منابع پایان نامه ارشد درمورد تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، سبک زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

واقعاً پزشک نیست چون پزشکان به هنگام تجویز دارو یا توصیه موارد بهداشتی به شیوه ای دیگر عمل می کنند .
به طور کلی برخورد فعال یا منفعل با یک تماس موبایلی در موقعیت های اجتماعی به عواملی مثل ویژگی های شخصیتی ، سطح وحساسیت اطلاعات مبادله شده افراد حاضر در محیط بستگی دارد .
Garcia-monte682006) (مهمترین مزیت تلفن همراه براین فرض استوار است که فرد در هر زمان و مکانی قابل دسترس است پس هرگونه اعمال محدودیت برتماس از طریق تلفن ممکن است از سوی تماس گیرنده به گونه ای نامطلوب و ناخوشایند تعبیر وتاویل شود . قطع تماس ، مکالمه به شیوه مبهم و طفره رفتن از ارائه اطلاعات ممکن است باعث ناراحتی طرف مکالمه شده و صمیمیت یا روابط حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد. بدین دلیل بسیاری از افراد در موقعیت های اجتماعی عموماً سعی در نادیده گرفتن اطرافیان کرده و بدون توجه به محیط اجتماعی به مکالمه می پردارند وعموماً حساسیتی به افشای اطلاعاتی که در جریان مکالمه مبادله می شود ندارد . به نظر این افراد چون افرادی که در این محیط قرار دارند بیگانه و ناشناس هستند افشای اطلاعات اهمیت چندانی ندارد و خروج از این محیط به معنی پایان واقعی ماجراست . (2005، Loscalzo )
ظهور انسان شهری در طول قرن های نوزدهم و بیستم بیش از هر چیزباعث تنهایی و گمنامی انسان در ازدحام شهر می باشد . برخی از کارشناسان از جمله استوارت16 (2003) با مقایسه استفاده از سیگار و تلفن همراه به تبیین نقش این وسایل در غلبه انسان بر تنهایی ، اثبات خود و بیان اعتماد به نفس پرداخته اند . از این منظر هنگامی که در یک موقعیت اجتماعی فردی با تلفن همراه صحبت می کند در حقیقت به صورت تلویحی به اطرافیان می فهماند که او اگر چه در این جمع تنهاو گمنام است اما بیرون از این، دارای روابط و شبکه اجتماعی است . هر انسانی در موقعیت های مختلف ، نقش های متفاوتی را بر عهده می گیرد مزیت تلفن همراه این است که در آن واحد می تواند این نقش ها وتجارب را با هم ترکیب کرده و در معرض دیگران قرار دهد بنابراین گاهی افراد در موقعیت های اجتماعی از ارتباط مبایلی به عنوان محملی برای اثبات خود و ارائه تصویری از خود شان به دیگران استفاده می کنند . (24، 2003، (Campbell
فور چو نیتی با ترکیب مشاهدات خود مجموعه ای از راهبرد های دفاعی را که افراد برای جلو گیری از افشای محتوای مکالمه و اطلاعات مبادله شده به کار می برند ، ارائه داد . این راهبرد ها ، مجموعه ای از گریز و طفره رفتن به هنگام بر قراری یک تماس را در بر می گیرد که مهمترین آنها شامل موکول کردن مکالمه به زمان دیگر ، صحبت کردن بسیار آهسته ، ترک مکان و قرار گرفتن در محل خلوت ونهایتاً قطع تماس می شود . راهبرد های دیگری نیز مثل قطع مکالمه و فرستادن پیام متنی ، فیلتر کردن مکالمات قابل پذیرش و روشن کردن سیستم منشی و نهایتاً خاموش کردن گوشی مورد استفاده قرار می گیرد . (203،2005،9 (Fortunatiگسترش استفاده از تلفن همراه باعث شده است که کم کم افراد فراموش کنند که این دستگاه
یک وسیله مصنوعی برای ارتباط است نه یک ارگان طبیعی . به ویژه وقتی که از وسایلی مانند هندزفری و بلوتوث برای مکالمه استفاده می شود و واکنش های افراد نسبت به اطلاعات مبادله شده طبیعی تر جلوه می کند هیجاناتی که طی یک مکالمه اتفاق می افتد به ویژه در محیط اجتماعی و در حضور دیگران اهمیت زیادی دارد . طی یک تماس ممکن است فرد اطلاعاتی دریافت کند که بر مبنای آن احساس شادی و شعف زیاد یا بر عکس
ناراضی و ناراحتی زیادی داشته باشد بروز این هیجانات در محیط اجتماعی موضوعی است که افراد در شرایط خاص توجه کمتری به آن دارند فورتونیتی طی مشاهدات خود دریافت که افراد در بیان هیجانات خود کمتر از راهبرد های دفاعی استفاده می کنند و عموماً معتقدند که اطرافیان و مشاهده کنندگان افرادی نا آشنا و بیگانه تلقی می شوند بنابراین بروز یا عدم بروز هیجانات در چنین شرایطی اهمیت چندانی ندارد . با این حال برخی نیز معتقدند بروز هیجانات ممکن است کنجکاوی یا ناراحتی اطرافیان را در پی داشته باشد . (40،2003، (compbell
تماس موبایلی در موقعیت های اجتماعی را نمی توان ارتباط بین دو طرف مکالمه تلقی کرد بلکه خواسته یا نا خواسته طرف سومی نیز در جریان مکالمه و تبادل اطلاعات قرار می گیرد بنا براین در چنین شرایطی یک ارتباط سه جانبه شکل می گیرد و افراد حاضر در جریان مکالمه قرار گرفته و استراق سمع ارادی یا ناگذیر اتفاق می افتد . اصولاً برخی اطلاعات در جریان گفتگو باعث ایجاد کنجکاوی و حساسیت در مخاطبان می شود و همین امر احتمال استراق سمع ارادی را افزایش می دهد. در چنین شرایطی افراد عموماً یا از راهبرد های دفاعی استفاده می کنند و یا موضوع را بی اهمیت تلقی کرده و به مکالمه خود ادامه می دهند . استفاده از زبان خارجی یا نظام واژگان خاصی که برای دو طرف گفتگو قابل فهم باشد در چنین شرایطی افزایش می یابد .230) .2004 ،oksman)
پیامدهای اجتماعی افشای ابعاد محرمانه یک مکالمه موبایلی ، به معنب گشودن روزنه ای از خود برای دیگران یا حضار است . هنگام برقراری یک تماس ، فرد باید تصمیم بگیرد که آیا تمایلی به گشودن این روزنه دارد یا نه هنگامی که در یک جمع تماسی برقرار می شود فرد عملا از جمع جدا شده و پیوند های روانی بین او و طرف مکالمه برقرار می گردد و به همین منوال پیوند های روانی او با حضار قطع می شود . با این حال برقراری پیوند روانی بین دو طرف مکالمه را نمی توان به معنی قطع ارتباط فرد با حضار در نظر گرفت . برعکس این گویند ممکن است تبدیل به روزنه ای شود که حضار از طریق آن به درون ارتباط بین دو طرف کشانده شوند ، هنگامی که اطلاعات مبادله شده کنجکاوی حضار را برانگیزد گشایش این روزنه افزایش خواهد یافت . فور جوینتی با بررسی مصاحبه ها و مشاهدات خود نتیجه گرفت که با گسترش استفاده از تلفن همراه و ظهور فناوری ها وصفات جدید، حساسیت های استفاده از این وسیله در موقعیت های اجتماعی کاهش یافته و افراد با آسودگی خاطر بیشتری از آن استفاده می کنند و کمتر از پیامد های اجتماعی ناگوار آن احساس نگرانی دارند . (215،2005،fortunati)
جیمز کاتز بیان می کند که فناوری های ارتباطی شخصی نظیر تلفن همراه و اینترنت روابط اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهند . و ارزش های فرهنگی از الگو های مصرف این فناوری ها تاثیر می پذیرند تلفن های همراه بر ترکیب محیط نیز تاثیر می گذارند ، برجسته ترین این تغییر در شکل تبلیغات گسترده دیده می شوند نه تنها در شهرهای کشور های صنعتی ، بلکه در جهان سوم . برخلاف اینترنت ، که شکاف دیجیتالی بین جهان صنعتی و در حال توسعه را نوید داده است تلفن های همراه در سراسر جهان محبوبند . تلفن های همراه به عنوان مسحور کننده های ارزان قیمت به شمار می روند بسیاری ازکاربران ، تلفن های همراه خود را تزئین می کنند و آن را شخصی می سازند . تلفن همراه به تنهایی نوعی از هنر می باشد به نحوی که انتخاب تلفن و تزیین آن به عنوان نوعی بیان شخصی محسوب می شود. به رغم اندازه های کوچک صفحه نمایش تلفن همراه ، مردم برای دور نگهداشتن خود از هیاهوی اطراف ؛ تلویزیون را نیز به وسیله تلفن های همراه خود تماشا می کنند . بر خلاف پذیرش گسترده فناوری ویدیو بر تلفن های همراه مصرف کنندگان در مورد ویدیویی دو طرفه بسیار با احتیاط عمل می کنند چون نسبت به امنیت و خصوصی بودن آن احساس نگرانی می کنند . به طور خلاصه تلفن همراه افراد را به خلق خرد فرهنگ های خود قادر می سازد آنها ارزش ها و هنجار های فرهنگی را تغییر می دهند همچنین توانایی مصرف کنندگان برای اصلاح و بهبود فناوری برای بهره مندی از آن را نشان می دهند . به اعتقاد کاتز اگر به افراد اجازه داده شود که تعاملات خصوصی خود را از فرهنگ پیرامون خود جدا سازند نوعی “باغ محصور17” از خرده فرهنگ ها که پیچیده اما منحصر به فرد است تقویت خواهد شد . (8،2005،teater)
سبک زندگی یک الگو یا روش زندگی است که خطوط عمومی تمایزات طبقات ساخت یافته را مادیت می بخشد سبک ها ی زندگی منبع تفسیر هستند- نوعی دانش درونی که گر چه جنبه نسبی دارد ، اما در زندگی جامعه توده ای از اهمیت زیادی برخوردار است . همان طور که سبک زندگی شخصی را از روی چهره ، نوع لباس ، رفتار و اشیای مورد استفاده اش می توان حدس زد ، از روی تلفن همراه به سبک زندگی فرد می توان پی برد که البته بیان « هویت مادی» فرد است از برخورد شخص با تلفن همراهش نیز می توان به رهایی او از زندگی یا دیسیپلین زندگی اش و رفتارهایی از این قبیل پی برد با پیدایش جامعه مصرفی و تولید انبوه کالاها و با گرفتار شدن در دنیای مارک ها و مدل های مختلف تلفن همراه ، مدام ذائقه ونوع مصرف افراد تغییر 10میکند افراد همواره با تلفن های همراه، هویت های جدیدی می یابند وطبق این هویت می توانند رفتار خود را تغییر دهند . این افراد کسانی هستند که سبک های زندگی متفاوتی دارند. در واقع مصرف افراد وسیله ایست برای ایجاد هویت و شخصیتی که آرزو می کنند دیگران به حسابشان آورند ؛ هر چه تلفن شما مارک بهتر و مدل بالاتری داشته باشد ، تشخص تان هم بیشتر می شود تلفن به فرایند معناداری افراد کمک می کند زیرا هر کسی از تلفن به نحوی استفاده می کند که برایش معنا دار باشد . (میرزاخانی، 1385،26)
مسئله ای که در زمنیه استفاده از تلفن همراه وجود دارد ، فضای ارتباط شخصی است که قدرت وکنترل رادر11ارتباطات موبایل تغییر میدهد . ارتباط شخصی ، اینترنت و وسایلی مانند تلفن همراه که هم در فضای شخصی و هم فضای عمومی استفاده می شود کنترل بر محتوا را به صفحات شخصی انتقال داده اند . به اعتقاد زردیک(1990) عوامل اجتماعی – روانشناختی قدرت و کنترل مرتبط با تلفن همراه می توانند ارزیابی از خدمات جدید را تحت تاثیر قرار دهند . (2005،113،fel dmann)
ماروین18 (1989) معتقد است الگو های ارتباطی همیشه الگو های اجتماعی را تبیین می کنند . رسانه های جدید فواصل اجتماعی واقعی و دریافت شده بین گروه ها را هشدار می دهند و برخی گروه ها را در دسترس تر از سایرین قرار می دهند . ارتباط از طریق تلفن همراه از این نظر مهم است چرا که طیفی از انتخاب های قابل دسترس را برای افراد و گروه های اجتماعی توسعه می دهد .
از سوی دیگر کنترل اجتماعی را افزایش می دهد ، زیرا امکان بر قراری ارتباط درهر حوزه و هر مکان فراهم است . فناوری ارتباطی نوین مانند تلفن همراه می تواند انقطاع و گسست بین آنها و رسوم را ایجاد کند دایسوک19 (2001)اصطلاح قدرت هندسی را با ملاحظه تاثیر تلفن همراه در خانه ابداع نمود . خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی از تلفن همراه تاثیر می پذیرد و احتمالاً سطوح هنجاری و شناختی تضعیف می شود . جوانان می توانند به جای تلفن ثابت از تلفن همراه خود استفاده کنند ..
بنابراین ارتباطات شخصی به طور فردی دریافت می شود و از حضور دیگر اعضای خانواده تاثیر نمی پذیرد . نوجوانان ممکن است بدون خجالت از آشکار شدن روابطشان با گروه همسال وقتی دیگر اعضای خانواده خوابیده اند و به دور از نظارت والدین . خواهر و برادرها از تلفن همراه استفاده کنند . با ملاحظه مصرف رسانه ها انتقال اطلاعات می تواند به طور بالقوه از صفحه نمایش خانوادگی مثل تلویزیون به صفحات شخصی مثل تلفن همراه منتقل گردد. این موضوع ممکن است دلایل طرفداری برخی کاربران تلفن همراه از توسعه نرم افزاری نظارتی والدین بر استفاده نوجوانان را توجیه کند.در گستره دیگری از روابط شخصی ، ارتباطات مبایل فضای اجتماعی را گسترده کرده است . برای مثال ارتباط از طریق روابط بین فردی را بدون احساس خجالت ، توسعه داده است متن به عنوان ابزاری برای ارتباط در خصوص احساسات وافکار است. این مسئله بویژه برای نوجوانان با ارزش است که برای ثبات و مدیریت روابط شخصی استفاده می شود . برای مثال شکل گیری یک رابطه عاشقانه با دیگری گروبل 20 . (2005)
می گوید خدمات تلفن همراه می تواند ابعاد هیجانی را افزایش دهد. برای مثال هنگامی که نوع خاصی از موسیقی و تصویر به یک مخاطب (تماس

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، پیام کوتاه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تلفن همراه، حضور اجتماعی، ارتباطات سیار