منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عوامل، ارزش افزوده، بخش اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

قرار ميگیرند.
الف( خاکشناسي

طبق مشالعات و نرشه خاکهاي ايران8، خاکهاي محدوده مورد مشالعه در شهرستان کرج در ارتداعات عبارتند از لیتوسل متشکل از سنگهاي خروجي در ناحیه خاکهاي برون و سیروزم و سیس خاکهاي سیروزم و سیس خاکهاي رسوبي بافت درشت و خاکهاي کالوويام و ريگوسل و بعداً خاکهاي رسوبي بافتريز و باالخره به خاکهاي سیروزم و لیتوسل آهکي در ناحیه خاکهاي بیاباني سیروزم.

-10-5-4 تحلیل عوامل تأثیرگذار بر پايداري زيستمحیطي

توسعه ايدار در بخش محیا زيست ميتواند زمینههاي مختلدي همچون، حداظت از اتمسدر، استداده مناس از زمین، حداظت از جنگلها، کويرزدايي، توسعه کوهستانها، کشاورزي و تنوع زيستي، مديريت منابی آب، مديريت مواد شیمیايي خشرناک را دربرگیرد.در اين مشارکت همهگیر، جامعه و سازمانهاي خصوصي و دولتي نرش بسزايي دارند.فرايند توسعه ايدار با عنايت به محیا زيست اطبیعي و انسانيد، قابلیت زيست درازمدت و استداده از روشهاي اجرايي مناس اجرا ميشود.در اين فرايند عواملي چون منابی مالي و نحوة تأمین آنها، انترام فنآوري، کاربرد دانش در کمک به امر توسعه، آموزش عمومي و نیز ظرفیت سازي به منظور ايجاد زمینة اشتغام و کارزايي حائز اهمیت بوده و نهادهاي بینالمللي و سازمانهاي ارتباطي، اطالعاتي و نیز آشنايي با قوانین و مرررات جهاني از ديگر عوامل مهم براي رسیدن به توسعه ايدار زيستمحیشي ميباشند.

در ادامه عمده عوامل مشرح در محدوده مورد مشالعه که بر روند ايداري زيستمحیشي محدوده تا یرگذار بودهاند؛ مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

.8 با همکاري قسمت خاکشناسي بنگاه مستقل آبياري وابسته به وزارت کشاورزي سازمان برنامه و سازمان خواربار جهاني و کشاورزي ملل متحد.

-1-10-5-4 تبديل رويشگاه هاي طبیعي به زمینهاي کشاورزي

بخش وسیعي از ارا ي منشره شهري تهران و محدده مورد مشالعه در گذشته داراي وشش استیي بوده، در حالیکه بعدها بر ا ر فعالیتهاي انساني به زمینهاي کشاورزي اختصاص يافته است.افزايش جمعیت يکي از داليل عمده افزايش سشح زمینهاي کشاورزي بوده است.به طور کلي کشاورزي سب کاهش سشح بیشهها و مراتی شده است و با از بین رفتن رويشگاههاي طبیعي، تنوع زيستي نیز کاهش يافته است.به دلیل آبیاري غیراصولي در اين منشره خشک و نیم خشک، ويشگيهاي فیزيکي و شیمیايي خاک تغییر يافته و سشح ارا ي شور نیز افزايش یدا کرده است.

-2-10-5-4 چراي بيرويه احشام

يکي از عوامل مهم تخري وشش گیاهي و در نتیجه رو به انهدام نهادم ساير عوامل و شرايا طبیعي محیا، چراي احشام بويشه در کوهیايهها و دامنههاي مناطق کوهستاني محدوده موردمشالعه است.چراي بيموقی و زودرس دام و نیز چراي بیش از حد ظرفیت مراتی سب نابودي رويشگاههاي منشره شده است.تردد دامها باعث فشردگي خاک شده و در نتیجه آب بارا ن در سشح زمین جريان يافته و موج فرسايش خاک گرديده است.که عامل مهم و تا یرگذاري بر ايجاد نا ايداري زيستمحیشي در محدوده مورد مشالعه است.

-3-10-5-4 کاهش تنوع زيستي

تأ یر عملکردهاي تخري انساني بر روي تنوع زيستي خیلي وسیی ميباشد.در واقی فعالیتهاي انساني به طور مستریم از طريق ايجاد اکوسیستمهاي زراعي و چشماندازهاي شهري و صنعتي مسئوم اين تغییرات ميباشد.

با توجه به اين که در اين منشره انسان به شدت بر روي کاهش اندازه جمعیت موجودات گیاهان و جانوري تا یر گذارده است؛ لذا مجموعه تنوع زيستي به خشر افتاده و اين تأ یر منجربه انرراض برخي از گونهها شده است.روند دخالت انسان در محیا که اغل با انگیزههاي صرفاً اقتصادي و رفاهي براي خود بوده منجر به کاهش امکان حیات براي ساير موجودات زنده شده است که در تدکر توسعه ايدار انسان مجاز به تخري و نابودي زمینههاي حیاطي ساير موجودات زنده نیست.

-4-10-5-4 افزايش انواع آلودگيها

همزمان با افزايش جمعیت و تبديل رويشگاههاي طبیعي به ارا ي کشاورزي و سکونتگاههاي انساني، انواع آلودگيهاي آب، هوا و خاک از طريق بکارگیري انواع کودها و سموم کشاورزي، همچنین ايجاد فا البهاي صنعتي و شهري نیز گازها و ذرات ناشي از کارخانجات و اگزوز اتومبیلها، منجر به تغییر چهره اکوسیستمهاي طبیعي منشره گرديده است.اين دخل و تصرفهاي انساني ايداري زيستمحیشي محدوده را به خشر انداخته است.

-5-10-5-4 افزايش فرسايش خاک و بیابانزايي

يکي از مهمترين داليل فرسايش خاک طي زمانهاي طوالني چراي مدرط و شديد دام است در نتیجه نه تنها وشش گیاهي را تخري ميکند بلکه، بر ا ر دامها، خاک سدت شده و خلل و فرج آن نیز از بین رفته و لذا سريعاً در معرض فرسايش و نابودي قرار ميگیرد .در اين منشره با توجه به شدت عوامل تخريبي از قبیل بوتهکني، چراي مدرط، آبیاري نادرست، تبديل بيرويه ارا ي مرتعي به ديمزار و عدم توجه الزم به قابلیت ارا ي جهت کاربريهاي مختلف، رويداد بیابانزايي امري بديهي است.کاهش تولید بیولوژيک که در تمام سشح منشره موردمشالعه ديده ميشود و همچنین تخري خاک در سراسر آن را بايد به عنوان بروز ديديه بیابانزايي تلري نمود.حداظت از خاک در مروله توسعه ايدار با توجه به شکلگیري خاک حاصلخیز در طي قرون متمادي و ارزش اکولوژيکي آن بسیار حیاتي است که متاسدانه ما شاهد نابودي آن به دلیل کوتاهي و دستاندازي به طبیعت در محدوده مورد مشالعه بودهايم.

-6-10-5-4 آلودگي منابع آب

مصارف بهداشتي آب اعم از شستشوي وسايل مختلف مورد استداده مردم، شستشوي البسه، استحمام و نظاير آنها بیشترين میزان درصد سرانه از آب مصرفي منابی شهري و روستايي را به خود اختصاص ميدهند که متعاق آن آبیاري فضاي سبز و شستشوي محوطهها و کف معابر در مرتبههاي بعدي قرار ميگیرند.

به طور متوسا 80 درصد از آب مصرفي که در سشوح مناطق مسکوني به شکلهاي مختلف مورد استداده قرار ميگیرند به نوعي به فا الب آلوده تبديل ميشود که آب را از حالت یشین خود خارج ساخته و کیدیت آنرا به نحوي تغییر ميدهد که ديگر موارد استداده اولیه آن بدون اجراي تمهیداتي خاص، امکان ذير نخواهد بود.بنابراين تعداد و و عیت زيستي جمعیت ساکن در هر منشره مسکوني تعیینکننده میزان آب مصرفي و به تبی آن میزان فا الب ميباشد.نظر به اينکه تاکنون بهرهگیري از شبکه اصولي جمیآوري فا الب و آبهاي سشحي در محدوده موردمشالعه به طور کامل صورت نیذيرفته است از اين رو انتظار ميرود که منابی ذيرنده اينگونه سابها اعم از آبهاي زيرزمیني و نیز معدود منابی سشحي آبي موجود در مجموعه شهري تهرا نبه طريري آلوده گشته و کیدیت طبیعي خود را از دست داده باشند.

طبق بررسيهاي به عمل آمده میزان متوسا شاخص اصلي مبین آلودگي بیوشیمیايي آب يعني بي.او.دي. نج B.O.D5 ناشي از سابهاي بهداشتي حدد 300 میليگرم در لیتر در نظر گرفته شده است.به داليل فوق و از جمله قرار داشتن مراکز متعدد جمعیتي در اطراف رودخانههاي جاري و نیز تخلیه برخي از فا البهاي خام ويا حتي سابهاي تصدي شده حاصل از تعدادي از صنايی و کارگاههاي تولیدي و گذر جريانات آب ناشي از آبیاري مزارع و باغات و همچنین زهآب آنها که توسا باران جريان يافته و به همراه خود برخي از براياي مواد شیمیايي را حمل مينمايند، اغل رودخانههاي جاري و شاخههاي فرعي آنها از و عیت مشلوبي برخوردار نبوده و حتي رودخانه کرج در مرحله بحراني بسر ميبرد.لذا بشور کلي روري است که از ورود و تخلیه مواد آلوده بیشتر به رودخانههاي سراسر منشره مورد مشالعه جداً جلوگیري به عمل آيد.

-7-10-5-4 تهديد حیاتوحش جانوري و گیاهي

از عوامل مهم تهديدکننده گونههاي جانوري ميتوان از تخري زيستگاههاي طبیعي آنها نام برد.به دلیل استداده بيرويه از اکوسیستمهاي طبیعي و تبديل آنها به ساير کاربريها و نیز تخري ارا ي، زيستگاههاي جانوران محدود گشت و منابی غذايي آنها کاهش يافته است.در نتیجه گونههاي بارز جانوري در اين منشره از بین رفته و يا در معرض خشر انرراض قرار گرفته است.تالش براي حداظت از حیاتوحش و زيستگاههاي آنها امري مهم و جدي است که بايستي مورد توجه بیشتري قرار گیرد.به طور کلي به دلیل کاهش تنوع گونهاي گیاهي، تنوع گونهاي جانوران وحشي نیز در اين منشره بشدت کاهش يافته است.

-6-4 ارزيابي پايداري اقتصادي

به منظور ارزيابي ايداري اقتصادي در محدوده مورد مشالعه سکتورهاي غال اقتصادي از قبیل: کشاورزي، صنعت و خدمات به عنوان عوامل تأ یرگذار مورد بررسي قرار ميگیرد.معدنکاري به عنوان تا یرگذارترين عامل شناسايي و مورد تأکید قرار گرفته است.سیس شاخصهاي موجود که ايداري اقتصادي مرتبا بودند؛ بررسي شدند و در نهايت اين عوامل تأ یرگذار مورد تحلیل قرار گرفتند.

-1-6-4 عوامل تأثیرگذار بر پايداري اقتصادي

-1-1-6-4 کشاورزي و باغداري

با توجه به تانسیل موجود در اطراف محدوده مورد مشالعه براي کشاورزي و باغداري به عنوان مثام در شهريار و اشتهارد با وجود لزوم حداظت و بهرهگیري از آنها و افزايش سشح زمینهاي کشاورزي و باغات و جلوگیري از تبديل آنها به قشعات کوچک و غیراقتصادي و جلوگیري از رشد و توسعه بيرويه

مسکوي يا خدماتي و صنعتي در اين زمینها، ما شاهد نابودي اين تانسیلها و جايگزيني فعالیتهاي صنعتي و خدماتي بجاي کشاورزي و باغداري بودهايم.از سوي ديگر مصرف بیش از اندازه منابی آبهاي سشحي و زيرزمیني بر روند کاهش سشح زمینهاي کشاورزي تأ یر گذارده است.

-2-1-6-4 صنعت و معدن

شهرستان کرج از نظر عملکرد بخشهاي سهگانه اقتصاد در زمینه صنعت و معدن و میزان ارزش افزوده بعد از بخش خدمات مهمترين بخش اقتصادي را به وجود آورده است.در مرابل بخش کشاورزي که در مرام مرايسه با سشح کشور از اهمیت ناچیزي برخوردار بوده، بخش صنعت در محدوده مورد مشالعه اهمیت فوقالعادهاي داشته و دارد به نحوي که حدود 35 درصد شاغلین در اين بخش در اقتصاد شهر جذب شدهاند و اين خود يکي از عوامل مهم جذب مهاجرين به اين شهر از سامهاي گذشته بوده است.وجود محورهاي فعام کار و اشتغام خاصه در امر صنايی و کارگاههاي تولیدي در محورهاي تهران کرج، کرج، قزوين، مردآباد، کرج ـ شهريار و اسکان در شهر کرج و شهرکهاي آن و آباديهاي اطراف و کار در اين واحدهاي صنعتي و تولیدي از مشخصههاي بارز تمرکز جمعیت و فعالیت در محدوده ميباشد.

الف( معدنکاري و تأثیرات آن بر پروژههاي عمراني

تحریق درخصوص وجود يا عدم وجود معادن و ذخاير ر ارزش در محدوده ساختگاههاي عمراني تأ یر بسزايي در روند توسعه و انجام عملیات ساختماني، ساختوسازهاي جديد و يا گسترش آتي آنها دارد؛ زيرا محل ذخاير معدني، چه در حام حا ر در حام بهره برداري باشند يا اين که مجوزهاي مربوط براي استخراج آنان صادر شده باشد، در صورتي که در زمره ذخاير معدني ر ارزش باشند نميتوانند توسا کانونهاي زيستي اشغام شوند.بايد توجه داشت که اگرچه ظاهرا ارزشمندي يک ذخیره معدني به نوعي ماده معدني و ارز آن کاني بستگي دارد؛ ولي عوامل مختلف چون گستردگي ماده معدني، کیدیت، محل جغرافیايي و غیر ميتوانند کانسار يک ماده معدني ارزانقیمت را به يک ذخیره راريش تبديل نمايند.

مساله ديگري که حائز اهمیت است؛ شناسايي معادن قديمي و به ويشه معادن زيرزمیني است.چرا که ايداري فضاهاي زيرزمیني حدر شده س از گذشت زمان طوالني و به ويشه با اتمام ذخیره و خاتمه فعالیتهاي معدنکاري متزلزم شده و با ريزش آنها در عمق زمین با ديده فرونشستن در سشح زمین مواجه ميشويم که ميتوانند فعالیتهاي عمراني و ساختوسازهاي انجام شده را به مخاطره اندازد.اين امر به ويشه در نواحي که سابره معدنکاري در آنها طوالني است بايد در نظر گرفته و با شناسايي معادن قديمي اينگونه مخاطرات، یشبیني شده و راهکارهاي مناس گزيده شوند.

از سوي ديگر انجام فعالیت هاي معدني، بسته به نوع فعالیت و گستردگي آنها، محیا زيست را تحتتا یر قرار ميدهد.اين امر به ويشه در مجاورت مراکز جمعیتي بايد مورد توجه بوده و در صورت لزوم با درنظر گرفتن حريمهاي مناس ، ايمني الزم در برابر انواع آلودگيها تأمین گردد.اصوالً سروکار داشتن با برخي مواد معدني و يا عدم رعايت مسايل بهداشتي و ايمني، بیماريهاي خاص را به دنبام دارد.مشالعات گسترده ژئوتکنیکي، آب، زمینشناختي و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان، استان تهران، تأمین کننده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، به رسمیت شناختن، اقشار کم درآمد، تحلیل عوامل