منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، توسعه هزاره، سازمان ملل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

کاهش مرگ ومیر کودکان، بهبود بهداشت مادران،مبارزه با بیماریهای عمده
آگاهی و دانش
اهداف کلان 2و3 :دستیابی به تحصیلات ابتدایی جهانشمول،پیشبرد برابری جنسیتی
داشتن زندگی استاندارد شایسته
اهداف کلان 1و7: کاهش فقر و گرسنگی و تضمین پایداری زیست محیطی
لذت بردن از آزادیهای مدنی و سیاسی برای مشارکت در زندگی اجتماعی خود
هدف مشخصی متناظر نیست ولی در اعلامیه هزاره یک هدف خرد مهم گنجانده شده است.
جدول 4-2 ماتریس تناظرِ بین قابلیتهای بنیادی کلیدی در توسعه انسانی با اهداف توسعه هزاره (پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-9-1- اهداف کلان جنسیتی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم :
اجلاس هزاره در سال2000 مجدداً بر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بعنوان اهداف کلان توسعه و بر اهمیتشان بعنوان ابزارهایی برای تحقق دیگر اهداف توسعه هزاره تاکید کرد(شکل4-5)و برابری جنسیتی را در رصد و برنامه ریزی مبتنی بر اهداف توسعه هزاره گنجاند و تکنیکهای بودجه ریزی حساس به جنسیت را بکار برد که سنجه های مهمی برای اطمینان از یکپارچگی میباشند. معنای برابری جنسیتی این است که مردان و زنان، فرصتهای برابری داشته باشند تا: پتانسیلهای فردی خود را تحقق بخشند، به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خود کمک کنند و از مشارکتشان در اجتماع، مزیت و نفع ببرند. در همه جوامع، جنسیت، بر فرصتها و منابع در دسترس برای مردان و زنان اثر میگذارد و در برخی جوامع، جنسیت، محدودکننده است(اغلب به طریقی که با حقوق بشر اساسی زنان در تناقض است و کل توسعه انسانی را تهدید میکند). بنابراین هر تحلیلی از توسعه انسانی باید شامل انعکاس دغدغه های جنسیتی در تحلیل خود باشد. از این رو باید فرصتهایی برای رصدِ تعهد و پیشرفت به سوی برابری جنسیتی شامل ارائه داده های روند پرکردن شکاف جنسیتی، فراهم شود. این روندها، به ما تغییراتِ در طولِ زمان را نشان خواهند داد و نواحی نیازمند به توجه ویژه را تعیین مینماید. بنابراین داده های تفکیکی جنسیتی میتوانند ابزاری قوی باشند تا کمک مردان و زنان به اقتصاد را تسهیل نمایند. نظرسنجی از کشورهای مختلف در طی زمان، این موضوع را نشان میدهد (پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).

شکل 4-5- ابعاد شاخص توسعه انسانی(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-9-2- اهداف زیست محیطی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم :
تغییرات آب وهوایی بطور عام توسعه و بطور خاص فقرا(که بطورنامناسبی به محیط زیست برای معیشت خود وابسته اند و بیشتر در معرض شوکهای تغییر آب و هوا میباشند بدون اینکه در ایجاد این شوکها مقصر باشند) را در معرض تهدید قرار میدهد. برای رشد اقتصادی و کاهش فقر اطمینان از اینکه کشورها در حال کاهش و کنترل تغییرات آب و هوایی هستند، مهم است(مثلاً از طریق برنامه های کارآ نمودن بهره گیری از انرژی)، و نیز جوامعی که دسترسی به خدمات انرژی و زیست محیطی ندارند، این خدمات را بدست آورند. این دیدگاه که تغییر آب و هوا اغلب بر روی فقرا اثر میگذارد نیز برای کشورها اساسی است تا آن را در استراتژیهای خود لحاظ نمایند. اهداف کلان زیست محیطی نه تنها بعنوان یک هدف مهمند بلکه مسیری برای دستیابی به دیگر اهداف توسعه هزاره سوم میباشند (شکل4-6).

شکل 4-6- اهداف زیست محیطی و توسعه هزاره(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-10- بکارگیری توسعه انسانی :
نکته مهم درباره توسعه انسانی این است که چگونه رویکرد توسعه انسانی را میتوان به همه برنامه ریزیهای توسعه ای اعمال کرد؟ رویکرد توسعه انسانی به این سئوال، با برجسته کردن قرار دادن مردم در محور توسعه، پاسخ میدهد. با قرار دادن مردم در محور توسعه، میتوان واقعاً باعث پیشبرد عدالت، بهره وری و کارآیی، مشارکت و توانمندسازی و پایداری شد. در این راستا، پاراگراف آغازین برنامه استراتژیک برنامه توسعه سازمان ملل تصریح مینماید که ماموریتش، حمایت از کشورها برای شتاب دادن به پیشرفت توسعه انسانی است. این تصریح، نشانگر اهمیت رویکرد توسعه منابع انسانی در همه برنامه ها و فعالیتهای آن میباشد. از این رو بر اهمیت انواع عناصر کلیدی توسعه انسانی در حمایت از ظرفیتهای محلی و ملی و دستیابی به اهداف توسعه هزاره تاکید میشود که شامل تمرکز بر: بسط ظرفیت، مالکیت ملی، مدیریت اثربخش اعانه و همکاری جنوب-جنوب میگردد. توسعه انسانی مهم است چون رویکردی کل گرا مبتنی بر شواهد برای اقدام توسعه ای فراهم میکند و تضمین بسط گزینه ها، آزادی و برابری فرصتها برای زندگی ای که مردم بدان ارزش میدهند را تضمین مینماید. توسعه انسانی برای جهان امروز هم مهم است چون زمانه ای است که نیروهای جهانی سازی، مردم را بیشتر در معرض آسیب در برابر انواع شرایط خارج از کنترل خود یا خارج از کنترل حکومتهای ملی شان قرار میدهد. رویکرد توسعه انسانی از این نظر که حکومتهای ملی و دیگر ذینفعان را در تدوین و اجرای برنامه ها و خطمشیهای طراحی شده برای حمایت از حقوق بشر، دستیابی به اهداف توسعه هزاره و دیگر اولویتهای توسعه قادر و فعال میسازد نیز اهمیت دارد. این رویکرد همچنین تلاشهای حمایتی در پس گزارشات توسعه انسانی را عمیقتر و سهم برنامه توسعه سازمان ملل را در حوزه توسعه، وسیعتر میسازد. بکارگیری توسعه انسانی، بیشتر درباره این دو سئوال است که کدام توسعه و چگونه؟ پاسخ این سئوالات به اقداماتی اشاره میکند که جوامع، نهادها و دولتها به ترتیب باید اتخاذ کنند تا به توسعه انسانی دست یابند. در بکارگیری توسعه انسانی باید به موارد ذیل توجه نمود: رویکردهای مشارکتی: به رسمیت شناختن جنبه کارگزاری افراد وتضمین احترام به تنوع فرهنگی و کرامت انسانی؛ حمایت از برنامه ریزی میان مدت تا بلندمدت پایدار(همانطورکه پیامدهای توسعه انسانی، تنها با تلاشهای مستمر در طی یک دوره زمانی میتوانند بهبود یابند)؛ توانمندسازی ذینفعان: کنش توسعه را فقط بصورت مداخلات توسعه ای ندیدن بلکه با توجه به رویکرد مشارکتی به فکر توانمندسازی ذینفعان بودن؛ بسط ظرفیت: حمایت از بسط ظرفیت برای مردم، جوامع و نهادها؛ حمایت از حکومتها: برای فراتر رفتن از مرزهای دپارتمانی و وزارتخانه ای تا مردم را در مرکز توسعه قرار دادن؛ شفافیت و پاسخگویی: تشویق سنجه ها و اقداماتی برای پیشبرد شفافیت و پاسخگویی برای توسعه اثربخش؛ ساخت خط مشی مبتنی بر شواهد؛ دفاع و تحریک گفتمان: دفاع از پیامها و سنجه های توسعه انسانی برای تحریک گفتمان در بین ذینفعان. بکارگیری رویکرد توسعه انسانی در تلاشهای برنامه توسعه سازمان ملل و شرکاء آن کلیدی است و خود را در حمایت از: اسناد استراتژی کاهش فقر، اهداف توسعه هزاره، دیگر اولویتهای ملی، کار تیمهای کشوری سازمان ملل از طریق چارچوب کمک توسعه ای سازمان ملل، ارزیابی کشوری متداول در زمینه وضعیت توسعه و…، سند برنامه ریزی کشوری، استفاده از رویکرد مبتنی بر حقوق بشر، نشان میدهد(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-10-1- اهمیت دفاع در بکارگیری توسعه انسانی :
ارتباط بین داده های خوب توسعه انسانی و نیز تلاشها برای افزایش آثار خط مشی های توسعه انسانی، از طریق دفاع صورت میگیرد. دفاع از دستیابی به اهداف کلان خط مشی توسعه را کنشی برای حمایت یا استدلال به نفع علت و یا خط مشیِ ایده توسعه انسانی تعریف میکنند. دفاع، بیانگر قصد تاثیر بر افکار عمومی، نگرشهای اجتماعی، یا تغییراتی در خط مشیهای نهادی، جامعه یا حکومت میباشد. دفاع به معنای کار با مردم و سازمانها برای ایجاد یک تغییر و تفاوت است: این تغییر میتواند گذاردن یک مساله در دستورکار، تهیه یک راه حل برای آن مساله، ساخت حمایت برای کار بر روی هم مساله و هم بر راه حل، باشد. دفاع گرچه شامل ارتباطات، اطلاع رسانی و روابط عمومی میشود ولی فراتر از آنها است. توسعه انسانی مبتنی بر دفاع، درگیر تلاشهای بلند مدت و مستمر برای تاثیر بر افکار عمومی و نگرشهای اجتماعی است و هدفش پیشبرد تغییر خط مشی به سمت حمایت از توسعه انسانی میباشد. برای دفاع اثربخش از اهداف خرد توسعه انسانی، داشتن دانش و آگاهی در زمینه های زیر اهمیت دارد: فرآیندهای تصمیم گیری حکومتها و چگونگی تاثیر بر این فرآیندها، قطعنامه ها و … سازمان ملل که حکومتهای ملی از امضاء کنندگان آن هستند و ذینفعانی که میتوانند شرکای بالقوه باشند. مهارتهای دفاع شامل تکنیکهای زیر است: ایجاد ائتلاف، بسط پیام، لابی کردن، روابط رسانه ای، تحقیقات خط مشی، ساخت و حفظ تماسها با جامعه مدنی، اتاق فکر و رهبران عقاید، شبکه سازی و ارتباطات، طراحی برنامه و برنامه ریزی فعال استراتژیک، بسط ظرفیت(بسط ظرفیت شرکاء و ذینفعان درون اجتماعات محلی و در همه سطوح، بعد مهمی از دفاع بلند مدت از اهداف خرد توسعه انسانی میباشد). از مفهوم سازی تا ارزیابی پروژه هایی که به هدف پیشبرد توسعه انسانی صورت میگیرند، فعالیتهای دفاعی باید جریان اصلی پیشبرد تغییر و افزایش تاثیر باشند. تهیه گزارشات توسعه انسانی مثالی از فرآیند دفاع، میباشند که میتوانند با دعوت به گفتگو و ترویج مالکیت ذینفعان یافته های تحقیقی، توسعه مردم محور را از طریق هر یک از گامهای ایجاد گزارش توسعه انسانی، پیش ببرند. جامعه هدف دفاع از اهداف خرد توسعه انسانی و رویکرد توسعه انسانی شامل: همتایان ملی/محلی، جامعه مدنی، بخش خصوصی، رسانه ها، دانشگاهها و جامعه اعانه دهنده، میشود. فعالیتهای توسعه انسانی، اثر بزرگتری خواهند داشت اگر توسط استراتژیهای دفاعی حمایت شوند و جامعه از اینکه توسعه انسانی چیست و چگونه رویکرد توسعه انسانی میتواند توسط همه ذینفعان استفاده شود، مطلع شود. رویکرد توسعه انسانی بنابر ماهیت خود بدنبال دستیابی به تغییراتی در زندگی مردم و جوامع به منظور گسترش قابلیتهای انسانی، گزینه های وسیعتر، افزایش آزادیها، تحقق حقوق بشر و غلبه بر فقر است. دفاع بخش جدایی ناپذیر این چالش است. لذا احتیاج به استفاده از هر چیز در اختیاری است تا بطور اثربخش پیام توسعه انسانی رسانده شود و اثر مثبتی بر زندگی های مردم داشته باشد(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010).
4-15-11- گزارشات توسعه انسانی :
خود رویکرد توسعه انسانی، اول بار از طریق اولین گزارش توسعه انسانی(1990)، معرفی شد. البته رویکرد توسعه انسانی باید جزء لاینفک همه کارها باشد نه اینکه فقط در متدولوژی تحقیق و انتشار انعکاس یابد. با اینحال این گزارشات، ابزار مهمی برای پروپاگاندا و ترویج رویکرد توسعه انسانی و تاثیر خط مشی توسعه انسانی در همه سطوح میباشند. این گزارشات، هم منبع الهامند و هم ابزارهایی برای پیشرفت و هم رصد پیشرفت و هم ابزارهای دفاعی پویا که از طریق فرآیندهای ذیل ایجاد میشوند: مشارکت وسیع، بسط ظرفیت و تعامل فعال در درون کشورها و مناطق. گزارشات توسعه انسانی راه اندازی شده توسط برنامه توسعه سازمان ملل ویژگیهای ذیل را دارند: جمع کردن مردم با هم برای بحث و بیان اولویتهای توسعه ای خود، تقویت ظرفیتها برای تولید داده ها و تحلیل ها، متمرکز کردن توجه سیاسی بر منابع و خط مشیهای واقعی مورد نیاز برای غلبه بر فقر، پروراندن رشد و عدالت، اصلاح زندگی مردم با بسط گزینه ها و قابلیتهای آنها. مضمونهای آدرس دهی شده در گزارشات توسعه انسانی، طیف وسیعی از سرفصلهای توسعه انسانی را میپوشانند که شامل امنیت انسانی؛ جنسیت؛ جهانی سازی؛ تغییر آب و هوا ؛ محیط زیست؛ حقوق بشر؛ حکمرانی دموکراتیک؛ آزادی فرهنگی و پویایی و تحرک انسانی میشود. گزارشات ملی اهداف توسعه هزاره نیز میتوانند در زمره گزارشات توسعه انسانی قرار گیرند. اگرچه گزارشات توسعه انسانی و گزارشات اهداف توسعه هزاره، مکمل هم هستند و به هم مرتبطند ولی کارکردهای متفاوتی دارند و به نیازهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، شاخص توسعه، شاخص توسعه انسانی، رشد اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، سازمان ملل، زیست محیطی، محیط زیست