منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، طبقه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

ماهی
0/66
0/6
0/0

0/28
7-مصرف تخم مرغ
0/78
0/2
0/18
0/2
8-مصرف حبوبات
0/82
0/6
0/12
0/0
9-میزان مصرف حبوبات
0/28
0/62
0/10
0/0
10-میزان مصرف پیتزا
0/6
0/86
0/6
0/0
11-میزان مصرف انواع میوه
0/64
0/34
0/2
0/0
12-میزان مصرف سبزی تازه
0/4
0/58
0/36
0/0
13-میزان مصرف شیر،ماست و پنیر
0/66
0/30
0/4
0/0
14-میزان مصرف کره،خامه و سرشیر
0/52
0/8
0/32
0/8
15-میزان مصرف آجیل و خشکبار
0/32
0/4
0/60
0/2
16-میزان مصرف قند و شکر
0/18
0/4
0/12
0/66
17-میزان مصرف نوشابههای گازدار
0/24
0/50
0/24
0/2
18-میزان مصرف ماءالشعیر و دلستر
0/12
0/62
0/26
0/0
19-میزان مصرف آبمیوه های صنعتی
0/54
0/54
0/6
0/0
20-میزان مصرف دوغ گازدار
0/16
0/66
0/18
0/0
21-میزان مصرف میوه در میان وعده
0/44
0/46
0/10
0/0
22-میزان مصرف شیر در میان وعده
0/18
0/46
0/26
0/10
23-میزان مصرف کیک و بیسکویت در میان وعده
0/32
0/4
0/58
0/12
24-میزان مصرف تنقلات در میان وعده
0/28
0/4
0/58
0/10
25-میزان مصرف تنقلات در میان وعده
0/24
0/52
0/24
0/0
26-میزان مصرف نان و پنیر در میان وعده
0/54
0/32
0/12
0/2
27-میزان مصرف ساندویچ از بیرون در میان وعده
0/18
0/70
0/12
0/0
28-میزان مصرف شکلات و شیرینی در میان وعده
0/48
0/8
0/42
0/2
29-میزان مصرف روغن نباتی جامد در پخت و پز
0/68
0/22
0/6
0/2
30-میزان مصرف روغن نباتی مایع در پخت وپز
0/24
0/4
0/68
0/4
31-میزان مصرف روغن حیوانی در پخت وپز
0/42
0/20
0/38
0/0
32-میزان مصرف روغن دنبه در پخت و پز
0/4
0/12
0/84
0/0
33-میزان مصرف کره گیاهی در پخت و پز
0/40
0/56
0/4
0/0
34-میزان مصرف کره حیوانی در پخت و پز
0/44
0/42
0/12
0/0
35-میزان مصرف روغن کنجد و زیتون در پخت و پز
0/28
0/54
0/16
0/0
گویه
همیشه
اغلب اوقات
گاهی اوقات
هرگز

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
36-استفاده از سس مایونز و سسهای آماده برای طعم دادن به سالاد
0/6
0/36
0/42
0/16
37-استفاده از زیتون با آبلیمو یا نارنج برای طعم دادن سالاد
0/24
0/38
0/30
0/6
38-استفاده از آبلیمو و آبغوره یا آب نارنج به تنهایی برای طعم دادن به سالاد
0/14
0/22
0/58
0/4
39-طبخ گوشت قرمز به صورت کبابی
0/16
0/72
0/2
0/10
40-طبخ گوشت قرمز به صورت آبپز
0/14
0/38
0/36
0/12
41-طبخ گوشت قرمز به صورت سرخ کرده
0/12
0/36
0/40
0/12
42-طبخ گوشت سفید به صورت کبابی
0/20
0/60
0/6
0/14
43-طبخ گوشت سفید به صورت آبپز
0/6
0/52
0/24
0/16
44-طبخ گوشت سفید به صورت سرخ کرده
0/8
0/36
0/46
0/10
45-طبخ گوشت ماهی به صورت کبابی
0/14
0/22
0/2
0/54
46-طبخ گوشت ماهی به صورت آبپز
0/2
0/12
0/28
0/58
47-طبخ گوشت ماهی به صورت سرخ کرده
0/4
0/18
0/46
0/32
48-طبخ سیب زمینی به صورت آبپز
0/50
0/6
0/38
0/6
49-طبخ سیب زمینی به صورت سرخ کرده
0/6
0/30
0/44
0/20
50-طبخ سبزیجات به صورت آبپز
0/18
0/36
0/34
0/12
51-طبخ سبزیجات به صورت سرخ کرده
0/22
0/28
0/32
0/18
گویه
اصلا
1بار در هفته
2بار در هفته
3بار یا بیشتر در هفته
52-به طور متوسط تعداد وعدههایی که در طول از غذای بیرون استفاده میشود
0/46
0/32
0/18
0/4

4-2-6-جدول درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخگویی به گویههای سرمایه فرهنگی
گویه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
اصلا

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
53-مطالعه مجلات و روزنامههای مربوط به تغذیه
0/2
0/12
0/26
0/28
0/26
0/6
54-مطالعه مطالب مرتبط با رژیم غذایی در اینترنت
0/2
0/26
0/26
0/16
0/16
0/14
55-گوشدادنبهسخنرانیهای کارشناسان تغذیه در رادیو و تلویزیون
0/4
0/18
0/18
0/28
0/24
0/8
56-خریدن کتابهای تغذیه و رژیم غذایی
0/0
0/2
0/14
0/16
0/42
0/26
57-تعداد کتابهایی در زمینه ی تغذیه در منزل
0/0
0/12
0/12
0/32
0/26
0/18
58 –کسب اطلاعات در زمینهی خواص مواد غذایی
0/10
0/14
0/34
0/16
0/12
0/14
59-کسب اطلاعات از اطرافیان درمورد نحوهی صحیح پخت غذاها
0/4
0/40
0/36
0/6
0/10
0/4

4-2-7-جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویههای تعارض کار با خانواده
عبارات
کاملا موافقم
موافقم
تاحدی موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
60-نداشتن فرصت کافی پس از کار برای غذا پختن
0/16
0/20
0/30
0/26
0/8
61-طبخ و فریز کردن غذای هفته در آخر هفته
0/2
0/6
0/6
0/38
0/48
62-استفاده غالب از غذاهای بیرون به دلیل نداشتن وقت
0/0
0/6
0/22
0/26
0/46
63-استفاده از غذای کنسرو شده به دلیل نداشتن وقت برای غذا پختن
0/0
0/2
0/6
0/38
0/52
64نپختن غذا در خانه به دلیل زمانی که صرف کار میشود.
0/0
0/10
0/10
0/40
0/40
65- دچار عذاب وجدان وناراحتی شدن به دلیل نپختن غذای در خانه
0/26
0/24
0/32
0/12
0/6
66-عصبی شدن از نداشتن فرصت پختن غذا به دلیل سنگینی وظایف شغل
0/12
0/18
0/28
0/28
0/14
67-نداشتن انرژی پس از کار برای رسیدگی به امور منزل و تهیه غذا
0/18
0/10
0/50
0/14
0/8
68- نگران بودن در محل کار جهت تهیه غذای خانه
0/10
0/18
0/30
0/26
0/14
69-انتظار پخت غذای متنوع از سوی اعضای خانواده با وجود مشغله ی زیاد کاری
0/20
0/12
0/28
0/28
0/12
70- احساس کردن نبودن شخص انعطاف پذیری در خصوص برآوردن انتظارات غذایی همسر و فرزندان
0/6
0/4
0/20
0/52
0/18

4-2-8-جدول درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویههای حمایت اجتماعی
گویه
کاملا موافقم
موافقم
تا حدی
موافقم
مخالفم
کاملا
مخالفم

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
71-کمک کردن همسر در زمینه پخت و پز
0/6
0/8
0/34
0/28
0/24
72-پخت غذا توسط اعضای خانواده در صورت عدم توانایی پخت غذا
0/14
0/10
0/26
0/26
0/24
73- کمک کردن خانواده همسر در پخت و پز
0/2
0/0
0/6
0/38
0/54
74-پختن غذا در خانه توسط خدمتکار
0/2
0/0
0/4
0/18
0/76

4-2-9-جدول درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویههای اثرپذیری از تبلیغات تلویزیونی
گویه
کاملا موافقم
موافقم
تاحدی موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
75-استفاده از مواد غذایی تبلیغ شده درآگهی های تلویزیونی
0/0
0/2
0/16
0/52
0/30
76-طبخ غذاهایی که در برنامه های آشپزی تلویزیون آموزش داده میشود
0/0
0/8
0/38
0/28
0/26
77-نزدیک کردن الگوهای غذایی خانواده به الگوهای غذایی در فیلم ها و سریالهای تلویزیونی
0/0
0/4
0/12
0/44
0/40

4-3- جدول یک بعدی توزیع فراوانی متغیروابسته(زنان خانهدار)

4-3-1- جدول توزیع فراوانی زنان خانه دار بر حسب الگوی غذایی(متغیر وابسته)

درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
متغیر
5/18
5/18
5/18
37
الگوی غذایی ناسالم
0/100
5/81
5/81
163
الگوی غذایی سالم

0/100
0/100
200
کل

نتایج به دست آمده در جدول فوق نشان میدهد،5/18درصد اززنان خانهدار دارای الگوی غذایی ناسالم، 5/81درصد از آنهادارای الگوی غذایی سالم میباشند. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که بیشتر زنان خانهدار دارای الگوی غذایی سالم میباشند.

جداول یک بعدی توزیع فراوانی متغیرهای مستقل(زنان خانهدار)4-4-
4-4-1- جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سرمایه فرهنگی

درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
متغیر
0/44
0/44
0/44
88
سرمایه فرهنگی پایین
0/94
0/50
0/50
100
سرمایه فرهنگی متوسط
0/100
0/6
0/6
12
سرمایه فرهنگی بالا

0/100
0/100
200

نتایج به دست آمده در جدول فوق نشان میدهد،44 درصد زنان خانهدار دارای سرمایه فرهنگی پایین، 50 درصد آنان دارای سرمایه فرهنگی متوسط و 6 درصد آنها دارای سرمایه فرهنگی پایین میباشند. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که سرمایه فرهنگی زنان خانه دار بیشتر در سطح متوسط و رو به پایین میشد.
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
متغیر
4/49
4/49
0/21
42
سرمایه اقتصادی پایین
0/80
6/30
0/13
26
سرمایه اقتصادی متوسط
0/100
0/20
5/8
17
سرمایه اقتصادی بالا

0/100
5/42
85
کل

5/57
115
بیپاسخ

0/100
200
کل
جدول توزیع فراوانی زنان خانه دار بر حسب سرمایه اقتصادی-4-4-2

نتایج به دست آمده در جدول فوق نشان میدهد، 21 درصد زنان خانهدار سرمایه اقتصادی پایین، 13 درصد سرمایه اقتصادی متوسط و 5/8 درصد سرمایه اقتصادی بالایی دارند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بیشتر زنان خانهدار سرمایه اقتصادی در سطح پایین دارند.

4-4-3- جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی

درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
متغیر
4/44
4/44
0/10
20
طبقه اجتماعی پایین
3/73
9/28
5/6
13
طبقه اجتماعی متوسط
0/100
7/26
0/6
12
طبقه اجتماعی بالا

0/100
5/22
45
کل

5/77
155
بیپاسخ

0/100
200
کل

نتایج به دست آمده در جدول فوق نشان میدهد10 درصد زنان خانهدار، دارای طبقه اجتماعی پایین، 5/6 درصددارای طبقه اجتماعی متوسط و6 درصد دارای طبقه اجتماعی بالایی میباشند.بر این اساس میتوان نتیجه گرفت بیشتر زنان خانهدار دارای طبقه اجتماعی پایین میباشند. البته لازم به ذکر است به دلیل این که بیشتر پاسخگویان سوالات مربوط به طبقه اجتماعی را پاسخ ندادند طبقه اجتماعی بیشتر پاسخگویان مشخص نشد.
4-4-4-جدول توزیع فراوانی زنان خانه دار بر حسب میزان اثرپذیری از تبلیغات تلویزیونی

درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
متغیر
6/77
6/77
6/77
152
پایین
0/97
4/20
4/20
40
متوسط
0/100
0/3
0/3
8
بالا

0/100
0/100
200
کل

نتایج جدول فوق نشان میدهد، میزان اثرپذیری 6/77 درصد زنان خانهدار از تبلیغات تلویزیونیدر سطح پایین، 4/20 درصد در سطح متوسط و 3درصد در سطح بالا میباشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت میزان اثرپذیری زنان خانهدار از تبلیغات تلویزیونی بیشتر در سطح پایین میباشد.
4-5- جداول یک بعدی توزیع فراوانی متغیرهای زمینهای(زنان خانهدار)
جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات4-5-1-
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
میزان تحصیلات
0/8
0/8
0/8
16
بیسواد
0/22
0/14
0/14
28
ابتدایی
0/38
0/16
0/16
32
راهنمایی
0/80
0/42
0/42
84
دیپلم
0/84
0/4
0/4
8
فوق دیپلم
0/96
0/12
0/12
24
لیسانس
0/100
0/4
0/4
8
فوق لیسانس و بالاتر

0/100
0/100
200
کل

نتایج جدول فوق نشان میدهد 8 درصد از زنان خانه دار بیسواد، 14 درصد تحصیلات ابتدایی، 16 درصد تحصیلات راهنمایی، 42 درصد دیپلم، 4 درصد فوق دیپلم، 12درصد لیسانس و 4 درصد فوق لیسانس و بالاتر میباشند. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت تحصیلات بیشتر زنان شاغل در سطح دیپلم میباشد.

4-5-2-جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابعاد خانواده

درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
تعداد اعضای خانواده
3/16
3/16
0/16
32
2نفر
9/44
6/28
0/28
56
3نفر
4/69
5/24
0/24
48
4نفر
8/89
4/20
0/20
40
5نفر
0/89
2/8
0/8
16
6نفر
0/100
0/2
0/2
4
7نفروبالاتر

0/2
4
بیپاسخ

0/100
200
کل

نتایج جدول فوق نشان میدهد، حدود 4 نفر از پاسخگویان تعداد اعضای خانوادهی خود را بیان نکردهاند ازبین196 نفری که بعد خانوادهی خود را اظهار کردهاند 16 درصد آنها دارای خانواده ی2نفره،28 درصد 3نفره، 24 درصد 4 نفره،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حمایت اجتماعی، توزیع فراوانی، زنان شاغل، مواد غذایی Next Entries منابع مقاله درباره نهج البلاغه، امام على (ع)، نقش آفرینی، رسول اکرم (ص)