منابع پایان نامه ارشد درمورد توجه پایدار، بهبود عملکرد، کنشهای اجرایی، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

S ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
اثربخشی tDCS در بیماران صرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
اثر بخشی tDCS در بهبود عملکردهای شناختی ………………………………………………………………………………………………………………….. 52
تاثیر tDCS بر توجه و مولفههای آن ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
تاثیرtDCS بر حافظه کاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
کنشهای اجرایی و tDCS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
فصل سوم: روش پژوهش
طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
شرکت کنندکان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
ابزارهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
فرم گزارش تشنجها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
اسپایکهای اینترایکتال EEG ………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
آزمون n-back ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
آزمون عملکرد پیوسته(CPT) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
آزمون عملکرد پیوسته ادغام شده دیداری و شنیداری(IVA+) …………………………………………………………………………………………….. 62
اعتبار و روايي آزمون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
ساختار آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
تكليف آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
خرده مقیاس های آزمون IVA+PLUS ………………………………………………………………………………………………………………….. 66
مقياس کنترل پاسخ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
مقياس توجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
پرسشنامه افسردگی بک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
پایش تصویری بلند مدت نوار مغزی (LTM) ………………………………………………………………………………………………………… 68
تحریک الکتریکی جریان مستقیم مغز از روی جمجمه بصورت کانونی (HD-tDCS) ………………………………………… 68
فرایند اجرا پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
دستورکار انجام مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
فصل چهارم: یافتههای پژوهش
اطلاعات جمعیت شناختی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
آزمون فرضیههای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
تعداد پاسخهای درست در آزمون n-Back ………………………………………………………………………………………… 73
سرعت واکنش در آزمون n-Back ……………………………………………………………………………………………………… 75
فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
توجه انتخابی شنیداری ………………………………………………………………………………………………………………………. 78
توجه انتخابی دیداری …………………………………………………………………………………………………………………………. 81
توجه متمرکز شنیداری ……………………………………………………………………………………………………………………… 83
توجه متمرکز دیداری …………………………………………………………………………………………………………………………. 85
توجه تقسیم شده شنیداری ………………………………………………………………………………………………………………. 87
توجه تقسیم شده دیداری …………………………………………………………………………………………………………………. 89
توجه جایگزین شنیداری ………………………………………………………………………………………………………………….. 91
توجه جایگزین دیداری …………………………………………………………………………………………………………………….. 93
توجه پایدار شنیداری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 95
توجه پایدار دیداری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
خطای درجاماندگی …………………………………………………………………………………………………………………………. 99
فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101
کنترل پاسخ شنیداری ……………………………………………………………………………………………………………………. 101
کنترل پاسخ دیداری ………………………………………………………………………………………………………………………. 103
فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
نتایج مربوط به فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109
نتایج مربوط به فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110
نتایج مربوط به فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
نتایج مربوط به فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 112
نتایج مربوط به فرضیه پنجم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کنشهای اجرایی، عملکرد شناختی، فیزیولوژی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، توجه پایدار، یافته های پژوهش، پیش آزمون