منابع پایان نامه ارشد درمورد تمرکز مالکیت، مالکیت خصوصی، سطح معنادار، مالکیت دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

به مقدار و علامت ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 0.914 می باشد این تاثیر از نوع مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از داده های پانل در برآورد مدل کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون F لیمر استفاده می شود و به منظور مشخص نمودن این که آیا در روش داده های پانل لازم است از رویکرد اثرات ثابت استفاده شود یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود. برای بررسی هم خطی بودن متغیرها از آماره VIF استفاده می شود. نتایج آزمون لیمر و هاسمن در جدول 4-16 آورده شده است.
جدول (4-16) نتایج آزمون لیمر و هاسمن وVIF
نوع آزمون
مقدار آماره آزمون
سطح معناداری
آزمون لیمر
2.454
0.001
آزمون هاسمن
2.638
0.003
VIF
1.300

با توجه به جدول 4-16 چون سطح معناداری دو آزمون کمتر از 0.05 است نتیجه می شود که داده ها در سطح 95 درصد از نوع پانل بوده و رویکرد مورد استفاده در برآورد، روش اثرات ثابت می باشد. همچنین با توجه به مقدار VIF که برابر 1.300 و کمتر از 5 است نتیجه می شود که هم خطی شدیدی بین متغیرها وجود ندارد.
فرضیه فرعی پنجم:
تمرکز مالکیت خصوصی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول (4-17) ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی

نقدینگی
تمرکز مالکیت خصوصی
ضریب همبستگی پیرسون
0.924

سطح معناداری
0.000

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.000 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 0.05 و با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی سرمایه می باشد رد می شود، یعنی تمرکز مالکیت خصوصی بر نقدینگی سرمایه تاثیر معناداری دارد. لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 0.924 می- باشد این تاثیر از نوع مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از داده های پانل در برآورد مدل کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون F لیمر استفاده می شود و به منظور مشخص نمودن این که آیا در روش داده های پانل لازم است از رویکرد اثرات ثابت استفاده شود یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود. برای بررسی هم خطی بودن متغیرها از آماره VIF استفاده می شود. نتایج آزمون لیمر و هاسمن در جدول 4-18 آورده شده است.

جدول (4-18) نتایج آزمون لیمر و هاسمن وVIF
نوع آزمون
مقدار آماره آزمون
سطح معناداری
آزمون لیمر
3.717
0.000
آزمون هاسمن
2.624
0.000
VIF
1.992

با توجه به جدول 4-18 چون سطح معناداری دو آزمون کمتر از 0.05 است نتیجه می شود که داده ها در سطح 95 درصد از نوع پانل بوده و رویکرد مورد استفاده در برآورد، روش اثرات ثابت می باشد. همچنین با توجه به مقدار VIF که برابر 1.992 و کمتر از 5 است نتیجه می شود که هم خطی شدیدی بین متغیرها وجود ندارد.

فرضیه فرعی ششم
تمرکز مالکیت خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول (4-19) ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص

تامین مالی پایدار خالص
تمرکز مالکیت خصوصی
ضریب همبستگی پیرسون
0.951

سطح معناداری
0.000

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.000 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 0.05 و با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص می باشد رد میشود یعنی تمرکز مالکیت خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر معناداری دارد. لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 0.951 می باشد این تاثیر از نوع مثبت می باشد، بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از داده های پانل در برآورد مدل کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون F لیمر استفاده می شود و به منظور مشخص نمودن این که آیا در روش داده های پانل لازم است از رویکرد اثرات ثابت استفاده شود یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود. برای بررسی هم خطی بودن متغیرها از آماره VIF استفاده می شود. نتایج آزمون لیمر و هاسمن در جدول 4-20 آورده شده است.
جدول (4-20) نتایج آزمون لیمر و هاسمن وVIF
نوع آزمون
مقدار آماره آزمون
سطح معناداری
آزمون لیمر
3.991
0.005
آزمون هاسمن
3.501
0.001
VIF
2.005

با توجه به جدول 4-20 چون سطح معناداری دو آزمون کمتر از 0.05 است نتیجه می شود که داده ها در سطح 95 درصد از نوع پانل بوده و رویکرد مورد استفاده در برآورد، روش اثرات ثابت می باشد. همچنین با توجه به مقدار VIF که برابر 2.005 و کمتر از 5 است نتیجه می شود که هم خطی شدیدی بین متغیرها وجود ندارد.
4-3-1-3- آزمون رگرسیون
فرضیه اصلی اول:
تمرکز مالکیت دولتی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
H0: تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری رابطه معناداری ندارد.
:H1 تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری رابطه معناداری دارد.
متغیر مستقل
متغیر وابسته
آماره t
ضریب
B
سطح معنادار
تمرکز مالکیت
دولتی
رفتارریسک پذیری
14.589
10.269
0.061
0.005
جدول (4-21) نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.005 می باشد و این مقدار کمتر از 5% است بنابراین با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری است می باشد رد میشود و فرض آماری که دال بر رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری است تایید می گردد .

فرضیه فرعی اول:
تمرکز مالکیت دولتی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد
H0: تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه رابطه معناداری ندارد.
:H1 تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه رابطه معناداری دارد.
متغیر مستقل
متغیر وابسته
آماره t
ضریب
B
سطح معنادار
تمرکز مالکیت
دولتی
کفایت سرمایه
14.421
8.745
0.050
0.005
جدول (4-22) نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.005 می باشد و این مقدار کمتر از 5% است بنابراین با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه است می باشد رد میشود و فرض آماری که دال بر رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه است تایید می گردد .
فرضیه فرعی دوم:
تمرکز مالکیت دولتی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد
H0: تمرکز مالکیت دولتی ونقدینگی رابطه معناداری ندارد.
:H1 تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی رابطه معناداری دارد.

متغیر مستقل
متغیر وابسته
آماره t
ضریب
B
سطح معنادار
تمرکز مالکیت
دولتی
نقدینگی
14.116
0.751
0.006
0.005
جدول (4-23) نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.005 می باشد و این مقدار کمتر از 5% است بنابراین با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی است می باشد رد میشود و فرض آماری که دال بر رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی است تایید می گردد .
فرضیه فرعی سوم:
تمرکز مالکیت دولتی برتامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد
H0: تمرکز مالکیت دولتی وتامین مالی پایدار خالص رابطه معناداری ندارد.
:H1 تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص رابطه معناداری دارد.
متغیر مستقل
متغیر وابسته
آماره t
ضریب
B
سطح معنادار
تمرکز مالکیت
دولتی
تامین مالی پایدار خالص
11.852
0.774
0.005
0.007
جدول (4-24) نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.007 می باشد و این مقدار کمتر از 5% است بنابراین با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص است می باشد رد میشود و فرض آماری که دال بر رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص است تایید می گردد.

فرضیه اصلی دوم:
تمرکز مالکیت خصوصی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
H0: تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری رابطه معناداری ندارد.
:H1 تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری رابطه معناداری دارد.
متغیر مستقل
متغیر وابسته
آماره t
ضریب
B
سطح معنادار
تمرکز مالکیت
خصوصی
رفتار ریسک پذیری
0.630
1.373
0.224
0.000
جدول (4-25):نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.000 می باشد و این مقدار کمتر از 5% است بنابراین با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری است می باشد رد میشود و فرض آماری که دال بر رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری است تایید می گردد.
فرضیه فرعی چهارم:
تمرکز مالکیت خصوصی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد
H0: تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه رابطه معناداری ندارد.
:H1 تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه رابطه معناداری دارد.
متغیر مستقل
متغیر وابسته
آماره t
ضریب
B
سطح معنادار
تمرکز مالکیت
خصوصی
کفایت سرمایه
0.154
1.337
0.215
0.000
جدول (4-26) نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.000 می باشد و این مقدار کمتر از 5% است بنابراین با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه است می باشد رد میشود و فرض آماری که دال بر رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه است تایید می گردد.
فرضیه فرعی پنجم:
تمرکز مالکیت خصوصی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد
H0: تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی رابطه معناداری ندارد.
:H1 تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی رابطه معناداری دارد.
متغیر مستقل
متغیر وابسته
آماره t
ضریب
B
سطح معنادار
تمرکز مالکیت
خصوصی
نقدینگی
22.126
0.878
0.004
0.000
جدول (4-27) نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی ونقدینگی

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.000 می باشد و این مقدار کمتر از 5% است بنابراین با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی است می باشد رد میشود و فرض آماری که دال بر رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی است تایید می گردد.
فرضیه فرعی ششم:
تمرکز مالکیت خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد
H0: تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص رابطه معناداری ندارد.
:H1 تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص رابطه معناداری دارد.
متغیر مستقل
متغیر وابسته
آماره t
ضریب
B
سطح معنادار
تمرکز مالکیت
خصوصی
تامین مالی پایدار خالص
24.823
0.840
0.005
0.000
جدول (4-28) نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.000 می باشد و این مقدار کمتر از 5% است بنابراین با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص است می باشد رد میشود و فرض آماری که دال بر رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص است تایید می گردد.

4-4-

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بانک های خصوصی، انحراف معیار، تمرکز مالکیت، رگرسیون Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فعالیت ورزشی، تمرینات استقامتی، تمرین استقامتی، پلاسمایی