منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، تحلیل داده، بیمارستان، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی قرار گرفته بود تا کانون تشنج مشخص گردد. این کانون گزارش شده در نتیجه LTM هدف تحریک کاتدی این طرح قرار گرفت.

تحریک الکتریکی جریان مستقیم مغز از روی جمجمه بصورت کانونی (HD-tDCS)
در پیشینه این پژوهش بطور مفصل در مورد HD-tDCS توضیح داده شد و از نظر تئوری در مورد سازوکار تحریک کاتدی کندوکاو صورت گرفت. در اینجا لازم به ذکر است در این پژوهش از دستگاه تحریک جریان مستقیم (DC) اکتیوا تک496 استفاده شده است، و برای پایش عبور صحیح جریان از یک دستگاه آمپر سنج کمک گرفته شد، به این صورت که قبل از تحریک تمام الکترودها تک تک از لحاظ سلامت در عبور جریان چک شده و پس از نصب الکترودها و اتصال آند و کاتد و شروع تحریک، میزان عبور جریان در هر الکترود مجدداً بازبینی شده است. مشخصات تحریک به شرح ذیل میباشد:
شدت جریان2mA
مدت زمان تحریک 20 دقیقه
همراه با بیست ثانیه افزایش جریان از صفر به 2 میلی آمپر، و بیست ثانیه در پایان تحریک افت تدریجی جریان تا صفر.
مرکزیت الکترود کاتدی بروی کانون ایجاد حملات صرعی روی جمجمه (C3) طبق سیستم 10-20 و چهار الکترود آندی بر روی نقاط همجوار طبق همین سیستم F3, T3, P3, Cz
دانسیته شدت جریان بین 0.3-0.8 A/m^2 در هر الکترود
انتقال جریان که در هر الکترود آند یکچهارم (0.5 میلی آمپر) الکترود کاتد (4 * 0.5 =2 میلی آمپر) است
انتقال جریان توسط ژل مخصوص هدایت جریان موسوم به ultrasonic که در EEG نیز مورد استفاده قرار میگیرد، به سطح پوست صورت می پذیرد.
از محفظه مخصوص پلاستیکی استوانهای به قطر 12 میلیمتر و ارتفاع 10 میلیمتر که الکترود و ژل در آن قرار گرفته و سپس روی سر توسط کلاه EEG ثابت میشود استفاده شده است.

فرایند اجرا پژوهش
با توجه به اینکه در این پژوهش با مشارکت اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان سینا تهران انجام گرفت در مرحله اول از تاریخ 17/1/93 هماهنگیهای لازم در چندین نشست تا پایان مرداد 93 به شرح زیر صورت گرفت:
– ارائه طرح به استاد مشاور و دیگر اساتید از دانشگاه تهران، و کسب موافقت همکاری
– نشستهای هفتگی و ماهانه جهت بررسی روش اجرا و دیگر مسائل پژوهشی مرتبط
-تدارک لوازم و مکان لازم در بیمارستان سینا
– انجام مراحل اداری جهت تائید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران علاوه بر تائید گروه و کمیته اخلاق دانشگاه فردوسی مشهد
در مرحله دوم از نیمه دوم شهریور 93 تا نیمه دوم مرداد 94 فرایند اجرای طرح با توجه به پراکنندگی بیماران در سراسر کشور و هماهنگیهای لازم به سرانجام رسید که روند اجرای پژوهش به شرح زیر برای هریک از آزمودنیها انجام شد.
دستورکار انجام مطالعه:
انتخاب 10 نفر از بیماران34-18 ساله از میان بیماران مراجعه کننده به بخش Long-term video-EEG monitoring بیمارستان سینا و لاله از سال 1388-1393
اخذ رضایت نامه و آموزش
آموزش نحوه پر کردن گزارش صرع 497توسط بیمار در مرحله ویزیت صفر
انجام ویزیت اول :
EEG پایه بیداری با سیستم 10-20 برای 60 دقیقه در محل بیمارستان سینا (حد اکثر یک هفته قبل از مداخله)
معاینه فیزیکی و نورولوژی توسط پزشك متخصص
انجام تستهای نورو سایکولوژی
گزارش EEG به صورت blind به صرعشناس جهت تعیین :
وجود امواج اپیلپتیفرم ( دامنه. فرکانس. مورفولوژی. محل. تعداد کانونهای درگیر. تعداد در کل نوار مغز)
وجود نابهنجاریهای غیر اپیلپتیفرم ( محل. فرکانس. طول مدت زمان. ریتمیسیتی)
انجام مداخله : 10 روز طی 2 هفته (هر هفته 5 روز) هر نوبت 20 دقیقه 2 میلی آمپر جریان DC
انجام ویزیت دوم بعد از آخرین مداخله
EEG
معاینه فیزیکی و نورولوژی
انجام تستهای نورو سایکولوژی

انجام ویزیت سوم 4 هفته بعد از آخرین مداخله
EEG
معاینه فیزیکی و نورولوژی
انجام تستهای نورو سایکولوژی

روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
در این پژوهش علاوه بر استفاده از شاخصهای توصیفی از آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) برای اندازه گیریهای مکرر498 استفاده شده است. وقتی که اندازهگیریهای یکسانی برای چند بار از یک آزمودنی یا یک مورد انجام میگیرد، برای تحلیل دادهها و مقایسه میانگین دادهها بین این چندبار بایستی از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده کرد. با این حال اگر عامل بین گروهی نیز وجود داشته باشد میتواند با تعریف گروه (به عنوان مثال، زن و مرد) در این آزمون مورد تحلیل قرار گیرد. با استفاده از این روش آماری میتوان فرضیه صفر را در مورد آثار عوامل بین گروهی و درون گروهی آزمون کرد. همچنین میتوان اثر تعاملی بین عوامل (چه درون گروهی و چه بین گروهی) یا به زبان سادهتر اثر تعاملی دو یا چند متغیر مستقل را نیز سنجید. علاوه بر این، امکان انجام تحلیلهای کوواریانس در مورد عوامل درون گروهی و بین گروهی و تعامل آن با این عوامل نیز وجود دارد. یعنی میتوان اثر متغیر ثابتی را به عنوان کوواریانس (یا متغیر همراه) بررسی کرده و اثر مداخلهگرانه آن را بر روی متغیر وابسته به روش آماری کنترل کرد.

فصل چهارم
یافتههای پژوهش

در این فصل دادههای بدست آمده در رابطه با فرضهای پژوهش توصیف و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در ابتدای هر بخش با بیان فرضیه آغاز کرده و پس از ارائه آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندارد و نمودار تغییرات میانگین به تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس (ANOVA) برای اندازهگیریهای مکرر میپردازیم. تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها با استفاده از نرم افزار IBM SPSS Statistic 20 صورت گرفته است.

اطلاعات جمعیت شناختی پژوهش
نمونه آماری این پژوهش با انتخاب 10 نفر از بین 350 نفر از بیماران صرعی که برای شناسایی بهتر ویژگی تشنجهایشان در بخش پایش تصویری بلند مدت نوار مغزی بیمارستان سینا و لاله تهران بین سالهای 1388-1393 بستری شده بودند صورت گرفت. این تعداد در گروه آزمایش قرار گرفتند. از این تعداد 3 نفر با توجه به شدت آسیبهای شناختی قادر به انجام آزمون n-Back و IVA+ نبودند. از این رو تحلیل داده ها برای آزمون فرضیههای مرتبط با نتایج آزمونهای n-Back و IVA+ با 7 نفر که این تعداد شامل 3 نفر مرد و 4 نفر زن با میانگین سنی 28/25 و انحراف استاندارد 59/3 میباشند، صورت گرفت.
از 10 نفر نمونه اولیه 2 نفر نیز موفق به انجام آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین نشدند. لذا آزمون فرضیههای پژوهش مرتبط با نتایج آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین با 8 نفر انجام شد. این تعداد شامل 5 نفر زن و 3 نفر مرد میباشد که میانگین سنی آنها 00/25 با انحراف استاندارد 42/3 است.

آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه 1 :HD-tDCS در الکترودهای آندی موجب افزایش عملکرد حافظه کاری در پس آزمون و آزمون پیگیری گروه آزمايش نسبت به پیشآزمون می شود.
برای بررسی این فرضیه نمره عملکرد آزمودنی در تعداد پاسخ های درست آزمون n-Back مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های توصیفی این آزمون در جدول 1-4 آمده است.

جدول 1-4. آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد سه مرحله آزمون در تعداد پاسخ های صحیح آزمون n-Back
n-Back
گروه آزمایش
M
SD

پاسخ های صحیح
پیشآزمون
72/67
10/28

پسآزمون
78
10/23

پیگیری
85/83
30/31

سرعت واکنش
پیشآزمون
28/640
15/217

پسآزمون
71/794
54/286

پیگیری
42/739
21/248

تعداد پاسخ های درست در آزمون n-Back :

نمودار 1-4. نمودار تغییرات میانگین نمره پاسخ های درست آزمون n-Back در گروه آزمایش
با توجه به جدول و نمودار 1-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در تعداد پاسخ های درست آزمون n-Back کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون بیشتر نمودار شده است.
به منظور بررسی معنادار بودن این تفاوت از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) برای اندازه گیری های مکرر استفاده شده است. روش آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر بر اساس مدل خطی است که در آن فرض شده است عوامل و متغیرهای همراه همبستگی خطی با متغیر وابسته دارند.
اندازهگیریها برای هر آزمودنی بایستی نمونهای از توزیع طبیعی چندمتغیری باشد. توضیح در مورد مبانی آماری توزیع طبیعی در اندازهگیریهای مکرر خارج از حوصله این متن است. برای درک سادهتر، توزیع دادهها در سطوح مختلف بایستی طبیعی باشد که در این مورد گفته میشود به اصطلاح کروی باید باشد. برای آزمون این فرضیه، از آزمون کرویّت ماخلی499 استفاده میشود. با اجرای آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر، این آزمون نیز بطور خودکار در SPSS اجرا شده و نتایج آن در جدولی ارائه میشود. برای نمونههای کوچکتر، این آزمون خیلی قوی نیست. اما در نمونههای بزرگ، اگر مقدار آن معنیدار هم شود، تاثیر آن بر نتایج آزمون بسیار کم است و خدشهای وارد نمیکند. اگر سطح معنیداری آن بیشتر از 05/0 شد، یعنی فرض کرویّت برآورده شده است و اگر مقدار آن کمتر از 05/0 باشد بایستی نکات کوچکی را برای تصحیح رعایت کرد.

جدول 2-4. آزمون کرویّت ماخلی برای برسی نرمال بودن دادههای نمره آزمون n-Back
اثربین آزمودنیها
ضریب w ماخلی500
تخمین 501خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون502

گرینهوس-گیسر503
هاینه-فلت504
حد پائین
نمره آزمون n-Back
871/0
690/0
2
708/0
886/0
00/1
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (708/0) که بیشتر از 05/0 میباشد، پیش فرض مربوطه برآورده شده، و توزیع داده ها نرمال برآورد شده است.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگینهای نتایج سه مرحله آزمون برای پاسخ های درست در آزمون n-Back نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:
جدول 3-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله آزمون n-Back
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
7/122973
1
7/122973
433/67
000/0
918/0

خطا
905/10941
6
651/1823

05/0 p
با توجه به نتایج جدول 3-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله آزمون برای پاسخ های صحیح آزمون n-Back معنادار بوده، 05/0 p، 433/67F= و اندازه اثر 918/0 میباشد که تائید کننده فرضیه میباشد.

سرعت واکنش در آزمون n-Back:

نمودار 2-4. نمودار تغییرات میانگین نمره سرعت واکنش در گروه آزمایش

با توجه به جدول و نمودار 2-4 پیداست که گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون میانگین بالاتری از مرحله پیش آزمون در سرعت واکنش کسب کرده، همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در مرحله پیگیری از مرحله پسآزمون کمتر ولی همچنان از مرحله پیشآزمون بیشتر نمودار شده است.
جدول 4-4. آزمون کرویّت ماخلی برای برسی نرمال بودن دادههای نمره های سرعت واکنش در آزمون n-Back
اثر بین آزمودنی ها
ضریب w ماخلی
تخمین خی〖^2〗
درجه آزادی
Sig
اپسیلون

گرینهوس-گیسر
هاینه-فلت
حد پائین
سرعت واکنش
967/0
168/0
2
919/0
968/0
000/1
500/0
این جدول نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن فرض کرویّت است که از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر میباشد. با توجه به سطح معنیداری آن (919/0) که بیشتر از 05/0 میباشد، پیش فرض مربوطه برآورده شده، و توزیع داده ها نرمال برآورد شده است.
به منظور برسی معنادار بودن تفاوت میان میانگین های نتایج سه مرحله سنجش برای سرعت واکنش در آزمون n-Back نتایج به شرح جدول زیر بدست آمد:

جدول 5-4. آزمون تحلیل واریانس نتایج سه مرحله سنجش در آزمون n-Back برای سرعت واکنش
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
اندازه اثر

اثر گروهها
76/11032325
1
76/11032325
196/64
000/0
915/0

خطا
905/1031127
6
651/171854

05/0 p
با توجه به نتایج جدول 5-4 تفاوت میانگینهای سه مرحله سنجش برای سرعت واکنش در آزمون n-Back معنادار بوده، 05/0 p , 196/64F= و اندازه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حافظه کاری، بیمارستان، سنجش عملکرد، متغیر مستقل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، اندازه اثر، پیش آزمون، معنادار بودن