منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، فعالیت های اجتماعی، میزان افسردگی

دانلود پایان نامه ارشد

والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 35/80 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 52/80 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند بیشتر است.

4-3- يافته هاي توصيفي
4-3-1- گویه های میزان افسردگی و غمگینی
جدول 4-16: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان افسردگی و غمگینی
ردیف
میزان افسردگی و غمگینی
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
بی جواب
جمع
میانه
1
وضعیت رابطه با جنس مخالف
فراوانی
79
13
5
1
0
2
100
1

درصد
0/79
0/13
0/5
01
0/0
0/2
0/100

2
وضعیت روانی بیمار، امیدواری
فراوانی
15
32
36
12
5
0
100
3

درصد
0/15
0/32
0/36
0/12
0/5
0/0
0/100

3
وضعیت احساس آرامش و راحتی بیمار
فراوانی
10
32
48
7
3
0
100
3

درصد
0/10
0/32
0/48
0/7
0/3
0/0
0/100

4

وضعیت خواب بیماران و میزان آن
فراوانی
3
32
60
3
2
0
100
3

درصد
0/3
0/32
0/60
0/3
0/2
0/0
0/100

جدول 4-17: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان افسردگی و غمگینی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
میزان افسردگی و غمگینی
0/27
0/27
27
کم
0/88
0/61
61
متوسط
0/100
0/12
12
زیاد

0/100
10
جمع

با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی میزان افسردگی و غمگینی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/61 درصد به میزان متوسطی احساس افسردگی و غمگینی می کنند و کمترین افراد یعنی 0/12 درصد میزان زیادی احساس افسردگی و غمگینی می کنند.

4-3-2- گویه های میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی
جدول 4-18: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی
ردیف
فعالیت های اجتماعی و تفریحی
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
جمع
میانه
1
میزان رابطه خانواده بیمار با سایر خویشاوندان
فراوانی
5
39
51
3
2
100
3

درصد
0/5
0/39
0/51
0/3
0/2
0/100

2
امکان ر فتن به مسافرت
فراوانی
8
53
33
4
2
100
2

درصد
0/8
0/53
0/33
0/4
0/2
0/100

3
کیفیت گذراندن اوقات فراغت
فراوانی
16
48
30
4
2
100
2

درصد
0/16
0/48
0/30
0/4
0/2
0/100

جدول 4-19: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
فعالیت های اجتماعی و تفریحی
0/39
0/39
39
کم
0/96
0/57
57
متوسط
0/100
0/4
4
زیاد

0/100
100
جمع

با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/57 درصد به میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی متوسطی دارند و کمترین افراد یعنی 0/4 درصد میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی زیادی دارند.

4-3-3- گویه های میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
جدول 4-20: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
ردیف
احساس ناتوانی نسبت به همسالان
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
جمع
میانه
1
تعداد دوستان بیمار
فراوانی
29
41
29
1
0
100
2

درصد
0/29
0/41
0/29
0/1
0/0
0/100

2
میزان مهارت های اجتماعی برای ارتباطات
فراوانی
26
36
36
2
0
100
2

درصد
0/26
0/36
0/36
0/2
0/0
0/100

3
میزان ارتباط با همسالان بیمار
فراوانی
35
31
29
2
3
100
2

درصد
0/35
0/31
0/29
0/2
0/3
0/100

جدول 4-21: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
احساس ناتوانی نسبت به همسالان
0/55
0/55
55
کم
0/97
0/42
42
متوسط
0/100
0/3
3
زیاد

0/100
100
جمع

با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/55 درصد به میزان کمی احساس ناتوانی نسبت به همسالان دارند و کمترین افراد یعنی 0/3 درصد میزان زیادی احساس ناتوانی نسبت به همسالان دارند.

4-3-4- گویه های میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
جدول 4-22: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
ردیف
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
جمع
میانه
1
میزان نگرانی از آینده بیمار
فراوانی
1
7
13
33
46
100
4
1

درصد
0/1
0/7
0/13
0/33
0/46
0/100

2
میزان ترس از بدتر شدن بیماری
فراوانی
2
18
23
32
25
100
4

درصد
0/2
0/18
0/23
0/32
0/25
0/100

جدول 4-23: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
0/9
0/9
9
کم
0/34
0/34
34
متوسط
0/100
0/57
57
زیاد

0/100
100
جمع

با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/57 درصد به میزان زیادیی احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار دارند و کمترین افراد یعنی 0/9 درصد میزان کمی احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار دارند.

4-3-5- گویه های میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
جدول 4-24: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
ردیف
اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
جمع
میانه
1
وضعیت رسیدگی به کارهای منزل والدین بیمار
فراوانی
7
16
67
8
2
100
3

درصد
0/7
0/16
0/67
0/8
0/2
0/100

2
میزان انرژی برای انجام وظایف محوله به بیمار
فراوانی
22
50
25
1
2
100
2

درصد
0/22
0/50
0/25
0/1
0/2
0/100

3
میزان توانایی و تمرکز در کارهای ارجاع شده به بیمار
فراوانی
29
55
10
4
2
100
2

درصد
0/29
0/55
0/10
0/4
0/2
0/100

4

میزان سازگاری و ارتباط صمیمانه بین والدین و بیمار
فراوانی
16
30
40
11
3
100
3

درصد
0/16
0/30
0/40
0/11
0/3
0/100

جدول 4-25: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
0/35
0/35
35
کم
0/96
0/61
61
متوسط
0/100
0/4
4
زیاد

0/100
100
جمع

با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/61 درصد به میزان متوسطی اختلال در رسیدگی به کارهای منزل دارند و کمترین افراد یعنی 0/4 درصد میزان زیادی اختلال در رسیدگی به کارهای منزل دارند.
4-3-6- گویه های میزان مشکلات ناشی از درمان
جدول 4-26: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان مشکلات ناشی از درمان
ردیف
مشکلات ناشی از درمان
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
بی جواب
جمع
میانه
1
میزان رشد و تحرک مالی اقتصادی خانواده
فراوانی
10
48
33
7
2
0
100
2
1

درصد
10%
48%
33%
7%
2%
0%
100%

2
میزان رفاه خانواده
فراوانی
5
44
37
10
4
0
100
3
1

درصد
5%
44%
37%
10%
4%
0%
100%

3
میزان دسترسی به دارو
فراوانی
0
0
4
40
56
0
100
5
1

درصد
0%
0%
4%
40%
56%
0%
100%

4
میزان دسترسی به غذاهای رژیمی
فراوانی
0
0
2
8
90
0
100
5
1

درصد
0%
0%
2%
8%
90%
0%
100%

5
میزان دسترسی به خدمات پرستاری
فراوانی
0
11
22
38
21
8
100
5
1

درصد
0%
11%
22%
385
21%
8%
100%

6
میزان دسترسی به خدمات بیمارستانی
فراوانی
1
8
31
41
11
8
100
4
1

درصد
1%
8%
31%
41%
11%
8%
100%

7
میزان دسترسی به متخصص غدد و ژنتیک
فراوانی
9
44
29
12
94
6
100
3
1

درصد
9%
44%
29%
12%
94%
6%
100%

8
میزان برخورداری از خدمات آموزشی برای خانواده
فراوانی

23
52
12
8
5
100
3
1

درصد

23%
52%
12%
8%
5%
100%

9
میزان دسترسی به کار درمانی
فراوانی
3
12
20
29
32
4
100
4
1

درصد
3%
12%
20%
29%
32%
4%
100%

10
میزان دسترسی به گفتار درمانی
فراوانی
3
11
19
26
36
5
100
4
1

درصد
3%
11%
19%
26%
26%
5%
100%

11
میزان دسترسی به مشاوره و روان شناس بالینی
فراوانی
0
19
21
27
25
8
100
4
1

درصد
0%
19%
21%
27%
25%
8%
100%

12
میزان دسترسی به آموزش طبخ غذا برای مادران
فراوانی
1
37
43
6
6
7
100
3

درصد
1%
375
43%
6%
6%
7%
100%

جدول 4-27: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان مشکلات ناشی از درمان
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
مشکلات ناشی از درمان
6%
6%
6
کم
51%
45%
45
متوسط
100%
49%
49
زیاد

100%
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 49 درصد به میزان زیادی مشکلات ناشی از درمان دارند و کمترین افراد یعنی 6 درصد به میزان کمی مشکلات ناشی از درمان دارند.
4-3-7- گویه های میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
جدول 4-28: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
ردیف
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
بیجواب
جمع
میانه
1
میزان دسترسی به دارو
فراوانی
0
0
4
40
56
0
100
5
1

درصد
0/0
0/0
0/4
0/40
0/56
0/0
0/100

2
میزان دسترسی به غذاهای رژیمی
فراوانی
0
0
2
8
90
0
100
5
1

درصد
0/0
0/0
0/2
0/8
0/90
0/0
0/100

3
میزان دسترسی به خدمات پرستاری
فراوانی
0
11
22
38
21
8
100
5
1

درصد
0/0
0/11
0/22
0/38
0/21
0/8
0/100

4
میزان دسترسی به خدمات بیمارستانی
فراوانی
1
8
31
41
11
8
100
4
1

درصد
0/1
0/8
0/31
0/41
0/11
0/8
0/100

5
میزان دسترسی به متخصص غدد و ژنتیک
فراوانی
9
44
29
12
94
6
100
3
1

درصد
0/9
0/44
0/29
0/12
0/94
0/6
0/100

6
میزان برخورداری از خدمات آموزشی برای خانواده
فراوانی

23
52
12
8
5
100
3
1

درصد

0/23
/52
0/12
0/8
0/5
0/100

7
میزان دسترسی به کار درمانی
فراوانی
3
12
20
29
32
4
100
4
1

درصد
0/3
0/12
0/20
0/29
0/32
0/4
0/100

8
میزان دسترسی به گفتار درمانی
فراوانی
3
11
19
26
36
5
100
4
1

درصد
0/3
0/11
0/19
0/26
0/36
0/5
0/100

9
میزان دسترسی به مشاوره و روان شناس بالینی
فراوانی
0
19
21
27
25
8
100
4
1

درصد
0/0
0/19
0/21
0/27
0/25
0/8
0/100

10
میزان دسترسی به آموزش طبخ غذا برای مادران
فراوانی
1
37
43
6
6
7
100
3

درصد
0/1
0/37
0/43
0/6
0/6
0/7
0/100

11
میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و انجمن PKU
فراوانی
5
55
33
3
0
4
100
2

درصد
0/5
0/55
0/33
0/3
0/0
0/4
0/100

12
میزان برخورداری از خدمات بیمه ای
فراوانی
2
22
61
7
1
7
100
3

درصد
0/2
0/22
0/61
0/7
0/1
0/7
0/100

13
میزان سازگاری و ارتباط صمیمانه والدین و بیمار
فراوانی
0
16
58
19
4
3
100
3

درصد
0/0
0/16
0/58
0/19
0/4
0/3
0/100

14
میزان تغییر در عملکرد وظایف والدین ناشی از فرزند بیمار
فراوانی
0
2
20
52
26
0
100
4

درصد
0/0
0/2
0/20
0/52
0/26
0/0
0/100

15
نگهداری بیماران بزرگسال در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری، میزان افسردگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت خدمات، فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری