منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، سازمان ملل، زیست محیطی، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

آورند. برنامه توسعه سازمان ملل حامی ابتکاراتی است که اولویت را به تقویت مکانیسمهای پاسخگویی و مسئولیت عمومی در برابر دغدغه ها و علائق فقرا، زنان و دیگر گروههای حاشیه ای، میدهد. برنامه توسعه سازمان ملل این مفهوم را تبلیغ میکند که حکمرانی دموکراتیک تاکید دارد که حاکمیت مردم بر خودشان از طریق حکومتی باشد که آنها آزادانه انتخاب میکنند. بنابراین، توسعه نیاز دارد که مشارکتی باشد و حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را درگیر سازد. علاوه بر این استفاده از رویکردهای مشارکتی برای اطمینان از عدالت و کارآیی از طریق حاکمیت قانون و نهادهای دولتی اثربخش نیز مهم است. حکمرانی دموکراتیک میتواند با اصل کارآیی تقویت شود، چون داشتن کارکنان مدنی خیلی ماهر و کاهش فساد، جزء جدایی ناپذیر فرآیند میباشد. ملاحظات عدالتی نشان میدهد که فقرا بطور نامناسبی از بهره گیری از آزادی خود محرومند. به هر حال دموکراسی، همیشه به عدالت اجتماعی ختم نمیشود. بسیاری امید دارند که دموکراسی انتخاباتی بطور اتوماتیک توسعه انسانی را بهبود خواهد داد ولی هنوز اثر آن به این سادگیها و سرراست نیست. امروزه، بسیاری از کشورها، انتخابات رقابتی برای رهبری سیاسی بر ادارات اجرایی و قانونی را برگزار مینمایند. این گامی حیاتی به سوی دموکراسی است ولی هنوز این مسابقات به تنهایی حتی وقتیکه از دستکاری و تقلب به دور است، نمیتواند بطور اتوماتیک مسائل ساختاری پیچیده و ریشه ای را حل کند. علتش این است که ارتباط بین اقدام به بیان ترجیحات از طریق ریختن یک رأی در صندوقهای آرا با پیامدهای نهایی احتمالی از طریق یک زنجیره ی پیچیده وطولانی برقرار میشود(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-12- 1-4- اصول توسعه انسانی و پیشگیری از بحران و بازیابی :
درگیریها و بلایای طبیعی، یکی از دشوارترین چالشها و موانع را در برابر توسعه انسانی قرار میدهد. جلوگیری از مرگ و رنج میلیونها نفر در اثر درگیریهای خشونت آمیز و فجایع آهسته و پیش بینی نشده، فوریترین چالشی است که توسعه انسانی با آن مواجه است. هیچ بحرانی با نگاه کوتاه مدت، حل نمیشود. مشارکت، نیاز به پروراندن دارد و حکومت باید تقویت شود تا تغییر دراز مدت کارآ بدست آید. مشارکت مردم در اقدامات توانبخشی و امداد رسانی، راهی مهم برای تضمین ارتباط این اقدامات در برآورده کردن نیازهای محلی است. کاهش فاجعه نیز جنبه مهمی از پیشگیری از بحران و بازیابی است. درحالیکه حوادث و بلایا منجر به تخریب زیرساختها و فرسایش معیشت میشوند، آنها همچنین به همین دلایل، شوکهای دیگر مالی، سیاسی، بهداشتی و زیست محیطی را تشدید میکنند. برخی تلفات فاجعه ممکن است سرمایه گذاریهای اجتماعی ای را به شکست برساند که بمنظور کاهش فقر و گرسنگی، تامین دسترسی به تحصیلات، خدمات بهداشتی، مسکن امن، آب آشامیدنی و فاضلاب یا حمایت از محیط زیست، انجام شده اند همانطورکه سرمایه گذاریهای اقتصادی برای تامین شغل و درآمد را به شکست میرسانند. ملاحظات عدالتی در پیشگیری از بحران و بازیابی خیلی مهمند چون فقرای روستایی اکثراً در مخاطره اند چراکه بر معیشتی اتکاء دارند که این معیشت، در مناطق مستعد بلایای طبیعی و نیز بلایای آهسته، ساکت و خزنده، بسیار متزلزل و آسیب پذیر میباشد. تلاشها باید به خوبی پایدار باشند یعنی پروژه ها باید به خوبی برای پایداری بلندمدت، مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شوند. تلاشهایی که صرفاً شامل یک بازیابی فوری و موقت میباشند، ممکن است در نهایت منجر به مشکلات بیشتر در آینده شوند. برنامه استراتژیک برنامه توسعه سازمان ملل ، رویکرد امنیت انسانی را اتخاذ کرده است و ارزشهای مکمل مربوط به توسعه انسانی را مورد اذعان قرار داده است. مفهوم امنیت انسانی، جوامع و افراد را در مرکز خود قرار میدهد(یک اصل بنیادین توسعه انسانی). با تمرکز بر مردم، این رویکرد تلاشی دوباره برای بازتعریفی و بازتولیدی مفهوم امنیت خواهد داشت با روشی بنیادی و با تمرکز بر اطمینان از این موضوع که امنیت انسانها(به جای دولتها) مهم باشد. برنامه توسعه سازمان ملل به رسمیت شناخته است که آزادی از ترسِ از خشونت هم در قلب امنیت انسانی و هم در قلب توسعه انسانی قرار میگیرد. خشونت بعنوان درگیری، جرم و جنایت یا سرکوب تعریف میشود ولی ایمنی انسانی ابعادی فراتر از توجه صرف به خشونت بدین معنا دارد و شامل چنین اجزائی است: ایمنی از برخی تهدیدات مزمن مثل گرسنگی، بیماری و سرکوب و نیز حمایت از اختلالات ناگهانی و مضر در الگوی زندگی روزانه چه در منزل، چه در شغل و محل کار و چه در جوامع. توسعه انسانی و امنیت انسانی امکان تضمین اقدام آزادانه و ایمن برای دستیابی به گزینه ها را برای انسانها به اشتراک میگذارند(سفری به توسعه انسانی، 2007).
4-15-12- 1-5- اصول توسعه انسانی و محیط زیست و انرژی :
اغلب موانع توسعه انسانی با فرض پایداری محیط زیست، تحلیل میشوند ولی مبرم ترین چالشها، آنهایی هستند که موجب تغییرات آب و هوا میشوند. بویژه برای دهه های آتی رویکرد توسعه انسانی، بر اهمیت محیط زیست، انرژی و مفاهیم مرتبط پایداری و عدالت در طی نسلها، تاکید میکند. برنامه استراتژیک برنامه توسعه سازمان ملل، اهمیت تقویت ظرفیت ملی برای مدیریت منابع زیست محیطی و جریان اصلی زیست محیطی و موضوعات انرژی مرتبط را در استراتژیهای توسعه ملی برجسته میکند و اینکار از طریق تدوین خط مشی وسیع، گزینه های مالی و نهادی برای کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه هزاره صورت میگیرد. شواهد نشان میدهد که تلاشهای توسعه ای با تغییرات آب و هوایی تضعیف میشوند. خشکسالیها، تخریب زمین، تخریب منابع آب و از دست رفتن تنوع زیستی، همگی در کل تهدیدی برای توسعه اند و بطور خاص تهدیدی برای فقرا محسوب میشوند. برنامه توسعه سازمان ملل بر موضوعات مربوط به جریان اصلی مدیریت ریسک تغییر آب و هوا و دیگر اقدامات در جهت کاهش این تغییرات و تطابق با تغییرات و توجه به این موضوعات در تدوین استراتژیهای توسعه ملی تاکید دارد و نه فقط بر نتایج فوری تمرکز مینماید بلکه بر گزینه های خط مشی بلندمدتی نیز تمرکز دارد که زندگی نسلهای آتی را تحت تاثیر قرار میدهد. مردم فقیر بطورنامتناسبی به منابع زیست محیطی و خدمات، برای تامین معیشت و انرژی مورد نیاز خود وابسته اند. برنامه استراتژیک برنامه توسعه سازمان ملل اهمیت تمرکز بر عدالت را برجسته میکند: محیط زیست طبیعی مبنایی است که در تلاشهای مربوط به کاهش فقر باید مورد توجه قرارگیرد. فقرا در حاشیه ای ترین نواحی زندگی میکنند و از همه بیشتر در معرض تخریب محیط زیست و بلایای طبیعی و آسیب از آنها میباشند. کارآیی این اقدامات تا حد زیادی به ابتکاراتی مربوط به حوزه هایی چون حکمرانی، پیشگیری از بحران و فقر بستگی دارد. درنهایت، جوامع، موضوعات زیست محیطی محلی را قبل از اینکه کارگزاران ملی یا بین مللی قادر به آن باشند، تشخیص میدهند. این امر بر اصل مشارکت و توانمندسازی تاکید دارد چون توجه به صداهای افراد و جوامع در تلاش همگن دربرابر چالشهای زیست محیطی، ضروریند(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-12- 1-6- موضوعات متداخل :
بسط ظرفیت، ابزار متداخل حیاتی برای اعمال رویکرد توسعه انسانی است. برنامه استراتژیک برنامه توسعه سازمان ملل میگوید که: مزیت نسبی برنامه توسعه سازمان ملل در رویکرد کل گرا و بین بخشی آن به توسعه انسانی است. این امر نقشی عمل گرا و حیاتی در کمک این رویکرد به تلاشهای جهانی، منطقه ای و کشوری در تحقق اهداف توسعه هزاره و دیگر اهداف کلان بین مللی دارد و بعنوان بخشی از تلاش برای تقویت اثربخشی کلی سازمان ملل محسوب میشود. توسعه انسانی با تمرکزش بر بسط و استفاده از قابلیتهای انسانی، مبنای مفهومی برای تعهد طولانی مدت برنامه توسعه سازمان ملل به بسط ظرفیت، فراهم میکند. ظرفیت، به توانایی افراد، موسسات و جوامع برای انجام کارکردها، حل مشکلات، تعیین و دستیابی به اهداف خرد به شیوه ای پایدار اشاره دارد. برای برنامه توسعه سازمان ملل، بسط ظرفیت، بخشی اساسی از چگونگی تحقق رویکرد توسعه انسانی است و در قلب ماموریت و وظایف این سازمان قرار دارد. این امر در برنامه استراتژیک برنامه توسعه سازمان ملل نیز منعکس شده است: توجه به موقعیتهای بسط ظرفیت برای سوق دادن و حفظ تغییرات ملی در توسعه انسانی بعنوان خدمت فراگیر برنامه توسعه سازمان ملل به کشورهای زیر پوشش برنامه. تعداد فزاینده ای از استراتژیهای توسعه ملی نیز تاکید دارند که بسط ظرفیت برای توسعه موفق کشوری اساسی است و نیاز به منابع بلندمدت و کافی دارد. بسط ظرفیت(علاوه بر ارزش ذاتی خود) با تقویت قابلیتهای افراد و سازمانها و ظرفیتهای درون محیط مناسب، به پایه گذاری مشارکت معنادار در فرآیند توسعه محلی و ملی کمک میکند و در نتیجه شانس تحقق نتایج توسعه ای پایدارتر را افزایش میدهد. پیشبرد برابری جنسیتی نیز یک عنصر مهم در کل توسعه انسانی است. یکپارچه سازی برنامه توسعه سازمان ملل از این اصل حیاتی است و نه فقط در کاهش نابرابریهای جنسیتی موثر است بلکه در جریان اصلی همه حوزه های برنامه ریزی و عملیاتی برنامه توسعه سازمان ملل تاثیر دارد. برابری جنسیتی یک هدف کلان توسعه ای فراگیر است که توانمندسازی زنان را بعنوان ابزاری برای دستیابی به همه اهداف دیگر توسعه هزاره برجسته میکند. برنامه استراتژیک برنامه توسعه سازمان ملل نیز بر این امر تصریح دارد: برنامه توسعه سازمان ملل ، یک چشم انداز جنسیتی را در همه چهار حوزه تمرکز خود برای افزایش اثربخشی توسعه، یکپارچه میکند(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-13- سیستم سازمان ملل و توسعه انسانی :
رویکرد توسعه انسانی، هنوز با پذیرفته شدن در سراسر سیستم سازمان ملل فاصله دارد، بخشهایی که کمتر به توسعه انسانی توجه میکنند از مضمون گزارشات سالانه توسعه انسانی تهیه شده توسط برنامه توسعه سازمان ملل، شناسایی میشوند. حتی درون برنامه توسعه سازمان ملل نیز توسعه انسانی در ابتدا در حد سخن پراکنی مبتنی بر تهیه گزارشات سالانه بود. بتدریج، پیامهای گزارشات توسعه انسانی نفوذ کردند و با درگیر شدن ادارات و دفاتر سازمان ملل در140کشور که گزارشات توسعه انسانی در آنها تهیه میشد، تقویت شدند.بیشترین تاثیر رویکرد توسعه انسانی بر سازمان ملل از این امر ناشی میشود که توسعه انسانی بعنوان یک کل، چهار ایده بنیادی سازمان ملل را یکپارچه کرده است. این چهار ایده بنیادی، همانهایی هستند که سازمان ملل بر اساس آنها بنا نهاده شد و عبارتند از:صلح و مذاکره در محل مناقشه،جنگ و درگیری؛ استقلال حاکمیت؛توسعه اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی و نیز ایده حقوق بشر برای همه. گرچه هر یک از این ایده ها در کانون توجه منشور ملل متحد میباشند ولی تا حد زیادی، هریک از آنها در طی چهار دهه نخست سازمان ملل، بصورت جداگانه(هم از نظر مفهومی و هم از نظر عملیاتی) پیگیری میشدند. توسعه انسانی نشان داد که چگونه این چهار ایده بنیادی، بخشهای جدایی ناپذیر از رویکردی کل گراتر به توسعه هستند، چشم اندازی جامع که حقوق بشر،پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، حق تعیین سرنوشت، صلح و امنیت انسانی، مشارکت و توانمندسازی را با هم ترکیب مینماید. گزارشات توسعه انسانی این ارتباطات را بررسی و تحلیل مینمایند. این رویکرد کل گرا به توسعه انسانی، تاکید دارد که چرا و چگونه این چهار نیاز با هم پیگیری میشوند.رویکرد توسعه انسانی از این نظر، یک جهش فکری رو به جلو بود(جولی، امریج و ویس، 2009).
4-15-14- توسعه انسانی در عمل :
اگر از ایده ها بگذریم و به اجرا بنگریم، علیرغم تواتر بکارگیری لفظ ایدئولوژی توسعه انسانی طی 23 سال اخیر، توسعه انسانی بعنوان چارچوبی یکپارچه برای عملیاتهای سازمان ملل، هنوز بیشتر بعنوان یک امید مطرح است تا یک واقعیت. در بسیاری از موارد موسسات تخصصی سازمان ملل برای برقراری ارتباط با توسعه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، سازمان ملل، توسعه هزاره، محیط زیست Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، توسعه انسانی، توسعه هزاره، تغییر آب و هوا