منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، سازمان ملل، توسعه هزاره، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

متفاوتی از توسعه پاسخ میدهند. گزارشات اهداف توسعه هزاره در درجه اول طراحی شده اند تا درباره اهداف توسعه هزاره متناسب شده به صورت ملی، آگاهی را افزایش دهند وپیشرفت را گزارش کنند. گزارشات توسعه انسانی، میتوانند برای چنین منظورهایی بکار روند ولی در حالت ایدآل استفاده میشوند تا مجموعه ای بزرگتر و متفاوت از نیازهای توسعه ای را برآورده سازند(که شامل داده ها، تحلیل ها، بحث پیرامون خط مشی، دفاع و طیفی از چالشهای توسعه انسانی ملی مرتبط دیگر میشوند).گزارشات توسعه انسانی منطقه ای، ملی و زیرملی از رویکرد توسعه انسانی در آماده سازی، اجرا و دفاع، استفاده میکنند. بطور ایدآل هر گزارش توسعه انسانی شش ویژگی کلیدی دارد:1- مالکیت ملی و منطقه ای: از طریق فرآیندی که قابلیتها را رشد میدهد و بازیگران ملی/منطقه ای را از طریق آماده سازی، ایجاد محصولی استوار مبتنی بر گذشته کشور و طرحهای توسعه ای موجود جذب میکند. تهیه گزارش توسعه انسانی، همراه با بسط ظرفیتهای ملی است بطوریکه یک کشور و مردمانش، توسعه خود را برعهده بگیرند وآن را مال خود بدانند.2- آماده سازی فراگیر و مشارکتی: که بازیگران متنوعی را بعنوان شرکای فعال گرد هم می آورد. این بازیگران میتوانند دولتی و غیر دولتی، دانشگاهی و غیر دانشگاهی، هم مردان و هم زنان، گروههای قومی مختلف و…باشند. تهیه گزارشات توسعه انسانی باید تیم کشوری سازمان ملل و دیگر شرکای کلیدی اعانه دهنده را جذب کند ونیز برای کار آنها تغذیه کننده باشد.3- استقلال تحلیل: از طریق ارزیابی اهداف خرد مبتنی بر داده ها و تحلیل قابل اعتناء محقَق میشود. گزارشات، اسناد اجماعی نمی باشند، آنها نشریات مستقلی هستند که نویسندگان، مسئولیت نهایی نقطه نظرات را برعهده دارند. با وجودیکه استقلال در تحلیل، چالش بزرگی است ولی ابزاری ضروری برای ایجاد فرصتهای بحث بین صداهای مختلف و گاهی مخالف درباره توسعه میباشد.4- کیفیت داده ها و تحلیل: که متمرکز بر مردم است و ارتباطات محلی، منطقه ای و جهانی را میسازد. گزارشات توسعه انسانی، داده های کمی و کیفی را بکار میبرند تا استدلالات خط مشی را حمایت کنند و پیشرفتهای انسانی را اندازه گیری و رصد نماید. آنها اطلاعات(از جمله تحقیقات) را تجزیه و ترکیب میکنند تا خط مشی سازی فعلی را بررسی نمایند و گزینه های خط مشی را تولید کنند و مشاوره خط مشی را بر مبنایی محکم و با ملاحظه همه جوانب ارائه دهند. صرفنظر از مضمونهای خاص، همه گزارشات توسعه انسانی، همچنین باید به جنسیت و دیگر جنبه های عدالتِ مرتبط با گروههای حاشیه ای، توجه کنند. 5- انعطاف پذیری و خلاقیت در ارائه: ارائه باید از طریق روشهای جذاب بصری، زبان سلیس و سبکی خلاق صورت گیرد که علاقمندی مخاطب هدف را برانگیزاند. ارائه موشکافانه و مهیج، تا حد زیادی این شانس را افزایش میدهد که خط مشی سازان، دانشگاهیان و مشارکت کنندگان توسعه، گزارش را انتخاب کنند، بخوانند و پیامهای آن را درک نمایند. 6 – پیگیری مداوم: که باعث آگاهی و گفتمان میشود و بر کنشهای توسعه ملی اثر میگذارد. گامهای درستی باید برداشته شوند تا پیامهای گزارش را به پیشرفتهای واقعی ترجمه کنند، نباید فراموش کرد که هدف نهایی، کاهش فقر و رشد همراه با عدالت و نیز بسط آزادیهای انسانی و مشارکت است. چون گزارشات توسعه انسانی، انعطاف پذیرند و چون مبتنی بر چشم اندازهای ملی و منطقه ای میباشند، بنابراین بطور ایدآل در موقعیتی قرار دارند که آثار مستمر و مداومی بر خط مشیها و اقدامات دارند. با توجه به پیچیدگی فرآیند ساخت خط مشی، تغییر دادن آنها و تاثیر بر آنها، موضوع ساده ای نیست. بهرحال از طریق رویکردهای نوآورانه و ترکیب تلاشهای ذینفعان چندگانه، برخی گزارشات مرتبط با خط مشی، تهیه میشوند. پیشنهادات خط مشی ای گزارشات توسعه انسانی، به شکل دهی اسناد استراتژی کاهش فقر، و بررسی منابع کمک میکند و توجه را به برنامه ریزی شهری جلب میکند. آنها قوانین زندان را تغییر میدهند و بر مذاکرات صلح اثر میگذارند. دانشگاهها و آکادمیهای نظامی گزارشات را در برنامه درسی خود گنجانده اند. محققان، ایده های جدیدی برای تحقیق پیدا کرده اند. گروههای غیردولتی، به نوبه خود از گزارشات برای رصد پیشرفت و پاسخگو نگه داشتن دولت و ژورنالیستها از آنها بعنوان منبع گزارش بهره میبرند. سیستم سازمان ملل و دیگر سازمانهای توسعه بین مللی، یافته های گزارش را برای هدایت برنامه های ملی، مشاوره خط مشی، هماهنگی تلاشهای بسیج منابع و کمکها بکار میبرند(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-12- توسعه انسانی و کار برنامه توسعه سازمان ملل:
توسعه انسانی رویکردی کل گرا است که بطورمداوم درتلاش برای دستیابی به چهار اصل محوری است: عدالت، بهره وری و کارآیی، مشارکت و توانمندسازی و نیز پایداری. این اصول یکپارچه، شالوده رویکرد برنامه توسعه سازمان ملل به حوزه های تمرکزش را شکل میدهند. حوزه های تمرکز برنامه توسعه سازمان ملل عبارتنداز: حکمرانی دموکراتیک؛ کاهش فقر؛ محیط زیست و انرژی؛ پیشگیری از بحران و بازیابی (پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-12- 1- بکارگیری اصول توسعه انسانی در حوزه های تمرکز برنامه توسعه سازمان ملل:
حوزه های تمرکز برنامه توسعه سازمان ملل برمبنای اصول توسعه انسانی(هم درسطح مفهومی و هم در سطح نوشتن برنامه) شکل میگیرند. اصل عدالت که بر مفهوم دادگری، بیطرفی و انصاف تاکیددارد، نه فقط بر کاهش فقر بلکه همچنین بر همه حوزه های تمرکز برنامه توسعه سازمان ملل تاثیر بسزایی دارد چرا که فقرا بصورت نامتناسبی تحت تاثیر حکمرانی، نگرانیهای زیست محیطی و پیشگیری از بحران قرارمیگیرند. اصل بهره وری و کارآیی، یا حداکثرسازی فرصتهای منابع انسانی و مادی جامعه ازطریق کم هزینه ترین روشها، نقشی واضح درحکمرانی با بوروکراسی خفقان آور و تمرکزبیش از حد قدرت و فساد دارد.کارآیی خدمات مدنی درمدیریت فقر، خطمشی محیط زیست و بحرانها نیز در تضمین نتایج توسعه انسانی، مهم است. اصل مشارکت و توانمندسازی یا آزادی برای شکل دادن و اعمال گزینه هایی که بر زندگی خود شخص اثرمیگذارد، جزء جدایی ناپذیر همه حوزه های تمرکز رویکرد برنامه توسعه سازمان ملل است چون بر نقش خودفرد تاکیددارد. با توانمندسازی جوامع برای بهره گیری ازکنترل بیشتر برمنابع خود، کاهش فقر، حکمرانی دموکراتیک، محیط زیست و پیشگیری از بحرانها بطورفزاینده ای مردم محور میشود. اصل پایداری که اغلب دررابطه با محیط زیست فرض میشود و ازاین منظر بمعنای دستیابی به نتایج توسعه بدون بخطرانداختن منابع زیست محیطی پایه یا تنوع زیستی منطقه میباشد با حوزه تمرکز زیست محیطی و انرژی ارتباط مشهودی دارد که ازطریق برنامه های کاهش آلودگی کربنی و کاهش تغییرات آب وهوایی برنامه توسعه سازمان ملل دنبال میشود. بااینحال پایداری به محیطزیست محدودنمیشود. پایداری شامل فضای اجتماعی، مالی و فرهنگی نیز میشود. اجتناب از پیامدهای منفی برای نسلهای آتی درمقیاس وسیع، میتواند تلاشهای برنامه توسعه سازمان ملل را برای حمایت از حکمرانی دموکراتیک، کاهش فقر و پیشگیری از بحران و بازیابی افزایش دهد(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-12- 1-1- اصول توسعه انسانی و فقر :
برنامه استراتژیک برنامه توسعه سازمان ملل تصریح مینماید که نقش برنامه توسعه سازمان ملل درریشه کنی فقر، بر حمایتش ازکشورها در شتاب دهی به رشدفراگیر برای اطمینان از رشدگسترده و عادلانه برپایه توسعه انسانی مبتنی است. کاهش فقر در کانون فعالیتهای سازمان ملل در زمینه توسعه قرار دارد. برنامه توسعه سازمان ملل میپذیرد که فقر، پدیده ای چند بعدی است و بکارگیری شاخصهای فقر مبتنی بر درآمد، به تنهایی مناسب نیست. توسعه انسانی نیز درباره گسترش گزینه های مردم است. درنتیجه فقر حاکی از این است که اساسی ترین فرصتها و گزینه ها برای توسعه انسانی، حذف شده اند. مهمترین گزینه های توسعه انسانی عبارت بودند از توانایی هدایت و اداره زندگی سالم و طولانی، لذت بردن از یک زندگی استاندارد شایسته؛ دستیابی به دانش، آزادی، کرامت و احترام شخصی. برنامه استراتژیک برنامه توسعه سازمان ملل درباره کاهش فقر و اهداف توسعه هزاره، بیاناتی دارد. به منظور دستیابی به رشدی که مردم بتوانند به پله های بالاتری از مهارتها، بجهند، سرمایه گذاریها باید پایدار باشند. استراتژیهای رشد باید هم خیلی عادلانه و هم خیلی اثربخش باشند و بر حکمرانی خوب و ابتکارات حامی فقرا تاکید کنند. برنامه توسعه سازمان ملل از طراحی و اجرای اهداف توسعه هزاره ملی مبتنی بر استراتژیهای کاهش فقر که نیازهای گروههای حاشیه ای و آسیب پذیر را منعکس مینماید تا آنها را بطور کامل در تعامل با فرایند توسعه قرار دهد، حمایت میکند. برنامه استراتژیک آن همچنین نیاز به تمرکز بر رشد فراگیر و اهداف توسعه هزاره را برجسته میکند. برای تحقق این مهم، چهار مولفه پیشنهاد میشوند: 1- ساخت استراتژیهای ملی ای که با اهداف توسعه هزاره مرتبط میباشند و با اقدام جامع در همه ابعاد، هم افزایی ایجاد میکنند. 2- حمایت از حکومتها در تحلیل داده ها و تخصیص منابع به حوزه های اولویت توسعه انسانی(شامل تحلیل و تعاملات). 3- کمک به ایجاد یک محیط توانا ساز برای دسترسی به طیفی وسیع از خدمات مالی. 4- فراهم کردن دسترسی بیشتر فقرا به بازارها، کالاها و خدمات و بطور خاص افزایش سرمایه گذاری عمومی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-12- 1-2- اصول توسعه انسانی و اچ. آی.وی/ ایدز :
این بیماریها، مزایای ساخت قابلیتهای انسانی اساسی را از بین میبرند و فرصتهای مردم را برای زندگی طولانی و سالم، خلاق و مولد تهدید مینمایند. این بیماریها اکنون در حوزه تمرکز کاهش فقر نیز گنجانده شده اند. موضوع کارآیی نیز بویژه در حوزه اچ.آی.وی/ایدز، اهمیت دارد. تقویت ظرفیت همکاری مقامات ملی و پیشبرد هماهنگی و همترازی حمایت اعانه ای با تلاشهای ملی، یک اولویت است تا از تکراری شدن و تکه تکه شدن برنامه ها اجتناب شود. اپیدمی خانواده های فقیر و مستضعف بر دوش جوامع قرار میگیرد و جوامع باید هزینه های بیماری و مرگ را بپردازند، در نتیجه محرومیت اجتماعی پدید می آید و بر سلامت روانشناختی مردم اثر میگذارد. نابرابری جنسیتی یا نابرابری در شرایط درآمدی، منابع و فرصتها باعث میشود افراد و جوامع در معرض آسیب پذیری از اچ.آی.وی/ ایدز قرار گیرند. اثبات شده است که توانمندسازی مردم (بویژه زنان) و نه صرفاً کسانیکه با ویروسها زندگی مینمایند، برای غلبه بر اچ. آی. وی/ ایدز، اهمیت دارد. درحالیکه عواقب بلند مدت ممکن است هنوز در برخی از کشورها نمایان نشده باشد، پویایی گستره اپیدمی (همه گیری) میتواند نشانگر پتانسیل بزرگ اثر این بیماریها باشد. بنابراین در این زمینه، استراتژیها و برنامه های بلندمدت پایدار باید استخراج شوند و بودجه اشان تأمین شود(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-12- 1-3- اصول توسعه انسانی و حکمرانی دموکراتیک :
رویکرد توسعه انسانی، اهمیت حکمرانی دموکراتیک را هم بعنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره و اهداف کلان وسیعتر توسعه انسانی و هم خود آن را بعنوان یک هدف برای توسعه انسانی به رسمیت میشناسد. برنامه استراتژیک برنامه توسعه سازمان ملل بدنبال همترازی نیازهای فقرا با تلاشهای مرتبط با حکمرانی است. افزایش پاسخگویی و مشارکت در بکارگیری حکمرانی دموکراتیک، برای توسعه انسانی حیاتی است. حکمرانی درباره فرآیندهای تصمیم سازی است و اینکه کدام(و اینکه آیا) تصمیمها اجرا شوند. حکمرانی شامل نهادها، فرآیندها و عرف(کنوانسیونهای) یک جامعه میشود و تعیین میکند که قدرت چگونه اعمال شود، چگونه تصمیمهای مهم موثر بر جامعه ساخته شوند و چگونه علائق مختلف، جایی در برخی تصمیم ها بدست

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، شاخص توسعه، شاخص توسعه انسانی، رشد اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، سازمان ملل، زیست محیطی، محیط زیست