منابع پایان نامه ارشد درمورد تراکم جمعیتی، استان کرمانشاه، استان کرمان، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

و پیشبینی تفاوت کمی وجود دارد و این امر مشخص میکند که جمعیت در این محله به صورت مناسب توزیع شده است. تراکم موجود در محله حافظیه بسیار کمتر است از تراکم پیشبینی شده است این امر نشان دهند ظرفیت بالای این محله از حیث شاخصهای مطرح شده در تحقیق میباشد و این محله ظرفیت افزایش جمعیت را دارد.

نقشه 4-9

مآخذ: نگارنده،1393

5-1- آزمون فرضیات
5-1-1- آزمون فرضیه اول
به نظر میرسد توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر یکسان نیست.
با توجه به جدول شماره 4-1 در فصل چهارم این امر مشخص میشود که توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر کرمانشاه یکسان نیست به طوری که در محله شاطرآباد تراکم جمعیت در حدود 261 نفر در هکتار است و در محله حافظیه تراکم جمعیت در حدود 24 نفر در هکتار میباشد.
با توجه به این نتایج فرضیه اول تأیید میشود بدین معنی که توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر کرمانشاه یکسان نیست.

5-1-2- آزمون فرضیه دوم
به نظر میرسد توزیع تراکم جمعیت در سطح محلات شهر از توزیع مطلوبی برخوردار است.
در این پژوهش با استفاده از معیارهای، همسویی با گرایشات مردم، کاهش ترافیک، ظرفیت تأسیسات شهری موجود، ارتقاء کیفیت کالبدی و مدل AHP، تراکم بهینه برای هر محله مشخص شد این نتایج گویای این است که تراکم پیشبینی شده برای هر محله کمتر از تراکم موجود میباشد و با توجه به امکانات هر محله توزیع تراکم جمعیت نامطلوب میباشد. به عنوان مثال میتوان به محله شاطرآباد اشاره کرد که دارای تراکم موجود 261 نفر در هکتار میباشد این در حالی است که تراکم پیشبینی شده برای این محله حدود 92 نفر است. این تفاوت نشان میدهد که جمعیتی چند برابر ظرفیتها و توانایی این محله در آن ساکن هستند. به جزء محلات 22 بهمن، دولتآباد و حافظیه در بقیه محلات این وضعیت مشاهده میشود؛ بنابراین در رابطه با فرضیه دوم میتوان گفت که تراکم جمعیت در سطح محلات شهر از توزیع مطلوبی برخوردار نمیباشد و فرضیه تحقیق رد میگردد.

5-2- بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف اصلی این پژوهش تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از مدل AHPدر شهر کرمانشاه بوده است. نتایج کلی گویای این است که با توجه به شاخصهای همسویی با گرایشات مردم، کاهش ترافیک، ظرفیت تأسیسات شهری موجود، ارتقاء کیفیت کالبدی در محلات مورد مطالعه، توزیع تراکم جمعیت نامطلوب است. افزایش جمعیت شهرها و چگونگی اسکان آنها یکی از مشکلات شهرهای امروزی میباشد و با توجه به لزوم حفظ اراضی کشاورزی و طبیعی و همچنین کاهش هزینههای شهری، مسأله توزیع مطلوب تراکم جمعیتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. لازمه این توزیع مطلوب بهرهگیری از تمام امکانات و ظرفیتهای مناطق شهری میباشد. زیرمعیارهای مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل قیمت زمین، متوسط تراکم ساختمانی، آب و فاضلاب، برق، گاز، خدمات محله، ریزدانگی بافت، عرض معبر، ظرفیت سیستم حمل و نقل و فاصله از مرکز شهر میباشد که در قالب روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفتند. بررسیها نشان میدهند که مقایسه تراکم موجود و تراکم پیشنهادی در محلات مورد مطالعه بیانگر فاصله نسبتاً زیاد بین آنهاست. این مسئله ناشی از وجود جمعیت زیاد و بیش از ظرفیت تأسیسات و توانمندیهای موجود در محلات است. بیشترین تراکم جمعیت با 261 نفر در هکتار مربوط به محله شاطرآباد است و کمترین تراکم جمعیت با 24 نفر در هکتار مربوط به محله حافظیه میباشد، این عدم توزیع مناسب جمعیت نشان از یکسان نبودن تراکم جمعیتی در سطح محلات شهر کرمانشاه دارد. بررسی معیارهای اصلی (راهبرد) در محیط Expert Choice نشان داد که کاهش ترافیک با وزن 565/0،ظرفیت تأسیسات شهری موجود با وزن 262/0 مهمترین معیارها هستند زیرا به نظر کارشناسان امر اگر ظرفیت شبکه پایین باشد امکان افزایش تراکم به هیچ وجه امکان نداشته و امکان تغییر در تراکم از بین میرود و هرچه این دو عامل قویتر باشند امکان افزایش تراکم راحتتر و ممکن میشود. ارتقاء کیفیت کالبدی با وزن 118/0 و همسویی با گرایشات مردم با وزن 055/0 نیز دارای اهمیت میباشند ولی به علت اینکه امکان افزایش آنها راحتتر و با هزینه کمتری میباشد، قابلیت افزایش تراکم را با هزینههای کم امکانپذیر میکند، از اهمیت کمتری برخوردار هستند. اولویتبندی محلات با توجه به شاخصهای پژوهش حاضر حاکی از آن است که محله 22 بهمن با وزن 108/0 بیشترین وزن را دارد و محله فرهنگیان فاز 1 با وزن 09/0، محله الهیه با وزن 088/0، محله حافظیه با وزن 087/0، محله دولت آباد با وزن 086/0، محله شاطرآباد با وزن 083/0، شهرک مسکن با وزن 082/0، محله فرهنگیان فاز 2 با وزن 080/0، محله نقلیه با وزن 074/0، محله کسری با وزن 073/0 و محلات فیضآباد و باغ ابریشم با وزن 066/0 در مراتب بعدی قرار دارند. تراکمهای پیشنهادی بهینه نشان میدهند که در محلات 22 بهمن و دولتآباد بین تراکم موجود و پیشنهادی تفاوت وجود ندارد و در محله حافظیه نیاز به افزایش جمیعت وجود دارد و در بقیه محلات میزان تراکم موجود بیشتر از تراکم پیشنهادی میباشد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که برای به کار بردن شاخصهای مختلف نیاز به روش تصمیمگیری چند معیاره میباشد تا بتوان این شاخصها را برای توزیع تراکم جمعیتی در نظر گرفت. در این خصوص میتوان از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به عنوان یک مدل جامع توزیع تراکم جمعیتی در شرایط مختلف استفاده کرد. از مزایای این روش، امکان تغییر در شاخصها در صورت امکان و شرایط شهرها وجود دارد و به راحتی قابل انعطاف میباشد. استفاده از این مدل به خوبی جوابگوی تحلیل توزیع تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه بود و نشان داد که تراکم جمعیت در سطح محلات شهر از توزیع مطلوبی برخوردار نمیباشد.
با توجه به عوامل و متغيرهاي بررسي شده در تحقيق حاضر و در راستای توزیع بهینه تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه، ميتوان پيشنهاداتي به شرح زير ارائه داد:
برای تعیین تراکم متعادل و بهینه در بستر شهر کرمانشاه باید از شاخصها و معیارهای متفاوتی در زمینههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … استفاده کرد.
جهت اجرای پژوهشهای بیشتر می توان از جامعهشناسان، اقتصاددانان، محیطشناسان، شهرسازان و برنامهریزان شهری کمک گرفت تا اصول و معیارهای تدوین بهینه تراکم جمعیت در شهر جامع و مفید باشد.
توزيع متعادل و به يك نسبت خدمات، در بين محلات شهر کرمانشاه، برخی از محلات به علت پايين بودن ميزان امكانات، نيازمند توجه ويژه است.
محلات 22بهمن و دولت آباد نیازی به افزایش یا کاهش جمعیت و توانمندسازی براساس شاخصهای مورد بررسی ندارند؛ اما در بقیه محلات باید به فکر افزایش امکانات مورد نظر در این پژوهش بود تا جوابگوی تراکم جمعیتی بیش از حد محله باشیم.
با توجه به اینکه امکانات در محله حافظیه جوابگوی افزایش جمعیت است لذا می توان جمعیت این محله را با توجه به تراکم پیشنهادی افزایش داد.
در پایان میتوان گفت نتایج این پژوهش براساس 4 معیار اصلی و 10 زیرمعیار توسط مدل AHP بدست آمده است که در صورت استفاده از معیارهای با تعداد بیشتر و متنوع و یا استفاده از مدلهای مختلف ممکن است نتایجی متفاوت از نتایج این پژوهش بدست آید لذا پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی به جزء مدل و معیارهای مورد استفاده در این پژوهش از معیارها و مدلهای دیگر نیز استفاده شود.

منابع و مآخذ
منابع فارسی:
آسایش، حسین و مشیری، سیدرحیم (1387)؛ روششناسی و تکنیکهای تحقیق علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا، ناشر، قومس، تهران.
اتحادیه املاک شهر کرمانشاه، 1393.
استانداری استان کرمانشاه، مرکز آمار و اطلاعات (1393) گزارش اداره کل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، 1376.
آکیولی، کلودیو و داویدسون، فوربس (1390)؛ تراکم در توسعه شهر، ترجمه نجما اسمعیلپور و علیرضا اشتیاقی، انتشارات آرمانشهر، تهران.
احمدی، بابک (1371)؛ نگرشی فلسفی به پست مدرن، فصلنامه آبادی، مرکز مطالعات معماری و شهرسازی، تهران.
اکبرزاده، بهرام (1381)؛ شاخص ازدحام جمعیت در مناطق شهری و روستایی استان مازندران، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران.
امانی، مهدی (1387)؛ مبانی جمعیتشناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران.
اویری، ا. ا. اس (1370)؛ مهاجرت، شهرنشینی و توسعه، ترجمه فرهنگ ارشادی، ناشر: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران.
بابایی اقدم، فریدون (1378)؛ نقش شهرهای میان اندام در توسعه فضایی استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.
باستانی، ایمان و وارثی، حمیدرضا،(1386) ؛ بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 9.
برومند سرخابی، هدایت الله، (1374)، فرهنگ جغرافیایی کرمانشاه.
برومند سرخابی، هدایت الله، (1388)؛ در جستجوی هویت شهری کرمانشاه، وزارت مسکن و شهرسازی و معماری، دفتر معماری و طراحی شهری وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.
بری، جان، (1380)؛ محیط زیست و نظریه اجتماعی، ترجمه حسن پویان و نیره توکلی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
بنی فاطمه، حسین و کوهی، کمال، (1385)؛ بررسی عوامل و پیامدهای تراکم جمعیت شهری و ارائه راهکارهای مناسب برای تعیین تراکم بهینه و متعادل، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد، سال اول، پاییز، شوشتر.
پاپلی یزدی، محمدحسن و رجبی سناجردی، حسین، (1382)؛ نظریههای شهر پیرامون، انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
پوتکین، دانیل و کلر، ادوار، (1378)؛ شناخت محیط زیست، ترجمه عبدالحسین وهابزاده، انتشارات موزه طبیعت و حیات وحش.
پورمحمدی، محمدرضا و قربانی، رسول، (1382)؛ ابعاد و راهبردهای پارادایم متراکمسازی فضاهای شهر فصلنامه مدرس، دوره هفتم، شماره 2، تابستان.
تقوی، نعمت الله، (1378)؛ مبانی جمعیتشناسی، نشر جامعه پژوه دانیال، تبریز.
تمنا، سعید، (1384)؛ مبانی جمعیتشناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
جوان، جعفر، (1390)؛ جغرافیای جمعیت ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد.
حبیبی، سیدمحسن، (1375)، از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن، تفکر و تأثر، تهران، دانشگاه تهران.
حکمتنیا، حسن و موسوی، میرنجف (1392)؛ کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامهریزی شهری و ناحیهای، انتشارات آزادپیما، تهران.
خاکی، غلامرضا( 1379)؛ روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب.
خرمشاهی، سیدضیاءالدین (1375)؛ کتاب سبز کرمانشاه، کانون تبلیغات دالاهو.
خمر، غلامعلی (1385)؛ اصول و مبانی جغرافیایی شهری، نشر قومس، تهران.
رحیمزاده، محمد (1391)؛ گزارش وضعیت اقتصادی اجتماعی استان کرمانشاه: دفتر آموزشی و پژوهشی استانداردی کرمانشاه.
رهنمایی، م، (1387)؛ مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی، جغرافیا، انتشارات مرکز مطالعات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
زبردست، اسفندیار، (1380)؛ کاربرد فرایند سلسله مراتبی در برنامهریزی شهری و منطقهای مجله هنرهای زیبا، شماره 10، زمستان.
زنجانی، حبیب الله،( 1376)؛ مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی؛ ج 1، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
زیاری، کرامت الله، (1384)؛ برنامهریزی کاربری اراضی شهری، دانشگاه یزد.
زیاری، کرامت الله،( 1390)؛ برنامهریزی شهرهای جدید؛ انتشارات سمت، تهران.
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (1386)؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور استان کرمانشاه(شهرستان پاوه و ثلاث باباجانی)، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.
سازمان راه و شهرسازی کرمانشاه، گزارشات 1393 و گزارشات طرح جامع شهر کرمانشاه،( 1385 ).
سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، طرح تجدیدنظر طرح جامع کرمانشاه، 1382.
سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، سال1385.
سازمان نقشهبرداری کشور.
سازمان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتقاء کیفیت، حمل و نقل، مقایسات زوجی، محله فیض آباد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد چهارمحال و بختیاری، تغییرات جمعیت، رشد جمعیت، سکونت گاه های روستایی