منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، توجه پایدار، یافته های پژوهش، پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113
جمع بندی یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
پیوستها
پیوست الف) فرم رضایتنامه آگاهانه شرکت آزمودنی در پژوهش ………………………………………………………………………………. 129
پیوست ب) نمره استاندارد آزمون IVA+ ……………………………………………………………………………………………………………………… 133
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 1-3 : مولفهها و ابزارهای سنجش …………………………………………………………………………………………………………………… 60
جدول 1-4: میانگین و انحراف استاندارد سه مرحله آزمون در تعداد پاسخ های صحیح آزمون n-Back……………….. 73
جدول 2-4: آزمون کرویّت ماخلی برای برسی نرمال بودن دادههای نمره آزمون n-Back……………………………………… 74
جدول 3-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله آزمون n-Back ……………………………………………………………………. 74
جدول 4-4: آزمون کرویّت ماخلی برای برسی نرمال بودن دادههای نمرههای سرعتواکنش در آزمون n-Back … 75
جدول 5-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون n-Back برای سرعت واکنش ………………… 76
جدول 6-4: آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد نتایج سه مرحله آزمون IVA+ …………………………………………… 77
جدول 7-4: آزمون کرویّت ماخلی برای برسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه انتخابی شنیداری ……………….. 79
جدول 8-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه انتخابی شنیداری ………. 80
جدول 9-4: آزمون کرویّت ماخلی برای برسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه انتخابی دیداری …………………… 81
جدول 10-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه انتخابی دیداری ……….. 82
جدول 11-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه متمرکز شنیداری ……………. 83
جدول 12-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه متمرکز شنیداری …….. 84
جدول 13-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه متمرکز دیداری ……………….. 85
جدول 14-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه متمرکز دیداری ……….. 85
جدول 15-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه تقسیم شده شنیداری………. 87
جدول 16-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه تقسیم شده شنیداری.. 88
جدول 17-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه تقسیم شده دیداری ……….. 89
جدول 18-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه تقسیم شده دیداری …. 90
جدول 19-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه جایگزین شنیداری…………… 91
جدول 20-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه جایگزین شنیداری …… 92
جدول 21-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه جایگزین دیداری …………….. 93
جدول 22-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه جایگزین دیداری …….. 94
جدول 23-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه پایدار شنیداری ……………….. 95
جدول 24-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه پایدار شنیداری ………… 96
جدول 25-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه پایدار دیداری ………….. …….. 97
جدول 26-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه پایدار دیداری …………… 98
جدول 27-4: آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد سه مرحله سنجش خطای درجاماندگی با آزمون کارتهای ویسکانسین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
جدول 28-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های خطای درجاماندگی ……………….. 100
جدول 29-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش برای خطای درجاماندگی ……………………………………. 100
جدول 30-4: میانگین و انحراف استاندارد سه مرحله سنجش کنترل پاسخ با استفاده از آزمون IVA+ ……………….101
جدول 31-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های کنترل پاسخ شنیداری ………….. 102
جدول 32-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای کنترل پاسخ شنیداری ….. 102
جدول 33-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های کنترل پاسخ دیداری ……………… 103
جدول 34-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای کنترل پاسخ دیداری ……… 104
جدول 35-4: درصد تغییرات در امواج ناشی از فعالیت صرعی و اسپایک های ثبت شده در EEG در مرحله پسآزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………… 105
جدول 36-4: داده های تعداد امواج صرع گون محاسبه شده از تغییرات درصدی افزایش یا کاهش امواج صرع گون نسبت به قبل از مداخله …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
جدول 37-4: آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای جدول 36-4 تغییرات در امواج صرع گون موجود در EEG…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106
جدول 38-4: آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله ارزیابی تغییرات در EEG …………… …………………………………… 107

فهرست شکلها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل 1-1: تصویر شماتیک نقاط تحریک بر اساس سیستم 10-20 ………………………………………………………………………… 6
شکل 2-1: نمای شماتیک از قطبیت شارش جریان الکتریکی مستقیم ……………………………………………………………………… 7
شکل 1-2: برش تاجی مغز نشان دهنده الگوی ایجاد و انتشار تشنجها ……………………………………………………………………. 16
شکل 2-2: موازنه تحریک و بازداری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
شکل 3-2: سازوکار شماتیک عملکرد GABA ………………………………………………………………………………………………………….. 20
شکل 4-2: الکترودگذاری روی سر به روش HD-tDCS ………………………………………………………………………………………….. 48
شکل 5-2: محل نصب الکترودها روی نقاط Cz, C3, F3, P3, T3 روی سر بر اساس سیستم 10-20 ……………….. 49
شکل 6-2: مقایسه مدلسازی شارش جریان رو قشر در دو روش تحریک کانونی HD و روش متداول …………………. 50
شکل 7-2: محفظه پلاستیکی، الکترود گذاری و تزریق ژل هادی جریان ………………………………………………………………… 50
نمودار 1-4: نمودار تغییرات میانگین نمره پاسخ های درست آزمون n-Back در گروه آزمایش ……………………………. 73
نمودار 2-4: نمودار تغییرات میانگین نمره سرعت واکنش در گروه آزمایش ……………………………………………………………. 75
نمودار 3-4: نمودار تغییرات میانگین نمره توجه انتخابی شنیداری در گروه آزمایش ………………………………………………. 79
نمودار 4-4: نمودار تغییرات میانگین نمره توجه انتخابی دیداری در گروه آزمایش …………………………………………………. 81
نمودار 5-4: نمودار تغییرات میانگین نمره توجه متمرکز شنیداری در گروه آزمایش……………………………………………….. 83
نمودار 6-4: نمودار تغییرات میانگین نمره توجه متمرکز دیداری در گروه آزمایش …………………………………………………. 85
نمودار 7-4: نمودار تغییرات میانگین نمره توجه تقسیم شده شنیداری در گروه آزمایش ……………………………………….. 87
نمودار 8-4: نمودار تغییرات میانگین نمره توجه تقسیم شده دیداری در گروه آزمایش ………………………………………….. 89
نمودار 9-4: نمودار تغییرات میانگین نمره توجه جایگزین شنیداری در گروه آزمایش ……………………………………………. 91
نمودار 10-4: نمودار تغییرات میانگین نمره توجه جایگزین دیداری در گروه آزمایش ……………………………………………. 93
نمودار 11-4: نمودار تغییرات میانگین نمره توجه پایدار شنیداری در گروه آزمایش ………………………………………………. 95
نمودار 12-4: نمودار تغییرات میانگین نمره توجه پایدار دیداری در گروه آزمایش …………………………………………………. 97
نمودار 13-4: نمودار توصیفی تغییرات میانگین نمره خطای درجاماندگی در گروه آزمایش …………………………………… 99
نمودار 14-4: نمودار توصیفی تغییرات میانگین نمره کنترل پاسخ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توجه پایدار، بهبود عملکرد، کنشهای اجرایی، جمعیت شناختی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد انعطاف پذیری، شبکه های عصبی، عملکرد شناختی، کنشهای اجرایی