منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل داده، روایی محتوا، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

اتهام قرار گرفته است. هر دوی این اتهامات در تضاد با این باور مخالف قرار می گیرد که استفاده از رسانه های فردی می تواند منجر به روابط اجتماعی جدید و حتی بهتری شود که مردم می توانند در سراسر جغرافیا و محدودیت های اجتماعی ارتباط برقرار کنند و دوستی های جدیدی را بر اساس علایق و منافع مشترکشان به وجود آورند. شورت و همکارانش معتقدند هر چه سر نخ های دیداری کمتر باشد حضور اجتماعی نیز کمتر خواهد بود و در نتیجه منجر به ارتباطی می شود که بیشتر وظیفه مدار است تا اینکه رابطه مدار باشد بنابراین نیاز ی به گفتن نیست ، که ارتباط چهره به چهره از تمامی جهات حضور اجتماعی در سطح کاملاً بالایی قرار دارد . نقدی که به این دیدگاه وارد است داشتن ارتباط چهره به چهره به عنوان شکل بهینه ای از ارتباط است در مورد کلاس های درس بسیار کسل کننده ای که در آن شرکت کردید ، فکرکنید تا بدانید ارتباط چهره به چهره و حضور بدنی هیچ تضمینی برای ارتباطات اجتماعی شخصی و گرم نیست .محققینی (مثل روتر،1987) 6گفته اند که غیاب سر نخ های دیداری و فرا زبانی در ارتباطی که به واسطه تکنولوژی انجام می گیرد بدین معناست که “فاصله روانی” افزایش می یابد ومنجر به ارتباط غیر شخصی می گردد . جنبه مثبت آن بدین معناست که با توجه به پایگاه اجتماعی و ظاهرفیزیکی پیش داوری نکنیم ، اما دارای جنبه منفی نیز است، زیرا ارتباط خود سرانه و غیر خود جوش می شود . است.برای مثال در مورد خطوط تلفنی بیست وچهار ساعته می گویند که دقیقاً غیاب سرنخ های اجتماعی است که تلفن برای صمیمیت و مبادلات جنسی مناسب می سازد . محققینی (چون دفت و لنگل،1984) بر این نظرند که مردم غنی ترین رسانه ی ارتباطی را برای استفاده ترجیح می دهند، تا مؤثرترین روش های فهم یکدیگر را مهیا سازند. هر چه ارتباط پیچیده تر باشد، رسانه باید قوی تر باشد. در این معنا ،پیام شخصی و صمیمی همیشه مستلزم رسانه ای غنی مثل تلفن یا بهتر از آن ارتباط چهره به چهره است. در نقطه مقابل ، فرض براین است که رسانه های ضعیفی مثل پست الکترونیک نمی تواند چنین تعاملات پیچیده ی احساسی را ساده سازد .بنابراین زمانی که ارتباط گفتاری چهره به چهره به واسطه ی تکنولوژی انجام می گیرد پایان می پذیرد . پاتریک اوسالیوان(2000) استدلال می کند که چرا رسانه ی فقیرتر را برای فرستادن چیزهای پیچیده می خواهیم برای مثال، دانشجویان بهتر می توانند از دستپاچگی خود جلو گیری کنند، اگر از طریق پست الکترونیک ،مانند یک نامه تجاری ،درخواست تمدید مهلت ارائه مقاله از استاد درسی خود کنند. تحقیقات محقیقین نشانگر این بود که بر قراری ارتباط از طریق کامپیوتر و به طور گسترده تر از طریق اینترنت ارتباطی سرد، با فاصله ی روانی و بیش از حد متمرکز بر وظیفه است.همیشه این ترس وجود داشت که هیچ ارتباطی واقعاً نمی تواند به دقت، سیالی ، گرما، نزدیکی و اجتماعی بودن ارتباط چهره به چهره باشد اما اجماع اکثریت بر تاثیرات منفی استفاده از رسانه های فردی بر ارتباطات چهره به چهره تاکید داشتند .

روش شناسی

مقدمه :
با توجه به اینکه این پژوهش به بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان میباشد و ارتباطات چهره به چهره ازکاملترین ارتباطات بشمار می رود و به این جهت که جوانان بیشترین مصرف کنندگان رسانه های فردی میباشند و به دنبال برقراری ارتباط بیشتری هستند بنابراین برای برقراری ارتباط با دیگران به سراغ رسانه های فردی می روند که این استفاده میتواند آثار مختلفی بر ارتباطات چهره به چهره آنان داشته باشد که با تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به آثار آن می پردازیم . پس از تعیین جامعه اماری، از طریق فرمول کوکران حجم نمونه(384نفر) مشخص شد ، سپس با توجه به فرضیات ، متغیرهای تحقیق (وابسته و مستقل)مشخص شد. برای سنجش و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته ابزار پرسشنامه در نظر گرفته شد و پس از تکمیل پرسشنا مه ها توسط نمونه ها آزمونهای فرضیه ها توسط نرم افزار سنجیده شد.روش اصلی پژوهش پیمایشی است . اعتبار این تحقیق از طریق مشورت با اساتید و دریافت نظرات انها و در نهایت اصلاح معایب پرسشنامه به حد بالایی از اطمینان رسید . روایی تحقیق پس از شاخص سازی و استفاده از ضریب آلفا کرونباخ(909/0)شد و با توجه به اینکه این عدد از 0.7بیشتر است پس بین گویه ها همبستگی وجود دارد و به عبارتی ابزار سنجش تحقیق دارای روایی می باشد.

روش تحقیق:
روش پژوهش در اصل ابزار های دستیابی به واقعیت به شمار می روند . روشهای پژوهش گوناگونند و هر روشی تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می کند در هر پژوهش ، محقق تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند و آن همان روشی است که دقیق تر از دیگر روشها ، به کشف قوانین واقعیت منجر می شود . بنابراین ، شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقبق مناسب است در پژوهش حاضر، برای دستیابی به واقعیت های مورد نظر از روش پیمایش و ابزار اندازه گیری پرسشنامه استفاده شده است.

متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی :
متغییر مستفل : رسانه های فردی
متغییر وابسته: ارتباطات چهره به چهره: استفاده از رسانه های فردی چه تاثیری بر این ارتباطات دارد.

روش (ميداني ، كتابخانه‏اي) و ابزارگردآوري داده‏ها :
به دلیل اینکه پژوهش حاضر هر دو روش کتابخانه ای و میدانی را می طلبد لذا از هر دو روش استفاده شده است . این پژوهش با نظریات مکتوب سرو کار داشته و کار در عرصه مکتوب صورت می پذیرد . و چون از لحاظی آن دسته از پژوهش هایی را در بر میگیرد که داده ها و اطلاعات مورد نیاز از عرصه و صحنه جامعه به دست می آید ، نیاز به پرسشنامه وجود دارد به دلیل آنکه به هر اندازه راه های دستیابی اطلاعات دقیق تر بررسی شوند ، اطلاعات جامعه نیز با دقت بیشتری جمع آوری شده و در نتیجه پژوهش بر اساس داده های دقیق می تواند نتایج دقیق تری را حاصل نماید .

تعاریف عملیاتی:
اعتماد به نفس : اعتماد به نفس به میزان علاقه ، اطمینان و غروری که نسبت به خود دارید می گویند. اما همیشه افراد زیادی وجود داشته اند که به دلایل بسیاری زندگی را دو بعدی می بینند . و به همین دلیل پیدا کردن توانایی های خودشان برایشان مشکل شده و زندگی برایشان بی معنی شده است. هر چند ممکن است افرادی باشند که در هیچ زمینه ای اعتماد بنفس ندارند اما معمولا کمبود اعتماد به بنفس افراد در جنبه های بخصوص هر فرد است .

مهارت کلامی : در حالیکه در درجه اول به ارتباط کلامی سخن اشاره می کند گفته میشود ، ارتباط کلامی شامل بحث و گفتگو ، سخنرانی ها ،نمایش ها ، ارتباطات بین فردی و بسیاری از انواع دیگر است . در ارتباطات چهره به چهره زبان بدن و چگونگی صدا نقش مهمی را بر عهده دارد و ممکن است تاثیر بیشتری بر شنونده داشته باشد نسبت به محتوای در نظر گرفته شده از واژه هایی که گفته شد .

مهارت غیر کلامی : فرایند رساندن معنا را در صورت پیام های بدون واژه از طریق ژست ، زبان بدن ، چهره و تماس چشمی ، ارتباط جسم مانند لباس ، مدل مو ، معماری ، نماد ها وسنبل ها ، همچنین از طریق مجموع موارد فوق توصیف می کند . ارتباط کلامی نیز به عنوان سکوت زبان نامیده می شود .

مهارت گوش دادن : همه ما در هر پست و منزلت شغلی ، مطمئنا با افراد زیادی رو به رو هستیم که شاید نیمی از زمان حضورمان در اجتماع به آنها اختصاص دارد و مهمترین پل ارتباطی میان ما از طریق «گوش دادن»‌ صورت میگیرد. که به واسطه آن میتوان از بسیاری از موانع گذشت، افراد زیادی را در اختیار داشت و در انزوای نا خواسته روزگار نو در گیر نماند .
ارتباط فرد با جمع : به ارتباط چهره به چهره فرد با افراد دیگر گفته میشود . مثل استادی که به دانشجویان درس میدهد .

جامعه آماري ، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه :
جامعه آماری در این پژوهش ، کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد تهران شرق (‌‌‌ قیام دشت ) هستند در قلمرو زمانی پاییز 91جهت جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
جامعه آماری تعداد کل دانشجویان دانشکده علوم انسانی 4383 نفر میباشد.بااستفاده ازفرمول کوکران حجم نمونه بدست آمده در فرمول بدست آمده n=4383،t=1.96،p=0.5،d=0.06در نظر گرفته شده است . که با توجه به نتایج بدست آمده از حجم نمونه برابر با 384 می باشد .
N=(N t^2 p(1-p))/(N d^2+ t^(2 ) p(1-p))

4383=(4383×〖1.96〗^2×0.5(1-0.5))/(4383×〖0.06〗^2×〖1.96〗^2×0.5(1-0.5))=384.08

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده ساخت یافته که حاوی سوالات باز و بسته بوده که تعداد 384 پرسشنامه تهیه که داده های خام پژوهش با استفاده از نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است .
– جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، درصد خالص، درصد تجمعی) استفاده شده است.
– جهت آزمون فرضیه ها از آمار تبیینی ازجداول یک بعدی آزمون دو جمله ای ( فراوانی، نسبت مشاهده شده ، نسبت جامعه ، سطح معناداری ) استفاده شده است .

روایی 1و سنجش ابزار:
روایی یک آزمون بستگی به این دارد که تا چه میزان آنچه را که در پی اندازه گیری آن است ، اندازه می گیرد. روایی انواع گوناگون دارد که یکی از آنها ” روایی محتوا” است. ” منظور از روایی محتوا آن است که: آزمون در عمل تا چه اندازه صفاتی را که برای اندازه گیری آن طرح شده است ، اندازه می گیرد و یا به طور اخص به آن صفات مربوط می شود”( جان بست ، 1373، 262)
-به منظور تعیین روایی در این پژوهش از همین روش «روایی محتوایی » استفاده شد . یعنی ابتدا پرسشنامه ها همراه با اهداف و فرضیه ها به تعدادی از اساتید صاحب نظر و متخصص در رشته روش تحقیق ، علوم ارتباطات و جامعه شناسی داده شد ، سپس نظرات آنها جمع آوری شد و سوالاتی که همه اساتید صاحب نظر روی آنها توافق داشتند ، نگه داشته شد . پرسشنامه مجدداً بازنگری و بعد اصلاح ، اجرا شد.

اعتبار پایایی2 تحقیق:
Cronbach’s Alpha
.909
پایایی در تحقیق به معنی دقت وثبات در اندازه گیری است.این مفهوم با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان بدست می دهد1 برای بررسی پایایی این پژوهش از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شده است.الفا کرونباخ برای سنجش گویه ها و پرسشها بسیار مناسب است و بین صفر و یک در نوسان است و هر چقدر به یک نزدیک شود نشان دهنده این است که پایایی ما بیشتر میشود.پس از تکمیل 60 عدد از پرسشنامه ها ، ضریب همبستگی آلفا کرونباخ بدست آمده برابر با 909/0شد که این عدد نشان میدهد گویه های تحقیق دارای همبستگی قابل قبولی هستند.

یافته های تحقیق
مقدمه
پس از تدفیق مباحث روش شناختی در فصل سوم و تعیین روش پیمایشی به عنوان روش تحقیق، به عنوان روش تحقیق ، متغیر های مورد نظر تحقیق، تشخیص داده شد و به طور نظری و عملیاتی تعریف شد. تعریف عملیاتی متغیر های وابسته،مستقل و زمینه ای به طرّاحی یک پرسشنامه با 16سؤال انجامید. پس از توزیع 60پرسشنامه، Pretest انجام شد و با اثبات پایایی پرسشنامه، 384پرسشنامه در میان 384 دانشجو توزیع گردید و پس از اتمام کار، داده های آن وارد نرم افزار SPSS شد و پس از پردازش داده ها، فرضیه های تحقیق در این فصل مورد آزمون قرار می گیرد. فصل چهارم، شامل دو بخش می شود. در بخش اول، توصیف یافته ها و در بخش دوم، تحلیل داده ها انجام می شود.

بخش اول: توصیف یافته ها

جنسیت:
طبق جدول توزیع فراوانی برحسب جنسیت از 384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 54.9 درصد یا 211 نفر زن و کمترین نسبت یعنی 45.1 درصد یا 173 نفر مرد می باشند.

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسگویان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استفاده از اینترنت، مشارکت اجتماعی، تعاملات خانوادگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، سطح تحصیلات