببا محبیاد ببه صبورت اتوببوس، متبرو و قشبار
سبك شهري

ساماندهي و خوانايي نظام حركت به تدكیك سواره اهمگاني و خصوصيد و یاده و دوچرخه
ايجاد وشش كامل و كارآمد شبكه زيرساختها، به ويشه گازرساني، آب و فا الب

-5-9-4 راهبردهاي توسعه مشاركتي

تشويق و ترويت سبازمان هباي غیردولتبي (NGO)هبا ببه ويبشه در فعالیبتهباي محبیا زيسبت، جوانبان و زنان به منظور رفی زمینههاي ناامني اجتماعي

مشاركت دادن مردم در اداره

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، به رسمیت شناختن، اقشار کم درآمد، تحلیل عوامل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد شهرداري، طبرحهباي، مديريت، ظرفیتسازي