منابع پایان نامه ارشد درمورد تعارض کار، زنان شاغل، زنان خانه دار، علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

میشود. متغیرهای مستقل به آن دسته از متغیرهایی اطلاق میشود که شناسایی و مطالعهی متغیر وابسته مستلزم شناخت سطوح و حدود آنها و بررسی میزان تاثیرشان بر متغیر وابسته است. همچنین متغیر هایی نظیر سن، سطح تحصیلات، میزان درآمد و … که ویژگیهای مشخصی هستند و سطوح متغیرهای وابسته و مستقل را به صورت دقیق تر شناسایی می کنند، متغیر زمینه ای خوانده می-شود. در این پژوهش از پرسشنامه ای با سوالات بسته و 4 سوال بازجهت گردآوری داده ها استفاده شده است.
سوالات بسته سوالاتی هستند که محقق با استفاده از مقیاسهای عددی یا اسمی بر اساس پاسخ های فرضی تنظیم میکند و پاسخگو از بین آنها پاسخ مورد نظر خود را انتخاب کرده، علامت میزند (حافظ نیا،181:1382).

خلاصه ی پرسشنامهی مورد استفاده در جدول ذیل آمده است:

سطح سنجش
شماره ی گویه ها
نام متغیر
نوع متغیر
اسمی
گویه 1تا 52
الگوهای غذایی
وابسته
ترتیبی
گویه 53 تا 59
سرمایهی فرهنگی

مستقل
ترتیبی
گویه 60 تا 70
تعارض کار- خانواده

ترتیبی
گویه 60تا64
تعارض زمانی

ترتیبی
گویه 65تا68
تعارض فشاری

ترتیبی
گویه69 و 70
تعارض رفتاری

ترتیبی
گویه 71تا74
حمایت اجتماعی(ابزاری)

ترتیبی
گویه 77تا79
تبلیغات تلویزیونی

فاصله ای
گویه82تا85
سرمایهی اقتصادی

فاصله ای
گویه 80
بعدخانواده

تربیتی
گویه79،81،82،83
طبقه ی اجتماعی

فاصله ای
78
سن

زمینه ای
ترتیبی
79
سطح تحصیلات

فاصله ای
82
میزان درآمد

3-5- جمعیت آماری
منظور از جامعهی آماری همان جامعهی اصلی است که از آن نمونهای نمایا یا معرف به دست آمده باشد(ساروخانی،157:1381) جامعه ی آماری که در این پژوهش مدنظر است تعداد کل زنان شاغل و تعداد کل زنان خانه دار در شهر کرمان می باشد، که تعداد آنها طبق آمارنامه استان کرمان سال وداده های استانداری شهر کرمان614954 گزارش شده است. در این گزارش تعداد زنان شاغل92752 وتعداد زنان خانه دار شهر کرمان66370 می باشد. لازم به ذکر است که دلیل درنظر گرفتن این دو گروه به عنوان جامعه هدفاین است که این دو گروه معمولا تهیه غذای خانواده را بر عهده دارند و بهتر از هر عضو دیگر خانواده می تواند درمورد غذا و الگوها و عادات غذایی خانواده اطلاعاتی به ما بدهند. همچنین از آنجا که به نظر می رسد زنان در نحوه غذاخوردن خانواده موثر هستند این گروه انتخاب شده است و اطلاعاتشان با زنان خانه دار مورد مقایسه قرار گرفته است.
3-6-نمونه ی آماری
با توجه به تعداد کل زنان شاغل وخانه دار این میزان در فرمول کوکران قرار گرفت وتعداد زنان شاغل و خانه دار با هم 383نفر بدست آمد اما به جهت دقت در نمونه گیری تعداد 400 پرسشنامه در اختیار زنان قرار گرفت.
در این پژوهش از دوگونه نمونه گیری بهره گرفته شد.جهت انتخاب زنان شاغل نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده مورد استفاده قرار گرفت. تعداد این زنان از استانداری کرمان بر حسب هر سازمان دولتی بدست آمده بود سپس تعدادی از سازمانها به طور تصادفی انتخاب شده و با توجه به جمعیت زنان شاغل هر سازمان تعداد200 پرسشنامه در اختیارشان قرار گرفت. از سوی دیگر برای انتخاب زنان خانه دار شهر کرمان از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره گرفته شد به طوری که این شهر به 5 منطقه تقسیم و با مراجعه به درب منازلتعداد200 پرسشنامه به طور تصادفی در اختیار زنان خانهدار قرار گرفته است.
فرمول کوکران n=(t^2.p.q)/(1+1/N∙[(t^2.p∙q)/d^2 -1] )
nحجم نمونه=
N= جامعه آماری
t=ضریب اطمینان
d=دقت احتمالی مطلوب(95/0)
P=احتمال وجود صفت در نمونه آماری
q=احتمال عدم وجود صفت در نمونه آماری
3-7-اعتبار54
مقصود از اعتبار آن است که وسیله اندازه گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه صفت دیگری را(ساروخانی،12:1377). اصلی ترین روش آزمون اعتبار بررسی دقیق سنجه مفهوم در پرتو معنای آن و طرح این پرسش جدی است که آیا ابزار سنجش واقعا مفهوم مورد نظر را می سنجد یا نه. این نوع توجه و بررسی دقیق روش تعیین اعتبار صوری است. هدف از تعیین اعتبار صوری شناسایی اعتبار شاخص ها یا معرفهای پژوهش از طریق مراجعه به داوران است که وفاق آنان در مورد بررسی شاخص ها دلیلی بر اعتبار شاخص هاست. از طرفی عدم اتفاق نظر درمورد هر شاخص به معنای عدم اعتبار صوری آن است. یکی از فواید سنجش اعتبار صوری مشخص کردن بعد ذهنی- درونی و ارزشی محقق است(همان:17).
پرسش نامه ی پژهش حاضر بعد از تنظیم پیش نویس به اساتید راهنما و مشاور ارائه شد تا نواقص ومعایب آن از نظر غیرقابل فهم بودن،ابهام داشتن و… شناسایی و رفع گردد.پس از انجام تغییرات مقتضی و قبل از اجرای نهایی پرسشنامه به منظور آزمون اعتبار صوری آن پرسشنامه تعیین شده توسط چند نفر از اساتید علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد بررسی و داوری قرار گرفت و پس از ارائه ی نظرات تکمیلی و راهنما ییهای استاد راهنما برخی سوالات حذف،اضافه و تصحیح شدند. در نهایت سوالاتی که تصور می رفت از هر جهت قابلیت سنجش موضوع مورد نظر را دارند انتخاب و در قالب پرسش نامه کتبی تدوین شد.
3-8-پایایی55
ساده ترین تعریف پایایی عبارت است از میزان نتایج سنجش مکرر(بیکر،142:1377). هدف از پایایی قضاوت درمورد قابلیت وسیله علمی است که باید در سنجشهای مکرر نتایج یکسانی ارائه دهد(استلندره،291:1371). دانشمندان علوم اجتماعی بر پایایی بسیار تاکید دارند زیرا ابزار اندازه گیری به ندرت رواست. پایایی به خطاهای گوناگونی که ممکن است در ابزار اندازه گیری وجود داشته باشد اشاره می کند، یعنی خطاهایی که از مشاهدهای به مشاهده دیگر برای یک واحد تحلیل و دو یا چند اندازه گیری با یک وسیله سنجش به وجود میآید و در نتایج اندک تفاوتی حاصل می شود این نوع خطا ناشی از ابزار اندازه گیری است(فرانکفورد و نچمیاس،242:1381).در این پژوهش برای سنجش پایایی داده ها از روش توافق داخلی استفاده شده است. مهم ترین شاخص توافق داخلی آزمون همسانی درونی یا ثبات درونی را اندازه گیری میکند و نشان می دهد که سئوالات آزمون تا چه اندازه توانایی یا خصیصه ی واحدی را اندازه گیری می کنند. در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ برای این امر استفاده شده است. مقدار آلفای کرونباخ بین صفر و یک نوسان است. چنانچه یک باشد نشان دهنده ی دقت کامل ابزار اندازه گیری است و بعکس چنانچه صفر باشد بیانگر عدم دقت و تکرار پذیری اندازه گیری است. این آزمون در مورد سوالاتی بکار می رود که مجموعا یک مفهوم را اندازه گیری میکنند.
جهت انجام آزمون پایایی تعداد30 پرسشنامهی مقدماتی(15عدد بین زنان شاغل و 15 عدد بین زنان خانه دار) را تکمیل کردیم.با استفاده از نرم افزارspss ضریب همبستگی درونی گویه ها را محاسبه گردید. با توجه به ضریب همبستگی درونی گویه ها معلوم شد که 1 گویه باید حذف شود بنابراین گویهی 89 حذف گردید. همچنین گویهی 97 نیز حذف شد و گویهی متناسبتری جایگزین شد.

3-9- جدول میزان آلفای کرونباخ متغیرهایی پرسشنامه
متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
سرمایه فرهنگی
83/0
سرمایه اقتصادی
72/0
تعارض کار-خانواده
82/0
تعارض زمانی
76/0
تعارض فشاری
82/0
تعارض رفتاری
69/0
حمایت اجتماعی
68/0
تبلیغات تلویزیونی
72/0
الگوی غذایی
84/0
3-10-تعریف نظری و عینی متغیرها
3-10-1-متغیرهای مستقل
سرمایهی فرهنگی
تعریف نظری: تمرکز وانباشت انواع مختلف کالاهای ملموس فرهنگی و نیز قدرت و توانایی در اختیار گرفتن این کالاها و همچنین استعداد و ظرفیت فرد در شناخت و کاربرد این وسایل را سرمایهی فرهنگی میگویند. این سرمایه دارای سه مقوله میباشد: 1- تجسم یافته: نوعی ثروت درونی و بخش جدایی ناپذیر از فرد است که با شخصی که در آن تجسم یافته عجین شده است. 2- عینیت یافته: به تمامی اشیا و کالاهای فرهنگی اطلاق میشود. 3- نهادینه شده: با مقررات نهادینه شده حاصل گردیده و از طریق انواع مدرک تحصیلی در ارتقا پایگاه اجتماعی موثر است(ابراهیمی و ضیاء پور،17:1391).
تعریف عملیاتی:در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع تنها بعد سرمایهی فرهنگی عینیت یافته مورد بررسی قرار گرفته است . در اینجا سرمایه ی فرهنگی عینیت یافتهی فرد از طریق میزان مطالعه ی کتاب،مجلات و روزنامه ها در زمینهی تغذیه و همچنین استفاده از کامپیوتر وجستجوی مطالب در زمینهی تغذیه و در نهایت میزان اطلاعات فرد در زمینهی تغذیه سنجیده شده است.
سرمایهی اقتصادی
تعریفنظری:مجموع درآمدهای مادی- داشته ها و دارایی های یک خانواده مانند:مسکن،اتومبیل و ….
تعریف عملیاتی:در تحقیق حاضر سرمایهی اقتصادی فرد از ترکیب سه شاخص میزان درآمد، ارزش پولی منزل مسکونی(در صورت مالک بودن) و ارزش پولی اتومبیل سنجیده شده است.
تعارض کار- خانواده
تعریف نظری:در مجموع ما با دو نوع تعارض کار- خانواده روبه رو هستیم 1- تعارض کار با خانواده: نوعی از تعارض بین نقشهاست که در آن فشارها و الزامات محیط کار در عملکرد مسئولیتهای خانوادگی فرد اختلال ایجاد میکند. 2- تعارض خانواده با کار: نوعی تعارض بین نقشهاست که در آن فشارها و الزامات محیط خانواده در ایفای مسئولیتهای شغلی فرد اختلال ایجاد میکند. (قره داغی و محمودی،بی تا:39). انواع تعارض کار- خانواده را به سه نوع1- تعارض مبتنی بر زمان 2- تعارض مبتنی بر فشار 3- تعارض مبتنی بر رفتار میتوان تقسیم بندی کرد.
1-تعارض مبتنی بر زمان این تعارض پیامد رقابت نقشهای چندگانه برای تصاحب زمان در اختیار فرد است. حال آنکه نمی توان مدت زمان انجام فعالیت در یک نقش را برای فعالیتهای مربوط به نقش دیگر اختصاص داد. تعارض مبتنی بر زمان دو شکل عمده دارد:1- فشارهای زمانی پیوسته با یک نقش ممکن است پیروی از انتظارات ناشی از نقش دیگر را به لحاظ فیزیکی ناممکن کند
.2- ممکن است وقتی شخص میخواهد به طور فیزیکی تقاضاهای یک نقش را برآورده کند درگیر اشتغال ذهنی با نقش دیگر شود(رستگارخالد،111:1385).
2-تعارض مبتنی بر فشار: شکل دوم تعارض کار- خانواده فشار تولید شده نقش در نتیجه محرکهای تنش زای شغلی و خانوادگی است. این محرکها در قلمرو هر یک از نقشهای شغلی یا خانوادگی فشارهای فیزیکی و روانی نظیر تنش،اضطراب،خستگی،افسردگی،بی حوصلگی و تندخویی را پدید می آورند که ایفای انتظارات ناشی از نقش دیگر را دشوار
می سازند(همان:112).
3-تعارض مبتنی بر رفتار: در این نوع تعارض الگوهای ویژهای از رفتار در نقش معینی با انتظارات مربوط به رفتار در نقش دیگر ناسازگار میشود. بدین ترتیب ممکن است در نقش شغلی رفتارهایی از فرد درخواست شود که با انتظارات رفتاری در حوزه ی نقشهای خانوادگی تعارض داشته باشد،زمانی که فرد علیرغم تعدیل و تغییر رفتار خود نتواند از انتظارات رفتاری آن نقش تبعیت کند دچار تعارض مبتنی بر رفتار می شودلذا افرادی که برای تعدیل و تنظیم الگوهای رفتاری خود از انعطاف پذیری کمتری برخوردارند احتمالا تعارض بین نقشی بیشتری را تجربه می کنند(همان،113).
تعریف عملیاتی:برای سنجش تعارض مبتنی بر زمان نیز از معرفهای زیر استفاده شده است:
عبارت
کاملا موافقم
موافقم
تا حدی موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
75-پس از کار فرصت کافی برای پختن غذا در خانه ندارم.

76-مجبورم در آخر هفته غذای مورد نیاز هفته را طبخ و فریز کنم.

77-به دلیل نداشتن وقت برای پختن غذاهای خانگی اغلب از غذاهای بیرون استفاده میکنم.

78-چون فرصتی برای پختن غذا ندارم بیشتر از غذاهای کنسرو شده استفاده میکنم.

79-به خاطر زمانی که صرف شغلم میکنم قادر نیستم غذایی در خانه تهیه کنم.

برای سنجش تعارض فشاری از معرفهای زیر استفاده شده است:
عبارات
کاملا موافقم
موافقم
تا حدی موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
80-اگر نتوانم غذا تهیه کنم به شدت دچار عذاب وجدان و ناراحتی میشوم.

81-به دلیل سنگینی وظایف شغلم که فرصت غذا پختن در خانه را از من میگیرد عصبی میشوم.

82-پس از کار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حمایت اجتماعی، سبک زندگی، تعارض کار، سرمایه اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حمایت اجتماعی، توزیع فراوانی، زنان شاغل، مواد غذایی