منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عوامل

دانلود پایان نامه ارشد

برنامهريزي …………………………………………………………………..
91
-6-6-5-4 تحلیل تحوالت نظام اسکان ……………………………………………………………………….
91
-7-5-4 ارزيابي
ايداري زيست محیشي ………………………………………………………………………..
94
-1-7-5-4 فعالیتهاي انساني تأ یرگذار بر ايداري زيست محیشي ………………………………………..
94
-2-7-5-4 منابی آلودهکننده هوا ……………………………………………………………………………….
95
-8-5-4 منابی آلودگي آب …………………………………………………………………………………………
98
-1-8-5-4 در شهرستان کرج …………………………………………………………………………………
99
-1-8-5-4 بهرهبرداري از معادن ………………………………………………………………………….
100
-2-8-5-4 آفتکشها و آلودگي خاک ………………………………………………………………………
100
-3-8-5-4 زبالههاي شهري ………………………………………………………………………………..
101
-4-8-5-4 فرسايش خاک …………………………………………………………………………………..
102
-9-5-4 و
عیت منابی اکولوژيکي و عوامل محیشي تا یرگذار بر ايداري زيست محیشي ……………….
102
-1-9-5-4 منابی آب …………………………………………………………………………………………
102
-2-9-5-4 ساخت فیزيوگرافیک ……………………………………………………………………………
103
-3-9-5-4 ساختار زمینشناسي ……………………………………………………………………………
104
-4-9-5-4 منابی ار ي …………………………………………………………………………………….
104
-10-5-4 تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ايداري زيستمحیشي ………………………………………………..
105
-1-10-5-4 تبديل رويشگاههاي طبیعي به زمینهاي کشاورزي …………………………………………
106
-2-10-5-4
چراي بيرويه احشام ………………………………………………………………………..
106
-3-10-5-4 کاهش تنوع زيستي ……………………………………………………………………………
106
-4-10-5-4 افزايش انواع آلودگيها ……………………………………………………………………….
106
-5-10-5-4 افزايش فرسايش خاک و بیابانزايي …………………………………………………………
106

-6-10-5-4 آلودگي منابی آب ……………………………………………………….
107 ……………………..
-7-10-5-4 تهديد حیاتوحش جانوري و گیاهي …………………………..
107 ……………………………..
-6-4 ارزيابي ايداري اقتصادي ……………………………………………………….
107…………………………..
-1-6-4 عوامل تأ یرگذار بر ايداري اقتصادي ……………………………………………………….
107 ………
-1-1-6-4 کشاورزي و باغداري ……………………………………………………….
107 …………………
-2-1-6-4 صنعت و معدن ……………………………………………………….
108 ………………………..
-2-6-4 شاخصهاي اقتصادي توسعه ايدار ……………………………………………………….
108 …………
-1-2-6-4 درصد شاغلین به کل جمعیت ……………………………………………………….
108 …………
-2-2-6-4 درصد کارگاههاي صنعتي به شاغلین …………………………..
109 …………………………….
-3-2-6-4 دسترسي به فرصتهاي شغلي و عملکرد خوابگاهي …………………………..
109 ……………
-3-6-4 تحلیل عوامل تأ یرذار بر ايداري اقتصادي …………………………..
109 …………………………….
-1-3-6-4
مکانگزيني فعالیت ها ……………………………………………………….
109 …………………
-2-3-6-4 صنعت …………………………..
……………………………………………………….
110 ……..
-3-3-6-4 ترسیم اعتبارات و وامهاي اعشايي ……………………………………………………….
111 ……
-4-3-6-4 عوامل مديريتي ……………………………………………………….
112 ………………………..
-4-6-4 جمیبندي …………………………..
……………………………………………………….
112 ………….
-7-4 آزمون فر
یه اوم …………………………..
……………………………………………………….
113………
-8-4 آزمون فر
یه دوم …………………………..
……………………………………………………….
114………
-1-8-4 هدفهاي استداده ايدار از زمین ……………………………………………………….
114 …………….
-2-8-4 حركت و تردد
ايدار ……………………………………………………….
114 …………………………
-3-8-4 محیا زيست
ايدار ……………………………………………………….
114 …………………………..
-4-8-4 ايداري اجتماعي ……………………………………………………….
114 ……………………………..
-5-8-4 اقتصاد ايدار …………………………..
……………………………………………………….
115 …….
-9-4 آزمون فر
یه سوم …………………………..
……………………………………………………….
115……..
-1-9-4 راهبردهاي زيست محیشي ……………………………………………………….
115 …………………..
-2-9-4 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي ……………………………………………………….
115 ……………
-3-9-4 راهبردهاي كالبدي ـ فضايي ……………………………………………………….
115 …………………
-4-9-4 راهبردهاي حركتي و زيرساختي ……………………………………………………….
116 ……………
-5-9-4 راهبردهاي توسعه مشاركتي ……………………………………………………….
116 ………………..
-6-9-4 راهبردهاي مديريت توسعه ……………………………………………………….
116 ………………….
-10-4 راهبردها و سیاستها با تکیه بر تحوالت به منظور دستیابي به توسعه
ايدار در محدوده مورد مشالعه117
-1-10-4 نراط قوت،
عف، فرصتها و تهديدهاي اقتصادي …………………………..
117 ………………….
-1-1-10-4 نراط قوت توسعه اقتصادي ……………………………………………………….
117 …………..
-2-1-10-4 نراط
عف توسعه اقتصادي ……………………………………………………….
118 ………..
-3-1-10-4 فرصتهاي توسعه اقتصادي ……………………………………………………….
118 ………..
-4-1-10-4 تهديدهاي توسعه اقتصادي ……………………………………………………….
118 …………..
-2-10-4 نراط قوت،
عف، فرصتها و تهديدهاي اجتماعي …………………………..
119 ………………….
-1-2-10-4 نراط قوت توسعه اجتماعي ……………………………………………………….
119 …………..
-2-2-10-4 نراط
عف توسعه اجتماعي ……………………………………………………….
119 ……….
-3-2-10-4 فرصتهاي توسعه اجتماعي ……………………………………………………….
120 ………..
-4-2-10-4 تهديدهاي توسعه اجتماعي ……………………………………………………….
120 …………..
-3-10-4 نراط قوت،
عف فرصتها و تهديدهاي زيست محیشي …………………………..
120 ……………
-1-3-10-4 نراط قوت توسعه زيستمحیشي ……………………………………………………….
120 …….
-2-3-10-4 نراط
عف توسعه زيستمحیشي ……………………………………………………….
120 …..
-3-3-10-4 فرصتهاي توسعه زيستمحیشي ……………………………………………………….
121 …..
-4-3-10-4 تهديدهاي توسعه زيست محیشي ……………………………………………………….
121 …….

فصل
نجم : نتیجهگیري و یشنهادات ……………………………………………………….
123……………………..
-1-5
چشمانداز و هدفهاي توسعه كرج ………………………………………………………………………….
125
-1-1-5 چشمانداز اجتماعي، اقتصادي و كالبدي ……………………………………………………………..
125
-2-5 هدف محوري توسعه ايدار …………………………..
……………………………………………………..
126
-1-2-5 هدفهاي استداده ايدار از زمین ……………………………………………………………………..
126
-2-2-5 هدفهاي حركت و تردد
ايدار ……………………………………………………………………….
127
-3-2-5 هدفهاي محیا زيست
ايدار…………………………………………………………………………
127
-4-2-5 هدفهاي ايداري اجتماعي …………………………………………………………………………..
127
-5-2-5 هدفهاي اقتصادي ايدار …………………………………………………………………………….
127
-6-2-5 راهبردهاي توسعه كالن شهر كرج ………………………………………………………………….
127
-7-2-5 راهبردهاي زيست محیشي ……………………………………………………………………………
127
-8-2-5 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي …………………………………………………………………….
128
-9-2-5 راهبردهاي كالبدي ـ فضايي ………………………………………………………………………….
128
-10-2-5 راهبردهاي حركتي و زيرساختي …………………………………………………………………..
128
-11-2-5 راهبردهاي توسعه مشاركت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تغییرات جمعیت، مدرنیزاسیون، تحلیل عوامل، عوامل طبی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تغییرات جمعیت، استان تهران، رشد جمعیت