منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، اندازه اثر، پیش آزمون، معنادار بودن

دانلود پایان نامه ارشد

زه اثر915/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد.

آزمون فرضیه2 :HD-tDCS در الکترودهای آندی موجب افزایش عملکرد توجه در پس آزمون و آزمون پیگیری گروه آزمايش نسبت به پیشآزمون می شود.
برای برسی این فرضیه در مرحله اول از نمرات بدست آمده از آزمون IVA+، نمرات میانگین و انحراف استاندارد هریک از انواع مجموعه توجه شامل توجه انتخابی، تمرکز توجه، توجه تقسیم شده، توجه جایگزین و توجه پایدار بصورت شنیداری و دیداری برای مراحل پیشآزمون، پسآزمون و آزمون پیگیری محاسبه میشود
انواع توجه و زیرمولفه هایی که انواع توجه را تشکیل می دهند به شرح زیر است:
توجه متمرکز: این نوع توجه توسط مقیاس های احتیاط505 و گوشبزنگی506 مورد ارزیابی قرار میگیرد.
توجه جایگزین : این نوع توجه توسط مقیاسهای سرعت507 , توازن508, آمادگی509, ثبات510 , تمرکز511مورد ارزیابی قرار می گیرد.
توجه پایدار: این بعد توسط مقیاس های پایداری512, تمرکز, ثبات مورد ارزیابی قرار میگیرد.
توجه تقسیم شده: این بعد از توجه توسط مقیاس های سرعت، احتیاط ارزیابی می شود
توجه انتخابی: این بعد از توجه توسط مقیاس های احتیاط, درک513, گوشبزنگی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نمره استاندارد ابعاد دیداری و شنیداری انواع توجه به صورت زیر محاسبه میگردد:
میانگین ابعاد دیداری و شنیداری زیرمولفه ها محاسبه شده و به عنوان نمره استاندارد بعد دیداری و شنیداریِ توجه، مورد استفاده قرارمیگیرد و با استناد به جدول فوق در جدول گزارش دهی ثبت می شود:
مثال : برای توجه متمرکز که از دو مولفه احتیاط و گوشبزنگی تشکیل شده است، باید میانگین نمرات استاندارد ابعاد دیداری این دو مولفه و میانگین نمرات استاندارد ابعاد شنیداری این دو مولفه را به صورت مجزا به دست آورده تا به عنوان نمره استاندارد ابعاد دیداری و شنیداری توجه متمرکز محاسبه کنیم.
احتیاط شنیداری: 67
احتیاط دیداری: 90
گوشبزنگی شنیداری: 113
گوشبزنگی دیداری: 110
توجه متمرکز شیداری = 2/(67+113) = 90
توجه متمرکز دیداری = 2/(90+110) = 100
مقادیر میانگین و انحراف استاندارد انواع توجه به تفکیک شنیداری و دیداری به شرح جدول زیر محاسبه شد.
جدول 6-4. آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد نتایج سه مرحله آزمون IVA+
IVA+
گروه آزمایش

M
SD
توجه انتخابی
پیشآزمون
شنیداری
14/55
45/27

دیداری
85/60
86/37

پسآزمون
شنیداری
14/73
82/26

دیداری
57/74
29/37

پیگیری
شنیداری
00/72
71/24

دیداری
85/87
95/23
تمرکز توجه
پیشآزمون
شنیداری
14/57
72/30

دیداری
85/61
23/36

پسآزمون
شنیداری
42/75
52/24

دیداری
42/74
67/37

پیگیری
شنیداری
71/68
78/24

دیداری
00/92
60/20
توجه تقسیم شده
پیشآزمون
شنیداری
42/76
82/26

دیداری
29/75
12/22

پسآزمون
شنیداری
00/91
70/22

دیداری
29/87
97/15

پیگیری
شنیداری
85/84
40/25

دیداری
00/92
13/15
توجه جایگزین
پیشآزمون
شنیداری
85/89
34/12

دیداری
57/89
64/24

پسآزمون
شنیداری
71/92
26/9

دیداری
85/100
24/16

پیگیری
شنیداری
57/91
05/12

دیداری
28/98
84/10
توجه پایدار
پیشآزمون
شنیداری
85/77
68/15

دیداری
42/85
47/29

پسآزمون
شنیداری
71/84
79/12

دیداری
14/98
33/20

پیگیری
شنیداری
57/81
11/15

دیداری
85/92
03/12

سپس معناداری میانگین های سه مرحله آزمون IVA+ بصورت مجزا برای هر یک از اعضا مجموعه توجه به صورت دیداری و شنیداری مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه آزمون معنا داری برای توجه انتخابی شنیداری مورد بررسی قرار میگیرد.

توجه انتخابی شنیداری:

نمودار 3-4. نمودار تغییرات میانگین نمره توجه انتخابی شنیداری در گروه آزمایش
با توجه به جدول و نمودار 3-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در توجه انتخابی شنیداری کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون کمتر ولی همچنان از مرحله پیشآزمون بیشتر نمودار شده است.
جدول 7-4. آزمون کرویّت ماخلی برای برسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه انتخابی شنیداری
اثر بین آزمودنی ها
ضریب w ماخلی
تخمین خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون

گرینهوس-گیسر
هاینه-فلت
حد پائین
توجه انتخابی شنیداری
629/0
320/2
2
313/0
729/0
904/0
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (313/0) که بیشتر از 05/0 میباشد، پیش فرض مربوطه برآورده شده، و توزیع داده ها نرمال برآورد شده است.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگین های نتایج سه مرحله سنجش برای توجه انتخابی شنیداری در آزمون IVA+ نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:

جدول 8-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه انتخابی شنیداری
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
190/93600
1
190/93600
221/56
000/0
904/0

خطا
143/9989
6
857/1664

05/0 p
با توجه به نتایج جدول 8-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله سنجش برای توجه انتخابی شنیداری در آزمون IVA+ معنادار بوده، 05/0 ,p221/56F= و اندازه اثر 904/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد.

توجه انتخابی دیداری:

نمودار 4-4. نمودار تغییرات میانگین نمره توجه انتخابی دیداری در گروه آزمایش
با توجه به جدول6-4 و نمودار 4-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در توجه انتخابی دیداری کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون بیشتر نمودار شده است.
جدول 9-4. آزمون کرویّت ماخلی برای برسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه انتخابی دیداری
اثر بین آزمودنی ها
ضریب w ماخلی
تخمین خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون

گرینهوس-گیسر
هاینه-فلت
حد پائین
توجه انتخابی دیداری
947/0
275/0
2
872/0
949/0
000/1
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (872/0) که بیشتر از 05/0 میباشد، پیش فرض مربوطه برآورده شده، و توزیع داده ها نرمال است.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگین های نتایج سه مرحله سنجش برای توجه انتخابی دیداری در آزمون IVA+ نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:

جدول 10-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه انتخابی دیداری
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
85/116331
1
85/116331
250/41
001/0
873/0

خطا
143/16921
6
190/2820

05/0 p
با توجه به نتایج جدول 10-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله سنجش برای توجه انتخابیدیداری در آزمون IVA+ معنادار بوده، 05/0 ,p 250/41F= و اندازه اثر 873/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد.

توجه متمرکز شنیداری:

نمودار 5-4. نمودار تغییرات میانگین نمره توجه متمرکز شنیداری در گروه آزمایش
با توجه به جدول6-4 و نمودار 5-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در توجه متمرکز شنیداری کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون کمتر ولی از پیشآزمون بیشتر نمودار شده است.
جدول 11-4. آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه متمرکز شنیداری
اثر بین آزمودنی ها
ضریب w ماخلی
تخمین خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون

گرینهوس-گیسر
هاینه-فلت
حد پائین
توجه متمرکز شنیداری
448/0
018/4
2
134/0
644/0
745/0
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (134/0) که بیشتر از 05/0 میباشد، پیش فرض مربوطه برآورده شده، و توزیع داده ها نرمال است.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگین های نتایج سه مرحله سنجش برای توجه متمرکز شنیداری در آزمون IVA+ نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:

جدول 12-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه متمرکز شنیداری
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
190/94537
1
190/94537
166/58
000/0
906/0

خطا
810/9751
6
302/1625

05/0 p
با توجه به نتایج جدول 12-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله سنجش برای توجه متمرکز شنیداری در آزمون IVA+ ، معنادار بوده، 05/0 p , 166/58F= و اندازه اثر 906/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد.

توجه متمرکز دیداری:

نمودار 6-4. نمودار تغییرات میانگین نمره توجه متمرکز دیداری در گروه آزمایش
با توجه به جدول6-4 و نمودار 6-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در توجه متمرکز دیداری کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون بیشتر نمودار شده است.
جدول 13-4. آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه متمرکز دیداری
اثر بین آزمودنی ها
ضریب w ماخلی
تخمین خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون

گرینهوس-گیسر
هاینه-فلت
حد پائین
توجه متمرکز دیداری
585/0
678/2
2
262/0
707/0
861/0
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (262/0) که بیشتر از 05/0 میباشد، پیش فرض مربوطه برآورده شده، و توزیع داده ها نرمال است.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگین های نتایج سه مرحله سنجش برای توجه متمرکز دیداری در آزمون IVA+ نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:

جدول 14-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون IVA+ برای توجه متمرکز دیداری
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
19/121600
1
19/121600
209/49
000/0
891/0

خطا
476/14826
6
079/2471

05/0 p
با توجه به نتایج جدول 14-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله سنجش برای توجه متمرکز دیداری در آزمون IVA+ ، معنادار بوده، 05/0 ,p209/49F= و اندازه اثر 891/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد.

توجه تقسیم شده شنیداری:

نمودار 7-4. نمودار تغییرات میانگین نمره توجه تقسیم شده شنیداری در گروه آزمایش
با توجه به جدول6-4 و نمودار 7-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در توجه تقسیم شده شنیداری کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون کمتر ولی از مرحله پیش آزمون بیشتر نمودار شده است.
جدول 15-4. آزمون کرویّت ماخلی برای بررسی نرمال بودن دادههای نمره های توجه تقسیم شده شنیداری
اثر بین آزمودنی ها
ضریب w ماخلی
تخمین خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون

گرینهوس-گیسر
هاینه-فلت
حد پائین
توجه تقسیم شده شنیداری
748/0
451/1
2
484/0
799/0
000/1
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (484/0) که بیشتر از 05/0 میباشد، پیش فرض مربوطه برآورده شده، و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، تحلیل داده، بیمارستان، آزمون فرضیه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توجه پایدار، اندازه اثر، تحلیل واریانس، پیش آزمون