منابع پایان نامه ارشد درمورد تقسیم سود، بورس اوراق بهادار، گزارشگری مالی، سیاست تقسیم

دانلود پایان نامه ارشد

ســویی دیگـــر رابطه معنـــاداری میـــان تقسیم سود و زیـان گریزی سهامداران یافت گردیده است.
1391
گودرزی
بررسی بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود
3
تغییر انتخـــاب سیــاست تقسیم سود نقدی و سود سهمی بر متغیرهــای مــورد بــررســی ارتباط معناداری را نشان می دهد.
1389
قمی
تاثیر سیاست تقسیم سود بر نرخ رشد سود هر سهم، بازده و ارزش بازار سهام
4
بــا افـــزایش میـــزان سود پرداختی، وجه نقد کمتـــری بـــرای استفـــاده از فــرصت هـــای سرمـــایه گذاری بـــاقی می مــاند و موجب محدود شدن سرمایه گذاری شرکتها می شود.
1389
حبیبی
بررسی عوامل مرتبط با
سیاست تقسیم سود
(درصد توزیع سود سهام)
5
از بین عوامل شناسایی شده، عدم اطمینان به جریانهای نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و سودآوری واحد تجـاری و تضاد نمــایندگی از عوامل مؤثر بر پرداخت سود تقسیمی هستند.
1389

ایزدی نیا
سلطانی
علی نقیان
ارزیابی عوامل موثر برسیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
6
بین فرصت های سرمـــایه گذاری و سیـــاست های تقسیم سود ارتباط مستقیم و معناداری وجــود دارد.
1389
شورورزی
برومند
صادقی پناه
ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود
7
مهمترین عـــامل تعیین کننده خط مشی تقسیم ســــود، عــامل وضعیت نقدینگی شــرکت است. همچنین ثبــات ســـودآوری شـرکت ودرجه اهـرم مـــالی در تعیین خط مشی تقسیم ســود نقشــی ندارد. همچنیــن بین وجـــود فرصتهای سرمــایه گذاری ســـودآور و درصد توزیع سود، ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
1387
پور حیدری
خاکساری
بررسی عوامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
8

2-17)خلاصه فصل
بخش اول فصل حاضر با ارائه مقدمه ای بر موضوع تحقیق آغاز گردیده است و پس از آن بر حسب متغیرهای تحقیق ، مبانی نظری مرتبط با متغیرهای مورد بررسی ارائه شده اند . در این بخش عناصر مربوط به کیفیت گزارشگری مالی ، اهداف گزارشگری مالی و رویکردهای مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی مورد بحث قرار گرفته است . سپس ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در دو بخش کلی ، خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات و همچنین خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . مفهوم کیفیت سود به عنوان مهمترین معیار ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی از منظر نظریه پردازان و صاحبنظران ادبیات مالی مورد بحث قرار گرفته و اهمیت ارزیابی کیفیت سود و روش های اندازه گیری کیفیت سود واکاوی و بررسی گردیده است . در بخش دوم به معرفی مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود پرداخته ایم . از این حیث اهداف سیاست تقسیم سود و عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود مطرح گردیده است و تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود در ادبیات مالی تشریح و بیان شده است . در بخش سوم این فصل پیشینه تحقیقات انجام یافته در حوزه تحقیق حاضر که به نحوی به آن مرتبط هستند و راهگشای مسیر تحقیق حاضر بوده اند ، به تفکیک در دو بخش تحقیقات خارج از کشور و تحقیقات داخل کشور ارائه شده است .

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

3-1) مقدمه
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی 109درست صورت پذیرد . به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق .روشهای تحقیق به عنوان هدایتگرجستجوهای علمی درجهت دستیابی به حقیقت به شکل های مختلف دسته بندی می شوندکه هرکدام ازاین دسته بندی ها دربرگیرنده روشهای مختلفی هستند که کاربردها، مزایاومعایب خاص خودرا دارند.پژوهشگربایدتوجه داشته باشدکه اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیراعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است .
اگر فرایند این تحقیق به صورت سیستمی مورد بررسی قرار گیرد ، در آن صورت مؤلفه های زیر برای آن می توان در نظر گرفت :
داده– داده های سیستم شامل اطلاعات واقعی بازار سهام وصورت های مالی شرکت هاست.
برای انجام تحقیق از اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتها استفاده شده است .
پردازش– فرآیندی است که طی آن داده ها به ستاده های مورد نظر تبدیل می شوند.
ستاده– ستانده های سیستم شامل نتایج وپاسخ به سوالات یا فرضیات تحقیق می باشد.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق ، ویژگی های تحقیق، فرضیه های تحقیق ، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
3-2) روش تحقیق
تحقيق حاضر از نوع پس رويدادي(با استفاده از اطلاعات گذشته) بوده و از لحاظ هدف، کاربردي است. به منظور گردآوري ادبيات تحقيق از روش کتابخانه‌اي استفاده شده است. روش اين تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي مبتني بر داده‌هاي ترکيبي است و براي بررسي ميان متغيرهاي مستقل و وابسته آن از روش آماري رگرسيون چند متغيره استفاده مي شود. تجزيه و تحليل داده‌ها بر اساس روش مطالعه داده‌هاي ترکيبي110رگرسيون داده‌هاي ترکيبي با اثرات ثابت و تصادفی(پنل)است.
تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری،آثارمشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها وآثارگذشته را نیزکه به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد (جان بست111،1371). از بعد فرایند، یک تحقیق کمّی،تحقیقی است که با یک نگرش عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمّی می پردازد. در تحقیقاتی که به روش همبستگی انجام می شوند ، هدف اصلی، مشخص کردن رابطه بین متغیرهای کمّی است و اگر این رابطه وجود دارد تا چه اندازه می باشد.
این تحقیق مبتنی بر اطلاعات واقعی موجود در بازار سهام است که با انجام روشهای آماری برای تأیید یا رد فرضیه ها استفاده خواهند شد .
اطلاعات لازم برای این تحقیق از بانکهای اطلاعاتی ،سازمان بورس اوراق بهادار112، شرکتهای اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار113،مرکز تحقیقات بورس اوراق بهادار،از سایت شرکت بورس اوراق بهادار114،سایت کدال115و…. استفاده می شود.
بخش تئوری موضوع اختصاص به مطالعات کتابخانه ای و مطالعات کاربردی گذشته دارد. در این تحقیق بر آن هستیم تا نمونه مناسبی از شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و آزمونهای آماری لازم را برای رد یا قبول فرضیه های پژوهش در مورد آنها به عمل آوریم.
تجزيه و تحليل و پردازش داده‌ها با بهره‌گيري از روش هاي معمول اقتصاد سنجي و مدل هاي رگرسيوني صورت‌ مي‌گيرد. بدين منظور با استفاده از نرم افزار Eviews داده‌هاي ترکيبي116 در 122 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله زماني 1391-1386مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.از رگرسیون به منظور بررسی و ارتباط یا عدم ارتباط متغیرها با یکدیگر استفاده می کنیم و با ضریب تعیین به توصیف تغییرات متغیرهای فرضیه نسبت به یکدیگر می پردازیم . در ادامه برای تحلیل رگرسیون و همبستگی، آزمون های مربوطه در سطح اطمینان 95 درصددر نظر گرفته شده‌اند.
3-3( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
جامعه آماري پژوهش‌حاضر، شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال1386 تا سال1391 در فهرست شرکت‌هاي بورس قرار داشته باشند. اين نمونه ها شامل شرکت‌هایي است که داراي ويژگي‌هاي زير باشند:
1- جزء بانک‌ها و موسسات مالي نباشند؛ زيرا افشاي مالي و ساختار حاکميت شرکتي در آنها متفاوت است.
2- اطلاعات مورد نياز شرکت در دسترس باشند.
3- شرکت هایی که طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته اند .
4- شرکت هایی که قبل از دوره تحقیق به بورس راه یافته باشند .
5-سال مالي تمامي شرکت‌ها پايان اسفندماه باشد؛ زيرا در آغاز هر سال، با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مواجه خواهيم بود.
با توجه به محدويت‌هاي اعمال شده تعداد 122 شرکت‌ انتخاب شدند که اطلاعات اين شرکت‌ها از سازمان بورس اوراق بهادار117،شرکت های اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار118،مرکز تحقیقات بورس اوراق بهادار،سایت شرکت بورس اوراق بهادار119،سایت کدال120و…. استفاده می شود.
جدول (3-1): روند انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 1391
471
معیارها:

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 91-86 در بورس فعال نبوده اند
149
تعداد شرکت هایی بعد از سال 86 در بورس پذیرفته شده اند
41
تعداد شرکت هایی كه جز هلدینگ، سرمایه گذاری ها، واسطه گری های مالی، بانک‌ها و یا لیزینگ ها بوده اند
48
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 91-86 تغيير سال مالي داده و یا سال مالي آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد
59
تعداد شرکت هایی که سهام آن ها در قلمرو زمانی 91-86 بیش از شش ماه وقفه معاملاتی داشته اند.
52
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 91-86 اطلاعات مورد آن ها در دسترس نمی‌باشد

تعداد شرکت های نمونه
122

نمودار (3-1) مدل مفهومی

3-4) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
با توجه به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ، الگوی پژوهش رگرسیونی زیر برای آزمون فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد( ریچاردسون 2006 ، بی دل 2009 ) .

Investment_jt=〖 β〗_0+ β_1 Divident_jt+ β_2 Divident_jt× RQ_(jt-1)+ β_3 RQ_(jt-1)
+ ∑▒β_i controls_(jt-1)+ε_jt

〖Investment〗_jt: سرمایه گذاری شرکت
〖Divident〗_jt : تقسیم سود عادی شرکت
〖RQ〗_(jt-1) : کیفیت گزارشگری مالی شرکت

3-4-1) متغیرهای مستقل
3-4-1-1) کیفیت گزارشگری مالی :
توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظارآن به سرمایه گذاران . بر مبنای این نظر که اقلام تعهدی ، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریان های نقدی بهبود می بخشد ( دیچاو و دیچو 2002 ، امسی نیکولز2002 )،
در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته می شود .
مدل شاخص کیفیت گزارشگری مالی :
در این تحقیق به پیروی از وردی ( 2006 ) و بی دل ، هیلاری و وردی ( 2008 ) ، کیفیت گزارشگری ، توان صورت های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار آن به سرمایه گذاران تعریف شده است .
همانطور که در بند 5-1 بخش مفاهیم گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری ایران اشاره شده است:
” اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است . این توان در نهایت ، تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداخت هایی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان ، پرداخت به تامین کنندگان کالا و خدمات ، پرداخت مخارج مالی ، انجام سرمایه گذاری ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سرمایه است . ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی ، تسهیل می گردد .”
بعلاوه جریانات نقدی ، عنصر کلیدی در مورد بودجه بندی سرمایه ای و توزیع سود است و به ویژه در این تحقیق که کاربردهای گزارشگری مالی برای تصمیمات توزیع سود و سرمایه گذاری شرکت ها بررسی میشود حایز اهمیت است. برمبنای این نظر که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثرات نوسانات ناپایدار در جریان های نقدی بهبود می بخشد. ( دیچاو و دیچو 2002 ، نیکولز 2002 ) ، کیفیت اقلام

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، هزینه سرمایه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ساختار قدرت