منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، جامعه آماری، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

عاملی هدف تلخیص مجموعه‌ای از داده‌ها یا رسیدن به متغیرهای مکنون (سازه) و در مدل معادلات ساختاری آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه‌ها و یافته‌های تحقیقاتی موجود است. تحلیل عاملی شیوه‌ای آماری است که کاربرد وسیعی در روانشناسی و علوم اجتماعی دارد. تحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعه پیچیده داده‌ها است (کلاین، 1380).
تحلیل عاملی یکی از روش‌های آماری است که بیشترین استفاده را در تحقیقات چند متغیری دارد. تحلیل عاملی عمل تقلیل متغیرها به عامل را از طریق گروه بندی کردن متغیرهایی که با هم ،همبستگی متوسط یا بالایی دارند انجام می‌دهد. اولین قدم در تحلیل عاملی، محاسبه ماتریس همبستگی است (دلاور ، 1385).
استفاده از تحلیل عاملی جهت فرض آزمایی می‌باشد. در این روش برای متغیرها بارهای عاملی فرض می‌شود، آنگاه برای برازاندن هرجه دقیقتر بارهای ماتریس هدف، تحلیل عاملی تاییدی انجام می‌گیرد (کلاین، 1380).
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات همبستگی قرار می‌گیرد و برای آزمودن مدل تحقیق از تحلیل داده‌ها به روش مدل معادلات ساختاری استفاده می‌کنیم.
مدل یابی معادلات ساختاری، مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون و متغیرهای آشکار است، به عبارت دیگر مدل‌یابی معادلات ساختاری، تکنیک آماری قدرتمندی است که مدل اندازه‌گیری (تحلیل عاملی تاییدی) و مدل ساختاری (رگرسیون یا تحلیل مسیر) را با یک آزمون آماری همزمان ترکیب می‌کند.

3 – 4 قلمرو تحقیق:
3 – 4 – 1 قلمرو موضوعی: در این پژوهش، محقق به دنبال بررسی و تاثیر عوامل مدیریت دانش بر افزایش صادرات فرش ایران و اهمیت و نقش هر یک از این عوامل خواهد بود.
3 – 4 – 2 قلمرو زمانی: زمان یا دوره زمانی آغاز تا پایان کار توزیع و جمع آوری پرسشنامه (ابزار گردآوری اطلاعات) و تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده را شامل می‌شود که این روند یک دوره زمانی 6 ماهه را پیش بینی می‌کند و از 1/1/1391 آغاز و در 1/7/1391 به پایان می‌رسد.
3-4-3 قلمرو مکانی (جامعه آماری):
قلمرو مکانی این تحقیق جامعه انتخابی از میان تولید کنندگان، صادر کنندگان، فروشندگان، صاحب نظران در زمینه صنعت فرش در ایران انتخاب خواهند شد.

3 – 5 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه:
تحقیق علمی با شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می‌شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد.
انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جامعه به صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی در صدد برمی‌آیند که از طریق نمونه‌گیری اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده های بدست آمده پیرامون نمونه بدست آورند و در نهایت از طریق تعمیم، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند (خاکی، 1387).
بدین ترتیب نمونه عبارت است از زیر مجموعه‌ای از جامعه که اعضای آن را بخشی از افراد جامعه اصلی تشکیل می‌دهتد، بطوریکه این مجموعه معرف ویژگی‌های جامعه بزرگتر (اصلی) باشد و نمونه‌گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشد، انجام می‌پذیرد (عباسی و متانی، 1387) .

3 – 6 نمونه گیری تصادفی ساده
در این نمونه گیری، هر یک از اعضای جامعه آماری، شانس مساوی برای قرار گرفتن در نمودار دارد، و هر انتخاب نیز ازانتخاب دیگر مستقل می‌باشد (عباسی و متانی،1387).
در نمونه گیری تصادفی، هر یک از اعضای جامعه تعریف شده، شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه را دارند. منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیری نداشته باشد (دلاور، 1385).
نحوه نمونه برداری در این پژوهش، از نوع تصادفی ساده بوده به طوری که این نمونه از بین تولید کنندگان، صادر کنندگان و صاحبنظران در امر فرش ایران در بهار و تابستان 1391 انتخاب شده‌اند. نحوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه در ادامه ذکر شده است.

3-7 تعیین حجم نمونه
مساله تعیین حجم و اندازه گروه نمونه یکی از مسایل عمده‌ای است که هر محقق در تحقیق خود با آن مواجه می‌شود، و از نظر عقلی توصیه آن است که حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود زیرا اول اینکه، در آن صورت یکسانی و شباهت میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه (در صفت یا متغیر مورد نظر) با میانگین و انحراف استاندارد جامعه مادر، بیشتر است. دوم اینکه، حجم نمونه ارتباط بسیار نزدیکی با آزمون فرضیه صفر در تحقیق دارد بدین ترتیب که هر چه اندازه گروه نمونه بزرگتر باشد، محقق با قاطعیت بیشتری فرض صفر را اگر نادرست باشد، رد می‌کند (خاکی، 1387).
از آنجا که هدف تحلیل عاملی تبیین همبستگی‌های متغیرهاست، هر چقدر نمونه کوچک‌تر باشد، خطای معیار و همبستگی مربوطه بزرگتر خواهد شد و به همین دلیل در تحلیل عاملی نیز خطای بیشتری راه پیدا خواهد کرد. در تحلیل عاملی هر اندازه نمونه بزرگتر باشد، بهتر است (کلاین، 1380).
تعداد نمونه در نظر گرفته شده برای این پژوهش، 317 نمونه می‌باشد که مقدار قابل قبولی برای تحلیل عاملی است.
تجربه نشان داده است که گاهی به دلایل گوناگون محقق امکان دسترسی به فرد نمونه را ندارد و عواملی نظیر عدم آمادگی و همکاری فرد نمونه در تکمیل و ارسال پرشنامه و انجام مصاحبه، موانعی مانند فوت، مهاجرت و حوادث دیگر مانع دست یافتن به وی می‌شود.محقق باید برای چنین رویدادی پیش بینی لازم را به عمل آورد در غیر این صورت حجم نمونه کاهش پیدا خواهد کرد و کار تعمیم را دچار مشکل خواهد کرد. محقق برای جلوگیری ازاین امر در هنگام نمونه‌گیری درصدی را به عنوان ذخیره، بیشتر از حجم برآورد شده بر می‌گزیند تا در صورت بروز مشکل بلافاصله بتواند ذخیره‌ها را جایگزین نمایید (حافظ نیا، 1383).
بنابراین برای پژوهش حاضر، با اکتساب ذخیره احتیاطی تعداد 400 پرسشنامه توزیع می‌گردد.

3- 8 روش تعیین حجم نمونه:
با توجه به کیفی بودن متغیرهای تحقیق، حداقل حجم نمونه از جامعه آماری ذکر شده در قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری) باید جامعه‌ای بالاتر از 200 نمونه یاشد.
از آنجا که مقدار اشتباه در نمونه گیری در نمونه‌های مختلف متفاوت است، می‌توان با نمونه گیری احتمالی و تعیین حجم فاصله اطمینان میانگین، احتمال وقوع اشتباه را در سطح مورد نظر محاسبه کرد.
در تمامی روابطی که برای انتخاب نمونه گیری از جامعه آماری استفاده می‌شود فرض نرمال بودن جامعه آماری یک فرض اساسی است.

3 – 9 روش جمع آوری اطلاعات
ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید. ابزار اندازه گیری و مقیاسها وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید (حافظ نیا، 1387).
ابزارهای گوناگونی برای بدست آوردن داده‌ها مانند مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، و اسناد و مدارک وجود دارد. هر یک ازاین ابزارها مزایا و معایبی دارند که محقق باید هنگام بکارگیری آنها این معایب و مزایا را در نظر داشته باشد تا اعتبار پژوهش دچار مشکل نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار مورد نظر، تقویت گردد (دلاور، 1385).

3 – 10 بررسی مدارک و اسناد
داده‌هایی که در تحقیق بکار برده می‌شوند، ممکن است اولیه یا ثانوی باشند. داده‌های اولیه را محقق به صورت دسته اول و بیشتر از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست می‌آورد. داده‌های ثانوی، از منابع دیگر و به صورت گوناگون بدست می‌آیند، این داده‌ها قبل از اینکه پژوهشگر تحقیق را آغاز کند، توسط دیگران جمع‌آوری و تولید شده بصورت‌های گوناگون موجودند. منابع این داده‌ها عبارتند از داده‌های موجود در اسناد مرتبط با تحقیقات گذشته، آمارهای رسمی و غیر رسمی، مدارک و اسناد سازمانی، منابع علمی مانند کتابخانه، مجلات و ….
در تحقیقات میدانی، بررسی مدارک، اسناد و کتاب‌ها و … به عنوان یک ضرورت برای تهیه پیشینه تحقیق، دستیابی به چهارچوب نظری و شناسایی متغیرها و در نهایت، تحلیل نتایج آزمون فرضیه‌ها مورد نیاز است (خاکی، 1387).
در این پژوهش نیز، برای شناخت مبانی نظری و تئوریک از مقالات لاتین موجود در کتابخانه‌های دیجیتال معتبر بین المللی و همچنین کتابهای مرتبط با موضوع، استفاده شده است.

3 – 11پرسشنامه:1
یکی از ابزارهای رایج در تحقیق روش مستقیم داده‌های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه‌ای از سؤال‌ها (گویه‌ها22) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد. سؤال‌های پرسشنامه را نوعی محرک- پاسخ می‌توان محسوب کرد. از طریق سؤالات پرسشنامه می‌توان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد. به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می‌دهد آگاهی یافت (بازرگان و همکاران، 1376).

3 – 12 طیف لیکرت:
لیکرت که از سال 1939 مدیریت بخش بررسی‌های افکار عمومی را در وزارت کشاورزی امریکا بر عهده داشت این طیف را ارائه داد. این طیف از 5 قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار می‌دهد تا گرایش خود را درباره آن مشخص نماید. طیف از گزارش کاملاً موافق تا گرایش کاملاً مخالف کشیده می‌شود. محقق می‌تواند به هر یک از قسمتهای طیف شماره‌هایی از 1 تا 5 اختصاص دهد؛ مثلاً گرایش کاملاً موافق شماره 5 و به گرایش کاملاً مخالف شماره 1 بدهد، سپس نمره هر یک از عبارت‌ها را محاسبه کند (حافظ نیا، 1387).

3 – 13 ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه‌ای (پرسشنامه اول در پیوست الف) شامل 51 سوال است، که تعدادی از سوالات از پرسشنامه‌های استاندارد در رابطه با موضوع و مابقی سوالات با راهنمایی استاد راهنما و اساتید مشاور و دیگر اساتید بازاریابی طراحی شده است. پرسشنامه نهایی تحقیق نتیجه آزمون پرسشنامه‌ای با تعداد 51 سوال می‌باشد که تعداد سوالات برابر با تعداد متغیرهای بدست آمده در طول تحقیق می‌باشد که مراحل آن در زیر شرح داده شده است.
پرسشنامه اول در دو بخش طراح شده است، که در بخش اول آن به سوالاتی در زمینه مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان مانند: جنسیت، تحصیلات گروه نمونه، پرداخته می‌شود. بخش دوم شامل 51 سوال بسته است که با استفاده از طیف لیکرت 5 درجه‌ای (‌خیلی زیاد تا خیلی کم) طراحی شده است، که به بررسی متغیرهای تحقیق می‌پردازد. اصل پرسشنامه در پیوست ارائه می‌شود.

3 – 14 روایی و پایایی تحقیق
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه‌های مورد نظر را بیازماید. ابزار سنجش و آزمون‌های استاندارد و میزان شده معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند، از این رو، محققان می‌توانند آنها را با اطمینان بکار گیرند و برای مفید و موثر واقع شدن روش‌های جمع آوری داده‌ها شرط اساسی به شمار می‌رود (رضائیان، 1382) .

روایی ابزار سنجش:
منظور از روایی1 این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده‌های موردنیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را بخوبی نشان دهد (حافظ نیا، 1387).
در این پژوهش نیز برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده شده و طی آن با راهنمایی استاد راهنما، روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است.

اعتبار محتوا:2
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، عملکرد صادرات، روش تحقیق، مدیریت پروژه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، قابلیت اعتماد، تحلیل داده