منابع پایان نامه ارشد درمورد توجه پایدار، اندازه اثر، تحلیل واریانس، پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

ه، و توزیع داده ها نرمال است.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگین های نتایج سه مرحله سنجش برای توجه تقسیم شده شنیداری در آزمون IVA+ نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:

جدول 16-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه تقسیم شده شنیداری
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
190/148512
1
190/148512
885/85
000/0
935/0

خطا
143/10375
6
190/1729

05/0 p<
با توجه به نتایج جدول 16-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله سنجش برای توجه تقسیم شده شنیداری در آزمون IVA+ ، معنادار بوده، 05/0 p< ,885/85F= و اندازه اثر 935/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد.
توجه تقسیم شده دیداری:

نمودار 8-4. نمودار تغییرات میانگین نمره توجه تقسیم شده دیداری در گروه آزمایش
با توجه به جدول6-4 و نمودار 8-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در توجه تقسیم شده دیداری کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون بیشتر نمودار شده است.
جدول 17-4. آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه تقسیم شده دیداری
اثر بین آزمودنی ها
ضریب w ماخلی
تخمین خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون

گرینهوس-گیسر
هاینه-فلت
حد پائین
توجه تقسیم شده دیداری
428/0
242/4
2
120/0
636/0
730/0
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (120/0) که بیشتر از 05/0 میباشد، پیش فرض مربوطه برآورده شده، و توزیع داده ها نرمال است.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگینهای نتایج سه مرحله سنجش برای توجه تقسیم شده دیداری در آزمون IVA+ نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:

جدول 18-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه تقسیم شده دیداری
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
429/151215
1
429/151215
252/242
000/0
976/0

خطا
238/3745
6
206/624

05/0 p<
با توجه به نتایج جدول 18-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله سنجش برای توجه تقسیم شده دیداری در آزمون IVA+ ، معنادار بوده، 05/0 p< ,252/242F= و اندازه اثر 976/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد.
توجه جایگزین شنیداری:

نمودار 9-4. نمودار تغییرات میانگین نمره توجه جایگزین شنیداری در گروه آزمایش
با توجه به جدول6-4 و نمودار 9-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در توجه جایگزین شنیداری کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون کمتر ولی از پیش آزمون بیشتر نمودار شده است.
جدول 19-4. آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه جایگزین شنیداری
اثر بین آزمودنی ها
ضریب w ماخلی
تخمین خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون

گرینهوس-گیسر
هاینه-فلت
حد پائین
توجه جایگزین شنیداری
861/0
750/0
2
678/0
878/0
000/1
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (687/0) که بیشتر از 05/0 میباشد، پیش فرض مربوطه برآورده شده، و توزیع داده ها نرمال است.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگینهای نتایج سه مرحله سنجش برای توجه جایگزین شنیداری در آزمون IVA+ نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:
جدول 20-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه جایگزین شنیداری
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
048/175360
1
048/175360
834/490
000/0
988/0

خطا
619/2143
6
270/357

05/0 p<
با توجه به نتایج جدول 20-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله سنجش برای توجه جایگزین شنیداری در آزمون IVA+ ، معنادار بوده، 05/0 p< ,83/490F=و اندازه اثر 988/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد.
توجه جایگزین دیداری:

نمودار 10-4. نمودار تغییرات میانگین نمره توجه جایگزین دیداری در گروه آزمایش
با توجه به جدول6-4 و نمودار 10-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در توجه جایگزین دیداری کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون کمتر ولی از پیش آزمون بیشتر نمودار شده است.
جدول 21-4. آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه جایگزین دیداری
اثر بین آزمودنی ها
ضریب w ماخلی
تخمین خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون

گرینهوس-گیسر
هاینه-فلت
حد پائین
توجه جایگزین دیداری
471/0
763/3
2
152/0
654/0
763/0
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (152/0) که بیشتر از 05/0 میباشد، پیش فرض مربوطه برآورده شده، و توزیع داده ها نرمال است.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگینهای نتایج سه مرحله سنجش برای توجه جایگزین دیداری در آزمون IVA+ نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:
جدول 22-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه جایگزین دیداری
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
19/194497
1
19/194497
345/395
000/0
985/0

خطا
81/2951
6
968/491

05/0 p<
با توجه به نتایج جدول 22-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله سنجش برای توجه جایگزین دیداری در آزمون IVA+ ، معنادار بوده، 05/0 p< ,345/395F= و اندازه اثر 985/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد.
توجه پایدار شنیداری:

نمودار 11-4. نمودار تغییرات میانگین نمره توجه پایدار شنیداری در گروه آزمایش
با توجه به جدول6-4 و نمودار 11-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در توجه پایدار شنیداری کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون کمتر ولی از پیش آزمون بیشتر نمودار شده است.
جدول 23-4. آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه پایدار شنیداری
اثر بین آزمودنی ها
ضریب w ماخلی
تخمین خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون

گرینهوس-گیسر
هاینه-فلت
حد پائین
توجه پایدار شنیداری
169/0
903/8
2
012/0
546/0
575/0
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (012/0) که کمتر از 05/0 میباشد، در این حالت، نتایج مربوط به آزمون F بایستی بر اساس تعدیل درجه آزادی استفاده شود. برای تعدیل درجه آزادی، سه تخمین وجود دارد که به آنها اپسیلون گفته میشود و در جدول F ارائه میشوند. در هر صورت، SPSS مقادیر F را در هر دو شرایط و تصحیح شده بر اساس این اپسیلونها ارائه میدهد. معمولاً از اپسیلون هینه-فلت استفاده میشود.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگینهای نتایج سه مرحله سنجش برای توجه پایدار شنیداری در آزمون IVA+ نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:
جدول 24-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه پایدار شنیداری
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
05/139080
1
05/139080
078/245
000/0
976/0

خطا
95/3404
6
49/567

05/0 p<
با توجه به نتایج جدول 24-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله سنجش برای توجه پایدار شنیداری در آزمون IVA+ ، معنادار بوده، 05/0 p< ,078/245F= و اندازه اثر 976/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد. توجه پایدار دیداری: نمودار 12-4. نمودار تغییرات میانگین نمره توجه پایدار دیداری در گروه آزمایش
با توجه به جدول6-4 و نمودار 12-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در توجه پایدار دیداری کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون کمتر ولی از پیش آزمون بیشتر نمودار شده است.
جدول 25-4. آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه پایدار دیداری
اثر بین آزمودنی ها
ضریب w ماخلی
تخمین خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون

گرینهوس-گیسر
هاینه-فلت
حد پائین
توجه پایدار دیداری
633/0
248/2
2
319/0
732/0
909/0
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (319/0) که بیشتر از 05/0 میباشد، پیش فرض مربوطه برآورده شده، و توزیع داده ها نرمال است.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگینهای نتایج سه مرحله سنجش برای توجه پایدار دیداری در آزمون IVA+ نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:
جدول 26-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه پایدار دیداری
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
43/178296
1
43/178296
786/236
000/0
975/0

خطا
905/4517
6
984/752

05/0 p<
با توجه به نتایج جدول 26-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله سنجش برای توجه پایدار دیداری در آزمون IVA+ ، معنادار بوده، 05/0 p< ,786/236F= و اندازه اثر 975/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، اندازه اثر، پیش آزمون، معنادار بودن Next Entries منابع پایان نامه درمورد پیش آزمون، مصرف مواد، عاطفه منفی، عاطفه مثبت