منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، پرسش نامه، آزمون فریدمن، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

گرفت بین 10% تا 12% است.
چون از قبل یک شاخص به عنوان پارامتر واریانس جامعه مورد مطالعه در دست نبوده و هیچ گونه سابقه قبلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه وجود نداشت لذا میانگین و واریانس از پیش تعیین نشده بود، به همین جهت برای رعایت اطمینان بیشتر همراه با خطای کمتر بالاترین مقدار انحراف معیار احتمالی جامعه را که 50درصد به جای انحراف معیارجامعه قرار داده می شود بنابراین در این فرمول ∂=/5,ε=/05 در نظر گرفته شده است وبه طبع آن n حداکثر مقدار را در اختیار قرار دهد. در نتیجه باتوجه به مطالب مطرح شده حجم نمونه آماری این تحقیق 228 نفر از مراجعین جامعه آماری محاسبه گردید.

لذا با توجه به تعداد نمونه مورد نیاز تحقیق وبرای اطمینان از اینکه خالص پرسشنامه برگشتی از مقدار فوق بیشتر باشد و همچنین با در نظر گرفتن امکان عدم همکاری برخی مشتریان مورد نظر درتکمیل پرسشنامه تعداد 400 نفر از مراجعین جامعه آماری فوق به صورت تصادفی انتخاب گردید ودر پایان پس از جمع آوری پرسشنامه های قابل استفاده از طریق spss مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .
3-5- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. از آنجا که پرسشنامه استانداردی برای دریافت اطلاعات حاصل از داده های تحقیق موجود نبوده، محقق با مطالعات وسیع در ادبیات و پیشینه تحقیق، مبانی نظری و بررسی های داخلی و خارجی انجام شده اقدام به ساخت پرسشنامه کرده است، كه سوالهاي(گويه ها)پرسشنامه به شرح زير مي باشد:
الف)سوالات عمومي : درسوالات عمومي سعي شده است كه اطلاعات كلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوري گردد اين بخش شامل 5سوال مي باشد.
ب)سوالات تخصصي: درطراحي اين قسمت سعي گرديده است كه سئوالات پرسشنامه تاحد ممكن قابل فهم باشد.به منظور تدوین پرسشنامه مذکور از منابع معتبر بخصوص اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده گردیده که حاوی 26سؤال براساس مقیاس 5 درجه ای ليكرت که هر سؤال شامل پنج گزینه (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) می باشد.
رديف
مولفه ها
سوالات پرسشنامه
1
بازاریابی
4-3-2-1
2
تولید
9-8-7-6-5
3
حجم فعالیت
14-13-12-11-10
4
ایجاد و طراحی وب سایت های بازاریابی
17-16-15
5
تامین بازار هدف
20-19-18
6
پرداخت الکترونیکی و افزایش سرعت تبادلات مالی
23-22-21
7
رضایت مندی
26-25-24

جدول 3-1) جدول تناظر سوالات پرسشنامه

3-6- روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )
در هر تحقیق علمی به روش تجربی ، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد .
3-6-1- روایی / اعتبار
روایی از واژه «روا » به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های ناکافی و نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و نا روا سازد. روایی را به شکلهای مختلف طبقه بندی کرده اند که به تعدادی از آنها اشاره می شود :
طبقه بندی نوع اول : الف- اعتبارتجربی ب- اعتبار مفهومی
طبقه بندی نوع دوم : روایی محتوایی، روایی نمادی ( ظاهری )، روایی مربوط به ملاک، روایی موافق، روایی متضمن پیش بینی، روایی سازه، روایی هم گراف روایی متمایز کننده.
در تحقیق حاضر، از روش اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است. زیرا هنگامی که اعتبار تجربی امکان پذیر نباشد یا مشکل بتوان از طریق تجربی یا عملی برای یک اندازه یا بافته اعتبار کسب کرد اعتبار مفهومی استفاده شده است و در واقع از طریق گواه و معیار ها محقق در پی آن بر می آید که نشان دهد که روا است مفهومی را اندازه گرفت ( خاکی ، ص 291- 288: 1382 ). محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیری خود، در سنجش متغیر های تحقیق اطمینان حاصل نموده .
3-6-2- پایايی
پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مقصود از قابلیت اتکا، ثبات واحد اندازه گیری است. مفهوم یاد شده به این موضوع مربوط می شود که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد و نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. یک ابزار اندازه گیری معتبر آن است که دارای ویژگی های تکرارپذیری و باز پدیدآوری باشد یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد، نتایج یکسان تولید کند.یا به عبارتی دیگر یک آزمون زمانی دارای پایانی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند ( منبع قبلی، ص 293 ) عوامل موثر بر پایانی و روایی : عوامل متعددی بر پایانی و روایی موثرند از جمله : 1 ) تعریف نشدن اصطلاحات 2) عدم توجیه پرسشگران 3) عدم تجانس و همگونی پاسخگویان 4) تغییر شرایط و زمینه های اجرای پرسشگری 5) وضعیت ظاهری و درونی ابزار 6) عدم تناسب مراحل مختلف فرایند تحقیق.
پایانی ثبات درونی فقط با اجرای یک آزمون و بالاخره جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار اجرای آزمونها بر آورد می شود. مشهورترین کاربرد این روش، بر آورد پایانی ازطریق دو نیمه کردن است. آزمون به دو قسمت که هر کدام شکلهای موازی یکدیگرند تقسیم می شود. چنانچه نیمه های آزمون موازی باشند، پایانی کل ازمون با استفاده از فرمول اسپیرمن بروان بر آورد می شود ( همان ، ص 299-297 ).
در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ها، به اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونه ای با حجم 30 نفر پرداخته و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برآورد گردید.
فرمول محاسبه آلفاي كرونباخ به شرح زير است :

K = تعدادسؤالات
= مجموع واريانس سؤالات
= واريانس نمره هاي خام آزمودنيها
به طوری که پایایی پرسشنامه76/. بدست آمد. که این میزان نشاندهنده پایایی بالا و انسجام درونی سئوالات پرسشنامه میباشد. بعد از اتمام مرحله جمع آوري همه نمونه ها و پس از وارد كردن كل داده ها در نرم افزار spss پايايي كلي پرسشنامه برابر877/. بدست آمده است .
3-7- روش آزمون فرضیه
در بعضی از مسائل تحقیق به ویژه آنهایی که هدف پیش بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک و ترکیب متغیرهای پیش بینی کننده که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیرها همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است.
روشی که از طریق آن متغیرهای پیشبینی کننده ترکیب می شوند رگرسیون چند متغیری نامیده میشود: در این روش، یک معادله رگرسیون چنـد متغیری محـاسبه میشود که ارزش های اندازه گیری شده پیش بینی را در یک فرمول خلاصه می کند. ضرایب معادله برای هر متغیر براساس اهمیت آن در پیش بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می شود.
درجه همبستگی بین متغیرهای پیش بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، به وسیله ضریب نشان داده می شود (خاکی،1388).
3-8- آزمون همبستگی اسپیرمن
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی یا کیفی با متغیر کمی یا کیفی دیگر است. هرگاه داههای یک تحقیق کم بوده و یا فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده میشود. این ضریب مبتنی بر مقادیر اصلی نبوده و بر اساس رتبه دادهها محاسبه میشود.
r_s=1-(6∑▒d_i^2 )/(n(n^2-1))
در این رابطه n تعداد دادهها و ∑▒d_i^2 مجموع مجذور تفاوت رتبههای دو متغیر میباشد. از آزمون فوق به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مدل استفاده شده است.
3-9- آزمون فریدمن
به کمک اين آزمون مي‌توان متغيرهاي موجود در تحقيق را رتبه‌بندي نمود (صدقياني، ابراهيمي، 1381: 177). فرضهای تحقیق در آزمون فریدمن به شرح زیر است:
:H_0 توزیع احتمال تمامی عوامل یکسان است.
:H_1 دست کم توزیع احتمال دو عامل یکسان نیست.
آماره آزمون فريدمن به شرح زير تعريف مي‌شود.
χ^2=12/(kn(k+1)) ∑_(j=1)^k▒〖R_j^2-3n(k+1)〗
که در آن:
تعداد موارد يا پاسخ دهندگان = n
تعداد متغيرهايي که رتبه‌بندي مي گردند = k
حاصل جمع رتبه‌هاي داده شده به متغيرها از سوي پاسخ دهندگان = R
فرمول فوق آماره آزمون فریدمن میباشد. در صورت بالا بودن مقدار آماره آزمون از نقطه بحرانی، فرض H0 تایید نمیشود. به عبارت دیگر توزیع احتمال تمامی عوامل یکسان نمیباشد. با توجه به عدم تساوی عوامل این آزمون رتبهبندی عوامل را نیز تهیه میکند.

تجزیه تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه
در این پژوهش برای جمع آوري اطلاعات مورد نياز و پاسخ به سوال های پژوهش از یک پرسش نامه استفاده شده است. آن چه را که در جداول تحت عنوان داده هاي پرسش نامه آمده است اطلاعات خام مي باشد که مي بايست تجزيه و تحليل گردد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از روش هاي مناسب آماري، استفاده از اطلاعات کتابخانه اي جهت تفسير محاسبات نهايي استفاده گرديده است. پرسش نامه ها پس از جمع آوري و بررسي اطلاعات آن ها، داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين فصل در دو بخش آمده است. بخش اول شامل شرح و توصيف داده های آماري از طريق جداول آماري و بخش دوم شامل تجزيه و تحليل داده ها ي پژوهش مي باشد.
4-2- شرح و توصیف داده های آماری
در مجموع 400 پرسشنامه در این پژوهش توزیع شده است که در این میان 297 نفر در این پژوهش شرکت نموده و پرسش نامه ها را تکمیل نمودند. برای هر پرسش نامه اطلاعات در نرم افزار اس پی اس اس تعریف و وارد شده و برابر کد بندی، امتیاز مولفه های هر پرسش نامه به طور مجزا محاسبه گردید. در جداول زیر نتیجه این داده ها بیان شده است.
4-2-1- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت

بررسی جنسیت پاسخ دهندگان نشان می دهد که 22.3% آنها زن و 77.7% مرد بوده اند.

فراوانی
جنسیت
تعداد
درصد
زن
66
22.3
مرد
231
77.7
مجموع
297
100

جدول 4- 1) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت

نمودار 4- 1) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت

4-2-2- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن
در بررسی سن افراد همان گونه که در نمودار زیر شاهده می گردد کمتر از 2% زیر 22 سال 10% 22-25 سال سن، 26% بین 25-30 سال و بیش از 61% بالای 30 سال سن خود را اعلام داشته اند.

فراوانی
سن
تعداد
درصد
22
5
1.7
22-25
31
10.5
25-30
78
26.4
بالای30
183
61.5
مجموع
297
100

جدول 4- 2) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن

نمودار 4- 2) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن
4-2-3- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی
در بررسی مدارج علمی افراد نیز مشاهده می شود که بیش از 59% افراد دارای کارشناسی 21% دیپلم و زیر دیپلم 15% کارشناسی ارشد و کمتر از 4% دارای دکتری هستند.

فراوانی
مدرک
تعداد
درصد
دیپلم
64
21.6
کارشناسی
178
59.8
کارشناسی ارشد
45
15.2
دکتری
10
3.4
مجموع
297
100

جدول 4- 3) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی

نمودار 4- 3)توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی

4-2-4- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد
در بخش درآمد افراد نیز پرسش پیش روی خود را به شرح زیر پاسخ داده اند و 7% زیریک میلیون 34% بین 1 تا 1.5 میلیون، 20% 1.5 تا 2 میلیون و 38% بیش از 2 میلیون درآمد را در پرسشنامه اظهار داشته اند.

فراوانی
درآمد
تعداد
درصد
1

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی اینترنتی، روش تحقیق، امنیت اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی ها