منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه شهر، موانع توسعه، بهبود حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

ميتوان آنها را ديد، نمايش داد يا به نوعي عرضه كرد (کاظمی، 1389).
جاذبه هاي انسان ساخت: به كليه عناصر و پديده هاي مصنوع داراي ارزش و حائز تعاريف معيار جذابيت، جاذبه انسان ساخت گفته ميشود.
مقاصد گردشگري با توجه به پتانسيلها و منابع گردشگري مختلفي كه در بردارند، ممكن است يك يا چند نوع از جاذبههاي گردشگري را به گردشگران به عنوان محصول گردشگري ارائه نمايند. گردشگري شامل همه خدمات و ويژگيهايي است كه در كنار هم قرار مي گيرند تا آنچه مسافر ميخواهد، فراهم آورند و انواع مختلفي دارد، اما صاحبنظران گردشگري در دنيا، چهار فضاي كلي را به عنوان مقاصد گردشگري مشخص كرده اند كه عبارتند از:
– فضاي روستايي يا جهانگردي سبز
– فضاي كوهستاني براي ورزش هاي كوهستاني
– فضاي ساحلي با ويژگي هاي خاص خود
– فضاي شهري.
يكي از انواع گردشگري، گردشگري شهري است؛ به طوري كه با توجه به جايگاه ويژه شهر، در بسياري از كشورهاي موفق در اين صنعت، شهر پايه و اساس توسعه گردشگري است، چراكه بسياري از شهرها در بردارنده تمامي انواع جاذبه هاي گردشگري مذكور هستند؛ يعني در اين نقاط مي توان هم شاهد جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي و هم جاذبههاي انسان ساخت بود. ايجاد و توسعه فضاهاي شهري مناسب، بازسازي فضاهاي ظاهراً متروك و مرده به قصد زنده كردن جنبه هاي كهن جامعه، ازجمله آثار توسعه گردشگري شهري است. بدين منظور، بسياري از شهرها درصددند تا از ويژگيها و امكانات خاص شهر خود سود برده، از مزاياي جلب گردشگري شهري بهره گيرند (رایز و تنور2012).
فضاهاي شهري در شهرهاي معاصر را كه براي گردشگران به عنوان يك جاذبه محسوب ميشوند، ميتوان به دو دسته تقسيم نمود (استیگیتز ، 1386):
– فضاهاي مدرن يا جديد نظير پارك ها، مراكز فروش مدرن، فرهنگسراها، ميادين و پلازاها
– فضاهاي سنتي نظير بازارها، امامزاده ها، گورستان ها، باغ ها، مساجد و ساير اماكن تاريخي
وجود جاذبههاي متعدد تاريخي فرهنگي و جاذبه هاي ويژه و انسانساخت در نقاط شهري با رشد گردشگري در دهههاي اخير باعث شده است تا اين مقاصد مورد هجوم گردشگران قرار گيرند. بسياري از مسؤلان اين نقاط شهري نيز به علت بيتوجهي به آثار نامناسب گردشگري و توجه صرف به مزاياي اقتصادي اين صنعت، باعث تسريع اين روند مخرب گشتهاند. از ديگر سو، در بسياري از طرحهايي كه براي اين نقاط شهري تهيه ميگردد، كوچكترين توجهي به مقوله گردشگري و آثار آن بر روند توسعه شهر نشده است. از اين رو، انجام مطالعات براي شناسايي و تجزيه و تحليل تاثيرات گردشگري، مضاف بر طرحهاي مطلقا كالبدي در اين نقاط لازم است.
اين مطالعات رهنمودهاي كلي را براي توسعه گردشگري پايدار فرآهم مينمايد. چون طرحهاي توسعه و عمران شهري به صورت كلي و با توجه به نيازهاي ساكنان شهر تهيه و اجرا ميگردد و در بعضي مواقع، ملزومات مربوط به توسعه گردشگري كه از ويژگي هاي بارز و منحصر به فرد بعضي از شهرهاست در اين طرحها ناديده گرفته ميشود، لازم است براي اين گونه شهرها مطالعاتي انجام شود كه علاوه بر توسعه كالبدي، توسعه گردشگري آن را نيز مورد توجه قرار دهد. شهرهايي با ويژگي گردشگرپذيري در حجم انبوه به دليل داشتن ويژگيهاي منحصر به فرد و آميختگي كالبد شهري با محيط طبيعي و عجين شدن زندگي ساكنان با ويژگيهاي محيطي جغرافيايي بايد از حالت ويژهاي در تهيه طرحهاي توسعه شهري برخوردار باشند. لذا لازم است مطالعاتي با مضامين توسعه كالبدي همراه با نگرش به توسعه گردشگري در قالب توجه همه جانبه به توسعه پايدار از طريق توجه ويژه به مطالعات محيطي جغرافيايي، جمعيتي، اجتماعي و فرهنگي، نظام اقتصادي و فعاليتي، ميراث فرهنگي، گردشگري و حفظ و احياي ميراث فرهنگي، نظام حمل و نقل، توسعه شهري و نظام مديريتي و قانوني در چارچوب نقش هاي شهر تهيه گردد.
2-6. عوامل مؤثر بر رونق صنعت گردشگري
سفر محرك اصلي در چرخه اقتصاد است. صنعت توريسم معمولاً يكي از زمينههاي اقتصاد جهاني است كه به آن توجه كمي ميشود. صنعت توريسم، همچنان به عنوان چرخه پيشرفت اقتصادي بسياري از كشورهاي فقير به حساب ميآيد (رایز و تنور2012).
اين صنعت امروزه نياز به نگهداري دارد. هتل ها نياز به كاركناني جهت بازسازي داشته، همچنين ارگانهايي بايد وجود داشته باشد كه تحت نظر آنها هر چيز مرتبط با صنعت توريسم همواره نو شود. به عنوان مثال كافي شاپها براي جذب بيشتر گردشگران بايد منوهاي خود را تغيير دهند. هتل ها و بسياري از اماكن گردشگري ديگر نيز بايد بنا به نيازهاي توريستي خود را به روز سازند. با ايجاد چنين تغييراتي در سطح شهر و يا كشور است كه اقتصاد ميتواند جريان داشته و رو به پيشرفت باشد.
توريسم نه تنها سبب افزايش درآمد افراد و ارگانهايي ميشود كه در اين راستا فعاليت دارند، بلكه براي افرادي كه به گردشگري علاقهمندند نيز ميتواند مفيد باشد. هر كشور، شهر و يا حتي روستا داراي پتانسيلهايي جهت رونق اقتصادي است. توريسم ميتواند همچون يك كار تجارتي سبب رقابت اقتصادي شود. همانطور كه در تجارت تأمين كنندههاي كالا در صدد رقابت، جهت توليد كالايي بهتر بر ميآيند، در صنعت توريسم نيز از آنجا كه گردشگران روز به روز دنبال سرويس گرفتن بهتر مي باشند، كشورها بايد به رقابت افتاده تا جهت جذب بيشتر مسافران در كشور خود امكانات و تجهيزات بيشتري را فراهم آورند. البته اين مسأله كاملاً قابل انتظار است كه تمامي كشورها به زور نميتوانند نيازهاي مرتبط با كشورهاي خارجي را ارائه دهند. حتي گاهي ارائه برخي از اين سرويسها ممكن است به علت عدم سازگاري فرهنگي با يك كشور هيچگاه صورت نگيرد.
ايران كشوري است با جاذبههاي گوناگون در زمينههاي تاريخي و فرهنگي و جغرافيايي و جود اقوام گوناگون با آداب و سنن منحصر به فرد، چهره هاي متفاوتي به اين كشور بزرگ، چه از نظر وسعت و چه از نظر قدمت بخشيده است و شناسايي نكردن بسياري از جاذبههاي موجود باعث شده كه « بهشت گمشده » لقب ايران در صنعت گردشگري همچنان گمشده باقي بماند. كارشناسان جهانگردي از ايران به عنوان غول خفته اين صنعت نام مي برند.
از آنجا كه امروزه بيشتر افراد به منظور تفريح و لذت بردن (بايد توجه داشت كه در تعريف سفر هم بسياري از كتابهاي تخصصي در زمينه جهانگردي همين مطلب را ارائه مي دهند، يعني سفر به قصد لذت بردن انجام مي‌شود) سفر ميكند، توقع بيشتري از لحاظ امكانات از كشور ميزبان دارند و به همين دليل است كه كشورهايي كه اكنون از جاذبه هاي مصنوعي و به عبارت بهتر دست ساز برخوردارند، از كشورهاي ديگر در زمينه جذب توريست موفق تر عمل ميكنند. البته به اين موضوع هم بايد توجه داشت كه تا حدي امنيت و گاه سياست هاي خارجي نادرست در كشورها و وجود تبليغات منفي رسانه هاي خارجي بر اين مسئله ميتواند دامن بزند.
يكي ديگر از مواردي كه ميتواند به ما در جهت توسعه گردشگري ياري كند، فرهنگ سازي و آشنا كردن مردم در مواجهه با افراد خارجي است، به عنوان مثال در كشور چين در آستانه برگزاري المپيك 2008 پكن، در حال آموزش دادن لبخند و ايستادن داخل صف به مردم بودند. كاري ساده اما تأثيرگذار.
بطور کلی عوامل زیادی در جذب توریست مؤثرند که مهمترین عوامل آن بشرح زیر می باشد (رایز و تنور2012):
1- تأمین امنیت مالی و جانی برای گردشگر ایجاد احساس امنیت کامل اجتماعی و قضایی در آن
2- بهبود کیفیت عرضه خدمات و ارتقای امکانات رفاهی و آسایش
3- تحقیقات و پژوهشهای کارشناسنامه در جهت شناسایی بازارهای مطلوب
4- فعال کردن نمایندگیهای خصوصی در کشور
5- سازماندهی رفتارها و برخوردها در جهت بهینه کردن افکار داخلی
6- گسترش سرمایهگذاری خصوصی و دولتی برای گسترش امکانات گردشگری مانند ساخت هتل، رستوران، مراکز اقامتی
7- ایجاد و بهبود فضای رقابتی اقتصادی در گردشگری
8- شناسایی علمی کالاهای مورد نیاز برای خرید توسط گردشگران
9- متنوع کردن مراکز گردشگری، جاذبههای طبیعی و تاریخی
10- استفاده از روشهای علمی برای تبلیغات و بازاریابی
11- تسهیل قوانین صدور رویداد و حذف قوانین و مقررات زائد ودست و پاگیر
12- جلوگیری از اعمال فشار و سختگیریهای بی مورد نسبت به گردشگران
13- منظم کردن پروازهای داخلی و خارجی و بهبود ارائه خدمات در آنها
14- احترام به فرهنگ محلی با مشارکت گردشگران.
2-7. موانع توسعه صنعت گردشگري
كشورها با پرداختن به بررسي دلايل و عوامل توسعه جهانگردي در كشورشان در زمينهاي متفاوت به دنبال راه حلي براي توسعه اين صنعت بوده اند. اين مشكلات را از منظرهاي متفاوت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي ميتوان بررسي كرد. گرچه تقسيم بندي و تمايز مشخصي از اين موانع، در دستهاي مجزا امكان پذير نيست و بيشتر اين موانع مختلط بوده است؛ چنان كه هم مربوط به بعد اقتصادي و هم بعد اجتماعي میشود، نگارنده موانع توسعه گردشگري را به دو دسته ي وسيع روبنايي و زيربنايي تقسيم بندي كرده است (استیگیتز، 1386).
2-7-1. موانع زيربنايي
مشكلات اقتصادي و وضعيت نابسامان مالي در كشورهاي در حال توسعه را مي توان يكي از بزرگترين موانع در بحث توسعه گردشگري نام برد عدم وجود بسترهاي مناسب حمل و نقل و نبود امكان خدماتي و رفاهي، دليلي بر عدم توجه گردشگران به اين مناطق بوده است (نساج و آریا، 1386). پارة در اين موانع عبارتند از:
الف- حمل و نقل: يكي از بسترهاي اجتماعي اقتصادي بوده است كه با بهبود آن شرايط بهتري در توسعه گردشگري ميتوان داشت. جهت بهبود حمل و نقل بر پاره اي از مسائل آن بايد توجه خاصي مبذول شود از جمله: توسعه و ارزيابي راهبرد قيمتگذاري، تعيين كشش نقاط، درآمد و كشش قيمتي، دادههاي در مورد كنترل كيفيت»
تنظيم جداول برنامه اي، شناسايي انتظارات، ميزان رضايت مشتريان، بررسي تاثير احتمالي و زيست محيطي شبكه هاي حمل و نقل در جامعه ميزبان، شناسايي بازار هدف، پيش بيني نيازهاي آينده بخش حمل و نقل، مديريت مسائل در اين بخش»
ب- اماكن اقامتي و رفاهي: هتل ها، مسافرخانه ها، رستوران ها و تمامي تسهيلات خدماتي، كه در صنعت گردشگري به كار مي رود جزء خدمات اقامتي ميباشد. در بحث تسهيلات اقامتي توجه به چند معيار از اهميت خاصي قرار دارد: بحث كيفيت، بحث قيمت و نزديكي به منطقه گردشگري.
پ- مراكز خدماتي ديگر: از مراكز خدماتي ديگر از جمله: مراكز بهداشتي درماني مانند بيمارستانها، مراكز امداد مثل آتش نشاني و غريق نجات، پمپ بنزينها، سرويسهاي عمومي و همچنين دسترسي به مراكز خريد مي توان نام برد.
2-7-2. موانع روبنايي
الف – اطلاع رساني: تبليغات و اطلاع رساني از مباحث بسيار مهمي در اقتصاد به شمار ميرود. آگاهي رساني و تبليغات امروزه با رو شهاي متفاوتي در جهان براي جذب گردشگران انجام ميگيرد و بيشترين تاثير در جذب گردشگر داشته است. بروز بودن در آگاهي رساني از جمله موارد موثر در توسعه گردشگري بوده است. روشهاي اطلاع رساني عبارتند از(استین6، 2008):
1- مجموعهي گردشگري (پکیج گردشگری): « مجموعههاي مسافرتي، سفرها تنظيم شدهاي هستند كه با توجه به برنامههاي از پيش تعيين شده و مشروح در ارتباط با خدمات گردشگري متعدد به وجود ميآيند. اين مجموعه ها از پيش با قيمت ثابتي به فروش مي رسند».
2- برگ هاي تبليغاتي(بروشورها)
3- بازاريابي توسط آژانسهاي مسافرتي
4 – اطلاع رساني الكترونيكي(گردشگري مجازي): با رشد سريع تكنولوژي اطلاع رساني در چهار چوب نظام مبادله الكترونيك و سرعت بخشيدن به امر بازاريابي و مسافرت، كاهش هزينه و دستيابي به بازارهاي جديد را در زمينه گردشگري فراهم آورده است. عبارت گردشگري الكترونيكي به معناي كاربرد كسب و كار الكترنيكي در مسافرت و گردشگري و نيز به مفهوم ديجيتالي شدن همه فرآيندها و زنجيرهاي ارزش در گردشگري است. خدماتي كه در گرشگري الكترونيكي مرسوم است «اطلاع رساني شفاف، دقت واعتبار، انجام كليه تشريفات اخذ ويزا، رزرو هتل و مراكز تفريحي سياحتي، رزرو و اجاره وسايل نقليه، اخذ بليط هواپيما، اتوبوس، قطار …، خريد برنامه هاي سفر و تورهاي مختلف».
5- تبليغات تلويزيوني و ماهوارهاي: رسانههاي تصويري، از جمله كانالهاي تلويزيوني ماهواره، به علت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد امنیت ملی، هویت اجتماعی، نیروهای مسلح Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عرضه و تقاضا، خدمات عمومی، ماهیت کار